Стріча з Володиславом Грабаном / Spotkanie z Władysławem Grabanem

В імени Кружка Сельскых Ґаздынь в Кункові і Ліщынах щыро просиме на вечер поезиі Володислава Грабана. Стріча буде 23 марця (субота) о год. 19:00 в Сельскій Сьвітлици в Кункові, вести ю буде Петро Вірхняньскій.

Володислав Грабан – лемківскій поета, культурний діяч, фотоґраф і перекладач. Народил ся 15.05.1955 р. в Костомлотах б. Вроцлавя, де його родину депортували в часі Акциі „Вісла”. Повело ся ім вернути на рідну Лемковину, котрій Володислав присвятил свою творчу і суспільну працю. Был думкодавцьом і ініциятором Лемківкскых Ватр і Лемківскых Творчых Осени, велькій вклад внюс в діяльніст Музею Лемківской Культуры в Зындранові і Православной Церкви св. Володимира Великого в Креници. Заложытель і редактор часопису „Загорода” в роках 1994-1996. Занимал ся тіж выдавничом діяльністю, вдякы ньому вышли друком книжкы Теодора Кузяка, Семана Мадзеляна, Івана Фуджака і Володимира Барны; переложыл вершы Б. І. Антонича на польскій язык. Член Національной Спілкы Писменників Украіны, нагороджуваний в Польщы і в Украіні, отримал м.ін нагороду Міністра Культуры і Штукы. Володислава Грабана в його праці всперала жена Олена, а іх діти активні передолжают культурну діяльніст для лемківской громады.

– – – – – – – – – – – – –

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kunkowej i Leszczynach serdecznie zapraszamy na wieczór poezji Władysława Grabana. Spotkanie odbędzie się 23 marca (sobota) o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kunkowej, poprowadzi je Piotr Wirchniański.

Władysław Graban – łemkowski poeta, działacz kulturalny, fotograf i tłumacz. Urodził się 15.05.1955 r. w Kostomłotach k. Wrocławia, dokąd jego rodzinę deportowano w ramach Akcji „Wisła”. Udało im się powrócić na rodzimą Łemkowszczyznę, której Władysław poświęcił swoją twórczą i społeczną pracę. Był pomysłodawcą i inicjatorem Łemkowskich Watr i Łemkowskich Jesieni Twórczych, znaczący wkład wniósł w działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Prawosławnej Parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju, założyciel i redaktor czasopisma „Zahoroda” w latach 1994-1996. Zajmował się również działalnością wydawniczą, dzięki niemu drukiem pojawiły się książki Teodora Kuziaka, Semana Madzelna, Iwana Fudżaka i Wołodymyra Barny; przetłumaczył wiersze B. I. Antonycza na język polski. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, nagradzany w Polsce i Ukrainie, otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Władysława Grabana w jego pracy wspierała żona Olena, a ich dzieci prowadzą aktywną działalność dla łemkowskiej społeczności.


Володислав Грабан, приватний архів / Władysław Graban, archiwum prywatne

Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковині – Овчары, Брунары / Drewnianym Szlakiem UNESCO po Łemkowynie – Owczary, Brunary

Запрашаме на чергову авдицию з циклю „Деревяным путьом UNESCO по Лемковинi”, котра присвячена єст двом святыням Ниского Бескида: церкви Покровы Божой Матери в Рыхвалдi (гнешнi Овчары) і церкви св. Архангела Михаiла в Брунарах. З нашого проґраму не лем дознате ся о iсториi тых обєктiв, але кєд побудите свою представу, опровадиме Вас по прекрасных лемкiвскых церквах. Поясниме Вам, чом тоты обєкты залужыли сой місця на листі ЮНЕСКО, што ховат ся за словами „выняткова загальна вартiст”, „єднiст і автентизм”, котры находят ся в Конвенциі в справі охороны сьвітовой культуровой і натуральной спадковины.

Емісия проґраму в понедільок (18.03) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu „Drewnianym szlakiem UNESCO po Łemkowynie”, poświęconą dwóm obiektom sakralnym Beskidu Niskiego: cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach i cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach. Z naszego programu nie tylko dowiecie się o historii tych budowli, ale jeśli pobudzicie wyobraźnię, zostaniecie oprowadzeni po pięknych wnętrzach łemkowskich świątyń. Wyjaśnimy Wam, dlaczego te obiekty zasłużyły sobie na miejsce na liście zabytków UNESCO oraz co kryje się za frazami „wyjątkowa powszechna wartość”, „integralność i autentyzm” zawarte w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Emisja programu w poniedziałek (18.03) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Церков в Овчарах, осін 2013, Петро Басалыґа
Cerkiew w Owczarach, jesień 2013, Piotr Basałyga

Церков в Овчарах, яр 2015, Петро Басалыґа
Cerkiew w Owczarach, wiosna 2015, Piotr Basałyga

Церков в Овчарах, яр 2015, Петро Басалыґа
Cerkiew w Owczarach, wiosna 2015, Piotr Basałyga

Церков в Брунарах, осін 2013, Петро Басалыґа
Cerkiew w Brunarach, jesień 2013, Piotr Basałyga

Церков в Брунарах, зима 2018, Петро Басалыґа
Cerkiew w Brunarach, zima 2018, Piotr Basałyga

Церков в Брунарах, зима 2018, Петро Басалыґа
Cerkiew w Brunarach, zima 2018, Piotr Basałyga

Результат КОНКУРСУ / Wyniki KONKURSU

Пришол час оголосити результат нашого конкурсу 📢 Пребарз вітшыли нас Вашы коментарі, вказуют, як важна для Вас рідна бесіда <3 Рішыли сме нагородити Максим Равлюк за поетичний стиль і навязаня до рідного села дідів 🏆 Просиме о контакт з редакцийом. Дякуєме вшыткым участникам конкурсу! Хоц на знимці єден з остатніх примірників книжкы "Побесідуйме по лемківскы", Стоваришыня Lemko Tower плянує ю додрукувати. Сьлідте наш фанпейдж, будеме повідомляти, кєд книжка зас буде доступна :) - - - - - - - - - - - - - - Nadszedł czas ogłosić wynik naszego konkursu 📢 Niezwykle ucieszyły nas Wasze komentarze, ukazujące, jak ważny jest dla Was język ojczysty <3 Zdecydowaliśmy nagrodzić Maksyma Ravlyuka za poetycki styl i nawiązanie do rodzimej wsi 🏆 Prosimy o kontakt z redakcją. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Choć na zdjęciu jest jeden z ostatnich egzemplarzy książki "Porozmawiajmy po łemkowsku", Stowarzyszenie Lemko Tower planuje jej dodruk. Śledźcie nasz fanpage, będziemy informować, gdy książka znów będzie dostępna :)

Така была наша доля / Taka była nasza dola

Юж заран в Ждыни буде премієра фільму „Така была наша доля” 🎥 Створили го молоды Лемкы – Фома Болех і Петро Ротко, котры брали участ в проґрамі AktywniejWsi. З помочом камаратів записали бесіду зо старшым поколіньом, што памятат іщы війну і выселіня, своіма споминами поділили ся Штефан Дзямба, Єва Гыра і Митро Сабатович. Браво! 👏
– – – – – – – – – – – – – – –
Już jutro w Zdyni odbędzie się premiera filmu „Taka była nasza dola” 🎥 Zrealizowali go młodzi Łemkowie – Tomek Bolech i Piotr Rotko, którzy uczestniczyli w programie AktywniejWsi. Z pomocą przyjaciół nagrali wywiady ze starszym pokoleniem, pamiętającym jeszcze wojnę i wysiedlenie, swoimi wspomnieniami podzielili się Stefan Dziamba, Ewa Hyra i Dymitr Sabatowicz. Brawo! 👏

Весільны старосты [ФІЛЬМ] / Starości weselni [FILM]

Якы традицийны части весіль сохранили ся до гнес? В часі Лемківской Ватры в Ждыни была стріча зо старостами з долголітнім досьвідчыньом – Іваном Чіжмарьом, Юрійом Стариньскым і Адамом Кузяком – оповідали о завыках, обрядах і символах лемківскых весіль.
– – – – – – – – – – – –
Jakie tradycyjne elementy wesel zachowały się do dziś? Podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni odbyło się spotkanie ze starostami z wieloletnim doświadczeniem – Ivan Čižmar, Jerzy Starzyński oraz Adamem Kuziakiem – opowiadali oni o zwyczajach, obrzędach i symbolice łemkowskich wesel.

СТУК СТУК – премієра / STUK STUK – premiera

Ближыт ся тот ден! Ден премієры кліпу награного в рамах проєкту Стук Стук 🔔 То ініциятива, в котру влучыли ся соткы люди – Поляків, Лемків і Украінців. По двох роках спільной праці чекают нас 3 премієровы концерты в Ліґници, Перемышлю і Ґданьску. Такого іщы не было! О проєкті оповіст Вам Оксана Терефенко, координаторка той акциі.

Слухайте нас в четвер 28.02 о год. 20:00! Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się ten dzień! Dzień premiery klipu nagranego w ramach projektu Stuk Stuk 🔔 To inicjatywa, w którą włączyły się setki osób – Polaków, Łemków i Ukraińców. Po dwóch latach wspólnej pracy czekają nas 3 premierowe koncerty w Legnicy, Przemyślu i Gdańsku. Czegoś takiego jeszcze nie było! O projekcie opowie Wam Oksana Terefenko, koordynatorka tej akcji.

Słuchajcie nas w czwartek 28.02 o godz. 20:00! Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Была бы я премилена свашка / Była by ja premylena swaszka

Чи годен нести полотно на весіля? Кого треба посадити на діжку? Чым є „рядовий”? Найліпше одповідят досьвідчены свашкы! Приносиме Вам реляцию зо стрічы, яка мала місце на 36. Лемківскій Ватрі в Ждыни.

Проґрам о весільных традициях в понедільок 25.02 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – –

Czy można przynieść płótno na wesele? Kogo należy posadzić na dzieży? Czym jest „riadowyj”? Najlepiej odpowiedzą doświadczone swaszki! Niesiemy Wam relację ze spotkanie, które miało miejsce na 36. Łemkowskiej Watrze w Zdyni.

Audycja o tradycjach weselnych w poniedziałek 25.02 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Ден Материньского Языка / Dzień Języka Ojczystego

Гнеска святкуєме Медженародний Ден Материньского Языка! З той нагоды оголашаме КОНКУРС, в котрім можете выграти польско-лемківскы бесідкы 🏆 Штобы взяти участ, треба в коментарю під конкурсовым постом на Фейсбуці одповісти на зьвіданя „Чым є для Тебе рідна бесіда?”. До того означте хоцкі єдну особу, з котром бесідуєте по свому. Будеме рады, кєд удоступните конкурсовий впис на своій табици. На Вашы коментарі ждеме до кінце тыжня (неділя 24.02., год. 23:59). Автора найбарже цєкавой выповіди нагородиме книжком 📗
– – – – – – – – – – – – – – –
Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego! Z tej okazji ogłaszamy KONKURS, w którym możecie wygrać rozmówki polsko-łemkowskie 🏆 Aby wziąć udział, należy w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku odpowiedzieć na pytanie „Czym dla Ciebie jest rodzimy język?”. Ponadto oznaczcie przynajmniej jedną osobę, z którą rozmawiacie w swoim języku. Będzie nam miło, jeśli udostępnicie wpis konkursowy na swojej tablicy. Na Wasze komentarze czekamy do końca tygodnia (niedziela 24.02., godz. 23:59). Autora najciekawszej wypowiedzi nagrodzimy książką 📗

Маланка в Стшельцях [ФІЛЬМ] / Małanka w Strzelcach [FILM]

Зьвідуєте нас, коли буде фільм з Маланкы в Стшельцях, а мы Вам повідаме – праві тепер! ;) Позерайте, як чудово, весело і з гуляньом Лемкы вошли в новий рік 💃 Так є каждого рока 13 січня, згідні з юлияньскым календарьом, Лемкы і іншы східны Словяне святкуют, в ріжных частинах Польщы і за границьом орґанізуют Маланкы – то чудова наго, штобы ся стрітити, выглуяти і посьпівати. В Стшельцях Краєньскых тоту традыцию плекают од вельох років.
– – – – – – – – – – – –
Pytacie nas, kiedy będzie film z Małanki w Strzelcach, a my Wam odpowiadamy – właśnie teraz! ;) Zobaczcie, jak wspaniale, radośnie i tanecznym krokiem Łemkowie weszli w nowy rok 💃 Tak jest każdego roku 13 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Łemkowie i inni wschodni Słowianie świętują, w różnych częściach Polski i za granicą organizowane są Małanki – to wspaniała okazja, aby się spotkać, wytańczyć i pośpiewać. W Strzelcach Krajeńskich ta tradycja kultywowana jest od wielu lat.

Маковиця [ФІЛЬМ] / Makovica [FILM]

Як Вам ся любит наш посьлідній фільм? :) Вказали сме выступ русиньского фолькльорного ансамблю Маковиця, котрий недавно святкувал ювілей 60-літя – за тот час выховал пару поколінь. Lemko TV заберат Вас на салю проб, де взрите, як выглядат тота велька праця :)
– – – – – – – – – – – – – – –
Jak Wam się podobał nasz ostatni film? :) Zaprezentowaliśmy występ rusińskiego zespołu folklorystycznego Makovica, który świętował niedawno jubileusz 60-lecia – przez ten czas wychował kilka pokoleń. Lemko TV zabiera Was na salę prób, gdzie zobaczycie, jak wygląda ta wielka praca :)