* Слово на Велькій Піст * Słowo o Wielkim Poście *

Од покаяня до очыщчыня, од долгых духовых рыхтувань до Світлой Пасхы. Не о мясо лем іде, а о штоси веце ! О сенсі Велького Посту буде радила Наталія Ціолка. Запрашаме до выслуханя аудициі. Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторіня як все, в неділюо год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Od nawrócenia do oczyszczenia, od długich duchowych przygotowań do Paschy. Nie o mięso tylko chodzi, a o coś więcej ! O sensie Wielkiego Postu będzie mówić Natalia Ciołka. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Sobota godz.19.00. Powtórka jak zawsze, w niedzielę o godz.13.00.

audycja

* „Там на горi черешенька”. Награня з тереновых досліджынь професора Романа Райнфуса * „Tam na hori czereszeńka”. Nagrania z badań terenowych profesora Romana Reinfussa *

Wydawca: Fundacja Stara Droga
Współpraca: Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Skład i projekt graficzny: Studio Format
Druk: Petit

1 2 3 4 5

* „Там на горі черешенька” * „Tam na hori czereszeńka” *

Фундация Стара Дорога выдала платню з архівальныма записами лемківскых сьпіванок і музычных творів.
Fundacja Stara Droga wydała płytę z archiwalnymi nagraniami łemkowskich pieśni i utworów muzycznych.

Платня „Там на горi черешенька” представлят пiснi i музыку зареєструвану професором Романом Райнфусом в часi його тереновых досліджынь на Лемковинi. Материял, котрий ся находит на платнi, записаний был на шпульовых тасьмах в 60. роках. Дотепер непублiкуваны награня походят з архiву Стоваришыня Народных Творцiв в Люблiнi. На платнi находит ся 66 награнь, головнi пiснi представляючы цiлий цикл родинных обрядiв, пак штоденны спiванкы. Посеред них особливу увагу вартат звернути на примiры пастырскых пiснi, собiтковых, а тiж фраґменты з вечырків, представлiнь в стылю commedia dell’arte, якы проходят в часi домовых стрiч в перiодi Филипiвкы…

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Płyta „Tam na hori czereszeńka” prezentuje pieśni i muzykę zarejestrowane przez prof. Romana Reinfussa w trakcie badań terenowych na Łemkowszczyźnie. Materiał zawarty na płycie zarejestrowany został na taśmach szpulowych w latach 60 – tych. Niepublikowane dotychczas nagrania pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Na płytę składa się zbiór 66 nagrań, głównie pieśni, prezentujących cały rok obrzędowy, cykl obrzędów rodzinnych, a także pieśni powszechnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują przykłady pieśni pasterskich, sobótkowych, jak również fragmenty z weczyrków, przedstawień w stylu commedia dell’arte, odbywających się w trakcie domowych spotkań podczas trwania postu adwentowego…

Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://www.staradroga.com/wydawnictwo/tam-na-hori-czereszenka.html

fundacja stara droga