29. Лемківска Ватра в Лугах / 29. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогы Ватряне! Ци сте зрыхтуваны до літнього сезону стріч при ватрі і музиці? На конец липця Стоваришыня Лемко Тавер просит Вас до Лугів, до прекрасной околиці над озером, де юж 29. раз розпалиме оген лемківской культуры! Як што рока, не бракне артистычных вражынь, хто нас одвиджал, добрі о тім знає :) На ватряній сцені заграют для Вас м.ін. Етно-XL, Гудакы з Вароша, Горпина, Coolбаба, Надія, Lemko Tower, РЕ-Карпаты, Lemko Folk Tower, Демай і Водограй. Долучте ся до выдаріня і вышлийте запрошыня знаємым, то ниякы новины Вам не втечут ===> ХХІХ Лемківска Ватра в Лугах :)

– – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Goście Watry! Gotowi na letni sezon spotkań przy ognisku і muzyce? W ostatnie dni lipca Stowarzyszenie Lemko Tower zaprasza Was do Ługów, malowniczej okolicy nad jeziorem, gdzie już 29. raz rozpalimy ogień łemkowskiej kultury! Jak co roku, nie zabraknie artystycznych wrażeń, kto nas odwiedzał, dobrze o tym wie :) Na watrowej scenie zagrają dla Was m.in. Etno-XL, Hudaky z Warosza, Horpyna, Coolбаба, Nadija, Lemko Tower, RE-Karpaty, Lemko Folk Tower, Demaj i Wodohraj. Przyłączcie się do wydarzenia i podeślijcie zaproszenie znajomym, dzięki temu żadne wieści Was nie ominą ===> XXIX Łemkowska Watra w Ługach :)

Од Русаль до Яна / Od Rusal do Jana

27-28 липця буде музейне свято в Зиндранові „Од Русаль до Яна”. То медженародний фестіваль орґанізуваний од 1992 рока (з перервами). Вказаны будут давны обряды, звикы і фолькльор Карпацкого Еврореґіону. Ціль свята то плеканя і підтримуваня велькокультуровых традиций того місця. Про льокалізацию серед артистів не може не стати мешканців трьох краін на краю культур – Польщы, Словациі і Украіны – вкажут они русиньскій, польскій, жыдівскій і циґаньскій фолькльор. Фестіваль навязує до богатых традиций вельокультурового погранича, а назва свята до карпацкых обрядів і звиків: од Русаль, значыт од Зеленых Свят, до Яна, значыт до Собіток.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

27-28 lipca odbędzie się muzealne święto w Zyndranowej „Od Rusal do Jana”. Jest to międzynarodowy festiwal organizowany od 1992 roku (z przerwami). Zaprezentowane zostaną dawne obrzędy, zwyczaje i folklor Euroregionu Karpackiego. Święto ma na celu kultywowanie i podtrzymywanie wielokulturowych tradycji tego regionu. Ze względu na lokalizację wśród artystów nie może zabraknąć mieszkańców trzech państw na styku kultur – Polski, Słowacji i Ukrainy – zaprezentują oni folklor rusiński, polski, żydowski i romski. Festiwal nawiązuje do bogatych tradycji wielokulturowych pogranicza, nazwa święta zaś do obrzędów i zwyczajów karpackich: od Rusal, czyli od Zielonych Świąt, do Jana, czyli do Sobótek.

Гей гоп, Ластівчата! – Ден дітины в Пшемкові / Hej hop, Łastiwczata! – Dzień dziecka w Przemkowie

1 червця 2019р. Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові просил вшыткы діти і іх родичів на веселе свято, на Ден Дітины в Осташові. Стрічу зрыхтували в рамах проєкту “Наша Сьвітлиця”. Од полудня аж до змерку діти могли бавити ся на сьвіжым повітри, малювати і тішыти ся нагородами, якы зрыхтувал для них Хованец з Лемколянду. В забавах головні брали участ члены наймолодшой групы АПіТ Ластівочка – Ластівчата. То дітячий ансамбль пісьні і танця, што діє при Стоваришыню Лемків, група рахуйє веце як 30 членів з Пшемкова і околиц. До ластівчого гнізда злетіла ся хмара ластівочок, котры барз люблят спільний час. Забавы і гры для діти зрыхтувал Данько Горощак, підчеркує він, же не найважнійше тото, што діти будут робили, але важне, же будут тото робити по нашому і разом. Вдякы такым стрічам будуют міцне гніздо, до котрого все мож буде вернути, што не даст забыти о своіх коренях. Ластівчатами опікуют ся члены Ластівочкы, Данько Ґалчык і Данько Горощак, в репертуарі ансамблю найдеме лемківскы сьпіванкы і танці. В 2019 р. ансамбль зрыхтувал Різдвяний Вертеп, што має быти початком театральных діянь групы. Можете обізріти го в Lemko TV —> Ластівчата – вертеп.

– – – – – – – – – – – – – – – –

1 czerwca 2019 r. Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie zaprosiło wszystkie dzieci i ich rodziców na radosne święto, na Dzień Dziecka w Ostaszowie. Spotkanie przygotowano w ramach projektu „Nasza Świetlica”. Od południa aż do zmierzchu dzieci mogły się bawić na świeżym powietrzu, malować i cieszyć się z nagród, jakie przygotował dla nich Chowanec z Lemkolandu. W zabawach brali udział głównie członkowie najmłodszej grupy Łastiwoczki – Łastiwczata. To dziecięcy zespół pieśni i tańca, działający przy Stowarzyszeniu Łemków, grupa liczy ponad 30 osób z Przemkowa i okolic. Do jaskółczego gniazda przyleciało wiele jaskółek, które bardzo lubią wspólnie spędzać czas. Zabawy i gry przygotował Daniel Horoszczak, podkreśla on, że nie jest najważniejsze to, co dzieci będą robiły, ważne, że będą to robiły razem i po łemkowsku. Dzięki takim spotkaniom budują silne gniazdo, do którego zawsze będą mogły wrócić, które nie da zapomnieć o swoich korzeniach. Łastiwczatami opiekują się członkowie Łastiwoczki, Daniel Gałczyk i Daniel Horoszczak, w repertuarze zespołu znajdziemy łemkowskie pieśni i tańce. W 2019 r. przygotowany został Wertep Bożonarodzeniowy, co ma być początkiem działań teatralnych grupy. Możecie obejrzeć go w Lemko TV —> Łastiwczata – wertep.

фот. Данько Горощак / fot. Daniel Horoszczak

З гардеробы МЛЛ – Бойківскє облечыня / Z garderoby MLL – Ubiór bojkowski

Послухайте нову авдицию з циклю З гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Нашой редакторці Мілі Пыж не страшна мода, тренды, ньюсы з велького сьвіта і іншы модерны справы :) Добрі знає тіж, же вшытко має своє джерело в минулым, зато вертат тіж до істориі. В найближшым проґрамі призрит ся нашым добрым сусідам зо східнього бока – Бойкам – а барже іх облечыню. Як ся носили? Што маме спільне, а што ріжне? Буде бесідувати о тім, на што Бойкам пояс, што то такє голузаня і чом не годен дерти полотно. Дознате ся не лем о облечынью, але тіж о віруваню і приповідках з ним звязаних.

Премієра авдициі в четвер 06.06. о год 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Posłuchajcie nowej audycji z cyklu Z garderoby Make Life Lemko! Naszej redaktorce Emilii Pyrz nie straszna moda, trendy, newsy z wielkiego świata i inne współczesne sprawy :) Dobrze wie też, że wszystko ma swoje źródło w przeszłości, dlatego wraca również do historii. W najbliższym programie przyjrzy się naszym dobrym sąsiadom ze wschodniej strony – Bojkom – a bardziej ich ubiorowi. Jak się nosili? Co mamy wspólnego, a co innego? Będzie mówić o tym, po co Bojkom pojas, co to takiego hołuzania i dlaczego nie wolno targać płótna. Dowiecie się nie tylko o ubiorze, ale również wierzeniach i przysłowiach z nim związanych.

Premiera audycji w czwartek 06.06. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.


Бойкыні, молодиця і дружка. Фот. Роман Райнфус / Bojkinie, panna młoda i drużka. Fot. Roman Reinfuss

Приближыня – Лемкы на краях культур / Przybliżenia – Łemkowie na styku kultur

Студенты комунікациі европейской з Університету Адама Міцкєвіча 13-19 мая были в Бескидах, штобы познати ліпше Лемковину. Автором концепциі модулу „Приближыня: Лемковина на краях культур” є др Ігор Ксенич з Закладу Культуры Східньой і Полудньово-Східньой Европы, разом з Моніком Зємбом опікували ся студентами в часі того выізду. Згідні з проґрамом студенты одвиджали лемківскы села, орґанізациі, артистів, священників і осередкы музеальны не лем в Польщы, але і по словацкій страні границі. Студенты зрыхтували фоторепортаж, котрий запрезентуют 7 червця о год 10:00 в Інституті Европейской Культуры УАМ в Ґнєзьні. Пак ведена буде дискусия під наголовком „Лемкы: ренесанс чи змерк?”, возмут в ній участ др Ігор Ксенич, др Магдалена Ляхович і редактор нашого радіа Оксана Грабан-Ліхтаньска.

Мотузок до выдаріня: https://www.facebook.com/events/448782845950801/

– – – – – – – – – –
Studenci komunikacji europejskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 13-19 maja byli w Beskidach, ale lepiej poznać Łemkowszczyznę. Autorem koncepcji modułu „Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur” jest dr Igor Ksenicz z Zakładu Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wspólnie z Moniką Ziembą sprawowali opiekę nad studentami w czasie tego wyjazdu. Zgodnie z programem studenci odwiedzali łemkowskie wsie, organizacje, artystów, duchownych i ośrodki muzealne nie tylko w Polsce, ale i po słowackiej stronie granicy. Przygotowali oni fotoreportaż, który zaprezentują 7 czerwca o godz. 10:00 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Potem poprowadzona zostanie dyskusja pod hasłem „Łemkowie: renesans czy zmierzch?”, wezmą w niej udział dr Igor Ksenicz, dr Magdalena Lachowicz i redaktor naszego radia Oksana Graban-Lichtańska.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/448782845950801/

Лемківска забава в Кракові vol.4 / Łemkowska zabawa w Krakowie vol.4

17 мая в Академіцкым клюбі «Арка» мала місце забава орґанізувана през лемківскых студентів Дарка Копчу і Романа Цюрика. Не могло нас на ній не быти. З той нагоды зрыхтували сме проґрам, в котрым орґанізаторы оповідят, як выглядат тото од кухні і як видят того рода імпрезы в будучым. Перекажеме Вам мірку гуляня і сьпіваня при акомпаньяменті ансамблю Бурян.

Емісия проґраму в пятницю о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17 maja w Akademickim klubie „Arka” odbyła się zabawa zorganizowana przez łemkowskich studentów Dariusza Kopczę i Romana Ciuryka. Nie mogło nas na niej zabraknąć. Z tej okazji przygotowaliśmy program, w którym organizatorzy opowiedzą nam, jak to wygląda od kuchni oraz jak widzą tego typu imprezy w przyszłości. Przekażemy Wam porcję tańców i śpiewów przy akompaniamencie zespołu Burjan.

Emisja programu w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 20:00.


фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki

З гардеробы Мейк Ляйф Лемко – ВЕСНА-ЛІТО 2019 / Z garderoby Make Life Lemko – WIOSNA-LATO 2019

Просиме до Гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Специяльні для нашых слухачів ідеме за діючыма трендами – ВЕСНА-ЛІТО 2019. О тым, што в моді пищыт і як переробити своі лахы, штобы все выглядати на часі оповіст Міля Пыж.

Слухайте Радіо Лемко в середу 22.05. о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – –

Zapraszamy do Garderoby Make Life Lemko! Specjalnie dla naszych słuchaczy podążamy za panującymi trendami – WIOSNA-LATO 2019. O tym, co w modzie piszczy i jak przerobić swoje ubrania, aby zawsze wyglądać na czasie opowie Emilia Pyrz.

Słuchajcie Radio Lemko w środę 22.05. o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 18:00.

Великден в Лемків / Wielkanoc u Łemków

Христос Воскрес!
В другій ден Пасхы наше радЙо просит Вас на Великден до нас, до Лемків. В авдициі будеме бесідувати о лемківскых обрядах звязаных зо Святом Свят, котры не все мали безпосереднє однесіня до того, чого вчыла і вчыт Церков. Не дайте ся трираз просити, лем слухайте, як Лемкы святкували колиси Великден.

Премієра в понедільок 29.04 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chrystus Zmartwychwstał!
W drugi dzień Paschy nasze radio zaprasza Was na Wielkanoc do nas, do Łemków. W audycji będziemy rozmawiać o łemkowskich obrzędach związanych ze Świętem Świąt, które nie zawsze miały bezpośrednie odniesienie do tego, czego uczyła i uczy Cerkiew. Nie dajcie się prosić trzykrotnie tylko słuchajcie jak Łemkowie świętują Wielkanoc.

Premiera w poniedziałek 29.04 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Великопістна стріча з іконом ч. 2 / Wielkopostne spotkanie z ikoną cz. 2

Просиме на другу част проґраму о символіці ікон Великого Посту. Буде в ній бесіда о Акафістовій Суботі, Благовіщыню, Неділі св. Мариі Єгипецкій, Лазаревій Суботі, o Страстным Четверзі и Страстній Пятниці. В авдициі не будеме бесідувати лем о іконах, бо жебы добрі іх зрозуміти, потрібуєме знати історичний и суспільний контекст декотрых подій з початків нашой еры. Зато Петро Вірхняньскій оповідят тіж о такых выдарінях як оборона Царгoрoду перед Арабами (бо товды народил ся Акафіст), буде тіж о „Неопалимі Купині” и о жытю поєдных святых.

Емісия проґраму в середу 24.04 о год. 20:00. Повторіня в четвер і пятницю о год. 21:30.

– – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na drugą część programu o symbolice ikon Wielkiego Postu. Omówione zostaną: Аkatystowa Sobota, Zwiastowanie (7 kwietnia), piąta niedziela Wielkiego Postu (Niedziela św. Маrii Egipcjanki), Sobota Lazarza (sobota poprzedzająca Niedzielę Palmową), Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Audycja nie jest poświęcona wyłącznie ikonom, ponieważ by je zrozumieć, potrzebna jest znajomość historycznego i społecznego kontekstu niektórych wydarzeń początków naszej ery. Dlatego Piotr Wirchniański przypomni nam żywoty wybranych świętych oraz wydarzeń historycznych, takich jak oblężenie Konstantynopola przez Arabów (wówczas narodził się Akatyst), będzie też mowa o „Neopałymој Кupyni”.

Emisja programu w środę 24.04 o godz. 20:00. Powtórki w czwartek i piątek o godz. 21:30.

Великопістна стріча з іконом ч.1 / Wielkopostne spotkanie z ikoną cz. 1

Iкона єст переполнена артизмом, але не можеме ставляти ю на рівни зо сьвіцкыма малюнками, ани тіж образами західніх святынь. Не іде гев лем о тото, же видиме на них іншых Святых и сцены з Іх жытя. Ікону выріжнят єй духовий и символічний вымір, о чім оповідали Петро Вірхняньский на „Великопістній стрічы з іконом”, яка была 6 квітня в Кункові на Лемковині. Дуже было о чытaню iкон. Жебы добрі іх зрозуміти, потрібне єст знаня християньского Сходу и наш молитовний підхід до того, што видиме в іконі. Іконописец ікону творит не лем пендзльом и фарбами, але головні постом и молитовном задумом. Завдякы нашій „Великопістній стрічы з іконом” в двох проґрамах почуєте, о чім Петро Вірхняньский радили в Кункові. З першой части дознате ся о символіці ікон звязаных з першыма штырьома неділями Великого посту: з Недільом Православія, Недільом Розслабленого, Недільом Крестопоклонном и Недільом св. Йоана Листвичника.

Перша част проґраму „Велькопістна стріча з іконом” емітувана буде в понедільок 22.04. о год. 20:00. Повторіня в четвер і пятницю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – –

Ikony posiadają wyjątkowy wymiar artystyczny, ale nie możemy stawiać ich na równi ze świeckimi malowidłami, a nawet obrazami Kościoła Zachodniego. I nie chodzi tu tylko o to, że widzimy na nich postaci zupełnie innych Świętych, czy sceny z ich życia. Ikonę wyróżnia jej wyjątkowy duchowy i symboliczny wymiar. Podczas prelekcji pt. „Wielkopostne spotkanie z ikoną”, jaka miała miejsce 6 kwietnia w Kunkowej na Łemkowszczyźnie Piotr Wirchniański mówił o tym, jak należy odczytywać ikony. Do właściwego ich zrozumienia niezbędna jest wiedza teologiczna chrześcijańskiego wschodu oraz nasze modlitewna kontemplacja. Ikonograf ikonę tworzy nie tylko pędzlem i farbami, ale w głównej mierze osobistą modlitwą, postem oraz skupieniem. Dzięki naszemu „Wielkopostnemu spotkaniu z ikoną” w dwóch programach usłyszycie, o czym Piotr Wirchniański mówił w Kunkowej. W pierwszej części dowiecie się o symbolice ikon związanych z czterema pierwszymi niedzielami Wielkiego Postu, czyli: Niedzielą Prawosławia, Niedzielą Paralityka, Niedzielą Krestopokłonną oraz Niedzielą św. Jana Klimaka.

Pierwsza część programu „Wielkopostne spotkanie z ikoną” emitowana będzie w poniedziałek 22.04 o godz. 20:00. Powtórki w czwartek i piątek o godz. 20:00.