Лемкы бавлят ся од початку до кінце / Łemkowie bawią się od początku do końca

„Все єм хтіл зробити знимку, котра бы выкликувала єднако сьміх і сылзы” – так о своій пасиі оповідат Матеуш Бжезьняк, гіст нашого наступного проґраму. Од 13 років занимат ся фотоґрафійом, а найбарже оддал ся шлюбному репортажови, што стало ся його професийом. Матеуша часто стрітити можете на лемківскых весілях, хоц не шмарят ся міцно до очи, барже любит сховати ся за апаратом і по тихы імати найліпшы моменты. В авдициі побесідуєме о його роботі, але тіж спілпраці зо знаныма в лемківскым середовиску артистами як CoolБаба, Надія ци Ігор Гербут. Не бракне тіж рад для пар, котры плянуют ся вінчати.

Премієра авдициі в віторок 11.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Zawsze chciałem zrobić zdjęcie, które wywoływałoby jednocześnie śmiech i łzy” – tak o swojej pasji opowiada Mateusz Brzeźniak, gość naszego następnego programu. Od 13 lat zajmuje się fotografią, najbardziej oddał się reportażowi ślubnemu, co stało się jego profesją. Mateusza często możecie spotkać na łemkowskich weselach, choć nie rzuca się w oczy, bardziej woli skryć się za aparatem i po cichu chwytać najlepsze momenty. W audycji porozmawiamy o jego zawodzie, ale również współpracy ze znanymi w łemkowskim środowisku artystami jak CoolBaba, Nadija czy Igor Herbut. Nie zabraknie również rad dla par, które planują się pobrać.

Premiera audycji we wtorek 11.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка авторства Матеуша Бжезьняка
zdjęcie autorstwa Mateusza Brzeźniaka
http://mateuszbrzezniak.pl/

Mateusz Brzeźniak / Матеуш Бжезьняк
http://mateuszbrzezniak.pl/

Народ мусит свою культуру документувати сам / Naród musi swoją kulturę sam dokumentować

Ци знате, хто позберал тисячы стародавных сьпіванок? Хто фурт камерує ватры, фестівалі, концерты? Хто без устанку пише новы книжкы і тримат мериторичний нагляд над нашыма ансамблями? Одповід є єдна – Іван Чіжмар! Пан Іван (нар. 1936) то етноґраф, сьпівак і гудак, а до того – чловек великого серця. Премієру новой книжкы пана Івана „Народный крой Русинів на фотоґрафії” выкорыстаме як основу до того, штобы шырше оповісти Вам о його праці про нашых люди.

Емісия в пятницю 7.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy wiecie kto zebrał tysiące dawnych pieśni? Kto cały czas nagrywa watry, festiwale, koncerty? Kto bez wytchnienia pisze nowe książki i nadzoruje pod względem merytorycznym rusnackie zespoły? Odpowiedź jest jedna – Ivan Čižmar! Pan Ivan (ur. 1936) to etnograf, śpiewak, muzyk, a do tego – człowiek o wielkim sercu. Premiera nowej książki pana Ivana „Narodnyj kroj Rusyniv na fotografiji“ będzie dla nas punktem wyjścia by opowiedzieć Wam o jego pracy na rzecz naszej społeczności.

Emisja w piątek 7.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Весіля Анны і Михала Чіжмарів – родичів пана Івана, 1926
(знимка з приватного архіву)

Wesele Anny i Michała Čižmarów – rodziców pana Ivana, 1926
(zdjęcie w prywatnego archiwum)

Сила трьох поколінь / Siła trzech pokoleń

Просиме на бесіду з Євгенон Габуром, ведучым Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові и Лемківского Ансамблю Пісні и танця „Ластівочка”. Розмову сме записали при нагоді XII Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, але не лем они будут єй темом – сягнеме такой до діяльности ансамблю. Чи думате, же сьпіваня и гуляня в такій ґрупі може притігати молодіж и діти? Што дає стрічаня ся тых трьох поколінь – діти, родичів и дідів? А што з самого діяня „Ластівочкы” мают люде, котры жыют в околици? Одповіди на тоты зьвіданя в найбліжшім проґрамі.

Премієра в середу 5.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na wywiad z panem Eugeniuszem Haburą, przewodniczącym Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie oraz Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Rozmowę nagraliśmy przy okazji XII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, ale nie tylko one będą jej tematem – zahaczymy również o działalność zespołu. Czy sądzicie, że śpiewanie i tańczenie w takiej grupie może być ciekawe dla młodzieży i dzieci? Co daje spotykanie się tych trzech pokoleń – dzieci, rodziców i dziadków? A co z samego działania Łastiwoczki mają okoliczni mieszkańcy? Odpowiedzi na te pytania w najbliższym programie.

Premiera w środę 5.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Ґрупа „Ластівчата”, фот. Lemko TV
Grupa „Łastiwczata”, fot. Lemko TV 

46. Маковицка Струна / 46. Makovicka Struna

Під конец листопада любителі народной сьпіванкы берут кєрунок – до Бардійова або до Пряшова. Гын же мают місце три великы концерты, до котрых сьпівакы рыхтуют ся юж од яри. А Вы, коли послухате нашу авдицию, можете быти як публика Маковицкой Струны. До того мате змогу дізнати ся веце, бо о фестівалю будут оповідати артисты і сам режысер. Вшытко в товаристві музикы з концерту в Бардійові, зато не дайте ся просити!

Емісия в понедільок 3.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Pod koniec listopada miłośnicy ludowej pieśni orientują się na jeden azymut – Bardejów i Preszów, gdzie odbywają się trzy wielkie koncerty. Do tych koncertów śpiewacy zaczynają się przygotowywać już na wiosnę. A Wy, gdy posłuchacie naszej audycji, będziecie jak publiczność Makovickiej Struny. Do tego macie możliwość dowiedzieć się więcej niż zwykła publiczność, bo o festiwalu opowiedzą artyści i sam reżyser. Wszystko w akompaniamencie muzyki zarejestrowanej na koncercie w Bardejowie, dlatego nie dajcie się prosić!

Emisja w poniedziałek 3.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка: Іван Чіжмар / fotografia: Ivan Čižmar