Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

В четвер на вечер просиме Вас на наступний проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. Тым разом малы і велькы діти будут могли почути дві русиньскы байкы. В обох головным богатырьом є Циґан. В єдній байці буде він мудріжший як чорт, котрому не даст забрати овец. В другій поможе бідному хлопу остати при жытю. А як тото вшытко му ся поведе? Почуєте в четвер (31.10.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (2-3.11.) о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W czwartkowy wieczór zapraszamy Was na kolejny program z cyklu Lemkoland na dobranoc. Tym razem małe i duże dzieci będą mogły posłuchać dwóch rusińskich bajek. W obu głównym bohaterem jest Cygan. W jednej bajce będzie mądrzejszy od czarta, któremu nie pozwoli zabrać owcy. W drugiej pomoże biednemu chłopu pozostać przy życiu. A jak to wszystko mu się uda? Usłyszycie w czwartek (31.10.) o godz. 20.00. Powtórki w weekend (2-3.11) o godz. 19.00

Пальцьом по мапі – Лемковина 100 років тому / Palcem po mapie – Łemkowszczyzna 100 lat temu

Думаш часом, як змінила ся мапа Лемковины протягом остатнього столітя? Де были такы села як приміром Білична, Радоцина, Долины ци Незнайова и чом гнеска іх юж неє? Што до того мают ґеодезия и катроґрафія? А но мают, и то дуже! Оповіст о тім Аня Шмайда з Конечной, тогорічня абсольвентка Гірничо-Гутничой Академіі в Кракові. Аня оборонила інжынєрску працю, в котрій на підставі даных з повселюдного спису з 20. років ХХ столітя створила мапу вказуючу, як залюднена была товды Лемковина. В проґрамі буде не лем о істориі, але тіж дoзнате ся дакус о ґеодезиі.

На премієру просиме в понедільок 28.10 о годині 20:00, а повторіня буде в суботу и в неділю o 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Zastanawiasz się czasem, jak pod względem geograficznym zmieniała się Łemkowszczyzna przez ostatnie stulecie? Gdzie znajdowały się takie miejscowości jak Bieliczna, Radocyna, Dolyny czy Nieznajowa i dlaczego dzisiaj już ich nie ma? Jak ma się do tego geodezja i kartografia? Owszem, ma i to całkiem sporo! Opowie o tym Ania Szmajda z Koniecznej, tegoroczna absolwentka studiów inżynierskich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ania obroniła pracę dyplomową, w której na bazie danych z powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w latach 20. XX w. stworzyła mapę, która obrazuje, jak wyglądała wówczas gęstość zaludnienia Łemkowszczyzny. W programie będzie nie tylko o historii, ale także o nauce jaką jest geodezja.

Na premierę zapraszamy w poniedziałek 28.10 o godz. 20:00, a powtórka emisji zaplanowana jest na sobotę i niedzielę o 14:00.

Кличут ня „Лемек” / Mówią na mnie „Łemek”

Нашых слухачів просиме на бесіду з Андрийом Дзямбом, вокалистом і автором текстів сьпіванок ансамблю СЕКЦИЯ з Пшемкова. Ґрупа сама о собі пише, же мішат ріжны роды музикы, а рап гарді тото вшытко єднат. Іх сьпіванкы творят жывы інструменты, котры складают ся на цєкавий музичний проєкт. До єдного хлопчыска запросили професийональны гушляркы – Сестры Бочнєвич – а не треба было далеко глядати, бо дівчата тіж сут з іх родинного, пшемківского подвірця. З той спілпраці зродила ся сьпіванка ЛЕМЕК, до котрой артисты хочут награти відео. „Чом Лемек, а не Лемко?” – певно зьвідате – одповід почуєте в нашім проґрамі. Не бракне в ним доброго рапу і міцного рока, котрий мож найти на новым альбумі СЕКЦИІ. УВАГА! Маме для Вас конкурс, в котрым можете выграти тот кружок. Треба лем одповісти на зьвіданя: Де познали ся члены ґрупы? Одповід перешлийте до нашой редакциі на адрыс info@radio-lemko.pl (ждеме до неділі 27.10, год. 21:00).

Емісия проґраму в пятницю 25.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

Kєд рады сте підперати творчы справы молодых люди, горячо заохочаме Вас помочы хлопчыскам в награню відео до сьпіванкы. Можете тото зробити за мотузком: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Naszych słuchaczy zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Dziambą, wokalistą i autorem tekstów utworów zespołu SEKCJA z Przemkowa. Grupa sama o sobie pisze, że miesza różne gatunki muzyczne, a rap świetnie to wszystko łączy. Ich utwory tworzą żywe instrumenty, które składają się na ciekawy muzyczny projekt. Do jednego chłopaki zaprosili profesjonalne skrzypaczki – Sestry Boczniewicz – a nie trzeba było daleko szukać, bo dziewczyny też są z ich rodzinnego, przemkowskiego podwórka. Z tej współpracy narodziła się piosenka ŁEMEK, której artyści chcą nagrać klip. „Dlaczego Łemek, a nie Łemko?” – zapytacie pewnie – odpowiedź usłyszycie w naszym programie. Nie zabraknie w nim dobrego rapu i mocnego rocka, który można znaleźć na nowym albumie SEKCJI. UWAGA! Mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać tę płytę. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie: Gdzie poznali się członkowie grupy? Odpowiedź prześlijcie do naszej redakcji na adres info@radio-lemko.pl (czekamy do niedzieli 27.10. godz. 21:00).

Emisja programu w piątek 25.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Jeśli chcecie wesprzeć twórcze projekty młodych ludzi, gorąco zachęcamy Was, aby pomóc chłopakom w nagraniu klipu. Możecie to zrobić pod linkiem: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

знимка з архіву ґрупы / fot. z archiwum zespołu

Цне ся мі за тобом мій… лабірский краю! / Tesknię za tobą mój… labirski kraju!

Такы слова почуєте в єдній сьпіванці з нового кружка Лабірскых Бетярів «Уж є вам реґруты, уж є вам час». Лемківска пісня, почута не раз од «Лемковины» з Білянкы чи пані Юлиі Дошны, на цедечку молодых хлопчысків з Лабірской долины? Такых несподіванок найдеме веце! Грицко просит Вас на проґрам, в котрым будете публиком на торжественнім концерті з нагоды хрещыня нового кружка, высповідате тіж Лабірскых Бетярів з іхніх плянів і успіхів. Буде нагода послухати сьпіванкы з нового альбому, а кєд тота музика буде Вам на дяку, можете выграти цедечко з підписами артистів, треба лем з увагом слухати і одповісти на зьвіданя – якы сьпіванкы найдеме на третім (плянуванім) диску Лабірскых Бетярів? Штобы взяти участ в конкурсі, треба добру одповід переслати до нашой редакциі на адрыс info@radio-lemko.pl

Премієра проґраму в середу 23.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Takie słowa usłyszycie w jednej pieśni z nowego albumu Labirskych Beťariw „Už je vam regruty, už je vam čas”. Łemkowska piosenka, wykonywana nie raz przez „Łemkowynę” z Bielanki i panią Julię Dosznę na płycie młodych artystów z Medzilaborec? To nie jedyna niespodzianka! Hrycko zaprasza Was na program, w którym staniecie się publicznością na uroczystym koncercie z okazji chrztu nowej płyty, wyspowiadacie też Labirskych Beťariw z ich planów i sukcesów. Będzie okazja, by posłuchać pieśni z nowej płyty, a jeśli muzyka ta przypadnie Wam do gustu, możecie wygrać album z podpisami artystów, wystarczy uważnie słuchać audycji i odpowiedzieć na pytanie – jakie pieśni znajdziemy na trzeciej (planowanej) płycie zespołu Labirsky Beťare? Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawną odpowiedź przesłać do naszej redakcji na adres info@radio-lemko.pl

Premiera w środę 23.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.


Лабірскы Бетярe, фот. Укач Медвідь / Labirsky Beťare, fot. Lukáš Medviď

Фраірю, фраірю, я тобі не вірю / Frairju, frairju, ja tobi ne wirju

Як жыти? То зьвіданя, котре раз на час каждий собі ставлят. Напевно можеме одречы „треба жыти згідні зо собом”. А як єднако добрі жыти зо свойом половинком, то юж інша справа. Доєден чловек має своі звыкы, од котрых тяжко ся одгварити, але часом вартат пізріти на них з боку і подумати, чи друга особа годна з нами вытримати. Прото зрыхтували сме проґрам о тім, што мерзит нашы дівчата. Дорогы хлопці, кєд ся тото дознате і возмете до серця, буде нам вшыткым в жытю лекше ;) Як не злостити свою фраірку і чом фраіре сут, якы сут, почуєте гнеска в Ґардеробі Мейк Ляфй Лемко.

Премієра в понедільок 21.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Jak żyć? To pytanie, które raz na jakiś czas każdy sobie zadaje. Z pewnością możemy odpowiedzieć „należy żyć w zgodzie ze sobą”. A jak jednocześnie żyć dobrze ze swoją drugą połówką, to już inna bajka. Każdy człowiek ma swoje przyzwyczajenia, z których ciężko zrezygnować, ale czasem warto spojrzeć na nie z boku i zastanowić się, czy druga osoba jest w stanie z nami wytrzymać. Dlatego przygotowaliśmy program o tym, co drażni nasze dziewczęta. Drodzy chłopcy, kiedy się o tym dowiecie i weźmiecie to sobie do serca, będzie nam wszystkim w życiu łatwiej ;) Jak nie grać na nerwach swojej dziewczynie i dlaczego chłopcy są, jacy są, usłyszycie dzisiaj w Garderobie Make Life Lemko.

Premiera w poniedziałek 21.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Смак лемківской долі / Smak łemkowskiego losu

Лемківска література другой половины ХХ столітя двигат на своіх плечах тягар выгнаня, тугы за втраченым і глубокій жаль. Нелегка істория, виділо бы ся, доцяп знищыт духа Лемків, але не підкорили ся они тому тягарови. Величезна любов до вітцьовизны, до красы гірской природы, до домашнього тепла і торжественных традиций зміцнят чловека і дає му силу на долгы рокы, штобы безперервні стояти о своє. Лемківского писателя, Семана Мадзеляна (1922-2014), доля выгнанця занесла далеко од рідной Білцаревы, на західніх землях Польщы і за океаном пришло му смакувати єй гіркіст. На чужыні не годны были забыти о Лемковині, што в ночы вертала до них в снах, а в ден двигала дух до писаня. Так роками, далеко од ньой, зо стрямб памяти, родили ся єй образы, котры в 2000 році склали ся на книжку „Смак долі”. В проґрамі Радіо Лемко приближыме Вам біоґрафію автора і іх оповіданя, почуєте тіж ліричны творы, такы як „Під облачком”, приоблечены до музикы знаных артистів.

Премієра проґраму в пятницю 18.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowska literatura drugiej połowy XX wieku dźwiga na swoich barkach ciężar wypędzenia, tęsknoty za utraconym i głęboki żal. Niełatwa historia, zdawało by się, całkowicie zniszczy ducha Łemków, jednak nie złamał ich ten ciężar. Wielka miłość do ojczyzny, do piękna górskiej przyrody, do domowego ciepła i odświętnych tradycji wzmacnia człowieka i daje mu siłę na długie lata, by bezustannie dbać o swoje. Łemkowskiego pisarza, Semana Madzelana (1922-2014), los wygnańca zawiódł daleko od rodzimej Binczarowej (łem. Biłcarewa), na zachodnich ziemiach Polski oraz za oceanem przyszło mu poczuć jego gorzki smak. Na obczyźnie nie mógł zapomnieć o Łemkowszczyźnie, powracającej nocami w snach, a za dnia dającej natchnienie do pisania. Tak latami, daleko od niej, ze skrawków pamięci, rodziły się jej obrazy, które w 2000 roku złożyły się na książkę „Smak doli”. W programie Radio Lemko przybliżymy Wam biografię autora i jego opowiadania, usłyszycie również utwory liryczne, takie jak „Pid obłaczkom”, ubrane w muzykę znanych artystów.

Premiera programu w piątek 18.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Осін на Лемковині / Jesień na Łemkowynie

Дорогы діточкы! Специяльні для Вас пташок Хованец і дідо Семан з Лемколянду зрыхтували радіовий проґрам. Тым разом оповідят Вам, як на Лемковині выглядат золота осін, пояснят явиска природы і як давно жыло ся в Бескидах. Дознате ся, як розпознати, же тота пора рока задуркала до нашых двери, чом боцаны не носят шапок, якы забавкы дає нам осін, якы то сут „обаряны компері” і чом баба Оля фурт ся крутят по кухни. Разом з Хованцьом познате таємницю дідовой певниці і бабиной мармоляды. Не хыбит вершыків, сьпіванок, загадок і КОНКУРСУ! Щыро просиме Вас на авдицию з циклю „Лемколянд на добраніч”.

Премієра в середу 25.09 о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю в годинах 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci! Specjalnie dla Was ptaszek Chowaniec i dziadek Seman z Lemkolandu przygotowali program radiowy. Tym razem opowiedzą Wam, jak na Łemkowynie wygląda złota jesień, wyjaśnią zjawiska przyrody i jak dawniej żyło się w Beskidach. Dowiecie się, jak rozpoznać, że ta pora roku zapukała do naszych drzwi, dlaczego bociany nie noszą czapek, jakie zabawki daje nam jesień, jakie to są „obarjane” ziemniaki i dlaczego babcia Ola ciągle krząta się po kuchni. Razem z Chowańcem poznacie tajemnicę dziadkowej piwnicy i babcinej marmolady. Nie zabraknie wierszyków, piosenek, zagadek i KONKURSU! Serdecznie zapraszamy Was na audycję z cyklu „Lemkoland na dobranoc”.

Premiera w środę 25.09 o godz. 19:00, powtórki w weekend w godzinach 14:00 і 20:00.

Плідне літо для Кычеры / Owocne lato dla Kyczery

Час од кінця мая до кінця серпня был для „Кычеры” барз робітным. Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця мож было видіти на Королівскым Замку в Варшаві, де в часі торжественной стрічы одобрал нагороду ім. Оскара Кольберґа за заслугы для традицийной культуры. Крім того „Кычера” выступила на сценах велькых фолькльорных фестівалів в Жывцу і Закопанім, з котрых привезла вельо престіжовых нагорід – тых груповых, але і індивідуальных. О тым, чим для Лемків была візита в польскій столици і якыма осягнінями можут ся похвалити, оповіли нам кєрівник ансамблю Юрко Стариньскій зо сыном Даньком. В проґрамі тіж дознате ся о іншых новинах і плянах на горизонті орґанізациі, шак фолькльорний ансамбль то лем част діяльности „Кычеры”. Почуєте м.ін. о новых публикациях і вратуваню лабівского цмонтеря перед ліквідацийом.

Премієра програму в понедільок 9.09 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Okres od końca maja do końca sierpnia był dla Kyczery bardzo pracowitym czasem. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca można było widzieć na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie w czasie uroczystej gali odebrał nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Ponadto „Kyczera” wystąpiła na scenach wielkich folklorystycznych festiwali w Żywcu i Zakopanem, z których przywiozła wiele prestiżowych nagród – tych zespołowych, jak i indywidualnych. O tym, czym dla Łemków była wizyta w polskiej stolicy i jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić, opowiedzieli nam kierownik zespołu Jerzy Starzyński z synem Danielem. W programie dowiecie się również o innych nowościach i planach na horyzoncie organizacji, wszak zespół folklorystyczny to tylko część działalności „Kyczery”. Usłyszycie m.in. o nowych publikacjach i uratowaniu łabowskiego cmentarza przed likwidacją.

Premiera programu w poniedziałek 9.09 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


Кычера в Закопанім была участником 51. Медженародного Фестівалю Фолькльору Гірскых Земель (знимка з архіву ансамблю)
Kyczera w Zakopanem była uczestnikiem 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (zdjęcie z archiwum zespołu)

Не городме ся / Nie odgradzajmy się

Тот заклик годен быти головник мотивом тогорічного свята „Од Русаль до Яна” в Зиндранові. Орґанізаторы стояли о тото, жебы поставлены плоты розобрати, а і новых не ставляти. На святі чути было лемківску, украіньску, польску чи цианьску сьпіванку, а в сельскім домі мож было дознати ся неєдно о Лемках. І Вы приймийте наше запрошыня – послухайте нашу реляцию і будте гістми на зиндранівскых «Русалях»!

Емісия проґраму в пятницю 30.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

To hasło powinno stać się lejtmotywem tegorocznego święta „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej. Organizatorzy postarali się, żeby stojące płoty rozebrać oraz nie stawiać nowych. Na święcie można było usłyszeć łemkowską, ukraińską, polską czy cygańską muzykę, a w wiejskim domu kultury można było dowiedzieć się niejednego o Łemkach. Wy również przyjmijcie nasze zaproszenie – posłuchajcie relacji i bądźcie gośćmi zyndranowskich „Rusal”!

Emisja w piątek 30.08 o godz.20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ансамбль Пісьні і Танця „Ослав’яни”, фот. Lemko TV
Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany”, fot. Lemko TV

Як приближыти лемківску культуру? / Jak przybliżyć kulturę łemkowską?

Лемковина і Лемкы не од гнеска цєкавлят бадачів. Барз тішыт, же і тепер вказує ся занимаючом темом для бадавчых осередків. Студенты Європейской комунікациі Університету Адама Міцкєвича поіхали на тыжден в нашы рідны Бескіды. Проєкт „Приближыня. Лемковина на краях культур”, зорґанізуваний през дра Ігоря Ксенича, мал запрезентувати ім Лемковину, Лемків, іх минуле і теперішнє жытя – памяткы лемківской культуры, локальных активістів, лемківскы орґанізациі, артистів і духовных. Підсумуваньом того выізду была знимкова выстава і фільмовий репортаж, зрыхтуваний през самых участників проєкту. Наша редакторка, Оксана Грабан-Ліхтаньска, взяла участ в стрічы в університеті, што підсумувала проєкт „Приближыня”, в часі котрой разом з др Ігорьом Ксеничом бесідували о теперішній ситуациі Лемків в Польщы. В Радіо Лемко будете могли почути реляцию з той подіі.

Емісия проґраму в понедільок 26.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowszczyzna i Łemkowie nie od dziś interesują badaczy. Niezwykle cieszy fakt, że i teraz okazują się interesującym tematem dla ośrodków badawczych. Studenci Komunikacji europejskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pojechali na tydzień w nasze rodzime Beskidy. Projekt „Przybliżenia. Łemkowszczyzna na styku kultur”, zorganizowany przez dra Igora Ksenicza, miał na celu zaprezentowanie im Łemkowszczyzny, Łemków, ich minionego i obecnego życia – pamiątki łemkowskiej kultury, lokalnych aktywistów, łemkowskie organizacje, artystów i duchownych. Podsumowaniem tego wyjazdu była wystawa fotografii i reportaż filmowy przygotowany przez samych uczestników projektu. Nasza redaktorka, Oksana Graban-Lichtańska, wzięła udział w spotkaniu podsumowującym projekt, podczas którego wspólnie z dr Igorem Kseniczem rozmawiali o współczesnej sytuacji Łemków w Polsce. W Radio Lemko będziecie mogli usłyszeć relację z tego wydarzenia.

Emisja programu w poniedziałek 26.08 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


др Ігор Ксенич і Оксана Грабан-Ліхтаньска / dr Igor Ksenicz i Oksana Graban-Lichtańska