Вмер Мєчыслав Мончка / Zmarł Mieczysław Mączka

З жальом приняли сме вістку о смерти Приятеля нашой родины, і Приятеля Лемків – Мєчыслава Мончкы, котрий гмер 31.12.2020. Был він єдным з першых, котры для польского чытача одкрывали лемківскых поетів. В Санчівскій Выдавничій Офіцині, а пак в Мініятурі вказували ся збіркы вершів Штефаниі Трохановской, Петра Трохановского, Володислава Грабана, Олены Дуць-Файфер, Павля Стефанівского. Орґанізацийні підтримувал особы, што творили новы формы культурных ініциятив, в тім орґанізацию „Лемківской Ватры”. Был неоціненом персоном в руху культурного одроджыня лемківского середовиска. В тяжкым часі вісемдесятых років внюс гідні надіі до середовиск ґуралів в Бескидах і на Підгалю.
Останеш в нашій памяти чловеком жычливым і добродушным! Горы будут Тя споминати теплым, весняным вітром.

Володислав Грабан з родином

Редакция Радіо Лемко долучат до кондоленций, хочеме высловити пошану і великє спілчутя для родины і приятелів покійного. Вічная Памят.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Przyjaciela naszej rodziny, jak również życzliwego Przyjaciela Łemków – Mieczysława Mączki, który odszedł 31.12.2020. Był jednym z pierwszych, którzy dla polskiego czytelnika odkrywali łemkowskich poetów. W Sądeckiej Oficynie Wydawniczej, a następnie w Miniaturze ukazywały się zbiory wierszy Stefanii Trochanowskiej, Piotra Trochanowskiego, Władysława Grabana, Heleny Duć-Fajfer, Pawła Stefanowskiego. Wspierał organizacyjnie osoby tworzące nowe formy inicjatyw kulturalnych, w tym organizację „Łemkowskiej Watry”. Był nieocenioną postacią w odradzającym się ruchu kulturotwórczym łemkowskiego środowiska. W trudnym czasie lat osiemdziesiątych wniósł wiele nadziei do środowisk górali w Beskidach i na Podhalu.
Pozostaniesz w naszej pamięci człowiekiem życzliwym i dobrodusznym! Góry będą wspominać Cię ciepłym, wiosennym wiatrem.

Władysław Graban z rodziną

Redakcja Radio Lemko dołącza do kondolencji, pragnie wyrazić szacunek oraz głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Wicznaja Pamiat.

8. Лемківска Пачка / 8. Łemkowska Paczka


[PL]
„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza ósmą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii (dane do przelewu znajdują się na końcu opisu), jednak w tym roku postanowiliśmy ułatwić darczyńcom ten proces i stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi. Link do zrutki: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Pełna lista darczyńców opublikowana będzie na stronie www.radio-lemko.pl po zamknięciu zbiórki.
O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie: https://www.facebook.com/radiolemko

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥


[LEM]
„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радіо Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат осму едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі (банковы даны сут на кінци опису), але того рока рішыли сме зробити тот процес лекшым і створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы. Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Полна листа жертводавців вказана буде на страні www.radio-lemko.pl по запертю збіркы.

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi: https://www.facebook.com/radiolemko

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥


[ENG]
„The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 8th edition of „The Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish (bank transfer details below), but this year we would like to make this process easier and create this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous. Link to collection: https://zrzutka.pl/a6k2pk

The list of all donators will be published after the end of collection on www.radio-lemko.pl
We would inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage: https://www.facebook.com/radiolemko

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

DANE DO PRZELEWU / БАНКОВЫ ДАНЫ / BANK TRANSFER DETAILS

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. Gorzowska 10/3 66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem / наголовок / title: „Łemkowska Paczka”

[PL] Jeżeli chcesz pozostać anonimowy, dopisz tę informację w tytule przelewu.
[LEM] Кєд хочеш быти анонімовий, допиш тото в наголовку переказу.
[ENG] If you want to stay anonymous, write about it in title.

Конкурс дла діти / Konkurs dla dzieci

Пані Дорота Максимчак, котра веде занятя лемківского для діти в Радваницях, просит вшыткы діточкы до участи в конкурсі. Деталі на плякаті.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Pani Dorota Maksymczak, która prowadzi zajęcia łemkowskiego dla dzieci w Radwanicach, zaprasza wszystkie dzieciaki do udziału w konkursie. Szczegóły na plakacie.

РЕҐУЛЯМІН / REGULAMIN: http://www.zsp.radwanice.pl/?p=15744


30. Łemkowska Watra w Ługach / 30. Лемківска Ватра в Лугах

Lemko TV przygotowuje dla Was filmy z XXX Łemkowskiej Watry w Ługach. Aby umilić oczekiwanie, obejrzyjcie naszą fotorelację.
– – – – – – – – – –
Lemko TV рыхтує для Вас фільмы з ХХХ Лемківской Ватры в Лугах. Штобы не было прикро ждати, пізрийте на нашу фотореляцию.

30. Лемківска Ватра в Лугах / 30. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогы Ватряне!

Як писали сме на нашій страні, прото же епідемія коронавіруса вплынула на ситуацию в Польщи і на сьвіті, того рока фестіваль Лемківска Ватра в Лугах перенесли на 28-29 серпня. Штобы зменшыти можливіст захворіня, орґанізатор ватры – Стоваришыня Лемко Тавер – рішыл ввести ограничыня в кількости участників. До того учащаючы будут прошены подати своі даны, котры потрібны будут до контакту, кєбы выступил припадок захворіня. Орґанізаторы просят утримати суспільний дистанс, а кєд тото неможливе – вкрывати ґамбу і ніс, тай хоснувати іншы середкы особистой охороны. В поєдных пунктах на терені ватры найдете плыны до дезинфекциі, а верхы столів і іншы ужытковы місця будут заєдно чыщены.

28 серпня Лемкы празднуют церковне свято Успіня Пресвятой Богородиці, під том покровом є тіж православна церков в Лугах, котра находит ся недалеко ватровиска. Того дня о год. 11:30 буде правлена Служба Божа.

Концерты на ватряній сцені зачнут ся в пятницю о год. 18:00, а розпаліня ватры буде в суботу о год. 16:00.

На ХХХ Лемківскій Ватрі в Лугах выступлят м.ін.:
Бурян, Дуляровы Братя, Ручай, Серенча, Кучерикы, Оркєстра Св. Миколая, Лемко Тавер, Горицвіт, Ґося Паука Бенд, Дядя Діма і Ко

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Watrowicze!

Jak pisaliśmy na naszej stronie, z uwagi na to, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w Polsce i na świecie, w tym roku festiwal Łemkowska Watra w Ługach przeniesiony został na 28-29 sierpnia. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowań organizator watry – Stowarzyszenie Lemko Tower – podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w ilości uczestników. Ponadto goście proszeni będą o podanie swoich danych, które potrzebne są do kontaktu w przypadku wystąpienia zachorowań. Organizatorzy proszą o utrzymanie dystansu społecznego, a jeśli nie jest to możliwe – zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z innych środków ochrony osobistej. W poszczególnych punktach na terenie watry będzie można skorzystać z płynów do dezynfekcji, a stoły i inne powierzchnie użytkowe będą regularnie czyszczone.

28 sierpnia Łemkowie obchodzą cerkiewne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, pod tym wezwaniem jest również prawosławna cerkiew w Ługach, która znajduje się niedaleko watrowiska. Tego dnia o godz. 11:30 odprawiona będzie liturgia.

Koncerty na watrowej scenie rozpoczną się w piątek o godz. 18:00, a rozpalenie watry odbędzie się w sobotę o godz. 16:00.

Na XXX Łemkowskiej Watrze w Ługach wystąpią m.in.:
Burjan, Dollars Brothers, Ruczaj, Serencza, Kuczeryky, Orkiestra Św. Mikołaja, Lemko Tower, Goryzvit, Gosia Pauka Band, Diadia Dima i Ko

„Сьвіт під Кычером” 2020 / „Świat pod Kyczerą” 2020

Юж гнеска, 26 червця зачынат ся 23. Медженародний Фолькльорний Фестівал „Сьвіт під Кычером”, тепер про епідемію COVID-19 на сьвіті буде в версиі онляйн. Хоц сут то нелегкы і незвычайны обставины, дают можливіст дійти до шырокой публикы в інтернеті. През 17 дни будеме мати шансу увидіти ансамблі з ріжных куточків сьвіта: з Ґуам, Перу, Турциі, Індиі, Болгариі, Альґериі, Ірляндиі, Мексика, Словациі, Непалю, Румуниі, Кениі, Сербіі, Грузиі, Колюмбіі і Польщы. Презентациі груп поданы будут на фествальовых каналах комунікациі, на странах Ютуб, Фейсбук і Інстаґрам (ниже мотузкы). Згідні з долголітньом традицийом не може хыбувати символичных короводів з таблицями і фанами краін, з котрых походят артисты. Мешканці і гості Ліґниці і Крениці, де рік до рока орґанізує ся фестіваль, будут мати змогу обізріти трезентацию на екранах поставленых в центрах міст. Має быти тіж вчыня лемківскых танців, творіня лемківскых кривульок і вказаня лемківской моды. Орґанізатор подіі, Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кыцера”, щыро просит до спільной подорожы докола сьвіта!

ПРОҐРАМ ФЕСТІВАЛЮ
26 червця 2020 – Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера” – ПОЛЬЩА
27 червця 2020 – Compañia de Danza México Vivo – МЕКСИК
28 червця 2020 – Folklorny Subor „Topľan” – СЛОВАЦИЯ
29 червця 2020 – Folkloric group Juventud Porteña – КОЛЮМБІЯ
30 червця 2020 – Utkarsh Dance Academy LLP – ІНДИІ
1 липця 2020 – Folk Dance and Songs Ensemble „Gergana” – БОЛГАРИЯ
2 липця 2020 – African Tumbas – КЕНИЯ
3 липця 2020 – TUFAK Tourism Folklor Research Centre Youth Club – ТУРЦИЯ
4 липця 2020 – I Mañe’lu Cultural Arts Program – ҐУАМ
5 липця 2020 – Kiely – Walsh Academy – ІРЛЯНДИЯ
6 липця 2020 – Everest Nepal Cultural Group – НЕПАЛЬ
7 липця 2020 – Szarkaláb Hungarian Folk-Dance Group – РУМУНИЯ
8 липця 2020 – Ritmos del tiempo Ballet Folklorico Peruano – ПЕРУ
9 липця 2020 – Ensemble of National Song and Dance „Taurunum” – СЕРБІЯ
10 липця 2010 – Soleil D’or D’Algerie – АЛЬҐЕРИЯ
11 липця 2020 – Ensemble SEU „Marula” – ГРУЗИЯ
12 липця 2020 – Кінцевий концерт вшыткых участників Фестівалю

Початок презентациі каждого дня о год. 18:00 середньоевропского часу.

МОТУЗКЫ
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrNtMthNadPTvD6kp34cHzg
Facebook: https://www.facebook.com/kyczera/
Facebook: https://www.facebook.com/IFFswiatpodkyczera/
Instagram: https://www.instagram.com/kyczera/

– – – – – – – – – – – – –

Już dzisiaj, 26 czerwca rozpoczyna się 23. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, tym razem ze względu na panującą w świecie epidemię COVID-19 odbędzie się w wersji online. Choć są to okoliczności nadzwyczajne i trudne, dają możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem internetu. Przez 17 dni będziemy mieć szansę zobaczyć zespoły z różnych zakątków świata: z Guam, Peru, Turcji, Indii, Bułgarii, Algierii, Irlandii, Meksyku, Słowacji, Nepalu, Rumunii, Kenii, Serbii, Gruzji, Kolumbii i Polski. Prezentacje zespołów udostępnione będą na festiwalowych kanałach komunikacji, na portalach YouTube, Facebook i Instagramie (linki poniżej). Zgodnie z wieloletnią tradycją nie może zabraknąć symbolicznych korowodów z tablicami i flagami krajów, z których pochodzą artyści. Mieszkańcy i odwiedzający Legnicę oraz Krynicę-Zdrój, gdzie rokrocznie gości festiwal, będą mieć możliwość obejrzenia prezentacji na telebimach ustawionych w centrach miast. Przewidziane są również warsztaty tańców łemkowskich, tworzenia łemkowskich krywulek (tradycyjnych naszyjników) oraz pokaz łemkowskiej mody. Organizator wydarzenia, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” gorąco zaprasza na wspólną podróż dookoła świata!

PROGRAM FESTIWALU
26 czerwca 2020 – Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” – POLSKA
27 czerwca 2020 – Compañia de Danza México Vivo – MEKSYK
28 czerwca 2020 – Folklorny Subor „Topľan” – SŁOWACJA
29 czerwca 2020 – Folkloric group Juventud Porteña – KOLUMBIA
30 czerwca 2020 – Utkarsh Dance Academy LLP – INDIE
1 lipca 2020 – Folk Dance and Songs Ensemble „Gergana” – BUŁGARIA
2 lipca 2020 – African Tumbas – KENIA
3 lipca 2020 – TUFAK Tourism Folklor Research Centre Youth Club – TURCJA
4 lipca 2020 – I Mañe’lu Cultural Arts Program – GUAM
5 lipca 2020 – Kiely – Walsh Academy – IRLANDIA
6 lipca 2020 – Everest Nepal Cultural Group – NEPAL
7 lipca 2020 – Szarkaláb Hungarian Folk-Dance Group – RUMUNIA
8 lipca 2020 – Ritmos del tiempo Ballet Folklorico Peruano – PERU
9 lipca 2020 – Ensemble of National Song and Dance „Taurunum” – SERBIA
10 lipca 2010 – Soleil D’or D’Algerie – ALGIERIA
11 lipca 2020 – Ensemble SEU „Marula” – GRUZJA
12 lipca 2020 – Koncert finałowy z udziałem wszystkich uczestników Festiwalu

Początek prezentacji każdego dnia o godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.

LINKI
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrNtMthNadPTvD6kp34cHzg
Facebook: https://www.facebook.com/kyczera/
Facebook: https://www.facebook.com/IFFswiatpodkyczera/
Instagram: https://www.instagram.com/kyczera/

Што з Лемківскыма Ватрами? / Co z Łemkowskimi Watrami?

Дорогы Ватряне!

Звертате ся до нас часто зо зьвіданьом о наше велькє фестівальове свято Лемківска Ватра, на котрій каждого рока в липци і серпни Ламкы стрічают ся в трьох місцях – в Ждыни, Лугах і Михалові. Прото же епідемія коронавіруса вплынула на ситуацию в Польщы і на сьвіті, несе зо собом ограничыня і непевніст, кєд іде о наступны місяці, звернули сме ся до орґанізаторів Лемківскых Ватр зо зьвіданьом о пляны.

Згідні з порядком, в якым орґанізуваны были тоты лемківскы фестівалі, зачнеме од Лемківской Ватры в Ждыни, котру Об’єднання Лемків плянувало на 17-19 липця 2020 рока. Фестіваль буде в тім терміні, але прийме нову форму і перенесе ся до сьвіта онляйн. В суспільных медіях і на страні ждыньской ватры поданы будут фільмы з концертів і тематичных стріч. Будете мати можливіст видіти не лем артистів з нашого подвірця, але тіж гости з іншых держав, котры на потребы фестівалю перешлют награня своіх выступів. Традицийний конкурс на міс ватры заступлят выборы Містер Корона в віртуальній формі, юж тепер мож выслати своє зголошыня. Тых, котры будут хтіли в тім часі приіхати до Ждыні, попереджаме, же про заборону громаджыня люди в векшых групах, терен ватровиска буде запертий.

Зараз по ватрі в рідных горах Лемкы іхали на другій конец Польщы, до любуского воєводзтва, де під конец липця стрічали ся на Лемківскій Ватрі в Лугах. Того рока Стоваришыня Лемко Тавер одышло од плянуваного перше терміну 24-25 липця і з надійом на поліпшыня ситуациі рішыли перенести фестіваль на 28-29 серпня. В тім часі Лемкы празднуют церковне свято Успіня Пресвятой Богородиці, під том покровом є тіж православна церков в Лугах, котра находит ся недалеко ватровиска. Першого дня рано буде правлена Служба Божа, а по полудни над озером будут розпаляти ватру і зачнут ся концерты на сцені. Прото же ситуация нестабільна, неє певности, же ватра буде в традицийній і знаній нам формі, о деталях і можливых змінах будеме Вас повідомляти на нашім фейсбуковім фанпейджи.

Хоц ватряний сезон все заперали сме початком серпня Лемківском Ватром на Чужыні в Михалові на Нижнім Шлеску, того рока вшытко нам ся пересуне. Стоваришыня Лемків рішыло перенести святкуваня на 12 вересня (субота) од год. 12:00. Хоц час фестівалю скоротит ся до єдного дня, будеме могли ся зыйти. Проґрам буде містити част артистичну, на тот момент знатя, же будут то ачий выступы ансамблів з Польщы. Прото же ситуация неє певна і не знатя, якы ограничыня будут знесены до того часу, о вшыткых змінах будеме могли ся дознати ближе вказаного терміну.

Епідемія коронавіруса намішала в плянах орґанізаторів не лем ватр, але тіж іншых культурных подій, м.ін. Сьвіта під Кычером, котра тіж перенесе ся до інтернету. Вшыткы глядают можливости, штобы дати нам шансу на контакт з лемківском культуром – або в віртуальній формі, або з надійом на ліпшы часы і стрічу при ватрі. Тішыме ся, же лемківскы орґанізациі не охабили шторічной ватряной традициі. Хоц час нелегкій, віриме, же і Вы, Дорогы Ватряне, заєдно будете з нами.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Watrowicze!

Często zwracacie się do nas z pytaniami o nasze wielkie festiwalowe święto Łemkowska Watra, na której rokrocznie w lipcu i sierpniu Łemkowie spotykają się w trzech miejscach – w Zdyni, Ługach i Michałowie. Z uwagi na to, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w Polsce i na świecie, niesie to za sobą ograniczenia i niepewność, jeśli chodzi o kolejne miesiące, zwróciliśmy się do organizatorów Łemkowskich Watr z pytaniem o plany.

Zgodnie z porządkiem, w jakim organizowane były te łemkowskie festiwale, zaczniemy od Łemkowskiej Watry w Zdyni, którą Zjednoczenie Łemków planowało na 17-19 lipca 2020 roku. Festiwal odbędzie się w tym terminie, ale przyjmie nową formę i przeniesie się do świata online. W mediach społecznościowych i na stronie zdyńskiej watry publikowane będą filmy z koncertów i spotkań tematycznych. Będziecie mieć możliwość zobaczenia artystów nie tylko z naszego podwórka, ale też gości z innych krajów, którzy na potrzeby festiwalu prześlą nagrania swoich występów. Tradycyjny konkurs na miss watry zastąpią wybory Mistera Korona w wirtualnej formie, już teraz można wysyłać swoje zgłoszenia. Tych, którzy będą chcieli przyjechać do Zdyni, uprzedzamy, że z powodu obowiązującego zakazu zgromadzeń w większych grupach, teren watrowiska będzie zamknięty.

Zaraz po watrze w rodzimych górach Łemkowie jechali na drugi koniec Polski, do województwa lubuskiego, gdzie pod koniec lipca spotykali się na Łemkowskiej Watrze w Ługach. W tym roku Stowarzyszenie Lemko Tower odeszło od planowanego wcześniej terminu 24-25 lipca i z nadzieją na poprawę sytuacji postanowiło przenieść festiwal na 28-29 sierpnia. W tym czasie Łemkowie obchodzą cerkiewne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, po tym wezwaniem jest również prawosławna cerkiew w Ługach, która znajduje się niedaleko watrowiska. Pierwszego dnia rano odprawiona będzie liturgia, a popołudniu nad jeziorem rozpalone zostanie ognisko i rozpoczną się występy sceniczne. Ponieważ sytuacja jest niestabilna, nie ma pewności, że watra odbędzie się w tradycyjnej formie, o detalach i możliwych zmianach będziemy informować na naszym facebookowym fanpage’u.

Choć sezon watrowy zawsze zamykaliśmy początkiem sierpnia Łemkowską Watrą na Obczyźnie w Michałowie na Dolnym Śląku, w tym roku wszystko nam się przesunie. Stowarzyszenie Łemków przeniosło świętowanie na 12 września (sobota) od godz. 12:00. Choć czas festiwalu skróci się do jednego dnia, będziemy mogli się spotkać. Program przewiduje część artystyczną, na ten moment wiadomo, że będą to raczej występy zespołów z Polski. Ponieważ sytuacja nie jest pewna i nie wiadomo, jakie ograniczenia zostaną do tego czasu zniesione, o wszystkich zmianach będziemy mogli dowiedzieć się bliżej wskazanego terminu.

Epidemia koronawirusa namieszała w planach organizatorów nie tylko watr, ale również innych wydarzeń kulturalnych, m.in. Świata pod Kyczerą, który też przeniesie się do internetu. Wszyscy poszukują możliwości, aby dać nam szansę na konakt z łemkowską kulturą – albo w formie wirtualnej, albo z nadzieją na lepsze czasy i spotkanie przy watrze (ognisku). Cieszymy się, że łemkowskie organizacje nie porzuciły dorocznej watrowej tradycji. Choć czas jest niełatwy, wierzymy, że i Wy, Drodzy Watrowicze, wciąż będziecie z nami.

Лемківска Ватра в Лугах, фот. Оксана Грабан-Ліхтаньска / Łemkowska Watra w Ługach, fot. Oksana Graban-Lichtańska

Одышли Штефан Гладик / Odszedł Stefan Hładyk

Штефан Гладик (1948-2020)

Не стало медже нами великого сына лемківской землі – Штефана Гладика. Од все были вірны своім предкам – чи на далекій чужыні, чи юж в горах, в Білянці, коло рідной Кунковы. Юж од вісемдесятых років XX столітя старали ся о верніня лемківскых лісів, што принесло остатніма роками свій щедрий плід. Пан Гладик были головом Об’єднання лемків і причынили ся до організуваня жытя лемківской громады, бороли ся м.ін. о приверніня імена Епіфанія Дровняка, підтримуваня памяти о Шыбеничнім Верху, таблиці з кириличныма назвами лемківскых сіл, репрезентували Лемків в Комісиі Спільной Уряду і Народных і Етнічных Меншын. Вшытко не годен назвати, не годен описати страту. Одышли няньо, муж, дідо, брат Лемків і сын Лемковины. Вічная Памят.

Похорон упокійного Штефана Гладика буде 5 марця 2020 р. о год. 10:00 в православній церкви Покровы Божой Матери і Почаівской Іконы Божой Матери в Білянці.

– – – – – – – – – –

Stefan Hładyk (1948-2020)

Zabrakło wśród nas wielkiego syna łemkowskiej ziemi – Stefana Hładyka. Od zawsze był on wierny swoim przodkom – czy na dalekiej obczyźnie, czy już w górach, w Bielance, blisko rodzimej Kunkowy. Już od 80. lat XX w. starał się o przywrócenie łemkowskich lasów, co w ostatnich latach przyniosło swój owoc. Pan Hładyk był przewodniczącym Zjednoczenia Łemków i przyczynił się do organizacji życia łemkowskiej społeczności, walczył m.in. o przywrócenie imienia Epifaniusza Drowniaka (Nikifora), podtrzymanie pamięci o Szubienicznym Wierchu, tablice z cyrylicznymi nazwami łemkowskich wsi, reprezentował Łemków w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wszystkiego nie sposób nazwać, nie sposób opisać stratę. Odszedł ojciec, mąż, dziadek, brat Łemków i syn Łemkowszczyzny. Wicznaja Pamiat.

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Stefana Hładyka rozpoczną się 5 marca 2020 r. o godz. 10:00 w cerkwi prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej i Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Bielance.


знимка з родинного архіву / zdjęcie z archiwum rodzinnego

Шеста з Сериі Ґолем! / Szósta z Serii Golem!

кале топанкі
парне шнуркенца
сар ме лен на урава
пре забава на джава

чорны черевікы
з білыма шнурками
кєд си іх не вдію
на забаву не піду

– ромска народна співанка –

Стоваришыня Лемко Тавер выдало наступну книжку з циклю перекладів сьвітовой літературы на лемківскій язык. Творцьом Сериі Ґолем і заєдно перекладачом є Петро Криницкій, котрий тым разом перевюл сучасну словацку прозу. КАЛЕ ТОПАНКІ то книжка Вітя Ставярского, што не лем наголовком, але і змістом навязує до жытя Ромів.

Ромове і іх траґікомічне жытя ярмаковых купців, жытелів кольоній та іншых характерных постав. Гандляр Ферді, в рамах компенсациі долгу, дістає молоду і прекрасну Сабіну. Лем же она скоро му втече, жебы найти свою правдиву любов. Динамічна наррация о ромскых гандлярях зо східньой Словациі. Повіст дорогы, гейбы циґанскій, Кустуріцовий роуд-муві, полна пристрасти, емоций, несподіванок, приправлена гумором, але i драматом.

Вітьо Ставярскі – вродил ся 22 жолтня 1960 рока в Пряшові, студиювал продукцию і сценаристыку, автор книжок Kivader (2007), Záchytka (2009), Kale topanky (2012), Človek príjemný (2014), Rinaldova cesta (2015) і Kšeft (2019); преклады його книжок вышли в Польщи, Украіні, Мадярах, Хорвациі і Словеніі; сценариста і режысер фільму Loli paradička.

Веце о книжці КАЛЕ ТОПАНКІ і Сериі ҐОЛЕМ почуєте недолго в Радіо Лемко. В справі публикациі пиште на: lemkofolk@o2.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

kale topanki
parne sznurkenca
sar me len na urawa
pre zabawa na dżawa

czarne buty
z białymi sznurówkami
jak ich nie wzuję
w tany nie pójdę

– tradycyjna romska pieśń –

Stowarzyszenie Lemko Tower wydało kolejną książkę z cyklu przekładów dzieł światowych na język łemkowski. Twórcą Serii Golem i jednocześnie tłumaczem jest Piotr Krynicki, który tym razem podjął się przetłumaczenia współczesnej słowackiej prozy. KALE TOPANKI to książka Víťa Staviarsky’ego, nie tylko tytułem, ale i treścią nawiązuje do życia Romów.

Romowie i ich tragikomiczne życie jarmarcznych kupców, mieszkańców kolonii i innych charakterystycznych postaw. Handlarz Ferdi, w ramach kompensacji długu, dostaje młodą i przepiękną Sabinę. Jednak ona wkrótce ucieka w poszukiwaniu swojej prawdziwej miłosci. Dynamiczna narracja o handlarzach romskich ze wschodniej Słowacji. Powieść drogi, niby cygański, Kusturicowy road movie, pełna namiętności, emocji, niespodzianek, doprawiona humorem, ale i dramatem.

Víťo Staviarsky – urodził się 22 października 1960 roku w Preszowie, studiował produkcję i scenopisarstwo, autor książek Kivader (2007), Záchytka (2009), Kale topanky (2012), Človek príjemný (2014), Rinaldova cesta (2015) і Kšeft (2019); przekłady jego książek ukazały się w Polsce, Ukrainie, Węgrzech, Chorwacji i Słowenii; scenarzysta i reżyser filmu Loli paradička.

Więcej o książce KALE TOPANKI oraz Serii Golem usłyszycie niebawem w Radio Lemko. W sprawie publikacji piszcie na: lemkofolk@o2.pl


КАЛЕ ТОПАНКІ, Вітьо Ставярскі, Выдавництво Лемко Товер, Стшельце Краєньскє 2019
KALE TOPANKI, Víťo Staviarsky, Wydawnictwo Lemko Tower, Strzelce Krajeńskie 2019