Як озыват ся войводинска рівнина? / Jak rezonuje równina Wojwodiny?

Руснакы пришли до Войводины 260 років тому. Принесли свою бесіду, облечыня, віру і музику. А потім музика Руснаків стрінула ся з балканьском – і од товдыль не сьпівали юж (як то в лемківскым еверґріні) ни двома ни тьрома «голосами»! Войводина «голосів» має барз дуже – од народных і авторскых сьпіванок, без поп, рок, реп аж по електро – і то вшытко творят місцьовы Руснакы! На спільне познаваня музикы нашых братів з Войводины просит Вас Грицко.

Премієра проґраму буде 11 листопада о год. 20:00, а повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Rusini przybyli do Wojwodiny 260 lat temu. Przynieśli ze sobą swój język, strój, wiarę i muzykę. A potem ta muzyka spotkała się z bałkańską – i od tego momentu nie śpiewano już (jako rzecze łemkowski evergreen) ani dwoma, ani trzema „głosami”! Wojwodina „głosów” ma mnóstwo – od ludowych i autorskich pieśni, przez pop, rock, rap aż do muzyki elektronicznej – wszystko autorstwa miejscowych Rusnaków. Na wspólne poznawanie ich muzyki zaprasza Was Hrycko.

Premierowego programu będzie można wysłuchać 11 listopada o godzinie 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Як спати, жебы ся выспати? / Jak spać, żeby się wyspać?

Хвиля за вікном не барзкы… скоро робит ся темно… но нич, лем лячы і спати! А кєд хочете добрі одпочати, раіме послухати проґрам, в котрім наш редактор Данько Горощак подаст Вам пару справдженых способів як спати, жебы ся выспати! Ци тото важне? А як! Адже пересыпляме 1/3 свого жытя, то чом не робити тото як треба? Пущаме до Вас око, але в тій переполненій жартом авдициі почуєте дуже рад вынесеных з науковых досьліджынь. Вказує ся, же на якіст нашого спаня вплыват барз дуже і маме гев для Вас добру вістку – гідні залежыт од Вас. Послухайте проґрам і возте спаня в своі рукы!

Премієра проґраму буде в середу 4 листопада о год. 20:00., а повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pogoda za oknem nie bardzo… szybko robi się ciemno… no nic, tylko położyć się i spać! A jeśli chcecie wypocząć, posłuchajcie programu, w którym nasz redaktor Daniel Horoszczak przekaże Wam kilka sprawdzonych sposobów jak spać, żeby się wyspać! Czy to ważne? A jakże! Przecież przesypiamy 1/3 swojego życia, to czemu nie robić tego jak należy? Puszczamy do Was oko, ale w tej przepełnionej żartem audycji usłyszycie wiele porad wyniesionych z badań naukowych. Okazuje się, że na jakość naszego snu wpływa bardzo dużo i mamy tu dla Was dobrą wiadomość – sporo zależy od Was. Posłuchajcie programu i weźcie spanie w swoje ręce!

Premierowego programu będzie można wysłuchać w środę 4 listopada o godzinie 20:00., a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

ГОЛОС – лемківска опера / GŁOS – opera łemkowska

Тото знатя не од гнеска, же без музикы Лемкы не годны представити собі своє жытя. Не пропустят нияку забаву, за якій інструмент бы ся не зімали, чути іх аж на другє село, а гармонізувати знают од наймолодшых років. Своіма талантами ділят ся зо сьвітом, сьпіваючы і граючы в ансамблях, діючы на хосен лемківской культуры. Декотры не сперают ся лем на тым, а ідут дальше і творят штоси нове на основі музичной традициі, котру лишыли ім іх предкы. В Радіо Лемко будеме гостити Дарию Кузяк, гудачку ансамблів Кычера і н’лем фольк. В бесіді з Наталийом Цьолком оповіст о новій композициі, котра недавно вышла спід єй пера – артистка написала двуактову камеральну оперу, котрой акция діє ся на Лемковині. О чым є твір, што в ним новаторскє і коли мож ся сподівати премієры?

О тым вшыткым дознате ся, слухаючы нас в середу 28.10 о годині 20:00. Повторіня будеме пущати в суботу і неділю о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie od dziś wiadomo, że bez muzyki Łemkowie życia sobie nie wyobrażają. Nie ominie ich żadna potańcówka, jakiego instrumentu by się nie chwycili, słychać ich aż w drugiej wsi, a harmonizować potrafią już od lat najmłodszych. Swoimi talentami dzielą się ze światem, śpiewając i grając w zespołach, działając na rzecz łemkowskiej kultury. Niektórzy na tym nie poprzestają, a idą dalej i tworzą coś nowego na podstawie muzycznej tradycji, przekazanej im przez ich przodków. W Radio Lemko będziemy gościć Darię Kuziak, instrumentalistkę zespołów Kyczera i н’лем folk. W rozmowie z Natalią Ciołką opowie o nowej kompozycji, która niedawno wyszła spod jej pióra – artystka napisała dwuaktową operę kameralną, której akcja toczy się na Łemkowszczyźnie. O czym jest utwór, co w nim nowatorskiego i kiedy można spodziewać się premiery?

O tym wszystkim dowiecie się, słuchając nas w środę 28.10 o godzinie 20:00. Powtórki programu emitować będziemy w sobotę i niedzielę o godzinie 14:00.

Лемко в Афрыці / Łemko w Afryce

Давно Руснакы ішли в далеку дорогу – на шыфах, за велику млаку – до Гамерикы, Канады,
Арґентины. Там зарабляли хліба і вертали ся домів, в рідны Карпаты. Было і так, же декотры
лишыли ся в чужім краю і тепер іх діти і внукы будуют гын своє щестя. Гнеска можеме
всядиль літати з «Люфтганзом» або «Льотом», не лем за роботом. Наш гіст, Роман Сокач,
рішыл полетіти на край сьвіта – до Уґанды. Потім подарило ся му щестливо вернути домів і тепер може поділити ся з Вами своіма досьвідами. Послухайте о лемківскых вояжах по Афрыці!

Премієра в четвер 22.10 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 14:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Dawniej Rusnacy wyruszali w daleką drogę – na statkach, za wielką wodę – czyli do Ameryki, Kanady,
Argentyny. Tam zarabiali na chleb i wracali do domu, w rodzime Karpaty. Czasem bywało i tak,
że niektórzy zostawali na obczyźnie i teraz ich potomkowie budują tam swoje szczęście. Dziś
możemy wszędzie polecieć z Lufthansą czy LOTem, nie tylko w celach zarobkowych. Nasz gość,
Roman Sokacz, postanowił odwiedzić jeden z końców świata – Ugandę. Udało mu się szczęśliwie wrócić i teraz może podzielić się z Wami swoim doświadczeniem. Posłuchajcie o łemkowskich wojażach po Afryce!

Premiera w czwartek 22.10 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


Знимка зо збіркы Романа Сокача / Fotografia ze zbiorów Romana Sokacza

Сьпівы нашого роду II / Śpiewy naszego rodu II

Щыро просиме на оціну альбуму „Сьпівы нашого роду II” – музичного кружка, котрий створили молоды Руснакы з Польщы и Словациі. Реалізацийом того медженародного проєкту заняли ся досьвідчены гудакы і сьпівакы, што стоят о своє рідне, а нияка границя не годна іх сперти. Шак то не перша, а може і не посьлідня така ініциятива. Про наголовок можете ся додумувати, же сеса плыта є предолжыньом выданя з 2018 рока, котре мало свою премієру в Радіо Лемко (під мотузком найдете рецензию першой части: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/49/?lang=lem). Хоц оба кружкы мают зо собом дуже спільного, належыт ся ім окрема рецензия. В проґрамі не лем почуєте сьпіванкы з другой части, але тіж дознате ся, што нового несе зо собом тот прекрасний проєкт молодых люди, котры рішыли сягнути до корени. Зрыхтували сме тіж для Вас конкурс, в котрім будете могли выграти „Сьпівы нашого роду II”. О деталях повіме в авдициі. На Вашы зголошыня ждеме до кінце тыжня (18.10.2020).

Премієра в пятницю 16.10 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 14:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na recenzję albumu „Śpiewy naszego rodu ІІ” – płyty stworzonej przez młodych Rusinów z Polski i Słowacji. Realizacją tego międzynarodowego projektu zajęli się doświadczeni instrumentaliści i wokaliści, którzy troszczą się o spuściznę przodków, a żadna granica nie jest w stanie zatrzymać. Ponieważ to nie jest pierwsza, a może i nie ostatnia taka inicjatywa. Tytuł może Wam sugerować, że ta płyta jest kontynuacją wydania z 2018 roku, które w Radio Lemko miało swoja premierę (pod linkiem znajdziecie recenzję pierwszej części: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/49/?lang=pol). Chociaż obie płyty mają ze sobą wiele wspólnego, należy im się osobna recenzja. W programie nie tylko usłyszycie utwory z drugiej części, ale również dowiecie się, co nowego niesie z sobą ten projekt młodych ludzi, którzy zdecydowali się sięgnąć do korzeni. Przygotowaliśmy również dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać „Śpiewy naszego rodu II”. O szczegółach powiemy w audycji. Na wasze zgłoszenia czekamy do końca tygodnia (18.10.2020).

Premiera w piątek 16.10 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Zrób to sama! / Зроб тото сама!

Штораз долшы і холоднійшы вечеры то добрий час, жебы выгідні сісти і навчыти ся дачого нового. В сьвіт ручных робіток введе Вас Міля Пыж з бльоґа Make Life Lemko. Она добрі знат, як тішыт створіня свойой шапкы, сведра або іншой части облечыня. Все хтіли сте заняти ся ручныма робітками, лем не стало дост одвагы? Од чого зачати пригоду з дротами або вышиваньом дознате ся в проґрамі Радіо Лемко. Рыхтуйте ниткы, дроты, шыла і послухайте, што в моді пищыт.

Премієра проґраму в середу 30 вересня о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Coraz dłuższe i chłodniejsze wieczory to dobry czas, aby wygodnie się rozsiąść i nauczyć czegoś nowego. W świat robótek ręcznych wprowadzi Was Emilia Pyrz z bloga Make Life Lemko. Ona doskonale wie, jak cieszy stworzenie własnej czapki, swetra czy innej części garderoby. Zawsze chcieliście zająć się robótkami ręcznymi, ale zabrakło odwagi? Od czego zacząć przygodę z drutami czy wyszywaniem dowiecie się w programie Radio Lemko. Szykujcie nici, druty, szydełka i posłuchajcie, co w modzie piszczy.

Premiera programu w środę 30 września o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

Просиме нашых наймолодшых слухачів до байковой краіны, на проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. Почуєте дві байочкы зо збіркы „Як липняне сонце до міха імали”. Будут то оповісткы о дівчатках, котрых мудріст, щыріст і робітніст сут нагороджены і ведут до прекрасной пригоды. Прирыхтуйте ся на вечер полний несподіванок і чародійскых чудів, прото же в байках вшытко можливе!

Премієра проґраму в середу 16 вересня о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю (19-20.09) тіж о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy naszych najmłodszych słuchaczy do bajkowej krainy, na program z cyklu Lemkoland na dobranoc. Usłyszycie dwie bajki ze zbioru „Jak lypniane sonce do micha imaly”. Będą to opowieści o dziewczynkach, których mądrość, szczerość i pracowitość zostają nagrodzone i wiodą do wspaniałej przygody. Przygotujcie się na wieczór pełen niespodzianek i czarodziejskich cudów, bo przecież w bajkach wszystko jest możliwe!

Premiera programu w środę 16 września o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę (19-20.09) również o godz. 19:00.

Образок з книжкы „Як липняне сонце до міха імали” (выд. ЛАПіТ Кычера)
Ilustracja z książki „Jak lypniane sonce do micha imaly” (wyd. ŁZPiT Kyczera)

Нова Вес в роках 1930-1947 / Nowa Wieś w latach 1930-1947

В гнешнім проґрамі перенесеме ся 10 кільометрів на пілнічний захід од Криниці, до села, котре зове ся Нова Вес. Не годен бы было одтворити образу села, кєбы не записы поданы през старше поколіня Лемків. Вдякы споминам Емілияна Стремецкого і даных з кныжкы Адама Барны і Федора Ґоча «Лемкы в борбі за свою і не свою свободу» приближыме Вам історию села з часів перед війном аж до выселіня. Дознате ся, хто в селі гандлювал, де стояла місцьова продайня, якы часописы мож было прочытати в новівсяньскых чытальнях і дуже, дуже веце. Дайте ся понести на давну Лемковину, до селечка Нова Вес.

Премієра проґраму 9 вересня о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (12-13.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

W dzisiejszym programie przeniesiemy się 10 kilometrów na północny zachód od Krynicy-Zdroju, do miejscowości Nowa Wieś. Nie sposób byłoby odtworzyć obraz wsi, jeśli nie zapisy przekazane przez starsze pokolenie Łemków. Dzięki wspomnieniom Emiliana Stremeckiego i danych z książki Adama Barny i Teodora Gocza „Lemky v borbi za svoju i ne svoju svobodu” przybliżymy Wam historię wsi z czasów przed wojną aż do wysiedlenia. Z programu dowiecie się, kto prowadził handel, gdzie stał miejscowy sklep, jakie czasopisma można było przeczytać w tamtejszych czytelniach i wiele, wiele więcej. Dajcie się ponieść na dawną Łemkowszczyznę, do sioła Nowa Wieś.

Premiera programu 9 września o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.09) o godz. 14:00.


Хыжа родины Стремецкых / Dom rodziny Stremeckich

Кале Топанкі – слуховиско / Kale Topanky – słuchowisko

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте фалаток „Кале Топанкі” Вітя Ставярского в перекладі на лемківскій. Книжка выдана была в 2019 році през Выдавництво Лемко Тавер, а перевюл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі походиме по торговицях з Фердім и Вороном, дашто погандлюєме и поженеме авто, аж ґумы запищат.

Премієра в пятницю 4 вересня о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie część „Kale topanky” Víťa Staviarskiego w przekładzie na łemkowski. Książka wydana była w 2019 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku. W najbliższym programie pojeździmy z Ferdim i Wroną po okolicznych targach, nieco pohandlujemy i ruszymy samochodem z piskiem opon.

Premiera w piątek 4 września o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Успіня Пресвятой Богородицi / Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

28 серпня Церков святкує Успіня Пресвятой Богородиці. Є то остатнє свято з циклю дванадцетьох найвекшых, котре заперат церковний рік літурґічний, звеме го тіж другом Пасхом. В найближшым проґрамі перенесеме ся до Ґетсемані, де подля традициі Божа Родителька выбрала місце для спочынку. Припамятаме історию успіня Матери цілого сьвіта, Котра одходячы, не лишыла го без Свойой Опікы.

Емісия проґраму 28 серпня о годині 20:00. Повторінія в суботу і неділю о год. 14:00.

Тропар:
В Рождествi дiвство сохранила єси, во Успенii мира не оставила єси, Богородице, преставилася єси к животу, Мати сущи Живота: i молитвами Твоiми избавляеши от смерти душы наша.

Кондак:
В молитвах Неусыпающую Богородицу, і в предстательствах непреложноє Упованіє гроб і умерщвленіє не удержаста: якоже бо Живота Матер к животу престави во утробу Вселивыйся приснодівственную.

– – – – – – – – – – – – – – – –

28 sierpnia Cerkiew świętuje Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest to ostatnie święto z cyklu dwunastu największych świąt, które zamyka cerkiewny rok liturgiczny, określane jest również mianem drugiej Paschy. W najbliższym programie przeniesiemy się do Getsemani, gdzie według tradycji Boża Rodzicielka wybrała miejsce na spoczynek. Przypomnimy historię zaśnięcia Matki całego świata, Która odchodząc z niego, nie pozostawiła go bez Swojej Оpieki.

Emisja programu odbędzie się 28 sierpnia o godz. 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Troparion:
W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata
nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do Życia, Matką będąc życia, i
Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.

Kontakion:
Nieustającą w modlitwach Bogurodzicę i w orędownictwie
stałą nadzieję grób i śmierć nie zatrzymają, bowiem Matka życia przechodzi do
Życia, do Boga, który wcielił się w Jej dziewicze łono.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl


Fresk Zaśnięcia Bogurodzicy w monasterze Watopedi na Atosie. XIV wiek.
Фреск Успiня Богородиці в монастырі Ватопед на Афоні. XIV вік.