* Маціцькы секреты велького Богдана / Małe sekrety wielkiego Bohdana *

Вшыткы знаме, же Богдан Ігор Антонич вродил ся в Новици. Але його молоды рокы не сут так шыроко коментуваны. Спрібуєме дознати ся, ци то краса лемківского села так причарувала молодого поету, а може дашто інче? Почуєте тіж о примушеній подорожы на полудньову страну Карпат і о тім, чом Антонич был кщений аж на осмий місяц по своім народжыню. Подте разом з Радіо Лемко до краіны „де лиш те однакове і незмінне, далеке лемківське село”!

Емісия в четвер о годині 20:00, повторіня в суботу о 20:00 і в неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Wszyscy wiemy, że Bohdan Ihor Antonycz urodził się w Nowicy. Ale ciężko znaleźć obszerną biografię jego młodych lat. Spróbujemy ustalić, czy aby na pewno piękno łemkowskiej wsi tak oczarowało młodego poetę, a może było to coś innego? Usłyszycie też o przymusowej podróży na południową stronę Karpat i o tym, czemu Antonycz został ochrzczony aż osiem miesięcy po swoich urodzinach. Udajcie się z Radio Lemko w podróż do krainy, gdzie „tylko jedno jest jednakowe i niezmienne, daleka łemkowska wieś”!

Emisja w czwartek o godzinie 20:00, powtórka w sobotę o 20:00 i w niedzielę o 14:00.

Церков в Новици, місце хрещыня Антонича, фот. Шымон Топорек
Cerkiew w Nowicy, miejsce chrztu Antonycza, fot. Szymon Toporek

„Горы моі, горы… ” ­– бесіда з паном Ваньом Цимбаляком ч. 2. / Hory moi, hory… – wywiad z panem Janem Cymbalakiem, cz. 2

В авдициі о тім, як выглядало жытя в горах – медже іншыма оповіданя о школі ци штоденных обовязках. Спомины з рідных Ізб, о виізді з Лемковины і Акциі Вісла. Запрашаме на бесіду з незвыклым чловеком, котрый знал зробити штоси з ничого і дішол до того сам, вдякы свому знаню і тяжкій праці. Емісия в пятницю, 13.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу (год. 20:00) і неділю (год. 13:00).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W audycji o tym, jak wyglądało życie w górach – między innymi opowieści o szkole czy codziennych obowiązkach. Wspomnienia z rodzinnych Izb, o wyjeździe z Łemkowszczyzny i Akcji Wisła. Zapraszamy na rozmowę z niezwykłym człowiekiem, który potrafił stworzyć coś z niczego i doszedł do tego sam, dzięki swoim umiejętnościom i ciężkiej pracy. Emisja w piątek 13.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę (godz. 20:00) i niedzielę (godz. 13:00).

Ваньо Цимбаляк, Ярко Стремецкій і Павло Басалыґа
Jan Cymbalak, Jarosław Stremecki i Paweł Basałyga

 

* Істория інспірує / Historia inspiruje *

В Команчи (повіт саноцкій) появил ся мураль представляючий родину, яка жыла колиси в тім селі. Автором є Аркадій Андрейков, котрого заінспірувала архівальна знимка. То для нього не перша така реалізация, іншы його праці під гаслом „Тихій мемориял” створены были м.ін. в Новивси ци Щавнім. Веце найдете на http://andrejkow.pl/.
– – – – – – – – – – – – – –
W Komańczy (powiat sanocki) pojawił się mural przedstawiający rodzinę mieszkającą niegdyś w tej wsi. Autorem jest Arkadiusz Andrejkow, którego zainspirowała archiwalna fotografia. To dla niego nie pierwsza taka realizacja, inne jego prace pod hasłem „Cichy memoriał” stworzone zostały m.in. w Nowej Wsi czy Szczawnem. Więcej znajdziecie na http://andrejkow.pl/.

Фот. по лівій Павел Закжевскі /Fot. po lewej Paweł Zakrzewski

* Під небом Ниского Бескиду / Pod niebem Beskidu Niskiego *

Маме можливіст обізрити Лемковину з погляду пташачого льоту. На фільмі вказаны сут нашы горы, лісы, церквы, цмонтері і села, котрых юж неє. Рекомендуєме Вам на хвильку ся затримати і задумати над тым образом. Крас наша земличка! <3
– – – – – – – – – –
Mamy możliwość zobaczyć Łemkowynę w lotu ptaka. Na filmie ukazane są nasze góry, lasy, cerkwie, cmentarze i wsie, których już nie ma. Zachęcamy Was, by na chwilkę się zatrzymać i oddać refleksji nad tym obrazem. Piękna jest nasza ziemia! <3

* Люблю тебе, рідний краю ч. 2 / Kocham Cię, ojczysty kraju cz. 2 *

Так зачынат ся єден з першых вершів Федора Лазорика, написаний іщы за молодых років в ріднім Бехерьові. О тім, што своє, миле, але тіж боляче оповідят мешканці Бехерьова – Марія з роду Тутко і іх муж Андрий Юрічкові. Дізнате ся, на што люде вішали пушкы до двери і хто будувал православну Церков в Бехерьові. Рішыме тіж, ци треба ся бояти „охманскых квапків”.

Емісия в віторок (3.10) о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о годині 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

To początek jednego z pierwszych wierszy Fedora Lazoryka, które były przez niego pisane w czasach młodości w ojczystym Becherovie. O tym, co rodzime, bliskie sercu, jak również zadające temu sercu ból, opowiedzą mieszkańcy Becherova – Marija z rodu Tutko i Andrij Juriczkovi. Dowiecie się, po co ludzie zawieszali puszki na drzwiach i kto budował prawosławną Cerkiew w Becherovie. Wyjaśnimy też czy należy bać się „ochmańskich kvapkiv”.

Emisja we wtorek (3.10) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Церков в Бехерьові, фот. Анна Баняс / Cerkiew w Becherowie, fot. Anna Banias

* Люблю тебе, рідний краю ч. 1 / Kocham Cię, ojczysty kraju cz. 1 *

Так зачынат ся єден з першых вершів Федора Лазорика, написаний іщы за молодых років в ріднім Бехерьові. О тім, што рідне, миле, але тіж боляче повідят мешканці Бехерьова – Марія з роду Тутко і їх муж Андрій Юрічкові. Почуєте, як бехерівчане памятают мадярскє і німецкє пануваня в селі, дізнате ся, де Жыди ходили в шабас і ци вартат молити ся перед школом.

Емісия в понедільок (2.10) о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

To początek jednego z pierwszych wierszy Fedora Lazoryka, które były przez niego pisane w czasach młodości w ojczystym Becherovie. O tym co rodzime, bliskie sercu, jak również zadające temu sercu ból opowiedzą mieszkańcy Becherova – Marija z rodu Tutko i Andrij Juriczkovi. Usłyszycie jak miejscowi wspominają węgierskie i niemieckie panowanie we wsi, dowiecie się gdzie Żydzi w dzień szabasu i czy warto modlić się przed lekcjami.

Emisja w poniedziałek (2.10) o o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 19:00.

Бехерів, фот. Анна Баняс / Becherov, fot. Anna Banias