Поможме Стасови / Pomóżmy Stasovi

Юж шестий раз орґанізуєме добродійну святочну акцию „Благодарна Лемківска Пачка”. Того рока серед потрібуючых, котрым хцеме помочы єст хлопец зо знимок. Зове ся Станислав Чопик і має 10 років, його дідове походили з Мохначкы, выселены были на Украіну. Хлопец приіхал з родичами і братом Іваном до Польщы того літа, од вересня вчыт ся в польскій школі і єст прислужником в церкви в Березі. Три місяці тому дохторе выбадали в нього білачку і піддали го терапіі хемійом. Горячо заохочаме Вас долучыти ся до помочы в рамах „Благодарной Лемківской Пачкы”, а кєд дахто хтіл бы в інший спосіб підперти Станислава, прошу контактувати ся з парохом, о. Артуром Грабаном.
– – – – – – – – – – –
Już po raz szósty organizujemy charytatywną akcję świąteczną „Szlachetna Łemkowska Paczka”. W tym roku wśród potrzebujących, którym chcemy pomóc jest chłopiec ze zdjęć. Nazywa się Stanislav Chopyk i ma 10 lat, jego dziadkowie pochodzili z Mochnaczki, wysiedleni byli na Ukrainę. Chłopiec przyjechał z rodzicami i bratem Ivanem do Polski tego lata, od września uczy się w polskiej szkole i przysługuje w cerkwi w Brzozie. Trzy miesiące temu lekarze zdiagnozowali u niego białaczkę i poddali go chemioterapii. Gorąco zachęcamy Was, by dołączyć do pomocy w ramach „Szlachetnej Łemkowskiej Paczki”, a jeśli ktoś chciałby w inny sposób wesprzeć Stanislava, proszę kontaktować się z proboszczem, ks. Arturem Grabanem.

 

Лемківска пачка VI * Łemkowska paczka VI * The Lemko Package VI

[LEM]

„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радio Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат шесту едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали.

За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

[PL]

„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza szóstą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: ” SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥

PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

[ENG]

„Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 6th edition of „Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spent on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which would be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes. You can transfer money into an account named below:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
headline: „Noble Lemko Package”

We would inform you about every news connected to „Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

THE DEADLINE FOR COLLECTION IS JANUARY 1ST!

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” / XVIII Лемківскій Єрусалим „ПеклоНебо”

Об’єдання Лемків просит Вас на отвертя выставы XVIII едициі Лемківского Єрусалим під наголовком ПеклоНебо, котре буде 17 листопада о год. 18:00 в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича в Ґорлицях. В рамах выставы презентуваны будут ориґінальны праці Юрія Новосільского. Выстава буде тырвати до 30 грудня 2018 р.

– – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków zaprasza Państwa na wernisaż wystawy XVIII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. W ramach wystawy prezentowane będą oryginalne prace Jerzego Nowosielskiego. Wystawa potrwa do 30 grudnia 2018 r.

 

Святий Димитр з Солуня / Święty Dymitr z Sołunia

Тропар:

Велика обрiте в бiдах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побiждающа. Якоже убо Лiєву низложил єси гордыню, i на подвиг дерзновiнна сотворив Нестора, тако, святе Димитрiє, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак:

Кровей твоiх струями, Димитрiє, Церковь Бог обагри, давый тебi крiпость непобiдимую i соблюдая град твой невредим; того бо єси утвержденiє.

 

8 листопада Церков споминат св. великомученика Димитра з Солуня (III ст.) – iсповiдника вiры свого часу, покровителя воякiв. О культi святого на земли грецкій i словяньскій, i о тiм, як выглядала його дорога до святости оповіме в проґрамі Радіо Лемко. Слухайте нас в четвер 8.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach znalazł w Tobie cały świat, cierpiętniku, zwyciężającego narody pogańskie, a jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi, tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga, aby dał nam wielkie miłosierdzie.

Kontakion:

Krwi Twojej strugami Bóg odział w purpurę Kościół, On dał Tobie moc niezwyciężoną i zachowuje Twoje miasto nienaruszone, bowiem Ty jesteś Jego umocnieniem.

 

8 listopada Cerkiew czci pamięć świętego wielkiego męczennika Dymitra z Sołunia (III w.) – wyznawcy wiary swego czasu, patrona żołnierzy. O kulcie świętego na ziemi greckiej i słowiańskiej, i o tym, jak wyglądała jego droga do świętości opowiemy w programie Radio Lemko. Słuchajcie nas w czwartek 8.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Саркофаґ з мощами св. Димитра (фот. Наталія Цьолка)
Sarkofag z relikwiami św. Dymitra (fot. Natalia Ciołka)

Церков св. Димитра, Владимір, Росия, ХІІ в.
(fot. Natalia Ciołka)
Cerkiew św. Dymitra, Włodzimierz, Rosja, XII w.
(фот. Наталія Цьолка)

Базилика св. Димитра в Салониках
(фот. Наталія Цьолка)
Bazylika św. Dymitra w Salonikach
(fot. Natalia Ciołka)

* Євген Габура – кандидат до Соймику Нижнього Шлеска / Eugeniusz Habura – kandydat do Sejmiku Dolnego Śląska *

21 жолтня того рока в Полщи будут проходили выборы до самоурядів. В выборчій обшыри нр 5 (то давне ліґницкє войеводзтво) з листы номер 12 (позиция нр 2) стартує Лемко, Евген Габура. Наша редакция мала нагоду спілпрацювати з паном Євгеном при проєктах, котрых цільом было плеканя лемківской культуры і традициі. Тепер він просит Вас о вспертя і Вашы голосы.

Євген Габура – член Головного Заряду Стоваришыня Лемків, ведучий Кружка СЛ в Пшемкові. Кєрівник Лемківского Ансамблю Пісні і Танця «Ластівочка». Орґанізатор шторічной культурной подіі «Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром», спілорґанізатор Лемківской Ватры на Чужыні. В тім році отримал Бронзовий Крест Заслугы за діяльніст в обшыри розвитку культуры Лемків.

– – – – – – – – – – – –

21 października, tego roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W okręgu wyborczym nr 5 (dawne województwo legnickie) z listy numer 12 (pozycja nr 2) startuje Łemko, Eugeniusz Habura. Nasza redakcja miała okazję współpracować z panem Eugeniuszem przy projektach, mających na celu kultywowanie łemkowskiej kultury i tradycji. Teraz on prosi Was o wsparcie i Wasze głosy.

Eugeniusz Habura – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków, przewodniczący Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Kierownik Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Organizator corocznego wydarzenia kulturalnego „Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską”, współorganizator Łemkowskiej Watry na Obczyźnie. W tym roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za działalność w obszarze rozwoju kultury łemkowskiej.

* Кычеряда над Качавом – ПРОҐРАМ / Kyczeriada nad Kaczawą – PROGRAM *

Ближыт ся велькє свято Лемківского Ансамблю Пісні і Танця „Кычера” – ювілей 25-літя. З той нагоды щыро просиме до Ліґниці, де в празднуваню возмут участ лемківскы артисты з ріжных куточків Польщы. Буде фольково, оперово, роково, буде на весело і на поважні, для діти і для дорослых – каждий напевно найде дашто для себе! Пізрийте самы :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się wielkie święto Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” – jubileusz 25-lecia. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do Legnicy, gdzie w obchodach wezmą udział łemkowscy artyści z różnych zakątków Polski. Będzie folkowo, operowo, rockowo, będzie na wesoło i na poważnie, dla dzieci i dla dorosłych – każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie! Zobaczcie sami :)

* Ватра в Зимній Воді [ФОТО] / Watra w Zymnij Wodi [FOTO] *

25 і 26 серпня 2018 рока в селі Зимна Вода коло Львова загоріла ватра. Два дни тырвало свято, яке зобрало нашых люди з Украіны, Польщы і сербской Войводіны. Пізрийте на фоткы Еміля Гойсака і оцінте, ци ватра в Зимній Воді здабат на тоты орґанізуваны в Польщи. Уж в 2019 можете поіхати на ювілейну, пяту ватру в Зимній Воді!

– – – – – – – – – – –

25 i 26 sierpnia 2018 roku we wsi Zymna Voda koło Lwowa zapłonęła watra. Przez dwa dni wspólne świętowanie połączyło Łemków z Ukrainy, Polski i serbskiej Wojwodiny. Zobaczcie fotografie autorstwa Emila Hojsaka i oceńcie sami, czy ta watra przypomina organizowane w Polsce. Już w 2019 będziecie mieć okazję uczestniczyć w jubileuszowej, piątej watrze!

Фот. Еміль Гойсак / Fot. Emil Hojsak

* Кермеш в Ліґници [ФОТО] / Święto parafialne w Legnicy [FOTO] *

27-28.08.2018 в ліґницкій грекокатолицкій парохіі, де парохом є о. Мирослав Драпала, проходили торжества очелены през владику Володимира Ющака, звязаны з храмовым праздником Успіня Пресвятой Богородиці. Літургію одсьпівал хор Крилос. В часі кермешу мож было видіти выставу праць пана Володислава Ревака, а до почастунку грали музикы з місцевой парохіі.

– – – – – – – – – – – – – –

27-28.08.2018 w legnickiej parafii greckokatolickiej, gdzie proboszczem jest ks. Mirosław Drapała, odbyły się nabożeństwa z udziałem biskupa Włodzimierza Juszczaka, związane ze świętem Zaśnięcia Bogurodzicy. Liturgię odśpiewał chór Kryłos. W czasie kermeszu można było obejrzeć wystawę prac pana Władysława Rewaka, a do poczęstunku zagrali muzycy z miejscowej parafii.

фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki