XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” / XVIII Лемківскій Єрусалим „ПеклоНебо”

Об’єдання Лемків просит Вас на отвертя выставы XVIII едициі Лемківского Єрусалим під наголовком ПеклоНебо, котре буде 17 листопада о год. 18:00 в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича в Ґорлицях. В рамах выставы презентуваны будут ориґінальны праці Юрія Новосільского. Выстава буде тырвати до 30 грудня 2018 р.

– – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków zaprasza Państwa na wernisaż wystawy XVIII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. W ramach wystawy prezentowane będą oryginalne prace Jerzego Nowosielskiego. Wystawa potrwa do 30 grudnia 2018 r.

 

Святий Димитр з Солуня / Święty Dymitr z Sołunia

Тропар:

Велика обрiте в бiдах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побiждающа. Якоже убо Лiєву низложил єси гордыню, i на подвиг дерзновiнна сотворив Нестора, тако, святе Димитрiє, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак:

Кровей твоiх струями, Димитрiє, Церковь Бог обагри, давый тебi крiпость непобiдимую i соблюдая град твой невредим; того бо єси утвержденiє.

 

8 листопада Церков споминат св. великомученика Димитра з Солуня (III ст.) – iсповiдника вiры свого часу, покровителя воякiв. О культi святого на земли грецкій i словяньскій, i о тiм, як выглядала його дорога до святости оповіме в проґрамі Радіо Лемко. Слухайте нас в четвер 8.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach znalazł w Tobie cały świat, cierpiętniku, zwyciężającego narody pogańskie, a jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi, tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga, aby dał nam wielkie miłosierdzie.

Kontakion:

Krwi Twojej strugami Bóg odział w purpurę Kościół, On dał Tobie moc niezwyciężoną i zachowuje Twoje miasto nienaruszone, bowiem Ty jesteś Jego umocnieniem.

 

8 listopada Cerkiew czci pamięć świętego wielkiego męczennika Dymitra z Sołunia (III w.) – wyznawcy wiary swego czasu, patrona żołnierzy. O kulcie świętego na ziemi greckiej i słowiańskiej, i o tym, jak wyglądała jego droga do świętości opowiemy w programie Radio Lemko. Słuchajcie nas w czwartek 8.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Саркофаґ з мощами св. Димитра (фот. Наталія Цьолка)
Sarkofag z relikwiami św. Dymitra (fot. Natalia Ciołka)

Церков св. Димитра, Владимір, Росия, ХІІ в.
(fot. Natalia Ciołka)
Cerkiew św. Dymitra, Włodzimierz, Rosja, XII w.
(фот. Наталія Цьолка)

Базилика св. Димитра в Салониках
(фот. Наталія Цьолка)
Bazylika św. Dymitra w Salonikach
(fot. Natalia Ciołka)

* Євген Габура – кандидат до Соймику Нижнього Шлеска / Eugeniusz Habura – kandydat do Sejmiku Dolnego Śląska *

21 жолтня того рока в Полщи будут проходили выборы до самоурядів. В выборчій обшыри нр 5 (то давне ліґницкє войеводзтво) з листы номер 12 (позиция нр 2) стартує Лемко, Евген Габура. Наша редакция мала нагоду спілпрацювати з паном Євгеном при проєктах, котрых цільом было плеканя лемківской культуры і традициі. Тепер він просит Вас о вспертя і Вашы голосы.

Євген Габура – член Головного Заряду Стоваришыня Лемків, ведучий Кружка СЛ в Пшемкові. Кєрівник Лемківского Ансамблю Пісні і Танця «Ластівочка». Орґанізатор шторічной культурной подіі «Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром», спілорґанізатор Лемківской Ватры на Чужыні. В тім році отримал Бронзовий Крест Заслугы за діяльніст в обшыри розвитку культуры Лемків.

– – – – – – – – – – – –

21 października, tego roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W okręgu wyborczym nr 5 (dawne województwo legnickie) z listy numer 12 (pozycja nr 2) startuje Łemko, Eugeniusz Habura. Nasza redakcja miała okazję współpracować z panem Eugeniuszem przy projektach, mających na celu kultywowanie łemkowskiej kultury i tradycji. Teraz on prosi Was o wsparcie i Wasze głosy.

Eugeniusz Habura – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków, przewodniczący Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Kierownik Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Organizator corocznego wydarzenia kulturalnego „Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską”, współorganizator Łemkowskiej Watry na Obczyźnie. W tym roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za działalność w obszarze rozwoju kultury łemkowskiej.

* Кычеряда над Качавом – ПРОҐРАМ / Kyczeriada nad Kaczawą – PROGRAM *

Ближыт ся велькє свято Лемківского Ансамблю Пісні і Танця „Кычера” – ювілей 25-літя. З той нагоды щыро просиме до Ліґниці, де в празднуваню возмут участ лемківскы артисты з ріжных куточків Польщы. Буде фольково, оперово, роково, буде на весело і на поважні, для діти і для дорослых – каждий напевно найде дашто для себе! Пізрийте самы :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się wielkie święto Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” – jubileusz 25-lecia. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do Legnicy, gdzie w obchodach wezmą udział łemkowscy artyści z różnych zakątków Polski. Będzie folkowo, operowo, rockowo, będzie na wesoło i na poważnie, dla dzieci i dla dorosłych – każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie! Zobaczcie sami :)

* Ватра в Зимній Воді [ФОТО] / Watra w Zymnij Wodi [FOTO] *

25 і 26 серпня 2018 рока в селі Зимна Вода коло Львова загоріла ватра. Два дни тырвало свято, яке зобрало нашых люди з Украіны, Польщы і сербской Войводіны. Пізрийте на фоткы Еміля Гойсака і оцінте, ци ватра в Зимній Воді здабат на тоты орґанізуваны в Польщи. Уж в 2019 можете поіхати на ювілейну, пяту ватру в Зимній Воді!

– – – – – – – – – – –

25 i 26 sierpnia 2018 roku we wsi Zymna Voda koło Lwowa zapłonęła watra. Przez dwa dni wspólne świętowanie połączyło Łemków z Ukrainy, Polski i serbskiej Wojwodiny. Zobaczcie fotografie autorstwa Emila Hojsaka i oceńcie sami, czy ta watra przypomina organizowane w Polsce. Już w 2019 będziecie mieć okazję uczestniczyć w jubileuszowej, piątej watrze!

Фот. Еміль Гойсак / Fot. Emil Hojsak

* Кермеш в Ліґници [ФОТО] / Święto parafialne w Legnicy [FOTO] *

27-28.08.2018 в ліґницкій грекокатолицкій парохіі, де парохом є о. Мирослав Драпала, проходили торжества очелены през владику Володимира Ющака, звязаны з храмовым праздником Успіня Пресвятой Богородиці. Літургію одсьпівал хор Крилос. В часі кермешу мож было видіти выставу праць пана Володислава Ревака, а до почастунку грали музикы з місцевой парохіі.

– – – – – – – – – – – – – –

27-28.08.2018 w legnickiej parafii greckokatolickiej, gdzie proboszczem jest ks. Mirosław Drapała, odbyły się nabożeństwa z udziałem biskupa Włodzimierza Juszczaka, związane ze świętem Zaśnięcia Bogurodzicy. Liturgię odśpiewał chór Kryłos. W czasie kermeszu można było obejrzeć wystawę prac pana Władysława Rewaka, a do poczęstunku zagrali muzycy z miejscowej parafii.

фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki

* Поломничество на св. Гору Грабарку – фотореляция / Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę – fotorelacja *

Представляме коротку фотореляцию з XVI Пішого Поломничества з Варшавы на св. Гору Грабарку, котре проходило 13-19 серпня. Каждого рока бере в ній участ штораз веце Лемків з Чужыны і Лемковины, штобы разом з православныма з цілой Польщы спільні нести крести в молитві. Щыро заохочаме Вас прочытати реляцию з XV Поломничества, написану през Домініку Ковачевіць: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prezentujemy którką fotorelację z XVI Pieszej Pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę, która odbyła się 13-19 sierpnia. Rokrocznie uczestniczy w niej coraz więcej Łemków z Łemkowszczyzny i Obczyzny, by razem z prawosłanymi z całej Polski wspólnie nieść krzyże w modlitwie. Gorąco zachęcamy do przeczytania relacji z XV Pielgrzymki, autorstwa Dominiki Kovačević: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

фот. Єжы Кєляк, Укач Троц / fot. Jerzy Kielak, Łukasz Troc.

* Іраіда Гунчак – Лемкы – по мойому / Iraida Hunczak – Łemkowie – po mojemu *

Гостьом нашого наступного проґраму буде Іраіда Гунчак – студентка Академіі Красных Штук во Вроцлаві, котра в червци того рока запросила нас на вернісаж єй авторской выставы пн. „Лемкы”. Експозиция є такой дипломовом працьом молодой артисткы. Просиме на бесіду, в котрій Іраіда буде оповідала о тым, як рыхтувала выставу, што было для ней інспірацйом і як „навчыти ся” штукы. Тото вшытко почуєте в найближшій авдициі!

Премєра в пятницю (10.08) о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Gościem naszego kolejnego programu będzie Iraida Hunczak – studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która w czerwcu tego roku zaprosiła nas na wernisaż jej autorskiej wystawy pt. „Łemkowie”. Ekspozycja jest zarazem pracą dyplomową młodej artystki. Zapraszamy na rozmowę, w której Iraida opowie o tym, jak przygotowywała się do wystawy, co było dla niej inspiracją i jak „nauczyć się” sztuki. Tego wszystkiego wysłuchacie w najbliższej audycji!

Premiera w piątek (10.08) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Ярко Пласконь / fot. Jarosław Płaskoń Chwyć Emocje Wedding Art