Лет, Ластівко, высоко! / Leć, Jaskółko, wysoko!

Початок тогорічного сезону для ансамблю Ластівочка є барз уданий. Фурт прилітує до Пшемкова з новыма нагородами. 29 червця Ластівкы запрезентували ся на 53. Загальнопольскім Фестівалю Гудаків і Сьпіваків в Нижнім Казімєжу. Уж веце як піл віку над Віслом зберают ся капелі, сьпівачы ґрупы і солісты з цілой Польщы, котры глубоко в своім серци мают власну культуру, пребарз плекают музику, облечыня і сьпіванкы реґіонів, з котрых походят. Головном цільом тото шануваного в державі і за границьом выдаріня єст популяризация, сохраніня і документуваня автентичного музикуваня і народного сьпіву. През 3 дны на фестівалю презентувало ся 20 капель, 32 сьпівачы ґрупы, 14 гудаків і 27 сьпіваків-солістів. Загальні выступило веце як 800 народных артистів зо вшыткых воєводзтв польской державы. Професийна комісия, котра през 2 дны выслухала вшыткых артистів, лемківскій ансамбль нагородила 3. місцьом в катеґоріі сьпівачых ґруп, а наш редакцийний камарат і член ансамблю, Данько Горощак, котрий выступувал в катеґориі солістів-сьпіваків занял 2. місце. Щыро ґратулюєме! Просто з королівского міста Ластівочка перхла до Шпротавы, де на 27. фестівалю „Земля і Пісьня” высьпівали сой Ґран Прі. Серце радіє, кєд приходят до нас такы добры вісткы, же далеко од рідной землі, на чужыні, сут іщы люде, котры стоят о нашу сьпіванку. В ансамблю діют юж тепер аж 4 поколіня Лемків, котры презентуют на сцені не лем музику, сьпів, але тіж танці. А кєд не мали сте нагоды почути новий репертуар Ластівочкы, просиме Вас на 39. Лемківску Ватру на Чужыні, котра од пятниці 2 серпня буде горіла в Михалові. Ансамбль буде презентувал ся і в пятницю, і в суботу. Детальний проґрам найдете гев: http://watramichalow.pl/program Уж гнеска просиме Вас тіж до Вроцлавя на фестіваль Вратіславя Кантанс, в рамах котрого 14 вересня Ластівочка выступит в пречудовій сали Народового Форум Музикы, єдной з найліпше зрыхтуваных акустичні саль во сьвіті! О год. 17:00 зачне ся ґальовий концерт під наголовком Пісьні з Лісів і Піль. Щыро заохочаме сьлідити артистичну працю Ластівочкы і підтримуваня іх на концертах. Адже тото вшытко для Вас!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Początek tegorocznego sezonu dla zespołu Łastiwoczka zaliczamy do bardzo udanych. Wciąż przylatuje do Przemkowa z nowymi nagrodami. 29 czerwca jaskółki zaprezentowały się na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Już ponad pół wieku na Wisłą zbierają się zespoły, grupy śpiewacze i soliści z całej Polski, którzy głęboko w swoim sercu mają własną kulturą, niezwykle dbają o muzykę, stroje i pieśni regionów, z których pochodzą. Głównym celem tego szanowanego w kraju i za granicą wydarzenia jest popularyzacja, zachowanie dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Przez 3 dni na festiwalu zaprezentowało się 20 kapel, 32 grupy śpiewacze, 14 muzykantów i 27 śpiewaków-solistów. Ogólnie wystąpiło ponad 800 artystów ludowych ze wszystkich polskich województw. Profesjonalna komisja, która przez 2 dni wysłuchała wszystkich artystów, zespół łemkowski nagrodziła 3. miejscem w kategorii grup śpiewaczych, a nasz redakcyjny kolega i członek zespołu, Daniel Horoszczak, który wystąpił w kategorii śpiewaków-solistów zajął 2 miejsce. Serdecznie gratulujemy! Prosto z królewskiego miasta Łastiwoczka udała się do Szprotawy, gdzie na 27. Festiwalu „Ziemia i Pieśń” wyśpiewała Grand Prix. Serce się raduje, kiedy nadchodzą do nas takie dobre wieści, że daleko od ojczystej ziemi, na obczyźnie, są jeszcze ludzie, którym nieobojętna jest nasza pieśń. W zespole działają już teraz aż 4 pokolenia Łemków, prezentują na scenie nie tylko muzykę i śpiew, ale też taniec. A jeśli nie mieliście okazji usłyszeć nowego repertuaru Łastiwoczki, zapraszamy Was na 39. Łemkowską Watrę na Obczyźnie, która od piątku 2 sierpnia płonąć będzie w Michałowie. Zespół prezentował się będzie zarówno w piątek, jak i w sobotę. Szczegółowy program znajdziecie tutaj: http://watramichalow.pl/program Już dziś zapraszamy Was też do Wrocławia na festiwal Vratislavia Cantans, w ramach którego 14 września Łastiwoczka wystąpi we wspaniałej sali Narodowego Forum Muzyki, jednej z najlepiej przygotowanych akustycznie sal na świecie! O godz. 17:00 rozpocznie się koncert galowy pod nazwą Pieśni z Lasów i Pól. Serdecznie zachęcamy do śledzenia artystycznej pracy Łastiwoczki i wspierania ich na koncertach. Przecież to wszystko dla Was!

знимкы з архіву Ластівочкы / zdjęcia z archiwum Łastiwoczki

Фалат світа в Заміницях / Kawał świata w Zamienicach

Не лем в рідных горах, але і на західніх землях Польщы рік до рока орґанізуют парохіяльне свято, так званы «Кермешы» . Разом з Лемками і іх гістми мали сме нагоду одвидіти Заміниці на 15. празнуваню свята Різдва Івана Хрестителя в грекокатолицкій парохіі. Святкуваню товаришыли концерты лемківскых, польскых і заграничных ансамблів в рамах фестівалю „Світ під Кычером”.

Просиме на репортаж з кермеша в Заміницях. Премієра проґраму в віторок 30.07 о год. 20:00, повторіня в четвер і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ne tylko na ojcowiźnie, ale i na zachodnich ziemiach Polski organizowane są coroczne święta parafialne, tzw. „Kermesze”. Razem z Łemkami i ich gośćmi mieliśmy okazję spędzić popołudnie w Zamienicach na 15. już obchodach święta Narodzenia Jana Chrzciciela w greckokatolickiej parafii. Obchodom towarzyszyły koncerty zespołów łemkowskich, polskich i zagranicznych w ramach festiwalu „Świat pod Kyczerą”.

Zapraszamy na reportaż z kermeszu w Zamienicach. Premiera programu we wtorek 30.07 o godz. 20:00, powtórki w czwartek i niedzielę o godz. 16:00.

знимкы Ярко Стремецкій / zdjęcia Jarosław Stremecki

29. Лемківска Ватра в Лугах / 29. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогы Ватряне! Ци сте зрыхтуваны до літнього сезону стріч при ватрі і музиці? На конец липця Стоваришыня Лемко Тавер просит Вас до Лугів, до прекрасной околиці над озером, де юж 29. раз розпалиме оген лемківской культуры! Як што рока, не бракне артистычных вражынь, хто нас одвиджал, добрі о тім знає :) На ватряній сцені заграют для Вас м.ін. Етно-XL, Гудакы з Вароша, Горпина, Coolбаба, Надія, Lemko Tower, РЕ-Карпаты, Lemko Folk Tower, Демай і Водограй. Долучте ся до выдаріня і вышлийте запрошыня знаємым, то ниякы новины Вам не втечут ===> ХХІХ Лемківска Ватра в Лугах :)

– – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Goście Watry! Gotowi na letni sezon spotkań przy ognisku і muzyce? W ostatnie dni lipca Stowarzyszenie Lemko Tower zaprasza Was do Ługów, malowniczej okolicy nad jeziorem, gdzie już 29. raz rozpalimy ogień łemkowskiej kultury! Jak co roku, nie zabraknie artystycznych wrażeń, kto nas odwiedzał, dobrze o tym wie :) Na watrowej scenie zagrają dla Was m.in. Etno-XL, Hudaky z Warosza, Horpyna, Coolбаба, Nadija, Lemko Tower, RE-Karpaty, Lemko Folk Tower, Demaj i Wodohraj. Przyłączcie się do wydarzenia i podeślijcie zaproszenie znajomym, dzięki temu żadne wieści Was nie ominą ===> XXIX Łemkowska Watra w Ługach :)

Од Русаль до Яна / Od Rusal do Jana

27-28 липця буде музейне свято в Зиндранові „Од Русаль до Яна”. То медженародний фестіваль орґанізуваний од 1992 рока (з перервами). Вказаны будут давны обряды, звикы і фолькльор Карпацкого Еврореґіону. Ціль свята то плеканя і підтримуваня велькокультуровых традиций того місця. Про льокалізацию серед артистів не може не стати мешканців трьох краін на краю культур – Польщы, Словациі і Украіны – вкажут они русиньскій, польскій, жыдівскій і циґаньскій фолькльор. Фестіваль навязує до богатых традиций вельокультурового погранича, а назва свята до карпацкых обрядів і звиків: од Русаль, значыт од Зеленых Свят, до Яна, значыт до Собіток.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

27-28 lipca odbędzie się muzealne święto w Zyndranowej „Od Rusal do Jana”. Jest to międzynarodowy festiwal organizowany od 1992 roku (z przerwami). Zaprezentowane zostaną dawne obrzędy, zwyczaje i folklor Euroregionu Karpackiego. Święto ma na celu kultywowanie i podtrzymywanie wielokulturowych tradycji tego regionu. Ze względu na lokalizację wśród artystów nie może zabraknąć mieszkańców trzech państw na styku kultur – Polski, Słowacji i Ukrainy – zaprezentują oni folklor rusiński, polski, żydowski i romski. Festiwal nawiązuje do bogatych tradycji wielokulturowych pogranicza, nazwa święta zaś do obrzędów i zwyczajów karpackich: od Rusal, czyli od Zielonych Świąt, do Jana, czyli do Sobótek.

Гей гоп, Ластівчата! – Ден дітины в Пшемкові / Hej hop, Łastiwczata! – Dzień dziecka w Przemkowie

1 червця 2019р. Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові просил вшыткы діти і іх родичів на веселе свято, на Ден Дітины в Осташові. Стрічу зрыхтували в рамах проєкту “Наша Сьвітлиця”. Од полудня аж до змерку діти могли бавити ся на сьвіжым повітри, малювати і тішыти ся нагородами, якы зрыхтувал для них Хованец з Лемколянду. В забавах головні брали участ члены наймолодшой групы АПіТ Ластівочка – Ластівчата. То дітячий ансамбль пісьні і танця, што діє при Стоваришыню Лемків, група рахуйє веце як 30 членів з Пшемкова і околиц. До ластівчого гнізда злетіла ся хмара ластівочок, котры барз люблят спільний час. Забавы і гры для діти зрыхтувал Данько Горощак, підчеркує він, же не найважнійше тото, што діти будут робили, але важне, же будут тото робити по нашому і разом. Вдякы такым стрічам будуют міцне гніздо, до котрого все мож буде вернути, што не даст забыти о своіх коренях. Ластівчатами опікуют ся члены Ластівочкы, Данько Ґалчык і Данько Горощак, в репертуарі ансамблю найдеме лемківскы сьпіванкы і танці. В 2019 р. ансамбль зрыхтувал Різдвяний Вертеп, што має быти початком театральных діянь групы. Можете обізріти го в Lemko TV —> Ластівчата – вертеп.

– – – – – – – – – – – – – – – –

1 czerwca 2019 r. Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie zaprosiło wszystkie dzieci i ich rodziców na radosne święto, na Dzień Dziecka w Ostaszowie. Spotkanie przygotowano w ramach projektu „Nasza Świetlica”. Od południa aż do zmierzchu dzieci mogły się bawić na świeżym powietrzu, malować i cieszyć się z nagród, jakie przygotował dla nich Chowanec z Lemkolandu. W zabawach brali udział głównie członkowie najmłodszej grupy Łastiwoczki – Łastiwczata. To dziecięcy zespół pieśni i tańca, działający przy Stowarzyszeniu Łemków, grupa liczy ponad 30 osób z Przemkowa i okolic. Do jaskółczego gniazda przyleciało wiele jaskółek, które bardzo lubią wspólnie spędzać czas. Zabawy i gry przygotował Daniel Horoszczak, podkreśla on, że nie jest najważniejsze to, co dzieci będą robiły, ważne, że będą to robiły razem i po łemkowsku. Dzięki takim spotkaniom budują silne gniazdo, do którego zawsze będą mogły wrócić, które nie da zapomnieć o swoich korzeniach. Łastiwczatami opiekują się członkowie Łastiwoczki, Daniel Gałczyk i Daniel Horoszczak, w repertuarze zespołu znajdziemy łemkowskie pieśni i tańce. W 2019 r. przygotowany został Wertep Bożonarodzeniowy, co ma być początkiem działań teatralnych grupy. Możecie obejrzeć go w Lemko TV —> Łastiwczata – wertep.

фот. Данько Горощак / fot. Daniel Horoszczak

З гардеробы МЛЛ – Бойківскє облечыня / Z garderoby MLL – Ubiór bojkowski

Послухайте нову авдицию з циклю З гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Нашой редакторці Мілі Пыж не страшна мода, тренды, ньюсы з велького сьвіта і іншы модерны справы :) Добрі знає тіж, же вшытко має своє джерело в минулым, зато вертат тіж до істориі. В найближшым проґрамі призрит ся нашым добрым сусідам зо східнього бока – Бойкам – а барже іх облечыню. Як ся носили? Што маме спільне, а што ріжне? Буде бесідувати о тім, на што Бойкам пояс, што то такє голузаня і чом не годен дерти полотно. Дознате ся не лем о облечынью, але тіж о віруваню і приповідках з ним звязаних.

Премієра авдициі в четвер 06.06. о год 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Posłuchajcie nowej audycji z cyklu Z garderoby Make Life Lemko! Naszej redaktorce Emilii Pyrz nie straszna moda, trendy, newsy z wielkiego świata i inne współczesne sprawy :) Dobrze wie też, że wszystko ma swoje źródło w przeszłości, dlatego wraca również do historii. W najbliższym programie przyjrzy się naszym dobrym sąsiadom ze wschodniej strony – Bojkom – a bardziej ich ubiorowi. Jak się nosili? Co mamy wspólnego, a co innego? Będzie mówić o tym, po co Bojkom pojas, co to takiego hołuzania i dlaczego nie wolno targać płótna. Dowiecie się nie tylko o ubiorze, ale również wierzeniach i przysłowiach z nim związanych.

Premiera audycji w czwartek 06.06. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.


Бойкыні, молодиця і дружка. Фот. Роман Райнфус / Bojkinie, panna młoda i drużka. Fot. Roman Reinfuss

Приближыня – Лемкы на краях культур / Przybliżenia – Łemkowie na styku kultur

Студенты комунікациі европейской з Університету Адама Міцкєвіча 13-19 мая были в Бескидах, штобы познати ліпше Лемковину. Автором концепциі модулу „Приближыня: Лемковина на краях культур” є др Ігор Ксенич з Закладу Культуры Східньой і Полудньово-Східньой Европы, разом з Моніком Зємбом опікували ся студентами в часі того выізду. Згідні з проґрамом студенты одвиджали лемківскы села, орґанізациі, артистів, священників і осередкы музеальны не лем в Польщы, але і по словацкій страні границі. Студенты зрыхтували фоторепортаж, котрий запрезентуют 7 червця о год 10:00 в Інституті Европейской Культуры УАМ в Ґнєзьні. Пак ведена буде дискусия під наголовком „Лемкы: ренесанс чи змерк?”, возмут в ній участ др Ігор Ксенич, др Магдалена Ляхович і редактор нашого радіа Оксана Грабан-Ліхтаньска.

Мотузок до выдаріня: https://www.facebook.com/events/448782845950801/

– – – – – – – – – –
Studenci komunikacji europejskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 13-19 maja byli w Beskidach, ale lepiej poznać Łemkowszczyznę. Autorem koncepcji modułu „Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur” jest dr Igor Ksenicz z Zakładu Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wspólnie z Moniką Ziembą sprawowali opiekę nad studentami w czasie tego wyjazdu. Zgodnie z programem studenci odwiedzali łemkowskie wsie, organizacje, artystów, duchownych i ośrodki muzealne nie tylko w Polsce, ale i po słowackiej stronie granicy. Przygotowali oni fotoreportaż, który zaprezentują 7 czerwca o godz. 10:00 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Potem poprowadzona zostanie dyskusja pod hasłem „Łemkowie: renesans czy zmierzch?”, wezmą w niej udział dr Igor Ksenicz, dr Magdalena Lachowicz i redaktor naszego radia Oksana Graban-Lichtańska.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/448782845950801/

Лемківска забава в Кракові vol.4 / Łemkowska zabawa w Krakowie vol.4

17 мая в Академіцкым клюбі «Арка» мала місце забава орґанізувана през лемківскых студентів Дарка Копчу і Романа Цюрика. Не могло нас на ній не быти. З той нагоды зрыхтували сме проґрам, в котрым орґанізаторы оповідят, як выглядат тото од кухні і як видят того рода імпрезы в будучым. Перекажеме Вам мірку гуляня і сьпіваня при акомпаньяменті ансамблю Бурян.

Емісия проґраму в пятницю о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17 maja w Akademickim klubie „Arka” odbyła się zabawa zorganizowana przez łemkowskich studentów Dariusza Kopczę i Romana Ciuryka. Nie mogło nas na niej zabraknąć. Z tej okazji przygotowaliśmy program, w którym organizatorzy opowiedzą nam, jak to wygląda od kuchni oraz jak widzą tego typu imprezy w przyszłości. Przekażemy Wam porcję tańców i śpiewów przy akompaniamencie zespołu Burjan.

Emisja programu w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 20:00.


фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki

З гардеробы Мейк Ляйф Лемко – ВЕСНА-ЛІТО 2019 / Z garderoby Make Life Lemko – WIOSNA-LATO 2019

Просиме до Гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Специяльні для нашых слухачів ідеме за діючыма трендами – ВЕСНА-ЛІТО 2019. О тым, што в моді пищыт і як переробити своі лахы, штобы все выглядати на часі оповіст Міля Пыж.

Слухайте Радіо Лемко в середу 22.05. о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – –

Zapraszamy do Garderoby Make Life Lemko! Specjalnie dla naszych słuchaczy podążamy za panującymi trendami – WIOSNA-LATO 2019. O tym, co w modzie piszczy i jak przerobić swoje ubrania, aby zawsze wyglądać na czasie opowie Emilia Pyrz.

Słuchajcie Radio Lemko w środę 22.05. o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 18:00.

Великден в Лемків / Wielkanoc u Łemków

Христос Воскрес!
В другій ден Пасхы наше радЙо просит Вас на Великден до нас, до Лемків. В авдициі будеме бесідувати о лемківскых обрядах звязаных зо Святом Свят, котры не все мали безпосереднє однесіня до того, чого вчыла і вчыт Церков. Не дайте ся трираз просити, лем слухайте, як Лемкы святкували колиси Великден.

Премієра в понедільок 29.04 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chrystus Zmartwychwstał!
W drugi dzień Paschy nasze radio zaprasza Was na Wielkanoc do nas, do Łemków. W audycji będziemy rozmawiać o łemkowskich obrzędach związanych ze Świętem Świąt, które nie zawsze miały bezpośrednie odniesienie do tego, czego uczyła i uczy Cerkiew. Nie dajcie się prosić trzykrotnie tylko słuchajcie jak Łemkowie świętują Wielkanoc.

Premiera w poniedziałek 29.04 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.