* На піше на пiдляскiй Фавор / Pieszo na podlaski Tabor *

Свята Гора Грабарка то выняткове мiсце, до котрого православны вiрны паломничают цiлий рiк. Найчысленнiйшы паломництва приходят гын в серпни на свято Преображыня Господнього. В тiм роцi, уж  шістнадцетий раз, на Святу Гору дішло пiше паломництво з Варшавы. Традицийом стало ся, же што рока долучают до ней Лемкы з заходу i, в посьлiднi часы штораз частiйше, з полудньовых земель. Єдна з нашых редакторок каждого рока бере участ в тiм велькім духовім выдарiню. Просиме на авдицию, в котрiй Наталiя подiлит ся своiма споминами, рефлексиями i парунадцетьохлiтньом практиком паломництва.

Емiсия проґраму в понедiльок 17.09 о год. 20:00 Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – 

Święta Góra Grabarka to wyjątkowe miejsce, do którego prawosławni wierni pielgrzymują cały rok.  Najliczniejsze pielgrzymki docierają tam w sierpniu na święto Przemienienia Pańskiego. W tym roku, już po raz szesnasty, na Świętą Górę dotarła piesza pielgrzymka z Warszawy. Tradycją stało się, że co roku dołączają do niej Łemkowie z zachodu i ostatnio coraz częściej z ziem południowych. Jedna z naszych redaktorek rokrocznie bierze udział w tym wielkim duchowym wydarzeniu. Zapraszamy na audycję, w której Natalia podzieli się swoimi wspomnieniami, refleksjami i kilkunastoletnim doświadczeniem pielgrzymowania.

Emisja programu w poniedziałek 17.09 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Кресты на Святій Горі Грабарці (фот. Л. П.)
Krzyże na Świętej Górze Grabarce (fot. Ł. P.)

 

* Выдавництво Lemko Tower / Wydawnictwo Lemko Tower *

Знате тоты книжкы? 📚 А може мате іх уж в себе на поличці? 🤔 Публикациі представлены на знимках то част выдавничой діяльности Lemko Tower. В реляциі з Лемківской Ватры в Ждыни буде о лемківскій літературі, науковых позициях, перекладах сьвітовых діл на лемківскій язык і о тім, чом тото вшытко робиме :)
📻 Емісия авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00. Щыро просиме!
– – – – – – – – – – – – – –
Znacie te książki? 📚 A może macie już je na swojej półce? 🤔 Publikacje przedstawione na zdjęciach to część wydawniczej działalności Lemko Tower. W relacji z Łemkowskiej Watry z Zdyni będzie o łemkowskiej literaturze, pozycjach naukowych, przekładach dzieł światowych na język łemkowski i o tym, dlaczego to wszystko robimy :)
📻 Emisja audycji w piątek o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00. Serdecznie zapraszamy!

* Ватра в Зимній Воді [ФОТО] / Watra w Zymnij Wodi [FOTO] *

25 і 26 серпня 2018 рока в селі Зимна Вода коло Львова загоріла ватра. Два дни тырвало свято, яке зобрало нашых люди з Украіны, Польщы і сербской Войводіны. Пізрийте на фоткы Еміля Гойсака і оцінте, ци ватра в Зимній Воді здабат на тоты орґанізуваны в Польщи. Уж в 2019 можете поіхати на ювілейну, пяту ватру в Зимній Воді!

– – – – – – – – – – –

25 i 26 sierpnia 2018 roku we wsi Zymna Voda koło Lwowa zapłonęła watra. Przez dwa dni wspólne świętowanie połączyło Łemków z Ukrainy, Polski i serbskiej Wojwodiny. Zobaczcie fotografie autorstwa Emila Hojsaka i oceńcie sami, czy ta watra przypomina organizowane w Polsce. Już w 2019 będziecie mieć okazję uczestniczyć w jubileuszowej, piątej watrze!

Фот. Еміль Гойсак / Fot. Emil Hojsak

* Ждыня од кухні / Zdynia od kuchni *

Просиме вшыткых на авдицию посвячену тогорічній едициі Лемківской Ватры в Ждыни. Перенесеме ся на хвильку до Чарной – місця першой ватры на Лемковині, а пак вернеме на цільове місце – до мальовничо положеной Ждыні, де найдеме ся під фестівальовом сценом і побесідуєме з шефовом обслугы сцены, Анном Баняс. Вертаме на ватру, будте гын з нами!

Премієра проґраму в понедільок 03.09. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję poświęconą tegorocznej edycji Łemkowskiej Watry w Zdyni. Przeniesiemy się na moment do Czarnej – miejsca pierwszej watry na Łemkowynie, potem wrócimy do miejsca docelowego – malowniczo położonej Zdyni, gdzie znajdziemy się pod festiwalową sceną oraz porozmawiamy z szefową obsługi sceny, Anną Banias. Wracamy na watrę, bądźcie tam z nami!

Premiera programu w poniedziałek 03.09. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Концерт ансамблю Надія на XXXVI Лемківскій Ватрі в Ждыни. Фот. Ярко Стремецкій
Koncert zespołu Nadija na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni. Fot. Jarosław Stremecki

* Кермеш в Ліґници [ФОТО] / Święto parafialne w Legnicy [FOTO] *

27-28.08.2018 в ліґницкій грекокатолицкій парохіі, де парохом є о. Мирослав Драпала, проходили торжества очелены през владику Володимира Ющака, звязаны з храмовым праздником Успіня Пресвятой Богородиці. Літургію одсьпівал хор Крилос. В часі кермешу мож было видіти выставу праць пана Володислава Ревака, а до почастунку грали музикы з місцевой парохіі.

– – – – – – – – – – – – – –

27-28.08.2018 w legnickiej parafii greckokatolickiej, gdzie proboszczem jest ks. Mirosław Drapała, odbyły się nabożeństwa z udziałem biskupa Włodzimierza Juszczaka, związane ze świętem Zaśnięcia Bogurodzicy. Liturgię odśpiewał chór Kryłos. W czasie kermeszu można było obejrzeć wystawę prac pana Władysława Rewaka, a do poczęstunku zagrali muzycy z miejscowej parafii.

фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki

* „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла” / „Syrop z piołunu. Wygnani w Akcji Wisła” *

Paweł Smoleński – dziennikarz, reporter i pisarz. W 2017 r. spod jego pióra wyszła książka pt. „Syrop z Piołunu. Wygnani w Akcji Wisła”, traktująca o wydarzeniach z 1947 roku. 20 lipca podczas XXXVI Łemkowskiej Watry w Zdyni miało miejsce spotkanie z Pawłem Smoleńskim, który w rozmowie z Anną Bas niejednokrotnie podkreślał, jak gorzkim może być piołun.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów rozmowy z autorem w piątek (24.08) o 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Павел Смоленьскiй – журналіста, репортер, писатель. В 2017 р. спiд його пера вышла книжка „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла”, яка гварит о подiях 1947 рока. 20 липця в часi XXXVI Лемкiвской Ватры в Ждыни проходила стрiча з Павльом Смоленьскым, котрий в бесiдi з Анном Бас не раз підкрисьлял, як гiркiй може быти  полын.

Просиме выслухати фраґменты бесiды з автором в пятницю (24.08) о 20:00. Повторiня проґраму в суботу i недiлю о 15:00.

Piotr Smoleński, Syrop z piołunu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

* Поломничество на св. Гору Грабарку – фотореляция / Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę – fotorelacja *

Представляме коротку фотореляцию з XVI Пішого Поломничества з Варшавы на св. Гору Грабарку, котре проходило 13-19 серпня. Каждого рока бере в ній участ штораз веце Лемків з Чужыны і Лемковины, штобы разом з православныма з цілой Польщы спільні нести крести в молитві. Щыро заохочаме Вас прочытати реляцию з XV Поломничества, написану през Домініку Ковачевіць: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prezentujemy którką fotorelację z XVI Pieszej Pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę, która odbyła się 13-19 sierpnia. Rokrocznie uczestniczy w niej coraz więcej Łemków z Łemkowszczyzny i Obczyzny, by razem z prawosłanymi z całej Polski wspólnie nieść krzyże w modlitwie. Gorąco zachęcamy do przeczytania relacji z XV Pielgrzymki, autorstwa Dominiki Kovačević: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

фот. Єжы Кєляк, Укач Троц / fot. Jerzy Kielak, Łukasz Troc.

* Іраіда Гунчак – Лемкы – по мойому / Iraida Hunczak – Łemkowie – po mojemu *

Гостьом нашого наступного проґраму буде Іраіда Гунчак – студентка Академіі Красных Штук во Вроцлаві, котра в червци того рока запросила нас на вернісаж єй авторской выставы пн. „Лемкы”. Експозиция є такой дипломовом працьом молодой артисткы. Просиме на бесіду, в котрій Іраіда буде оповідала о тым, як рыхтувала выставу, што было для ней інспірацйом і як „навчыти ся” штукы. Тото вшытко почуєте в найближшій авдициі!

Премєра в пятницю (10.08) о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Gościem naszego kolejnego programu będzie Iraida Hunczak – studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która w czerwcu tego roku zaprosiła nas na wernisaż jej autorskiej wystawy pt. „Łemkowie”. Ekspozycja jest zarazem pracą dyplomową młodej artystki. Zapraszamy na rozmowę, w której Iraida opowie o tym, jak przygotowywała się do wystawy, co było dla niej inspiracją i jak „nauczyć się” sztuki. Tego wszystkiego wysłuchacie w najbliższej audycji!

Premiera w piątek (10.08) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Ярко Пласконь / fot. Jarosław Płaskoń Chwyć Emocje Wedding Art

Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковині – КВЯТОНЬ

Щыро просиме Вас на першу авдицию з циклю „Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковинi„, в котрій почуєте о Церкви св. Параскєвіі в Квятони. О істориі святыні, єй середині, веденых баданях археольоґічных і консервациі оповідят Пан Ваньо Гыра, провідник по памятці. Буде кусцьок о діяльности ЮНЕСКО и зголошыню деревяных церков на Лемковині на  Листу Сьвітовой Спадковины. Почуєме фолькльорну музику зо cьвіта, яка была презентувана в Церкви св. Параскєвіі в Квятони початком липця в рамах циклю концертів „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. На хвильочку перенесеме ся до Франциі, Швециі, Болгариі, Грециі, Кореі і Кытаю. Почуеме тіж о давных інструментах, такых як індийскє саранґі, болгарска ґыдулка, плоцка фідель і білгорайска сука.

На премєру просиме в понедільок 16 липця о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na pierwszą audycję z cyklu „Drewnianym Szlakiem UNESCO po Łemkowynie”. W premierowej odsłonie usłyszymy o cerkwi św. Paraskewii w Kwiatoniu. O historii świątyni, jej wystroju, prowadzonych pracach archeologicznych i konserwatorskich opowie Pan Jan Hyra, przewodnik po zabytku. Będzie też o działalności UNESCO i zgłoszeniu drewnianych cerkwi Łemkowszczyzny do wpisu na prestiżową Listę UNESCO. Usłyszymy muzyczne perełki folkloru z różnych zakątków świata, które wybrzmiały w cerkwi w Kwiatoniu początkiem lipca w ramach koncertu z cyklu „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. Na chwilę przeniesiemy się do Francji, Szwecji, Bułgarii, Grecji, Indii, Korei i Chin. Usłyszymy też o dawnych instrumentach takich jak sarangi indyjskie, gydułka bułgarska, fidel płocka czy suka biłgorajska.

Na premierę zapraszamy w poniedziałek 16 lipca o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Середина церкви в Квятони / Wnętrze cerkwi w Kwiatoniu
фот. Ваньо Гыра / fot. Jan Hyra

 

На святого Яна сьпіваме до рана!

Просиме Вас на ‘шватого Яна’ до Якубян коло Старой Любовні! Зайдеме на фестіваль, до церкви, а тіж побесідуєме з ведучыма ансамблю „Кечера”. Буде дуже сьпіву і автентичного фолькльору, як в ніч Івана-Купала.

Премєра авдициі в середу (10.07) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na „szwatoho Jana” do Jakubian koło Starej Lubowli! Odwiedzimy festiwal, lokalną cerkiew, porozmawiamy z ludźmi prowadzącymi zepół „Keczera”. Będzie mnóstwo śpiewów i autentycznego folkloru, jak powinno być w noc świętojańską.

Premiera audycji w środę (10.07) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o 16:00.

Фото: На шватого Яна, джерело: сторінка села Якубяны
Fotografia: Na szwatoho Jana, źródło: strona internetowa wsi Jakubiany