Стріча з іконом / Spotkanie z ikoną

В імени Кружка Сельскых Ґаздынь в Кункові і Ліщынах щыро просиме на Велькопістну стрічу з Іконом, в часі котрой Петро Вірхняньскій приближыт історию і символіку сакральных образів. Стріча буде в суботу 6 квітня о год. 18:00 в Сельскій Сьвітлици в Кункові.

Петро Вірхнянскій народил ся 19 мая 1959 р. на чужыні (в Ліґници на Нижнім Шлеску), до рідного Ґладышова вернул в 1983 році. Єст учытельом на пенсиі, але історию и культуру Лемків фурт старат ся познати ліпше. Богословійом іконы цікавит ся юж близко 30 років. Автор чысленных дописів, друкуваных головні в „Нашым Слові” (на Лемківскій Сторінці) и в „Над Бугом і Нарвою”.

– – – – – – – – – – – – – – – –

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kunkowej i Leszczynach serdecznie zapraszamy na Wielkopostne spotkanie z Ikoną, w czasie którego Piotr Wirchniański przybliży historię i symbolikę obrazów sakralnych. Spotkanie odbędzie się w sobotę 6 kwietnia o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kunkowej.

Piotr Wirchniański urodził się 19 maja 1959 r. na wygnaniu (w Legnicy na Dolnym Śląsku), do rodzinnego Gładyszowa wrócił w 1984 roku. Jest emerytowanym nauczycielem, ale wiedzę o historii i kulturze Łemków stara się nieustannie poszerzać. Teologię ikony zgłębia już оd 30 lat. Autor licznych artykułów, które ukazują się głównie w „Naszym Słowie” (Lemkiwskа Storinka) oraz w „Nad Buhom і Narwoju”.

Стріча з Володиславом Грабаном / Spotkanie z Władysławem Grabanem

В імени Кружка Сельскых Ґаздынь в Кункові і Ліщынах щыро просиме на вечер поезиі Володислава Грабана. Стріча буде 23 марця (субота) о год. 19:00 в Сельскій Сьвітлици в Кункові, вести ю буде Петро Вірхняньскій.

Володислав Грабан – лемківскій поета, культурний діяч, фотоґраф і перекладач. Народил ся 15.05.1955 р. в Костомлотах б. Вроцлавя, де його родину депортували в часі Акциі „Вісла”. Повело ся ім вернути на рідну Лемковину, котрій Володислав присвятил свою творчу і суспільну працю. Был думкодавцьом і ініциятором Лемківкскых Ватр і Лемківскых Творчых Осени, велькій вклад внюс в діяльніст Музею Лемківской Культуры в Зындранові і Православной Церкви св. Володимира Великого в Креници. Заложытель і редактор часопису „Загорода” в роках 1994-1996. Занимал ся тіж выдавничом діяльністю, вдякы ньому вышли друком книжкы Теодора Кузяка, Семана Мадзеляна, Івана Фуджака і Володимира Барны; переложыл вершы Б. І. Антонича на польскій язык. Член Національной Спілкы Писменників Украіны, нагороджуваний в Польщы і в Украіні, отримал м.ін нагороду Міністра Культуры і Штукы. Володислава Грабана в його праці всперала жена Олена, а іх діти активні передолжают культурну діяльніст для лемківской громады.

– – – – – – – – – – – – –

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kunkowej i Leszczynach serdecznie zapraszamy na wieczór poezji Władysława Grabana. Spotkanie odbędzie się 23 marca (sobota) o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kunkowej, poprowadzi je Piotr Wirchniański.

Władysław Graban – łemkowski poeta, działacz kulturalny, fotograf i tłumacz. Urodził się 15.05.1955 r. w Kostomłotach k. Wrocławia, dokąd jego rodzinę deportowano w ramach Akcji „Wisła”. Udało im się powrócić na rodzimą Łemkowszczyznę, której Władysław poświęcił swoją twórczą i społeczną pracę. Był pomysłodawcą i inicjatorem Łemkowskich Watr i Łemkowskich Jesieni Twórczych, znaczący wkład wniósł w działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Prawosławnej Parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju, założyciel i redaktor czasopisma „Zahoroda” w latach 1994-1996. Zajmował się również działalnością wydawniczą, dzięki niemu drukiem pojawiły się książki Teodora Kuziaka, Semana Madzelna, Iwana Fudżaka i Wołodymyra Barny; przetłumaczył wiersze B. I. Antonycza na język polski. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, nagradzany w Polsce i Ukrainie, otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Władysława Grabana w jego pracy wspierała żona Olena, a ich dzieci prowadzą aktywną działalność dla łemkowskiej społeczności.


Володислав Грабан, приватний архів / Władysław Graban, archiwum prywatne

Результат КОНКУРСУ / Wyniki KONKURSU

Пришол час оголосити результат нашого конкурсу 📢 Пребарз вітшыли нас Вашы коментарі, вказуют, як важна для Вас рідна бесіда <3 Рішыли сме нагородити Максим Равлюк за поетичний стиль і навязаня до рідного села дідів 🏆 Просиме о контакт з редакцийом. Дякуєме вшыткым участникам конкурсу! Хоц на знимці єден з остатніх примірників книжкы "Побесідуйме по лемківскы", Стоваришыня Lemko Tower плянує ю додрукувати. Сьлідте наш фанпейдж, будеме повідомляти, кєд книжка зас буде доступна :) - - - - - - - - - - - - - - Nadszedł czas ogłosić wynik naszego konkursu 📢 Niezwykle ucieszyły nas Wasze komentarze, ukazujące, jak ważny jest dla Was język ojczysty <3 Zdecydowaliśmy nagrodzić Maksyma Ravlyuka za poetycki styl i nawiązanie do rodzimej wsi 🏆 Prosimy o kontakt z redakcją. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Choć na zdjęciu jest jeden z ostatnich egzemplarzy książki "Porozmawiajmy po łemkowsku", Stowarzyszenie Lemko Tower planuje jej dodruk. Śledźcie nasz fanpage, będziemy informować, gdy książka znów będzie dostępna :)

Така была наша доля / Taka była nasza dola

Юж заран в Ждыни буде премієра фільму „Така была наша доля” 🎥 Створили го молоды Лемкы – Фома Болех і Петро Ротко, котры брали участ в проґрамі AktywniejWsi. З помочом камаратів записали бесіду зо старшым поколіньом, што памятат іщы війну і выселіня, своіма споминами поділили ся Штефан Дзямба, Єва Гыра і Митро Сабатович. Браво! 👏
– – – – – – – – – – – – – – –
Już jutro w Zdyni odbędzie się premiera filmu „Taka była nasza dola” 🎥 Zrealizowali go młodzi Łemkowie – Tomek Bolech i Piotr Rotko, którzy uczestniczyli w programie AktywniejWsi. Z pomocą przyjaciół nagrali wywiady ze starszym pokoleniem, pamiętającym jeszcze wojnę i wysiedlenie, swoimi wspomnieniami podzielili się Stefan Dziamba, Ewa Hyra i Dymitr Sabatowicz. Brawo! 👏

Весільны старосты [ФІЛЬМ] / Starości weselni [FILM]

Якы традицийны части весіль сохранили ся до гнес? В часі Лемківской Ватры в Ждыни была стріча зо старостами з долголітнім досьвідчыньом – Іваном Чіжмарьом, Юрійом Стариньскым і Адамом Кузяком – оповідали о завыках, обрядах і символах лемківскых весіль.
– – – – – – – – – – – –
Jakie tradycyjne elementy wesel zachowały się do dziś? Podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni odbyło się spotkanie ze starostami z wieloletnim doświadczeniem – Ivan Čižmar, Jerzy Starzyński oraz Adamem Kuziakiem – opowiadali oni o zwyczajach, obrzędach i symbolice łemkowskich wesel.

Ден Материньского Языка / Dzień Języka Ojczystego

Гнеска святкуєме Медженародний Ден Материньского Языка! З той нагоды оголашаме КОНКУРС, в котрім можете выграти польско-лемківскы бесідкы 🏆 Штобы взяти участ, треба в коментарю під конкурсовым постом на Фейсбуці одповісти на зьвіданя „Чым є для Тебе рідна бесіда?”. До того означте хоцкі єдну особу, з котром бесідуєте по свому. Будеме рады, кєд удоступните конкурсовий впис на своій табици. На Вашы коментарі ждеме до кінце тыжня (неділя 24.02., год. 23:59). Автора найбарже цєкавой выповіди нагородиме книжком 📗
– – – – – – – – – – – – – – –
Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego! Z tej okazji ogłaszamy KONKURS, w którym możecie wygrać rozmówki polsko-łemkowskie 🏆 Aby wziąć udział, należy w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku odpowiedzieć na pytanie „Czym dla Ciebie jest rodzimy język?”. Ponadto oznaczcie przynajmniej jedną osobę, z którą rozmawiacie w swoim języku. Będzie nam miło, jeśli udostępnicie wpis konkursowy na swojej tablicy. Na Wasze komentarze czekamy do końca tygodnia (niedziela 24.02., godz. 23:59). Autora najciekawszej wypowiedzi nagrodzimy książką 📗

Маланка в Стшельцях [ФІЛЬМ] / Małanka w Strzelcach [FILM]

Зьвідуєте нас, коли буде фільм з Маланкы в Стшельцях, а мы Вам повідаме – праві тепер! ;) Позерайте, як чудово, весело і з гуляньом Лемкы вошли в новий рік 💃 Так є каждого рока 13 січня, згідні з юлияньскым календарьом, Лемкы і іншы східны Словяне святкуют, в ріжных частинах Польщы і за границьом орґанізуют Маланкы – то чудова наго, штобы ся стрітити, выглуяти і посьпівати. В Стшельцях Краєньскых тоту традыцию плекают од вельох років.
– – – – – – – – – – – –
Pytacie nas, kiedy będzie film z Małanki w Strzelcach, a my Wam odpowiadamy – właśnie teraz! ;) Zobaczcie, jak wspaniale, radośnie i tanecznym krokiem Łemkowie weszli w nowy rok 💃 Tak jest każdego roku 13 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Łemkowie i inni wschodni Słowianie świętują, w różnych częściach Polski i za granicą organizowane są Małanki – to wspaniała okazja, aby się spotkać, wytańczyć i pośpiewać. W Strzelcach Krajeńskich ta tradycja kultywowana jest od wielu lat.

Маковиця [ФІЛЬМ] / Makovica [FILM]

Як Вам ся любит наш посьлідній фільм? :) Вказали сме выступ русиньского фолькльорного ансамблю Маковиця, котрий недавно святкувал ювілей 60-літя – за тот час выховал пару поколінь. Lemko TV заберат Вас на салю проб, де взрите, як выглядат тота велька праця :)
– – – – – – – – – – – – – – –
Jak Wam się podobał nasz ostatni film? :) Zaprezentowaliśmy występ rusińskiego zespołu folklorystycznego Makovica, który świętował niedawno jubileusz 60-lecia – przez ten czas wychował kilka pokoleń. Lemko TV zabiera Was na salę prób, gdzie zobaczycie, jak wygląda ta wielka praca :)

„Лемківска книжочка” отримала нагороду / „Łemkowska książeczka” otrzymała nagrodę

2 лютого в Познаню были сме на урочыстім вручыню нагорід в 27. Перегляді Краєзнавчой і Туристичной Книжкы 📖 „Лемківска книжочка” авторства Полі Бялковской і Анны Рыдзанич, выдана през Фундацию Стара Дорога, отримала ІІІ місце в катеґориі „Выдавництва для діти” 🏆 Ведучий жырі, Януш Здебскі, звернул увагу на публикациі посвячены етнічным ґрупам, „аж і єдна книжка вказала ся двоязычні, тіж по лемківскы” – повіл. Думаме, же тоты слова то велькє выріжніня для того выданя. Авторам щыро ґратулюєме, чытачів заохочаме сягнути по „Лемківску книжочку” і презентуєме Вам коротку фотореляцию 📸
– – – – – – – – – – – – – –
2 lutego w Poznaniu uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu nagród w 27. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej 📖 „Łemkowska książeczka” autorstwa Poli Białkowskiej i Anny Rydzanicz, wydana przez Fundację Stara Droga, otrzymała III miejsce w kategorii „Wydawnictwa dla dzieci” 🏆 Przewodniczący jury, Janusz Zdebski, zwrócił uwagę na publikacje poświęcone grupom etnicznym, „nawet jedna z nich ukazała się dwujęzycznie, również po łemkowsku” – powiedział. Myślimy, że słowa te są ogromnym wyróżnieniem dla niniejszego wydania. Autorom serdecznie gratulujemy, czytelników zachęcamy, aby sięgnąć po „Łemkowską książeczkę” i prezentujemy Wam krótką fotorelację 📸

Лемкыня на AGH / Łemkini na AGH

Ганця Шмайда, котра єдина в своім році писала матуру з лемківского, оборонила уж інжынєрску працю на AGH  Вказала в ній поселіня люди лемківской народности на основі спису з 1921 р. Пізрийте, в якiм облечыню пришла на оборону! Аж ся серце тішыт, же маме такых здібных молодых Лемків, што стоят о своє  Браво, Ганцю! 👏
– – – – – – – – – – – – – – –
Ania Szmajda, która w swoim roczniku jako jedyna pisała maturę z łemkowskiego, obroniła już pracę inżynierską na AGH  Przedstawiła w niej osiedlenie ludności narodowości łemkowskiej na podstawie spisu z 1921 r. Zobaczcie, w jakim stroju przyszła na obronę! Aż się serce raduje, że mamy takich zdolnych młodych Łemków, którzy dbają o swoje  Brawo, Aniu! 👏

źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Facebook