„Лемківска книжочка” отримала нагороду / „Łemkowska książeczka” otrzymała nagrodę

2 лютого в Познаню были сме на урочыстім вручыню нагорід в 27. Перегляді Краєзнавчой і Туристичной Книжкы 📖 „Лемківска книжочка” авторства Полі Бялковской і Анны Рыдзанич, выдана през Фундацию Стара Дорога, отримала ІІІ місце в катеґориі „Выдавництва для діти” 🏆 Ведучий жырі, Януш Здебскі, звернул увагу на публикациі посвячены етнічным ґрупам, „аж і єдна книжка вказала ся двоязычні, тіж по лемківскы” – повіл. Думаме, же тоты слова то велькє выріжніня для того выданя. Авторам щыро ґратулюєме, чытачів заохочаме сягнути по „Лемківску книжочку” і презентуєме Вам коротку фотореляцию 📸
– – – – – – – – – – – – – –
2 lutego w Poznaniu uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu nagród w 27. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej 📖 „Łemkowska książeczka” autorstwa Poli Białkowskiej i Anny Rydzanicz, wydana przez Fundację Stara Droga, otrzymała III miejsce w kategorii „Wydawnictwa dla dzieci” 🏆 Przewodniczący jury, Janusz Zdebski, zwrócił uwagę na publikacje poświęcone grupom etnicznym, „nawet jedna z nich ukazała się dwujęzycznie, również po łemkowsku” – powiedział. Myślimy, że słowa te są ogromnym wyróżnieniem dla niniejszego wydania. Autorom serdecznie gratulujemy, czytelników zachęcamy, aby sięgnąć po „Łemkowską książeczkę” i prezentujemy Wam krótką fotorelację 📸

Увиты Руты і Юлия Дошна / Ruty Uwite i Julia Doszna

Сьпіванка жыє так долго, покля єй люде сьпівают. А кєд пропаде і найде ся ю по роках в давных записах? Товды мож ій подарувати другє жытя. Так зробила сьпівача група „Увиты Руты”, котру веде знана лемківска артистка Юлия Дошна. Праві в тых старых забытых сьпіванках, записаных в минулых віках през Романа Файнфуса і Оксара Кольберґа, можеме гнеска почути о жіночій доли на Лемковині. Плыта „Пісьні жен” то овоч спільной праці учасників проєкту, в рамах котрого Юлия Дошна вчыла сьпівати лемківскы сьпіванкы. Нашы слухачы будут мати шансу выграти єй в конкурсі оголошеным в часі проґраму.

Премієра в понедільок 21.01 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśń żyje tak długo, dopóki ludzie ją śpiewają. A jeśli zginie i odnajdzie się ją po latach w dawnych zapisach? Wtedy można ofiarować jej drugie życie. Tak uczyniła grupa śpiewacza „Ruty Uwite”, prowadzona przez łemkowską artystkę Julię Doszną. Właśnie z tych starych zapomnianych pieśni, które w minionych stuleciach zebrali Roman Reinfuss i Oskar Kolberg, możemy dziś usłyszeć o kobiecym losie na Łemkowszczyźnie. Płyta „Pieśni kobiet” to owoc pracy uczestników projektu, w ramach którego Julia Doszna uczyła śpiewać łemkowskie pieśni. Nasi słuchacze będą mieć szansę wygrania krążka w konkursie ogłoszonym podczas programu.

Premiera w poniedziałek 21.01 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Роберт Вербанов / fot. Robert Werbanow

Лемкыня на AGH / Łemkini na AGH

Ганця Шмайда, котра єдина в своім році писала матуру з лемківского, оборонила уж інжынєрску працю на AGH  Вказала в ній поселіня люди лемківской народности на основі спису з 1921 р. Пізрийте, в якiм облечыню пришла на оборону! Аж ся серце тішыт, же маме такых здібных молодых Лемків, што стоят о своє  Браво, Ганцю! 👏
– – – – – – – – – – – – – – –
Ania Szmajda, która w swoim roczniku jako jedyna pisała maturę z łemkowskiego, obroniła już pracę inżynierską na AGH  Przedstawiła w niej osiedlenie ludności narodowości łemkowskiej na podstawie spisu z 1921 r. Zobaczcie, w jakim stroju przyszła na obronę! Aż się serce raduje, że mamy takich zdolnych młodych Łemków, którzy dbają o swoje  Brawo, Aniu! 👏

źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Facebook

Святочны жычыня / Świąteczne życzenia

На тоты Різдвяны Свята жычыме Вам
дуже радости, родинного тепла
і усьміху при велийнім столі.
Веселого і голосного колядуваня!
Най Рождество Ісуса Христа
огріє Вашы серця миром і любовю.

Святочны жычыня слухачів Радіо Лемко емітуваны будут в понедільок і віторок о 8:00, 14:00, 16:00 і 20:00.

– – – – – – – –

На te Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam
wiele radości, rodzinnego ciepła
i uśmiechu przy wigilijnym stole.
Wesołego i głośnego kolędowania!
Niech Narodziny Jezusa Chrystusa
ogrzeją Wasze serca pokojem i miłością.

Świąteczne życzenia od słuchaczy Radio Lemko emitowane będą w poniedziałek i wtorek o 8:00, 14:00, 16:00 i 20:00.

Різдво Христове, Роман Зілінко
Narodziny Chrystusa, Roman Zilinko

Лемкы для Лемків / Łemkowie dla Łemków

Од 2012 рока орґанізуєме добродійну ініциятиву о назві Благодарна Лемківска Пачка. Ціль акциі то поміч лемківскым родинам, особам старшым, самітным і хворым. Перед нами остатні дни збіркы, іщы до 1 січня можете переказати дар свого серця людям в потребі. А в Радіо Лемко можете почути о тім, як Благодарна Лемківска Пачка выглядат з орґанізацийной страны. Специяльні для Вас нашы волонтаріюшы повідят о своіх вражынях і рефлексиях по минулых пятьох едициях акциі. Щыро просиме!

Премієра проґраму в суботу 29.12 о год. 20:00, повторіня в неділю і понедільок о год. 8:00, 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Od 2012 roku organizujemy inicjatywę dobroczynną o nazwie Szlachetna Łemkowska Paczka. Celem akcji jest pomoc łemkowskim rodzinom, osobom starszym, samotnym i chorym. Przed nami ostatnie dni zbiórki, jeszcze do 1 stycznia możecie przekazać dar swego serca potrzebującym.  A w Radio Lemko usłyszeć możecie, jak Szlachetna Łemkowska Paczka wygląda od strony organizacyjnej. Specjalnie dla Was nasi wolontariusze podzielą się swoimi wrażeniami i refleksjami po pięciu minionych edycjach akcji. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w sobotę 29.12 o godz. 20:00, powtórki w niedzielę i poniedziałek o godz. 8:00, 14:00 і 20:00.

Поможме Стасови / Pomóżmy Stasovi

Юж шестий раз орґанізуєме добродійну святочну акцию „Благодарна Лемківска Пачка”. Того рока серед потрібуючых, котрым хцеме помочы єст хлопец зо знимок. Зове ся Станислав Чопик і має 10 років, його дідове походили з Мохначкы, выселены были на Украіну. Хлопец приіхал з родичами і братом Іваном до Польщы того літа, од вересня вчыт ся в польскій школі і єст прислужником в церкви в Березі. Три місяці тому дохторе выбадали в нього білачку і піддали го терапіі хемійом. Горячо заохочаме Вас долучыти ся до помочы в рамах „Благодарной Лемківской Пачкы”, а кєд дахто хтіл бы в інший спосіб підперти Станислава, прошу контактувати ся з парохом, о. Артуром Грабаном.
– – – – – – – – – – –
Już po raz szósty organizujemy charytatywną akcję świąteczną „Szlachetna Łemkowska Paczka”. W tym roku wśród potrzebujących, którym chcemy pomóc jest chłopiec ze zdjęć. Nazywa się Stanislav Chopyk i ma 10 lat, jego dziadkowie pochodzili z Mochnaczki, wysiedleni byli na Ukrainę. Chłopiec przyjechał z rodzicami i bratem Ivanem do Polski tego lata, od września uczy się w polskiej szkole i przysługuje w cerkwi w Brzozie. Trzy miesiące temu lekarze zdiagnozowali u niego białaczkę i poddali go chemioterapii. Gorąco zachęcamy Was, by dołączyć do pomocy w ramach „Szlachetnej Łemkowskiej Paczki”, a jeśli ktoś chciałby w inny sposób wesprzeć Stanislava, proszę kontaktować się z proboszczem, ks. Arturem Grabanem.

 

Лемківска пачка VI * Łemkowska paczka VI * The Lemko Package VI

[LEM]

„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радio Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат шесту едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали.

За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

[PL]

„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza szóstą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: ” SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥

PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

[ENG]

„Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 6th edition of „Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spent on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which would be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes. You can transfer money into an account named below:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
headline: „Noble Lemko Package”

We would inform you about every news connected to „Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

THE DEADLINE FOR COLLECTION IS JANUARY 1ST!

Зьвіряча фарма ч. 2 / Folwark zwierzęcy cz. 2

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте другій розділ „Зьвірячой фармы” Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а перевюл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі на Джонсовій фармі буде ся гідні діяти! Будте з нами!

Премієра в пятницю 28 грудня о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie drugi rozdział „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku. W najbliższym programie na farmie Jonesa będzie się działo! Bądźcie z nami!

Premiera w piątek 28 grudnia o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Сьпівы нашого роду – премієра / Śpiewy naszego rodu – premiera

Щыро просиме на премієру и рецензию альбуму „Сьпівы нашого роду” – новинкы серед лемківскых музичных выдань, котру створили молоды Руснакы з Польщы и Словациі. Реалізацийом того медженародного проєкту заняли ся гудакы і сьпівакы, што стоят о своє рідне і не страшна ім нияка границя. О тій прекрасній ініциятиві почуєте в нашым проґрамі. А буде тіж конкурс, в котрім можна буде выграти тот сьвізісій кружок.

Премієра в пятницю 14.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na premierę i recenzję płyty „Śpiewy naszego rodu” – nowości na łemkowskim muzycznym rynku wydawniczym, którą stworzyli młodzi Rusini z Polski i Słowacji. Realizacją tego międzynarodowego projektu podjęli się muzycy i śpiewacy, będący nieobojętni na swoje rodzime korzenie, zaś żadna granica im nie straszna. O tej przepięknej inicjatywie usłyszycie w naszym programie. Przewidziany jest również konkurs, w którym można będzie wygrać ten świeżutki album.

Premiera w piątek 14.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Сьпівы нашого роду / Śpiewy naszego rodu
проєкт Югаска Сьпяк / projekt Joanna Śpiak

Лемкы бавлят ся од початку до кінце / Łemkowie bawią się od początku do końca

„Все єм хтіл зробити знимку, котра бы выкликувала єднако сьміх і сылзы” – так о своій пасиі оповідат Матеуш Бжезьняк, гіст нашого наступного проґраму. Од 13 років занимат ся фотоґрафійом, а найбарже оддал ся шлюбному репортажови, што стало ся його професийом. Матеуша часто стрітити можете на лемківскых весілях, хоц не шмарят ся міцно до очи, барже любит сховати ся за апаратом і по тихы імати найліпшы моменты. В авдициі побесідуєме о його роботі, але тіж спілпраці зо знаныма в лемківскым середовиску артистами як CoolБаба, Надія ци Ігор Гербут. Не бракне тіж рад для пар, котры плянуют ся вінчати.

Премієра авдициі в віторок 11.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Zawsze chciałem zrobić zdjęcie, które wywoływałoby jednocześnie śmiech i łzy” – tak o swojej pasji opowiada Mateusz Brzeźniak, gość naszego następnego programu. Od 13 lat zajmuje się fotografią, najbardziej oddał się reportażowi ślubnemu, co stało się jego profesją. Mateusza często możecie spotkać na łemkowskich weselach, choć nie rzuca się w oczy, bardziej woli skryć się za aparatem i po cichu chwytać najlepsze momenty. W audycji porozmawiamy o jego zawodzie, ale również współpracy ze znanymi w łemkowskim środowisku artystami jak CoolBaba, Nadija czy Igor Herbut. Nie zabraknie również rad dla par, które planują się pobrać.

Premiera audycji we wtorek 11.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка авторства Матеуша Бжезьняка
zdjęcie autorstwa Mateusza Brzeźniaka
http://mateuszbrzezniak.pl/

Mateusz Brzeźniak / Матеуш Бжезьняк
http://mateuszbrzezniak.pl/