Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

Просиме нашых наймолодшых слухачів до байковой краіны, на проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. Почуєте дві байочкы зо збіркы „Як липняне сонце до міха імали”. Будут то оповісткы о дівчатках, котрых мудріст, щыріст і робітніст сут нагороджены і ведут до прекрасной пригоды. Прирыхтуйте ся на вечер полний несподіванок і чародійскых чудів, прото же в байках вшытко можливе!

Премієра проґраму в середу 16 вересня о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю (19-20.09) тіж о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy naszych najmłodszych słuchaczy do bajkowej krainy, na program z cyklu Lemkoland na dobranoc. Usłyszycie dwie bajki ze zbioru „Jak lypniane sonce do micha imaly”. Będą to opowieści o dziewczynkach, których mądrość, szczerość i pracowitość zostają nagrodzone i wiodą do wspaniałej przygody. Przygotujcie się na wieczór pełen niespodzianek i czarodziejskich cudów, bo przecież w bajkach wszystko jest możliwe!

Premiera programu w środę 16 września o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę (19-20.09) również o godz. 19:00.

Образок з книжкы „Як липняне сонце до міха імали” (выд. ЛАПіТ Кычера)
Ilustracja z książki „Jak lypniane sonce do micha imaly” (wyd. ŁZPiT Kyczera)

Нова Вес в роках 1930-1947 / Nowa Wieś w latach 1930-1947

В гнешнім проґрамі перенесеме ся 10 кільометрів на пілнічний захід од Криниці, до села, котре зове ся Нова Вес. Не годен бы было одтворити образу села, кєбы не записы поданы през старше поколіня Лемків. Вдякы споминам Емілияна Стремецкого і даных з кныжкы Адама Барны і Федора Ґоча «Лемкы в борбі за свою і не свою свободу» приближыме Вам історию села з часів перед війном аж до выселіня. Дознате ся, хто в селі гандлювал, де стояла місцьова продайня, якы часописы мож было прочытати в новівсяньскых чытальнях і дуже, дуже веце. Дайте ся понести на давну Лемковину, до селечка Нова Вес.

Премієра проґраму 9 вересня о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (12-13.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

W dzisiejszym programie przeniesiemy się 10 kilometrów na północny zachód od Krynicy-Zdroju, do miejscowości Nowa Wieś. Nie sposób byłoby odtworzyć obraz wsi, jeśli nie zapisy przekazane przez starsze pokolenie Łemków. Dzięki wspomnieniom Emiliana Stremeckiego i danych z książki Adama Barny i Teodora Gocza „Lemky v borbi za svoju i ne svoju svobodu” przybliżymy Wam historię wsi z czasów przed wojną aż do wysiedlenia. Z programu dowiecie się, kto prowadził handel, gdzie stał miejscowy sklep, jakie czasopisma można było przeczytać w tamtejszych czytelniach i wiele, wiele więcej. Dajcie się ponieść na dawną Łemkowszczyznę, do sioła Nowa Wieś.

Premiera programu 9 września o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.09) o godz. 14:00.


Хыжа родины Стремецкых / Dom rodziny Stremeckich

30. Łemkowska Watra w Ługach / 30. Лемківска Ватра в Лугах

Lemko TV przygotowuje dla Was filmy z XXX Łemkowskiej Watry w Ługach. Aby umilić oczekiwanie, obejrzyjcie naszą fotorelację.
– – – – – – – – – –
Lemko TV рыхтує для Вас фільмы з ХХХ Лемківской Ватры в Лугах. Штобы не было прикро ждати, пізрийте на нашу фотореляцию.

Кале Топанкі – слуховиско / Kale Topanky – słuchowisko

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте фалаток „Кале Топанкі” Вітя Ставярского в перекладі на лемківскій. Книжка выдана была в 2019 році през Выдавництво Лемко Тавер, а перевюл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі походиме по торговицях з Фердім и Вороном, дашто погандлюєме и поженеме авто, аж ґумы запищат.

Премієра в пятницю 4 вересня о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie część „Kale topanky” Víťa Staviarskiego w przekładzie na łemkowski. Książka wydana była w 2019 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku. W najbliższym programie pojeździmy z Ferdim i Wroną po okolicznych targach, nieco pohandlujemy i ruszymy samochodem z piskiem opon.

Premiera w piątek 4 września o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Успіня Пресвятой Богородицi / Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

28 серпня Церков святкує Успіня Пресвятой Богородиці. Є то остатнє свято з циклю дванадцетьох найвекшых, котре заперат церковний рік літурґічний, звеме го тіж другом Пасхом. В найближшым проґрамі перенесеме ся до Ґетсемані, де подля традициі Божа Родителька выбрала місце для спочынку. Припамятаме історию успіня Матери цілого сьвіта, Котра одходячы, не лишыла го без Свойой Опікы.

Емісия проґраму 28 серпня о годині 20:00. Повторінія в суботу і неділю о год. 14:00.

Тропар:
В Рождествi дiвство сохранила єси, во Успенii мира не оставила єси, Богородице, преставилася єси к животу, Мати сущи Живота: i молитвами Твоiми избавляеши от смерти душы наша.

Кондак:
В молитвах Неусыпающую Богородицу, і в предстательствах непреложноє Упованіє гроб і умерщвленіє не удержаста: якоже бо Живота Матер к животу престави во утробу Вселивыйся приснодівственную.

– – – – – – – – – – – – – – – –

28 sierpnia Cerkiew świętuje Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest to ostatnie święto z cyklu dwunastu największych świąt, które zamyka cerkiewny rok liturgiczny, określane jest również mianem drugiej Paschy. W najbliższym programie przeniesiemy się do Getsemani, gdzie według tradycji Boża Rodzicielka wybrała miejsce na spoczynek. Przypomnimy historię zaśnięcia Matki całego świata, Która odchodząc z niego, nie pozostawiła go bez Swojej Оpieki.

Emisja programu odbędzie się 28 sierpnia o godz. 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Troparion:
W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata
nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do Życia, Matką będąc życia, i
Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.

Kontakion:
Nieustającą w modlitwach Bogurodzicę i w orędownictwie
stałą nadzieję grób i śmierć nie zatrzymają, bowiem Matka życia przechodzi do
Życia, do Boga, który wcielił się w Jej dziewicze łono.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl


Fresk Zaśnięcia Bogurodzicy w monasterze Watopedi na Atosie. XIV wiek.
Фреск Успiня Богородиці в монастырі Ватопед на Афоні. XIV вік.

30. Лемківска Ватра в Лугах / 30. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогы Ватряне!

Як писали сме на нашій страні, прото же епідемія коронавіруса вплынула на ситуацию в Польщи і на сьвіті, того рока фестіваль Лемківска Ватра в Лугах перенесли на 28-29 серпня. Штобы зменшыти можливіст захворіня, орґанізатор ватры – Стоваришыня Лемко Тавер – рішыл ввести ограничыня в кількости участників. До того учащаючы будут прошены подати своі даны, котры потрібны будут до контакту, кєбы выступил припадок захворіня. Орґанізаторы просят утримати суспільний дистанс, а кєд тото неможливе – вкрывати ґамбу і ніс, тай хоснувати іншы середкы особистой охороны. В поєдных пунктах на терені ватры найдете плыны до дезинфекциі, а верхы столів і іншы ужытковы місця будут заєдно чыщены.

28 серпня Лемкы празднуют церковне свято Успіня Пресвятой Богородиці, під том покровом є тіж православна церков в Лугах, котра находит ся недалеко ватровиска. Того дня о год. 11:30 буде правлена Служба Божа.

Концерты на ватряній сцені зачнут ся в пятницю о год. 18:00, а розпаліня ватры буде в суботу о год. 16:00.

На ХХХ Лемківскій Ватрі в Лугах выступлят м.ін.:
Бурян, Дуляровы Братя, Ручай, Серенча, Кучерикы, Оркєстра Св. Миколая, Лемко Тавер, Горицвіт, Ґося Паука Бенд, Дядя Діма і Ко

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Watrowicze!

Jak pisaliśmy na naszej stronie, z uwagi na to, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w Polsce i na świecie, w tym roku festiwal Łemkowska Watra w Ługach przeniesiony został na 28-29 sierpnia. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowań organizator watry – Stowarzyszenie Lemko Tower – podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w ilości uczestników. Ponadto goście proszeni będą o podanie swoich danych, które potrzebne są do kontaktu w przypadku wystąpienia zachorowań. Organizatorzy proszą o utrzymanie dystansu społecznego, a jeśli nie jest to możliwe – zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z innych środków ochrony osobistej. W poszczególnych punktach na terenie watry będzie można skorzystać z płynów do dezynfekcji, a stoły i inne powierzchnie użytkowe będą regularnie czyszczone.

28 sierpnia Łemkowie obchodzą cerkiewne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, pod tym wezwaniem jest również prawosławna cerkiew w Ługach, która znajduje się niedaleko watrowiska. Tego dnia o godz. 11:30 odprawiona będzie liturgia.

Koncerty na watrowej scenie rozpoczną się w piątek o godz. 18:00, a rozpalenie watry odbędzie się w sobotę o godz. 16:00.

Na XXX Łemkowskiej Watrze w Ługach wystąpią m.in.:
Burjan, Dollars Brothers, Ruczaj, Serencza, Kuczeryky, Orkiestra Św. Mikołaja, Lemko Tower, Goryzvit, Gosia Pauka Band, Diadia Dima i Ko

Шыфом до Нового Сьвіта / Statkiem do Nowego Świata

Еміґрант – гнеска в Європі тото слово тямит ся недобрі. Бесідуєме еміґрант, а думаме „присташ з чуджого краю”. Боіме ся, же забере нам роботу або, што гірше, безпеку. Рідше видиме в ним чловека, котрий прагне гідного жытя, для котрого охабліня свого материньского краю єст тым, чого нияк бы не хотіл. Не достерігаме страху в його очах, же затрачений він серед люди іншой культуры, котрых бесіду праві же не розуміє. Такє певно пережывали и нашы предкы, што ішли за хлібом до Гамерикы в ХІХ и на початку ХХ столітя.

Просиме на цикль авдиций Мариі Вірхняньской о еміґрацийній доли Руснаків під наголовком „Еміґрация в істориі и споминах Лемків”. В першій части дознате ся о причынах еміґрациі, рыхтуваню в далеку дорогу і перешкодах на пути за „Велику Воду”. Почуєте, як выглядали поєдны етапы подорожы еміґрантів зо Старого Краю до Нового Сьвіта. А то лем початок, вступ до цілого циклю, котрий можете творити разом з нами. Кєд мате дяку поділити ся історийом свойой родины, оповісти нам о Вашых пережытях або подати оповіст Вашых предків, пиште до нашой редакциі ци до авторкы проґраму.

Редакция: info@radio-lemko.pl
Мария Вірхняньска: wirchnianska.m@gmail.com

На премієру просиме в середу 19 серпня о годині 20:00, а на повторіня в суботу и неділю (22 и 23 серпня) о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Emigrant – dzisiaj w Europie to słowo ma wydźwięk pejoratywny. Mówimy emigrant, a myślimy: przybysz z obcego kraju. Boimy się, że zabierze nam pracę lub, co gorsza, bezpieczeństwo. Rzadziej widzimy w nim człowieka, który pragnie godnego życia, dla którego opuszczenie ojczyzny jest niechcianą koniecznością. Nie widzimy strachu w jego oczach, nieporadności w zachowaniu pośród ludzi innej kultury, którzy posługują się mało zrozumiałym dla niego językiem. Tak mogli czuć się nasi przodkowie wyjeżdżający za chlebem do Stanów Zjednoczonych w XIX i na początku XX w.

Zapraszamy na cykl audycji Marii Wirchniańskiej o emigracyjnych losach Rusinów pn. „Emigracja w historii i wspomnieniach Łemków”. W pierwszej części dowiecie się o przyczynach emigracji, przygotowaniach i trudnościach podczas wyprawy za „Wielką Wodę”. Usłyszycie o poszczególnych etapach podróży emigrantów ze Starego Kontynentu do Nowego Świata. A to dopiero początek, wprowadzenie do całego cyklu, który możecie tworzyć razem z nami. Jeśli jesteście chętni podzielić się historią swojej rodziny, opowiedzieć nam o Waszych przeżyciach albo przekazać opowieści Waszych przodków, piszcie do naszej redakcji lub autorki programu.

Redakcja: info@radio-lemko.pl
Maria Wirchniańska: wirchnianska.m@gmail.com

Na premierę zapraszamy w środę 19 sierpnia o godz. 20:00, a na powtórki w sobotę i niedzielę (22 i 23 sierpnia) o godz. 14:00.

Обкладинка на шыфкарту Сидора Штеклі, прадіда авторкы проґраму
Okładka na bilet Izydora Sztekli, pradziadka autorki programu

Еко Лемко / Eko Łemko

Просиме на проґрам о простых екольоґічных думках, што мож іх легко ввести в штоденніст. Ат де новий підхід до жытя — Еко Лемко — творят го маленькы крочкы, котры без великой жертвы и мукы зменшат наш неґативний вплыв на плянету. В нашім думаню черпеме з традициі, глядаме еконатхніня в жытю предків. Послухайте Міліну авдицию и повіджте, чи хтіли бы сте пристати до лемківской екоґрупы на фейсбуці, штобы ділити ся своіма думками на зелене жытя!

Премієру проґраму мож буде послухати в четвер 6 серпня о год. 20:00, а повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program poświęcony prostym ekologicznym ideom do wprowadzenia od zaraz. Przedstawiamy nową filozofię życia — Eko Łemko — tworzą ją maleńkie kroki, które bez wielkich wyrzeczeń zmniejszą nasz negatywny wpływ na planetę. W naszej filozofii czerpiemy z tradycji, szukamy ekoinspiracji w życiu przodków. Posłuchajcie audycji Emilii Pyrz i dajcie znać, czy chcielibyście dołączyć do łemkowskiej ekogrupy na Facebooku, żeby dzielić się swoimi pomysłami na zielone życie!

Premierowy program będzie można posłuchać w środę 6 sierpnia o godzinie 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Знимка: Міля Пыж / Zdjęcie: Emilia Pyrz

Лемківскє весіля – традиция і сучасніст / Łemkowskie wesele – tradycja i współczesność

Стоваришыня „Під Карпатами” просит 22.08.2020 до Музею Лемківской Культуры в Зиндранові на стрічу посвячену лемківскій культурі – „Лемківскє весіля – традиция і сучасніст”. Цільом є вказаня і приближыня звыків, обрядів, сымволів, сьпіванок, танців і іншых елементів традицийного лемківского весіля. Орґанізаторы і запрошены гості спрібуют порівнати традицийну форму весіля з єй сучасном формом, яка сохранила ся на самім терені Лемковины і серед поколінь Лемків, вродженых і выхованых на „чужыні”, одорваных од своіх корени. На проєкт складают ся: выстава архівальных знимок, што вказуют весіля на Лемковині перед выселіньом, популярно-наукова конференция, котра презентувати буде етнольоґічны, історичны і музикольоґічны бадавчы тексты, а на підсумуваня публикация. Ниже вказуєме детальний проґрам.

– – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie „Pod Karpatami” zaprasza 22.08.2020 do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na spotkanie poświęcone łemkowskiej kulturze – „Wesele łemkowskie – tradycja i współczesność”. Wydarzenie ma na celu ukazanie i przybliżenie zwyczajów, obrzędów, symboliki, pieśni, tańców i innych elementów tradycyjnego łemkowskiego wesela. Organizatorzy i zaproszeni goście podejmą się próby porównania tradycyjnej formy wesela z jej formą współczesną, jaka zachowała się na samym terenie Łemkowszczyzny oraz wśród pokoleń Łemków, urodzonych i wychowanych na „obczyźnie”, w oderwaniu od swoich korzeni. Na projekt składają się: wystawa archiwalnych fotografii obrazująca wesela na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem, konferencja popularno-naukowa prezentująca etnologiczne, historyczne i muzykologiczne teksty badawcze oraz podsumowująca wydarzenie publikacja. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

На горбах Кавказу / Na wzgórzach Kaukazu

Тым проґрамом забереме Вас на горбы Кавказу і не лем, бо разом з нашым редактором Даньком Горощаком будеме вандрувати по цілій Ґрузиі. Начнеме од столиці того прекрасного краю – Тбілісі – потім одвидиме Кахетію, Кавказ, Удабно, Уплісціхе і інчы єднако гарды реґіоны краіны святых Ніны і Юрія. Почуєте ґрузиньску музику і довідате ся, што найліпше зісти, што выпити, а од чого болит голова. Маме надію, же од Даньковых оповісти приде Вам дяка на подорож до нашых гостинных братів Ґрузинів.

Премієру проґраму мож буде послухати в середу 15 липця о год. 20:00., а повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Tym programem zabierzemy Was na wzgórza Kaukazu i nie tylko, bo razem z naszym redaktorem Danielem Horoszczakiem będziemy wędrować po całej Gruzji. Zaczniemy od stolicy, tego przepięknego kraju – Tbilisi – potem odwiedzimy Kachetię, Kaukaz, Udabno, Upliscyche i inne przepiękne regiony kraju świętych Niny i Jerzego. Usłyszycie gruzińską muzykę i dowiecie się, co najlepiej zjeść, co wypić, a od czego boli głowa. Mamy nadzieję, że za sprawą opowieści Daniela nabierzecie ochoty na podróż do naszych gościnnych braci Gruzinów.

Premierowy program będzie można posłuchać w środę 15 lipca o godzinie 20:00., a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

знимкы Данько Горощак / zdjęcia Daniel Horoszczak