Што в зимі на Лемковині / Co w zimie na Łemkowynie

В зимовім проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко довідате ся, што цєкавого мож в зимі робити на Лемковині. Ани тот рым, ани тема не сут припадковы – святочний час то для вельох з нас нагода, штобы вернути в рідны страны. Новий рік і свята на Лемковині мают чысто інший смак і запах. Буде кус о справдженых нічлігах і місцях, де спрібуєте найліпшой лемківской кухні. В проґрамі дізнате ся, де піти на святочний ярмак, а де на нарты і санкы. Міля Пыж підповіст тіж, в кого мож зорґанізувати куліґ, хто в горах розгріє Вас в сауні, а хто в бані, тай тото вшытко заплетене в зимово-святочну музику. Чуєме ся в Радіо Лемко, а видиме ся в Горах!

На проґрам просиме в суботу о год. 13:00 і 21:00 і в неділю тіж о 13:00 і 21:00.

– – – – – – – – – – – – – –

W zimowym programie Z Garderoby Make Life Lemko dowiecie się, co ciekawego można w zimie robić na Łemkowynie. Ani ten rym, ani temat nie są przypadkowe – świąteczny czas to dla wielu z nas okazja, aby powrócić w rodzime strony. Nowy rok i święta na Łemkowszczyźnie mają zupełnie inny smak i zapach. Będzie nieco o sprawdzonych noclegach i miejscach, gdzie posmakujecie najlepszej łemkowskiej kuchni. W programie dowiecie się, dokąd wybrać się na jarmark świąteczny, a dokąd na narty i sanki. Emilia Pyrz podpowie też, u kogo można zorganizować kulig, kto w górach rozgrzeje Was w saunie, a kto w bani, jeszcze to wszystko przeplecione będzie zimowo-świąteczną muzyką. Słyszymy się w Radio Lemko, a widzimy w Górach!

Na program zapraszamy w sobotę o godz. 13:00 i 21:00 i w niedzielę również o 13:00 i 21:00.


Дос Байка / Dos Bajka

Поколiня смартфонiв / Pokolenie smartfonów

Трафлят ти ся, же в товариствi сiдиш з телефоном в руці i не можеш одорвати од нього очы? Або iдеш по улици i входиш на люди, бо-с всмотрений в екран i божого сьвiта не видиш? Ци чуєш, же смартфон то твій найліпший приятель і не представляш си в думках, же мал бы-с не взяти го зо собом на обід, на стрічу з дівком ци до кіна на новий фiльм? А може спостерюг єс, же роблят так твоі діти? То значыт, же треба діяти. В бесіді з педаґоґом специяльным, познате траплячы статистикы, тай довідате ся, чым грозит корыстаня з електронічных уряджынь понад міру i як вплыват тото на фізичне і психічне здоровля. Александра Габура оповіст о сильнім привязаню до смартфонів серед наймолодшых: сконцентруєме ся на дітях і молодежы. Родиче отримают вельо практичных порад, кєд іде о розумний приступ іх діти до телефонів.

Просиме на проґрам в віторок 17.12 o годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zdarza ci się, że w towarzystwie siedzisz z telefonem w ręku i nie możesz oderwać od niego oczu? Albo idziesz ulicą i wpadasz na ludzi, bo jesteś tak zapatrzony w ekran, że świata bożego nie widzisz? Czy czujesz, że smartfon to twój najlepszy przyjaciel i nie wyobrażasz sobie, że miałbyś go nie zabrać ze sobą na obiad, na randkę z dziewczyną czy do kina na nowy film? A może zauważyłeś podobne zachowanie u swoich dzieci? To znak, że trzeba reagować. Z rozmowy z pedagogiem specjalnym poznacie niepokojące statystyki oraz dowiecie się, czym grozi nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych, a także jak wpływa ono na zdrowie fizyczne i psychiczne. Aleksandra Habura opowie o uzależnieniach od smartfonów wśród najmłodszych: w centrum zainteresowania będą dzieci i młodzież. Rodzice otrzymają wiele praktycznych porad dotyczących rozsądnego dostępu ich dzieci do telefonów.

Zapraszamy na program we wtorek 17.12 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Щітка, паста, горня… / Szczotka, pasta, kubek…

Лишыла Гамерику для Европы, Штаты для Польщы, Новий Йорк замiнила на Любiн. А вшытко про любов до лемкiвской культуры і… не лем. На штоден робит як стоматольоґ в НФЗ, i як сама радит, барс любит свою роботу, прото же цілий час ся вчыт і помагат людям. В бесіді з Емілийом Прибыло почуєте не лем о праці зубного дохторя, але головні отримате цілий ряд порад звязаных з дбаньом о ґамбу. Наш гіст міцно зверне увагу на властиве єй плеканя, котре повинно быти стандардом, прото же вельо з нас несьвідомі повтарят блуды. Почуєте м.ін. о мінімалізмі в стоматольоґіі і як самому собі не шкодити. Родиче отримают чысленны цінны інформациі о здравлю своіх діти, тай способах запобіганя проблемом в іх дорослым жытю.

Просиме на авдицию в середу 11.12 о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – –

Zostawiła Amerykę dla Europy, Stany dla Polski, Nowy Jork zamieniła na Lubin. A wszystko z miłości do łemkowskiej kultury i… nie tylko. Na co dzień pracuje jako stomatolog w NFZ, i jak sama twierdzi, bardzo lubi swoją pracę, ponieważ cały czas się uczy i pomaga ludziom. W rozmowie z Emilią Przybyło usłyszycie nie tylko o pracy dentysty, ale przede wszystkim otrzymacie cały szereg rad dotyczących dbania o jamę ustną. Nasz gość zwróci szczególną uwagę na prawidłowe czynności pielęgnacyjne, które powinny być dla nas standardem, ponieważ wielu z nas nieświadomie popełnia błędy. Usłyszycie między innymi o minimalizmie w stomatologii i o tym, jak samemu sobie nie szkodzić. Rodzice otrzymają wiele cennych informacji na temat zdrowia swoich dzieci oraz sposobów zapobiegania problemom w ich dorosłym życiu.

Zapraszamy na audycję w środę 11.12 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.


Емілия Прибыло зо свойом малом пациєнтком Михалином / Emilia Przybyło ze swoją małą pacjentką Michaliną

* [ENG] You can also listen to every broadcast in America! This program is at 8PM in Lemkovyna (GMT+1 time zone) and 6 hours later again, at 8PM in New York, USA (GMT-5 time zone).

Там, де Бескіды, Карпаты / Tam, gdzie Beskidy, Karpaty

Тоты слова з твору Александра Павловича были головном думком для тогорічной 47. «Маковицкой Струны». 30 листопада в Бардийові і 1 грудня Пряшові святкували не лем наступний перегляд народных сьпіванок, але і 200 років од народжыня великого будителя. Такой наш редактор был на ґальовім концерті і в деталях зьвідал о вшытко, што ся участникам «Маковицкой Струны» любило або не любило. Вказало ся тіж, же зорґанізувати таку подію, то не лем місяц-два роботы, але то немалий труд, котрий вымагат часу. Веце можете почути в проґрамі, што сме го про Вас зрыхтували!

Премієра проґраму в понедільок 09.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Te słowa z utworu Aleksandra Pawłowycza były głównym mottem dla tegorocznej 47. „Makovickiej Struny”. 30 listopada w Bardejovie i 1 grudnia w Prešovie świętowali nie tylko kolejny przegląd ludowych pieśni, ale również jubileusz 200 lat od urodzenia wielkiego wieszcza. Nasz redaktor odwiedził galowy koncert i w detalach wypytał o wszystko, co się uczestnikom „Makovickiej Struny” podobało bądź nie podobało. Okazało się też, że organizowanie takiego wydarzenia to nie miesiąc lub dwa pracy, ale niemały trud wymagający czasu. Więcej usłyszycie programie, który dla Was przygotowaliśmy!

Premiera programu w poniedziałek 09.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Знимка: Іван Чіжмар / Zdjęcie: Ivan Čižmar

Ідут там, одкаль іншы втічут / Idą tam, skąd inni uciekają

Гев неє рутины, в тій роботі нич не годен перевидіти, неє двох єднакых выпадків, твій ден то загадка… але приносит задоволіня, бо помагаш людям – так о своій роботі повідают нашы гості, просиме до Радіо Лемко на бесіду з фаєрманами. Ярослав Пласконь оповіст нам, як выглядат ден державного пожарника, а Михал Мостивскій накреслит, якы обовязкы мусит сполнити на службі в прикопальняній, заводовій єдностці, але тіж як пожарник-охотник. В проґрамі почуєте, яку дорогу треба перейти, штобы остати файерманом, якє ся вдіват штоденне і бойове облечыня, чым ріжнит ся служба заводова од охотничой, тай о тім, як выглядат жытя в стражници. В проґрамі познате двох молодых Лемків, котры оддали ся одповідальній службі для ратуваня здоровля і жытя другого чловека.

Премієра авдициі в пятницю 06.12. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю, о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tutaj nie ma rutyny, w tej pracy niczego nie możesz przewidzieć, nie ma dwóch takich samych wypadków, twój dzień to zagadka… ale przynosi satysfakcję, bo pomagasz ludziom – tak o swojej pracy opowiadają nasi goście, zapraszamy do Radio Lemko na wywiad ze strażakami. Jarosław Płaskoń opowie nam, jak wygląda dzień państwowego strażaka, a Michał Mościwski nakreśli, jakie obowiązki musi spełniać na służbie w przykopalnianej, zawodowej jednostce, ale także jako strażak ochotnik. W programie usłyszycie, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać strażakiem, jaki nosi się codzienny i bojowy ubiór, czym różni się służba zawodowa od ochotniczej oraz jak wygląda życie w jednostce. W programie poznacie dwóch młodych Łemków, którzy oddali się odpowiedzialnej służbie dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Premiera audycji w piątek 06.12. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę, również o 18:00.


Михал Мостивскій на службі / Michał Mościwski na służbie (źródło: www.112polkowice.com.pl)

Введеніє во храм Пресвятой Богородиці / Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy

4 грудня Церков святкує Введеніє во храм Пресвятыя Богородицы. То друге богородичне свято в церковнім році з циклю двунадесятых. Свято припоминат нам історию, коли святы праведны Йоакым і Анна приносят трилітню Діву до єрусалимского храму на вічну службу Богу. Од того дня тексты богослужынь радят о ближучым ся Різдві Христовым, а в церквах мож почути… першы коляды.

Премієра проґраму в середу 04.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

Тропар:
Днесь благоволенія Божія предображеніє і человіков Спасенія проповіданіє: в храмі Божіі ясно Діва являєтся і Христа всім предвозвіщаєт. Той і мы велегласно возопіім: радуйся, смотренія Зиждителева исполненіє.

Кондак:
Пречистый Храм Спасов, многоцінный чертог и Діва, священноє сокровище славы Божія, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусі Божественном, юже воспівают Ангели Божіі: Сія ест селеніє Небесноє.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

4 grudnia Cerkiew świętuje Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest to drugie święto ku czci Bogurodzicy w cerkiewnym roku z cyklu dwunastu największych świąt. Święto przypomina nam historię, kiedy święci sprawiedliwi Joachim i Anna przynoszą trzyletnią Pannę do świątyni jerozolimskiej na wieczną służbę Bogu. Od tego dnia teksty nabożeństw mówią o zbliżającym się Bożym Narodzeniu, a w cerkwiach rozbrzmiewają… pierwsze kolędy.

Premiera programu w środę 04.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Troparion:
Dzisiaj wstępne okazanie Bożej dobroci i wstępne ogłoszenie zbawienia ludzi. W Bożej świątyni uroczyście zjawia się Dziewica i wszystkim głosi Chrystusa. I my donośnie Jej zawołajmy: Raduj się, wypełnienie Opatrzności Stwórcy!

Kontakion:
Przeczysta świątynia Zbawcy, najcenniejszy pałac i Dziewica, święta skarbnica chwały Bożej dzisiaj wchodzi do Domu Bożego, wiodąc ze sobą łaskę Bożego Ducha. Sławią Ją aniołowie Boży: Oto jest niebieska arka.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl

Введеніє во храм Пресвятой Богородиці, Мануiл Панселiн (XIII вiк, Карея, Афон)
Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy, Manuel Panselinos (XIII wiek, Karies, Athos)

Лемківскій словник на 8000% / Łemkowski słownik na 8000%

Не раз з перебільшыньом повідаме – «як дашто робиш то все роб на 100%!». А што, кєд присвятиме роботі 8000%? Выйде з того першый польско-західньолемківскій словник, якого автором є Митро Троханівскiй. Свому словникови жертвувал (як сам оцінил) 8000 годин праці. Діло має веце як 16000 позиций, якы містят в собі не лем переклады слів, але тіж дуже фразеольоґічных высловів і приповідок. В нашім проґрамі можете послухати о новій книжці, а тіж ю выграти в КОНКУРСІ. Напиште на фейсбуковім фанпейджи Радіо Лемко (під постом о тій авдициі), коментар з рідкым лемківскым словом, котре хтіли бы сте, жебы люде частійше бесідували – не забудте написати чом! Дві найцєкавшы одповіди выбереме і нагородиме словниками. На Вашы коментарі ждеме до 7 грудня (до год. 20:00)!

Премієра проґраму в понедільок 02.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Nieraz z przesadą mówimy – „jak coś robić, to na 100%!”. A jeśli w pracę włożymy 8000%? Otrzymamy wtedy pierwszy polsko-zachodniołemkowski słownik, którego autorem jest Michał (Mytro) Trochanowski. Swojemu słownikowi poświęcił (według swojej oceny) 8000 godzin pracy. Gotowe dzieło liczy sobie ponad 16000 haseł, które nie są tylko prostym przekładem słów, ale często mieszczą w sobie wiele frazeologizmów i przysłów. W naszym programie posłuchacie o nowym wydawnictwie, a także będziecie mogli je wygrać w KONKURSIE. Wystarczy napisać na fanpage’u Radio Lemko (pod postem o niniejszej audycji) komentarz z rzadkim łemkowskim słowem, które według Was powinno być częściej używane – i nie zapomnijcie napisać, dlaczego tak myślicie! Dwie najciekawsze odpowiedzi wybierzemy i nagrodzimy słownikami. Na Wasze komentarze czekamy do 7 grudnia (do godz. 20:00)!

Premiera programu w poniedziałek 02.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Митро Троханівский вказує ріку Біла, котру принял за границю для територіального обшыру свого словника
Michał (Mytro) Trochanowski pokazuje rzekę Biała, którą przyjął jako granicę dla zasięgu terytorialnego swojego słownika

27. Стрічы з Лемківском Культуром / 27. Spotkania z Kulturą Łemkowską

24 листопада 2019 р. Лемкы і любителі лемківской культуры зас зышли ся в Театрі ім. Юлиюша Остервы в Ґожові. На XXVII Стрічы з Лемківском Культуром приіхали ансамблі з любуского реґіону, але тіж з рідной Лемковины і сусідзкой Словациі. Хоц нашы гості переіхали далеку дорогу не хыбило чудовой силы музикы, котра вылолнила театральну салю, а горячых брав не было кінця. На сцені запрезентували ся молоды ансамблі, котры на основі традициі творит нове, сьвіже і на барз высокым рівни. Наймолодша група, Lemko Folk Tower, усамодільнила ся і з одвагом заграла лемківскы сьпіванкы в авторскых аранжациях. Старше Lemko Tower запрезентувало знаны нам добрі сьпіванкы, але тіж новы, котры вошли в репертуар на найновшу плыту. РЕ-Карпаты не першыраз зачудували публику джезовым стильом сьпіванок карпацкых народів, тым разом зо звекшеным інструментариюм. В подорож не лем по нашых лемківскых, але і балканьскых звуках забрал нас Бурян. А на самым кінци Чендеш вказал нам, же музика не знає границ і тоты сьпіванкы, што сьпівают ся в Лемків в Польшы і в Руснаків на Словациі, можут нас не лем поєднати, але і мило зачудувати. В Радіо Лемко будете мати змогу почути реляцию з 27. Стріч з Лемківском Культуром і дознати ся, што нового в нашых лемківскым ансамблях.

Премієра проґраму в четвер 28.11 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

24 listopada 2019 r. Łemkowie i miłośnicy kultury łemkowskiej znów zgromadzili się w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Na XXVII Spotkania z Kulturą Łemkowską przyjechały zespoły z regionu lubuskiego, ale też z rodzimej Łemkowszczyzny i sąsiedniej Słowacji. Choć nasi goście pokonali daleką drogę nie zabrakło wspaniałej siły muzyki, która wypełniła salę teatralną, a gorących braw nie było końca. Na scenie zaprezentowały się młode zespoły, które na podstawie tradycji tworzą coś nowego, świeżego i na bardzo wysokim poziomie. Najmłodsza grupa, Lemko Folk Tower, usamodzielniła się i odważnie zagrała łemkowskie utwory w autorskich aranżacjach. Starsze Lemko Tower zaprezentowało dobrze nam znane piosenki, ale też nowe, które weszły w repertuar na najnowszą płytę. RE-Karpaty nie po raz pierwszy zaskoczyli publikę jazzowym stylem pieśni narodów karpackich, tym razem z poszerzonym instrumentarium. W podróż nie tylko po naszych łemkowskich, ale i bałkańskich dźwiękach zabrał nas Burjan. A na samym końcu Čendeš pokazał nam, że muzyka nie zna granic i te pieśni, które śpiewają Łemkowie w Polsce i Rusini na Słowacji, mogą nas nie tylko zjednoczyć, ale i miło zaskoczyć. W Radio Lemko będziecie mieć możliwość usłyszeć relację z 27. Spotkań z Kulturą Łemkowską oraz dowiedzieć się, co nowego w naszych łemkowskich zespołach.

Premiera programu w czwartek 28.11 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

А што бы я без красы робила? / A cóż bym ja bez krasy robiła?

Ци літо, ци зима, кажда жена хоче гарді выглядати, не лем на параду! Повідают, же для румняного личка найліпша гірска вода з потічка. Кєбы того было мало, можеме натурі помочы модерныма способами, а оповіст Вам о тім молода Лемкыня з Рыхвалду. В бесіді з професийональным косметольоґом, Йоанном Васильчак, почуєте м.ін. о тім, як выбрати одповідній косметик, як дбати о скору през цілий рік, чого ся стеречы, жебы не причыняти ся до розмаітых скірных проблемів, як найти найліпшу для себе методу, котра утримат нашу скору в рівновазі. Йоанна здрадит нам пару рецептур на еко-домашні косметикы і повіст, якій хосен дают такы процедуры як кріоліполіза, ГІФУ і ендермольоґія. Не хыбит тіж порад для мужів!

Просиме на авдицию в середу 20.11 о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Czy lato, czy zima, każda kobieta chce wyglądać pięknie, nie tylko od święta! Mówi się, że dla rumianego lica najlepsza górska woda z potoka. Gdyby tego było mało, możemy wesprzeć naturę nowoczesnymi sposobami, a opowie Wam o tym młoda Łemkini z Rychwałdu. W rozmowie z profesjonalnym kosmetologiem, Joanną Wasylczak, usłyszycie m.in. o tym, jak dobrać odpowiedni kosmetyk, jak prawidłowo dbać o skórę przez cały rok, czego unikać, aby nie przyczyniać się do różnych problemów skórnych, jak odnaleźć najlepszą dla nas metodę, która utrzyma naszą skórę w równowadze. Joanna zdradzi nam kilka przepisów na eko-domowe kosmetyki oraz powie o korzyści z zabiegów, takich jak kriolipoliza, HIFU czy endermologia. Nie zabraknie również porad dla mężczyzn!

Zapraszamy na audycję w środę 20.11 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.


Йоанна Васильчак / Joanna Wasylczak

Лемківскій Рай / Łemkowski Raj

„І гын, на веру, сме жыли як в Раю” – тоты слова оддают тугу за втраченом Лемковином. То наголовок документального фільму, зреалізуваного в 2019 през Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця КЫЧЕРА з Ліґниці. То його перше кінематоґрафічне діло, хоц юж передом ґрупа підняла ся получыня формы акторской з народным танцьом і сьпівом, коли зрыхтувала інсценізацию „Собітка”. Тым разом члены ансамблю, але і іншы запрошены особы, стали перед обєктивом камеры, штобы одтворити штоденне жытя Лемків на рідных землях. Премієрове вказаня фільму „І гын, на веру, сме жыли як в Раю” было в часі 25-літя ЛАПіТ КЫЧЕРА. Од премієры документ не был ниґде удоступнений, што дало можливіст зголосити го до престижового конкурсу 25. Загальнопольского Незалежного Фестівалю Документальных Форм NURT, де вказуют найліпшы польскы документы. Серед 170 зголошеных фільмів закваліфікували 42 продукциі, котры будут вказуваны в часі фестівалю в Кєльцах. На листі выбраных документів нашол ся тіж фільм ЛАПіТ КЫЧЕРА, будете могли го видіти 20.11.2019 о год. 13:00 на велькій сцені Кєлецкого Центру Культуры. А юж тепер в Радіо Лемко мате змогу почути бесіду з Оксаном Терефенко, сценаристком і режысерком „І гын, на веру, сме жыли як в Раю”, котра оповіст, як выглядало творіня фільму, што діяло ся перед і за обєктивом камеры.

Премієра проґраму в пятницю 15.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

„I tam naprawdę żyliśmy jak w Raju” – te słowa właściwie oddają tęsknotę za utraconą Łemkowszczyzną. To tytuł filmu dokumentalnego, zrealizowanego w 2019 roku przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA z Legnicy. To jego pierwsze dzieło w dziedzinie kinematografii, choć już wcześniej grupa podejmowała się połączenia form aktorskich z tradycyjnym tańcem i śpiewem, kiedy przygotowała inscenizację „Sobótka”. Tym razem członkowie zespołu, ale również inne zaproszone osoby, stanęli przed obiektywem kamery, aby odtworzyć codzienne życie Łemków na rodzimej ziemi. Premierowy pokaz filmu „I tam naprawdę żyliśmy jak w Raju” miał miejsce podczas 25-lecia ŁZPiT KYCZERA. Od premiery dokument nie był nigdzie rozpowszechniany, co dało możliwość zgłoszenia go do prestiżowego konkursu 25. Ogólnopolskiego Niezależnego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT, gdzie pokazywane są najlepsze polskie dokumenty. Wśród 170 zgłoszonych filmów zakwalifikowano 42 produkcje, które zaprezentowane będą w czasie festiwalu w Kielcach. Na liście wybranych dokumentów znalazł się również film ŁZPiT KYCZERA, będziecie mogli zobaczyć go 20.11.2019 o godz. 13:00 na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. A już teraz w Radio Lemko macie możliwość posłuchać wywiadu z Oksaną Terefenko, scenarzystką i reżyserką „I tam naprawdę żyliśmy jak w Raju”, która opowie, jak wyglądało tworzenie filmu, co działo się przed i poza obiektywem kamery.

Premiera programu w piątek 15.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.


на фільмовым пляні (знимкы Соня Гербут) / na planie filmowym (fot. Sonia Herbut)