* Лемківскій соловій * Łemkowski słowik *

Коли Христина гвошла на сцену шоу „Голос Країни”, нихто не сподівал ся, же тото „дівчатко” може положыти на коліна украіньску публику. Молода артистка однесла ся до свого лемківского коріня, а пісьня „Горе долов ходжу”, якой навчыла ся од бабы, запала в памят не лем Украінцям, але і вшыткым Лемкам за границями, котры виділи єй перший выступ. А был то лем початок…

Христина Соловій выдала недавно свій дебютовий альбум „Жива вода” і рыхтує ся до турне. В тым горячым часі нашій приятельці, Ірині Кметь, повело ся зімати Христину в бігу і побесібувати з ньом о музыці, лемківскій традициі, досьвідчынях і плянах… В часі найближшой авдициі будете мати можливіст почути пісьні з платні „Жива вода”, яка недавно зявила ся на музычным рынку.

На програм просиме в четвер о год. 19.00, повторіня в неділю о 22.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy Chrystyna weszła na scenę show „Holos Krainy” (ukraiński odpowiednik „The voice of Poland”), nikt nie spodziewał się, że to „dziewczę” może położyć na kolana ukraińską publikę. Młoda artystka odniosła się do swoich łemkowskich korzeni, a pieśń „Hore dolow chodżu”, której nauczyła się od babci, zapadła w pamięć nie tylko Ukraińcom, ale i wszystkim Łemkom za granicami, którzy widzieli jej pierwszy występ. A był to dopiero początek…

Chrystyna Sołowij wydała niedawno swój debiutancki album „Żywa woda” i szykuje się do tournee. W tym gorącym czasie naszej przyjaciółce, Irynie Kmet’, udało się złapać Chrystynę w biegu i porozmawiać z nią o muzyce, łemkowskiej tradycji, doświadczeniach i planach… W czasie najbliższej audycji będziecie mieli możliwość usłyszeć utwory z płyty „Żywa woda”, która niedawno zjawiła się na muzycznym rynku.

Na program zapraszamy w czwartek o godz. 19.00, powtórzenie w niedzielę o 22.00.

11888123_1634722470074019_512064988245443307_n

* Berber whisky i tajin masaż *

Zapraszamy na slajdowisko z udziałem Barbary Borejszo i Natalii Hładyk. Gęste opowieści różnej treści o tym, co to jest Berber whisky i tajin masaż. Będzie można usłyszeć, spróbować, zobaczyć, powąchać, a nawet dotknąć. Tym razem coś innego, niełemkowskiego dla Was mamy :-)
12 grudnia, godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Przybywajcie!

Marocco

* Одышли од нас пан Михал Романяк * Odszedł od nas pan Michał Romaniak *

Зо смутком інформуєме о смерти пана Михала Романяка, головного ініціатора будовы церкви в Михалові, долголітнього жака церкви і старосты Лемківской Ватры на Чужыні в Михалові. Пан Михал Романяк вродили ся в 1937 році во Фльоринці, на Лемковині. Одышли од нас 8 грудня.

Со святыма упокой. Вічная Памят!

Похорон зачне ся в четвер 10 грудня 2015 р. о 09.00 год. в православній церкви св. Архангела Михала в Михалові.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ze smutkiem informujemy o śmierci pana Michała Romaniaka, głównego inicjatora budowy cerkwi w Michałowie, wieloletniego żaka cerkwi i starosty Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie. Pan Michał Romaniak urodził się w 1937 roku we Florynce, na Łemkowynie. Odszedł od nas 8 grudnia.

Niech spoczywa w pokoju. Wicznaja Pamiat!

Pogrzeb zacznie się w czwartek 10 grudnia 2015r. o 09.00 godz. w prawosławnej cerkwi św. Michała Archistratega w Michałowie.

candlelight-596158_1280

* В лемківскым стылю * W łemkowskim stylu *

Об’єднання Лемків і Центр культури ім. Б. І. Антонича‎ просят на ЛЕМКО Fashion – варштаты артистичны, котры попровадят Пані Анна Добровольска :)

  • Для кого? Для мамы і дівкы, сестричок, камараток і вшыткых, котры хтіли бы ся навчыти творіня лемківскых кривульок.
  • Коли? В найближшу неділю (12.13.) о годині 14.00.
  • Де? В Центрі культуры ім. Б.І. Антонича, пл. Дрориско 5 Горлиці

Участ в варштатах є безплатна :) Кількіст місц ограничена! Зголошыня під номером телєфону: 698 487 712

Прилучайте ся до выдаріня на Фесйбуку:
https://www.facebook.com/events/1000718423302567/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków oraz Centrum Kultury im. B. I. Antonycza zapraszają na Lemko Fashion – warsztaty artystyczne, które poprowadzi Pani Anna Dobrowolska :)

  • Dla kogo? Dla mamy z córką, sióstr, koleżanek i wszystkich tych, którze chcieliby nauczyć się tworzenia łemkowskich krywulek.
  • Kiedy? W najbliższą niedzielę (12.13) o godz. 14.00.
  • Gdzie? W Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice.

Udział w warsztatach jest bezpłatny :) Ilość miejsc ograniczona! Zapisy pod numerem telefonu: 698 487 712

Przyłączajcie się do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1000718423302567/

12313728_1077800215564809_1491355644412677553_n