* З помочом для Лемків * Z pomocą dla Łemków *

Уж четвертий раз просиме Вас до участи в акциі Благодарна лемківска пачка, котру започаткували студенты з Вроцлавя. Має она зінтегрувати лемківскє середовиско в добрій справі. В рамах акциі збераме грошы, за котры купуєме продукты для тых, котры сут в гіршій ситуациі і потрібуют помочы. На Різдвяны Свята до нашых ближніх заходят волонтарюшы і даруют ім пачкы, в котрых мож найти ідло, лахы і пеленкы для діти, теплы черевикы, шкільны артикулы і іншы річы. Помагаме нашым братям Лемкам, котры мешкают так на Лемковині, як і на Чужыні, з православных і грекокатолицкых парохій. До участи зголашают ся помічникы, котры помагают нам дотерти до тых найбарже потрібуючых. Ініціатива барз добрі ся приняла і каждого рока прилучат ся до ньой што раз веце люди. І тепер рішыли сме зорганізувати єй 4. едицию, прото же є великє заінтересуваня і дяка нести поміч. Барз Вам дякуєме за дары Вашого серця і підтримку! Будме зас разом, бо в Лемках сила!

Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

наголовком: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Кєд хцете сьлідити поступы акциі, приєднайте ся до выдаріня на фейсбуку ===> Благодарна лемківска пачка IV

paczka 2015 lem

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Już po raz czwarty zapraszamy Was do udziału w akcji „Szlachetna łemkowska paczka”, którą zapoczątkowali studenci z Wrocławia. Ma ona na celu zintegrowanie łemkowskiego środowiska w dobrej sprawie. W ramach akcji zbieramy pieniądze, za które kupimy produkty dla tych, którzy są w gorszej sytuacji i potrzebują pomocy. Na Boże Narodzenie do naszych bliźnich zawitają wolontariusze i podarują im paczki, w których znajdywać się będzie jedzienie, ubrania i pieluchy dla dzieci, ciepłe obuwie, artykuły szkolne i inne rzeczy. Pomagamy naszym braciom Łemkom, którzy mieszkają zarówno na Łemkowszczyźnie, jak i na Obczyźnie, z prawosławnych i greckokatolickich parafii. Do udziału zgłaszają się pomocnicy, którzy pomagają nam dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących. Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i każdego roku przyłącza się do niej coraz więcej ludzi. I teraz zdecydowaliśmy się zorganizować jej 4. edycję, dlatego że jest wielkie zainteresowanie i chęć niesienia pomocy. Bardzo Wam dziękujemy za dary Waszego serca i wsparcie! Bądźmy znów razem, bo w Łemkach siła!

Pieniądze można wpłacać na wskazane poniżej konto bankowe:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

tytułem: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Jeśli chcecie śledzić postępy akcji, przyłączcie się do wydarzenia na Facebooku ===> Szlachetna łemkowska paczka

paczka 2015 pl

* Од сьпівака не одийдеш смутний * Od śpiewaka nie odejdziesz smutny *

Сьпіванкы стары і новы, давно призабыты і на ново найдены. Вшыткы супроводжены музыком оркестры професіоналів. Так было на 43. Маковицкій Струні в Бардійові, яку організувал Союз Русинів-Українців Словаччини. Тепер і Вы можете гвойти в ролю публикы і выслухати не лем концерт, але тіж бесіды зо сьпіваками, якы выступували на тым святі уж не першыраз.

Авдиция в Радіо Лемко в віторок о год. 19.00, повторіня в неділю о год. 18.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśni stare i nowe, dawno zapomniane i na nowo odnalezione. Wszystkie w towarzystwie muzyki wykonywanej przez orkiestrę profesjonalistów. Tak było na 43. edycji festiwalu Makovická Struna w Bardejowie, który był organizowany przez Związek Rusinów-Ukraińców Słowacji. Teraz również Wy możecie postawić się w roli publiczności i posłuchać nie tylko koncertu, ale też wywiadów ze śpiewakami, którzy nie pierwszy raz występowali na tym święcie kultury.

Audycja w Radio Lemko we wtorek o godzinie 19.00, powtórka w niedzielę o godzinie 18.00.

makovycka