* КОНКУРС / KONKURS *

Помалы ближыт ся студенцкє свято! А при тым Лемкы не спят 😉 і зас рыхтуют ся до участи в Лемконалиях. Орґанізаторы оголашают конкурс на проєкт банеру, котрий Лемкы горді будут нести в часі студенцкых походів во Вроцлавю. Што мож выграти? 2 листкы на Статочок – шыфу плываючу по Одрі з веселым лемківскым екіпажом, што є незмінным пунктом проґраму. Ничым сте неограничены, кєд іде о тему і формат файлю. Найліпше зрыхтувати проєкт в мінімум 150 DPI, а перевыджений вымір транспаренту то 1,4 m x 3 m. Зголошыня можете присылати до 30 квітня на адрыс lemlewkowicz@gmail.com з наголовком «Transparent Lemkonalia». Проєкт выберут орґанізаторы, а результаты оголошены будут до 3 мая 2018 р.

– – – – – – – – – – – – – –

Powoli zbliża się studenckie święto! A przy tym Łemkowie nie śpią 😉 i znów przygotowują się do udziału w Lemkonaliach. Organizatorzy ogłaszają konkurs na projekt banneru, który Łemkowie dumnie nieść będą podczas pochodów studenckich we Wrocławiu. Co można wygrać? 2 bilety na Stateczek – prom pływający po Odrze z wesołą łemkowską załogą, który stał się nieodłącznym punktem programu. Nie jesteście niczym ograniczeni, jeśli chodzi o tematykę i format pliku. Najlepiej przygotować projekt w minimum 150 DPI, a przewidziany wymiar transparentu to 1,4 m x 3 m. Zgłoszenia możecie przysyłać do 30 kwietnia na adres lemlewkowicz@gmail.com z tytułem „Transparent Lemkonalia”. Projekt wybrany zostanie przez organizatorów, a wyniki ogłoszone będą do 3 maja 2018 r.

* Когут і лишка / Kogut i lisica *

Мамо, няню  Лемколянд створил анімувану байку по лемківскы!  Тым разом о шварнім когутику і хытрій лишці   Автором тексту і лектором є наша редакцина камаратка Оксана Грабан, котру наймолодшы слухачы Радіо Лемко чули не раз на добраніч 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mamo, tato!  Lemkoland stworzył animowaną bajkę po łemkowsku!  Tym razem o szykownym koguciku i chytrej lisicy   Autorem tekstu i lektorem jest nasza redakcyjna koleżanka Oksana Graban, którą najmłodsi słuchacze Radio Lemko nie raz słyszeli na dobranoc 

Реалізация: Анна Хаброс-Пілат
Лектор: Оксана Грабан
Музыка: Петро Дептула i Христофор Бутрин, Лемківска сельска капеля „Угерец”
Думка і координация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин
Продуцент: Фундация Стара Дорога
Байка „Когут і лишка” находит ся в книжці „Оповіданкы бабы Теклі” авторства Оксаны Грабан
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Realizacja: Anna Chabros-Piłat
Lektor: Oksana Graban
Muzyka: Piotr Deptuła i Krzysztof Butryn,
Łemkowska wiejska kapela „Uherec”
Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn
Producent: Fundacja Stara Droga
Bajka „Kogut i lisica” pochodzi z książki „Opowiadania babci Tekli” autorstwa Oksany Graban.

* Конкурс писанок / Konkurs pisanek *

Заохочаме до участи в 46. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского. Писанкы, найменше пят завареных „на твердо” або выдутых, добрі запакуваных (найліпше в презначеных до торгуваня тектуровых опакуванях) треба выслати до 16 марця 2018 р. на адрыс: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з дописом „konkurs pisanek”. Пачку найліпше означыти написом „ostrożnie szkło”. До середины просиме вштурити карточку, на якій буде імено, назвиско, адрыс, вік автора і інформация о реґіоні походжыня выкорыстаных писанкарскых взорів. Нагороджены писанкы будут експонуваны на выставі в Любускім Музею ім. Яна Декерта, отвертя якой буде 25 марця 2018 р. Порядок Конкурсу доступний в Етноґрафічнім Одділі Любуского Музею ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 і на сторінці www.muzeumlubuskie.pl. Проєкт фінансуваний з буджету Міста Ґожова Вєлькопольского.

Орґанізаторы: Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків – управы кружків в Ґожові, Любускій Музей ім. Яна Декерта в Ґожові

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zachęcamy do udziału w 46. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Pisanki, minimum pięć ugotowanych na twardo bądź w formie wydmuszek, dobrze zapakowane (najlepiej w przeznaczonych do handlu tekturowych pudełkach) należy wysłać do 16 marca 2018 r. na adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”. Paczkę najlepiej oznaczyć napisem „ostrożnie szkło”. W środku proszę zamieścić kartkę, na której znajdować się będzie imię, nazwisko, adres, wiek autora i informacja o regionie pochodzenia wykorzystanych pisankarskich wzorów. Nagrodzone pisanki eksponowane będą na wystawie w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta, otwarcie której odbędzie się 25 marca 2018 r. Regulamin Konkursu dostępny jest w Oddziale Etnograficznym Lubuskiego Muzeum im. Jana Dekerta, tel. . (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl. Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie, Lubuskie Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie.

автор писанок – Зофія Мончак, лемківскы мотивы зо села Берест
autor pisanek – Zofia Monczak, motywy łemkowskie ze wsi Berest

* „Звіряча фарма” Орвела по лемківскы / „Folwark zwierzęcy” Orwella po łemkowsku *

Нова книжка по лемківскы!  Стоваришыня Лемко Тавер выдало наступну позицию з Сериі Ґолем – „Звірячу фарму” Джорджа Орвела в перекладі Петра Криницкого. Припоминаме, же передом вышли: „Малий Прінц”, „Віні Пу”, „Бомбель” і „Три жены під оріхом” 
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nowa książka po łemkowsku!  Stowarzyszenie Lemko Tower wydało kolejną pozycję z Serii Golem – „Folwark zwierzęcy” George’a Orwella w tłumaczeniu Piotra Krynickiego. Przypominamy, że wcześniej ukazały się: „Mały Książę”, „Kubuś Puchatek”, „Bombel” i „Trzy kobiety pod orzechem” 

* Лемкы на Замку! Припадок? / Łemkowie na Zamku! Przypadek? *

Імайте! Іщы горячы!  На знимках анамбль Припадок в Велькій Сали Королівского Замку в Варшаві  Серед сьпіваючых Наталька і Данько – нашы редакторы  Сме горды! 
– – – – – – – – – – – –
Łapcie! Jeszcze gorące!  Na zdjęciach zespół Prypadok – Припадок w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 
Wśród śpiewających Natalia i Dańko – nasi redaktorzy  Jesteśmy dumni! 


Фот. Лука Троц / Fot. Łukasz Troc

* Студиі над лемківскым синтаксисом / Studia nad składnią łemkowską *

Просиме на рецензию книжкы „Студиі над лемківскым синтаксисом”, котру написали пан Генрик Фонтаньскій. В авдициі дознаме ся, што є в змісті, якы сут єй добры прикметы, а де ій штоси хыбит. Довідаме ся тіж, де ю мож достати и пожычыти.

Премєра в пятницю 15.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na recenzję książki „Studia nad składnią łemkowską” autorstwa pana Henryka Fontańskiego. W audycji dowiemy się, co w niej jest, jakie są jej zalety i czego jej brakuje. Oprócz tego usłyszymy, gdzie ją można kupić lub pożyczyć.

Premiera w piatek 15.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę też o 20:00.

* О Крільові нічны розмовы / O Królowej nocne rozmowy *

Ци подорожуючы потягом з Кыєва до Тернополя можна дознати ся дашто о Крільовій Рускій? Певно більшіст повіст, же то мало можливе, та нашому редакторови таке ся подарило! В своім ваґоні стрітил крільовчанку (хоцкі юж не роджену в Крільові), котру детальні вызьвідувал. Кед хочете знати, як в Кыєві памятают старий край — і то лем з оповідань мамы і няня — слухайте бесіду награну в дорозі з паньом Надійом Кінщак.

Емісия в четвер 13.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Czy jadąc pociągiem z Kijowa do Tarnopola można dowiedzieć się czegoś o Królowej Ruskiej? Pewnie większość ludzi powie, że to prawie niemożliwe, a jednak naszemu redaktorowi udała się taka sztuka! W jednym wagonie spotkał panią pochodzącą (ale już nie urodzoną) z Królowej i szczegółowo ją przepytał. Jeśli chcecie wiedzieć, jak w Kijowie pamiętają stary kraj — i to tylko z opowiadań mamy i taty — słuchajcie rozmowy nagranej w podróży z panią Nadiją Kinszczak.

Emisja w czwartek 13.12 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

* Як ся пишеш и што то значыт? / Jak się nazywasz i cóż to znaczy? *

Знате, одкаль пришли Вашы предкы? Або якы были, як выглядали? Ци назвиско може Вас поставити в єднім шорі зо старыма богами и богынями? Што значыт Ваше мено? Просиме на проґрам, в котрім розбереме веце як двіста лемківскых назвиск!

Премєра в понедільок 11.12 о 20:00, повторіня в суботу и неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wiecie, skąd przyszli Wasi przodkowie? Albo jacy byli, jak wyglądali? Czy nazwisko może Was postawić w panteonie starych bogów i bogiń? Co znaczy miano, które nosicie? Prosimy na program, w którym rozpracujemy ponad dwieście łemkowskich nazwisk!

Premiera w poniedziałek 11.12 o 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Джерело: Державный Архів в Перемышли

Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu

* В пчолах божого є духа іскорка / W pszczołach boskiego jest ducha iskierka *

… В пчолах божого є духа іскорка

/Вергілій/

… W pszczołach boskiego jest ducha iskierka

/Wergiliusz/

Мед, віск, прополіс – найбарже популярны продукты пчелярскы. Што іщы дают пчолы? Ци мож ся з нима доґадати? О духовім значыню праці пчеляря оповіст велькій пасийонат пчіл, Андрий Прибыло. Дознаме ся, медже іншыма, як роблят пчолы, хто сьпіват в улию і о чым треба памятати в контакті з тыма божыма сотворінями.

Просиме на проґрам в пятницю 8.12. о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Miód, wosk, propolis – najpopularniejsze produkty pszczelarskie. Co jeszcze dają pszczoły? Czy można się z nimi dogadać? O duchowym znaczeniu pracy pszczelarza i nie tylko opowie wielki pasjonat pszczół, Andrzej Przybyło. Dowiemy się, między innymi, jak pracują pszczoły, kto śpiewa w ulu i o czym należy pamiętać w kontakcie z tymi bożymi stworzeniami.

Zapraszamy na audycję w piątek 8.12. o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Емілія Ґардоцкі і Андрий Прибыло
Emilia Gardocki i Andrzej Przybyło

* Они не давали – бо ганьбы не мали, а я не просила – бо єм ся ганьбила! / Oni nie dawali – bo wstydu nie mieli, a ja nie prosiłam – bo się wstydziłam! *

Так о скупій гостині сьпівали нашы предкы. 45. едиция Маковицкой Струны мала наголовок „На гостині”, але нияк не была то гостина скупа! Щедро звучали зо сцены співанкы,  не бракувало радости і слез. Засядте на місци публикы і послухайте не лем музику, але тіж тото, што думают самы артисты Маковицкой Струны. Най нихто не одыйде з гостины з порожніма руками!

Емісия в середу 6.12. о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tak o skąpej gościnie śpiewali nasi przodkowie. 45. edycja Makovickiej Struny miała tytuł „Na hostyni”, ale w żadnym wypadku nie była to gościna skąpa! Ze sceny pobrzmiewało mnóstwo pieśni, nie brakowało radości i łez. Siądźcie w miejscu publiczności i posłuchajcie nie tylko muzyki, ale również tego, co opowiedzieli sami artyści Makovickiej Struny. Niech nikt nie odchodzi z gościny z pustymi rękoma!

Emisja w środę 6.12. o godz. 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o 18:00.

На фото Денис і Петро Зятик з Лабірце
на Маковицкій Струні (фот. Ладислав Цупер)

Na fotografii Denis i Peter Zjatik z Medzilaborec
na Makovickiej Strunie (fot. Ladislav Cuper)