* Є и він! „Віні Пу” по лемківскы! * Jest i on! „Kubuś Puchatek” po łemkowsku! *

Маме чест офіцияльні оголосити, же накладом Выдавництва „Лемко Тавер” вышла наступна книжка по лемківскы! Напевно вшыткы добрі знате світовой славы діло Алана Александра Мілн о медведику з прималым розумом. Гей, бесіда иде про „Віні Пу”, котрий діждал ся перекладу на лемківскій язык. Выданя, вірні зъілюструване ориґінальныма рысунками Ернеста Х. Шепарда, входит до „Сериі Ґолем”, яка є доказом на тото, же творы сьвітовой літературы можна чытати і по нашому. Дотепер вышли переклады „Малого Прінца” А. Сент-Екзюпері, „Бомбля” М. Нагача і „Трьох жен під оріхом” В. Панковчіна. Вшыткы тоты творы перевюл на язык лемківскій Петро Криницкій. Фрагменты тых книжок мож было почути в слуховисках Радіо Лемко, а „Віні Пу” тіж має свою звукову версию. Авдіокнижку будеме емітувати в еріфі нашого радіо :) Ждыйте новин!

Проєт зреалізуваний был вдякы вспертю Міністерства Адміністрациі і Диґіталізациі.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mamy zaszczyt oficjalnie ogłosić, że nakładem Wydawnictwa „Lemko Tower” wyszła kolejna książka po łemkowsku! Z pewnością wszyscy dobrze znacie światowej sławy dzieło Alana Alexandra Milne o niedźwiadku z bardzo małym rozumkiem. Tak, mowa tutaj o „Kubusiu Puchatku”, który doczekał się tłumaczenia na język łemkowski. Wydanie, wiernie zilustrowane rysunkami Ernesta H. Sheparda, wchodzi do „Serii Golem”, będącej dowodem na to, że utwory literatury światowej można czytać również w naszym języku. Do tej pory pojawiły się przekłady „Małego Księcia” A. Saint-Exupéry, „Bombla” M. Nahacza oraz „Trzech kobiet pod orzechem” Václava Pankovčína. Wszystkie te utwory przetłumaczył na łemkowski Piotr Krynicki. Fragmenty tych książek można było usłyszeć w słuchowiskach Radio Lemko, a „Kubuś Puchatek” też ma swoją wersję dźwiękową. Audiobook będziemy emitować w eterze naszego radia :) Czekajcie na wieści!

Projekt zrealizowany był dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

okładka pu