Результат КОНКУРСУ / Wyniki KONKURSU

Пришол час оголосити результат нашого конкурсу 📢 Пребарз вітшыли нас Вашы коментарі, вказуют, як важна для Вас рідна бесіда <3 Рішыли сме нагородити Максим Равлюк за поетичний стиль і навязаня до рідного села дідів 🏆 Просиме о контакт з редакцийом. Дякуєме вшыткым участникам конкурсу! Хоц на знимці єден з остатніх примірників книжкы "Побесідуйме по лемківскы", Стоваришыня Lemko Tower плянує ю додрукувати. Сьлідте наш фанпейдж, будеме повідомляти, кєд книжка зас буде доступна :) - - - - - - - - - - - - - - Nadszedł czas ogłosić wynik naszego konkursu 📢 Niezwykle ucieszyły nas Wasze komentarze, ukazujące, jak ważny jest dla Was język ojczysty <3 Zdecydowaliśmy nagrodzić Maksyma Ravlyuka za poetycki styl i nawiązanie do rodzimej wsi 🏆 Prosimy o kontakt z redakcją. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Choć na zdjęciu jest jeden z ostatnich egzemplarzy książki "Porozmawiajmy po łemkowsku", Stowarzyszenie Lemko Tower planuje jej dodruk. Śledźcie nasz fanpage, będziemy informować, gdy książka znów będzie dostępna :)

Така была наша доля / Taka była nasza dola

Юж заран в Ждыни буде премієра фільму „Така была наша доля” 🎥 Створили го молоды Лемкы – Фома Болех і Петро Ротко, котры брали участ в проґрамі AktywniejWsi. З помочом камаратів записали бесіду зо старшым поколіньом, што памятат іщы війну і выселіня, своіма споминами поділили ся Штефан Дзямба, Єва Гыра і Митро Сабатович. Браво! 👏
– – – – – – – – – – – – – – –
Już jutro w Zdyni odbędzie się premiera filmu „Taka była nasza dola” 🎥 Zrealizowali go młodzi Łemkowie – Tomek Bolech i Piotr Rotko, którzy uczestniczyli w programie AktywniejWsi. Z pomocą przyjaciół nagrali wywiady ze starszym pokoleniem, pamiętającym jeszcze wojnę i wysiedlenie, swoimi wspomnieniami podzielili się Stefan Dziamba, Ewa Hyra i Dymitr Sabatowicz. Brawo! 👏

Весільны старосты [ФІЛЬМ] / Starości weselni [FILM]

Якы традицийны части весіль сохранили ся до гнес? В часі Лемківской Ватры в Ждыни была стріча зо старостами з долголітнім досьвідчыньом – Іваном Чіжмарьом, Юрійом Стариньскым і Адамом Кузяком – оповідали о завыках, обрядах і символах лемківскых весіль.
– – – – – – – – – – – –
Jakie tradycyjne elementy wesel zachowały się do dziś? Podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni odbyło się spotkanie ze starostami z wieloletnim doświadczeniem – Ivan Čižmar, Jerzy Starzyński oraz Adamem Kuziakiem – opowiadali oni o zwyczajach, obrzędach i symbolice łemkowskich wesel.

СТУК СТУК – премієра / STUK STUK – premiera

Ближыт ся тот ден! Ден премієры кліпу награного в рамах проєкту Стук Стук 🔔 То ініциятива, в котру влучыли ся соткы люди – Поляків, Лемків і Украінців. По двох роках спільной праці чекают нас 3 премієровы концерты в Ліґници, Перемышлю і Ґданьску. Такого іщы не было! О проєкті оповіст Вам Оксана Терефенко, координаторка той акциі.

Слухайте нас в четвер 28.02 о год. 20:00! Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się ten dzień! Dzień premiery klipu nagranego w ramach projektu Stuk Stuk 🔔 To inicjatywa, w którą włączyły się setki osób – Polaków, Łemków i Ukraińców. Po dwóch latach wspólnej pracy czekają nas 3 premierowe koncerty w Legnicy, Przemyślu i Gdańsku. Czegoś takiego jeszcze nie było! O projekcie opowie Wam Oksana Terefenko, koordynatorka tej akcji.

Słuchajcie nas w czwartek 28.02 o godz. 20:00! Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Была бы я премилена свашка / Była by ja premylena swaszka

Чи годен нести полотно на весіля? Кого треба посадити на діжку? Чым є „рядовий”? Найліпше одповідят досьвідчены свашкы! Приносиме Вам реляцию зо стрічы, яка мала місце на 36. Лемківскій Ватрі в Ждыни.

Проґрам о весільных традициях в понедільок 25.02 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – –

Czy można przynieść płótno na wesele? Kogo należy posadzić na dzieży? Czym jest „riadowyj”? Najlepiej odpowiedzą doświadczone swaszki! Niesiemy Wam relację ze spotkanie, które miało miejsce na 36. Łemkowskiej Watrze w Zdyni.

Audycja o tradycjach weselnych w poniedziałek 25.02 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Ден Материньского Языка / Dzień Języka Ojczystego

Гнеска святкуєме Медженародний Ден Материньского Языка! З той нагоды оголашаме КОНКУРС, в котрім можете выграти польско-лемківскы бесідкы 🏆 Штобы взяти участ, треба в коментарю під конкурсовым постом на Фейсбуці одповісти на зьвіданя „Чым є для Тебе рідна бесіда?”. До того означте хоцкі єдну особу, з котром бесідуєте по свому. Будеме рады, кєд удоступните конкурсовий впис на своій табици. На Вашы коментарі ждеме до кінце тыжня (неділя 24.02., год. 23:59). Автора найбарже цєкавой выповіди нагородиме книжком 📗
– – – – – – – – – – – – – – –
Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego! Z tej okazji ogłaszamy KONKURS, w którym możecie wygrać rozmówki polsko-łemkowskie 🏆 Aby wziąć udział, należy w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku odpowiedzieć na pytanie „Czym dla Ciebie jest rodzimy język?”. Ponadto oznaczcie przynajmniej jedną osobę, z którą rozmawiacie w swoim języku. Będzie nam miło, jeśli udostępnicie wpis konkursowy na swojej tablicy. Na Wasze komentarze czekamy do końca tygodnia (niedziela 24.02., godz. 23:59). Autora najciekawszej wypowiedzi nagrodzimy książką 📗

Маланка в Стшельцях [ФІЛЬМ] / Małanka w Strzelcach [FILM]

Зьвідуєте нас, коли буде фільм з Маланкы в Стшельцях, а мы Вам повідаме – праві тепер! ;) Позерайте, як чудово, весело і з гуляньом Лемкы вошли в новий рік 💃 Так є каждого рока 13 січня, згідні з юлияньскым календарьом, Лемкы і іншы східны Словяне святкуют, в ріжных частинах Польщы і за границьом орґанізуют Маланкы – то чудова наго, штобы ся стрітити, выглуяти і посьпівати. В Стшельцях Краєньскых тоту традыцию плекают од вельох років.
– – – – – – – – – – – –
Pytacie nas, kiedy będzie film z Małanki w Strzelcach, a my Wam odpowiadamy – właśnie teraz! ;) Zobaczcie, jak wspaniale, radośnie i tanecznym krokiem Łemkowie weszli w nowy rok 💃 Tak jest każdego roku 13 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Łemkowie i inni wschodni Słowianie świętują, w różnych częściach Polski i za granicą organizowane są Małanki – to wspaniała okazja, aby się spotkać, wytańczyć i pośpiewać. W Strzelcach Krajeńskich ta tradycja kultywowana jest od wielu lat.

Маковиця [ФІЛЬМ] / Makovica [FILM]

Як Вам ся любит наш посьлідній фільм? :) Вказали сме выступ русиньского фолькльорного ансамблю Маковиця, котрий недавно святкувал ювілей 60-літя – за тот час выховал пару поколінь. Lemko TV заберат Вас на салю проб, де взрите, як выглядат тота велька праця :)
– – – – – – – – – – – – – – –
Jak Wam się podobał nasz ostatni film? :) Zaprezentowaliśmy występ rusińskiego zespołu folklorystycznego Makovica, który świętował niedawno jubileusz 60-lecia – przez ten czas wychował kilka pokoleń. Lemko TV zabiera Was na salę prób, gdzie zobaczycie, jak wygląda ta wielka praca :)

„Лемківска книжочка” отримала нагороду / „Łemkowska książeczka” otrzymała nagrodę

2 лютого в Познаню были сме на урочыстім вручыню нагорід в 27. Перегляді Краєзнавчой і Туристичной Книжкы 📖 „Лемківска книжочка” авторства Полі Бялковской і Анны Рыдзанич, выдана през Фундацию Стара Дорога, отримала ІІІ місце в катеґориі „Выдавництва для діти” 🏆 Ведучий жырі, Януш Здебскі, звернул увагу на публикациі посвячены етнічным ґрупам, „аж і єдна книжка вказала ся двоязычні, тіж по лемківскы” – повіл. Думаме, же тоты слова то велькє выріжніня для того выданя. Авторам щыро ґратулюєме, чытачів заохочаме сягнути по „Лемківску книжочку” і презентуєме Вам коротку фотореляцию 📸
– – – – – – – – – – – – – –
2 lutego w Poznaniu uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu nagród w 27. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej 📖 „Łemkowska książeczka” autorstwa Poli Białkowskiej i Anny Rydzanicz, wydana przez Fundację Stara Droga, otrzymała III miejsce w kategorii „Wydawnictwa dla dzieci” 🏆 Przewodniczący jury, Janusz Zdebski, zwrócił uwagę na publikacje poświęcone grupom etnicznym, „nawet jedna z nich ukazała się dwujęzycznie, również po łemkowsku” – powiedział. Myślimy, że słowa te są ogromnym wyróżnieniem dla niniejszego wydania. Autorom serdecznie gratulujemy, czytelników zachęcamy, aby sięgnąć po „Łemkowską książeczkę” i prezentujemy Wam krótką fotorelację 📸

Увиты Руты і Юлия Дошна / Ruty Uwite i Julia Doszna

Сьпіванка жыє так долго, покля єй люде сьпівают. А кєд пропаде і найде ся ю по роках в давных записах? Товды мож ій подарувати другє жытя. Так зробила сьпівача група „Увиты Руты”, котру веде знана лемківска артистка Юлия Дошна. Праві в тых старых забытых сьпіванках, записаных в минулых віках през Романа Файнфуса і Оксара Кольберґа, можеме гнеска почути о жіночій доли на Лемковині. Плыта „Пісьні жен” то овоч спільной праці учасників проєкту, в рамах котрого Юлия Дошна вчыла сьпівати лемківскы сьпіванкы. Нашы слухачы будут мати шансу выграти єй в конкурсі оголошеным в часі проґраму.

Премієра в понедільок 21.01 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśń żyje tak długo, dopóki ludzie ją śpiewają. A jeśli zginie i odnajdzie się ją po latach w dawnych zapisach? Wtedy można ofiarować jej drugie życie. Tak uczyniła grupa śpiewacza „Ruty Uwite”, prowadzona przez łemkowską artystkę Julię Doszną. Właśnie z tych starych zapomnianych pieśni, które w minionych stuleciach zebrali Roman Reinfuss i Oskar Kolberg, możemy dziś usłyszeć o kobiecym losie na Łemkowszczyźnie. Płyta „Pieśni kobiet” to owoc pracy uczestników projektu, w ramach którego Julia Doszna uczyła śpiewać łemkowskie pieśni. Nasi słuchacze będą mieć szansę wygrania krążka w konkursie ogłoszonym podczas programu.

Premiera w poniedziałek 21.01 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Роберт Вербанов / fot. Robert Werbanow