* За чым сме гын пішли? / Po co tam poszliśmy? *

Праві же 750 км – тільо переіхала наша редакторка, жебы гын быти. А то лем єдна з ления закрислена на мапі. Было іх парудесят, ріжной долгости, бажре і менше закручены, бо тільо осіб приіхало до того місця з ріжных куточків Польщы. По што? Жебы быти разом, зобрати ся і зреалізувати вынятковий проєкт, якого іщы дотепер не было. Бесіда іде о Князях, невеличкым селі, де стоіт осамітнена зруйнувана церковця. То она стала ся символом зохабленых місц, з котрыма пращали ся нашы дідове веце як 70 років тому. А што роблят гнеска діти, внукы і правнукы в тім місци? О тім оповіст організаторка проєкту „СТУК СТУК” Оксана Терефенко.

На авдицию просиме в четвер (08.03.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Niemal 750 km – tyle przejechała nasza redaktorka, żeby tam być. A to tylko jedna z wielu linii zakreślonych na mapie. Było ich kilkadziesiąt, różnej długości, bardziej lub mniej zawiłych, bo tyle osób przyjechało w to miejsce z różnych zakątków Polski. Po co? Aby być razem, zebrać się i zrealizować wyjątkowy projekt, którego nigdy do tej pory nie było. Mowa o Kniaziach, niewielkiej wiosce, gdzie stoi osamotniona zrujnowana cerkiewka. To ona stała się symbolem porzuconych miejsc, z którymi żegnali się nasi dziadkowie ponad 70 lat temu. A co robią dzisiaj dzieci, wnukowie i prawnukowie w tym miejscu? O tym opowie organizatorka projektu „СТУК СТУК” Oksana Terefenko.

Na audycję zapraszamy w czwartek (08.03.) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Фот. / Fot. Mateusz Brzeźniak

 

* „Звіряча фарма” Орвела по лемківскы / „Folwark zwierzęcy” Orwella po łemkowsku *

Нова книжка по лемківскы!  Стоваришыня Лемко Тавер выдало наступну позицию з Сериі Ґолем – „Звірячу фарму” Джорджа Орвела в перекладі Петра Криницкого. Припоминаме, же передом вышли: „Малий Прінц”, „Віні Пу”, „Бомбель” і „Три жены під оріхом” 
– – – – – – – – – – – – – – – –
Nowa książka po łemkowsku!  Stowarzyszenie Lemko Tower wydało kolejną pozycję z Serii Golem – „Folwark zwierzęcy” George’a Orwella w tłumaczeniu Piotra Krynickiego. Przypominamy, że wcześniej ukazały się: „Mały Książę”, „Kubuś Puchatek”, „Bombel” i „Trzy kobiety pod orzechem” 

* Што видно на небі зимом? / Co widać zimą na niebie? *

Просиме на авдицию о астрономичных цєкавинках. В проґрамі преведеме Вас през прикрасы зимового неба, оповіме о народных назвах декотрых зьвізд и звязаных з нима историй. Поясниме тіж техничны справы, завдякы котрым мож ся ліпше однайти на небосхылі.

Премєра 04.02 в неділю о 20:00 годині, повторіня в понедільок 05.02 тіж о 20:00.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję o ciekawostkach astronomicznych. W programie przeprowadzimy Was przez ozdoby zimowego nieba, opowiemy o ludowych nazwach niektórych gwiazd i związanych z nimi anegdotami. Wyjaśnimy też sprawy techniczne, dzięki którym łatwiej będzie Wam można odnaleźć się na mapie nieba.

Premiera 04.02 w niedzielę o godzinie 20:00, powtórka w poniedziałek 05.02 również o 20:00.

Образы и мотузкы до авдициі / Obrazy i linki do audycji:

Видок на пілнічний пол неба / Widok na północny biegun nieba

Пілнічна страна неба / Północna strona nieba

Полудньова страна неба / Południowa strona nieba

Зроб тото сам / Zrób to sam:

Оборотова мапа неба / Obrotowa mapa nieba

* Лемкы на Замку! Припадок? / Łemkowie na Zamku! Przypadek? *

Імайте! Іщы горячы!  На знимках анамбль Припадок в Велькій Сали Королівского Замку в Варшаві  Серед сьпіваючых Наталька і Данько – нашы редакторы  Сме горды! 
– – – – – – – – – – – –
Łapcie! Jeszcze gorące!  Na zdjęciach zespół Prypadok – Припадок w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 
Wśród śpiewających Natalia i Dańko – nasi redaktorzy  Jesteśmy dumni! 


Фот. Лука Троц / Fot. Łukasz Troc

* А другій то праздник – Василій Великий / A drugie to święto – Bazyli Wielki *

Учитель Цервки, сьвітло правдивой віры, провідник монахів, помічник бідным, покровитель діти, взірец єпископа, жывий образ Христа. Просиме на авдицию о св. Василім Великым, котрого памят Церков споминат 14 січня.

Програм емітуваний буде 25.01. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nauczyciel Kościoła powszechnego, światło prawdziwej wiary, przewodnik mnichów, wspomożyciel nędzarzy, patron dzieci, wzór biskupa, żywy obraz Chrystusa. Zapraszamy na audycję o św. Bazylim Wielkim, którego pamięć Cerkiew wspomina 14 stycznia.

Program emitowany będzie 25.01. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

св. Василій Великий / św. Bazyli Wielki

* Руснацка мелодия в моій хыжи / Rusnacka melodia w moim domu *

Ци Вы тіж так мате, же кєд никого неє в хыжи, пущате на полну пару свою улюблену музику? Ци слухаючы творів мате якысы інформациі о ансамблю або артисті? В тій авдициі можете дознати ся кус о тых выконавцях з Карпат зза полудньовой границі Карпат, котры для автора програму найчастійше грали концерт з голосників компутера. Справдте, што чути в Ярка ;)

Музична авдиция емітувана буде в пятницю 12.01. o 20:00, а повтаряна буде в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy Wy też tak macie, że kiedy nikogo nie ma w domu, puszczacie na cały regulator swoją ulubioną muzykę? Czy słuchając utworów macie jakieś informacje o zespole czy artyście? W tej audycji możecie dowiedzieć się trochę o wykonawcach z Karpat zza południowej granicy Karpat, którzy dla autora programu najczęściej grali koncert z głośników komputera. Sprawdźcie, co słychać u Jarka ;)

Audycja muzyczna emitowana będzie w piątek 12.01. о 20:00, a powtórzona w sobotę i niedzielę o 16:00.

Образ з архіву родины Стремецкых / Obraz ze zbiorów rodziny Stremeckich

* В тоту годину несеме вам радістну новину! / W tę godzinę przynosimy wam radosną nowinę! *

Єдного вечера, до малой хыжы, колядникы пришли і радістну новину принесли. Рождество Христа прославляли і разом коляды сьпівали. Де тота хыжочка – зьвідате ся? Та то великій музей Андрия Вархолы! Приносиме вам реляцию з різдвяного концерту на предуже голосів. Послухайте, як колядуют в лабірскій долині!

Емісия проґраму в неділю 07.01.2018 о 19:00 годині, повторіня в в понедільок і віторок тіж о 19:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jednego wieczoru, do małej chatki, kolędnicy zawitali i radosną nowinę przynieśli. Narodzenie Chrystusa sławili i razem kolędy śpiewali. Spytacie – gdzie ta chatka? A to wielkie muzeum Andy’ego Warholi! Przygotowaliśmy dla was relację ze świątecznego koncertu na wiele głosów. Posłuchajcie jak kolęduje się w laborskiej dolinie!

Emisja programu w niedzielę 07.01.2018 o godz. 19:00, powtórki w poniedziałek i wtorek również o godz. 19:00.

Автор знимкы: Укач Медвідь / Autor zdjęcia: Lukáš Medviď

* Олесіны прогулькы – Париж / Podróże Oleny – Paryż *

Щыро вшыткых просиме на новий цикль програмів „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра обіхала кавалец сьвіта, одраз хтіли сме передати Єй оповіданя дальше і так тіж ся стало. В першій з циклю авдициі почуєте бесіду пані Олены, котра разом з внуком рішыла витати Новий Рік в Парижу. В програмі не бракне анеґдот і цєкавых коментарів нашого гостя.

Емісия в неділю 31.12.2017 р. о год. 17:00. Повторіня в понедільок і віторок о год. 20:00.

* Олена Шпытко – з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла остала выселена до Михалова на Нижнім Шлеску, в котрым мешкат до гнеска.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na nowy cykl programów „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o podróżach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej opowieści dalej i tak też się stało. W pierwszej z cyklu audycji wysłuchacie rozmowy pani Oleny, która razem z wnukiem postanowiła witać Nowy Rok w Paryżu. W programie nie braknie anegdot i ciekawych komentarzy naszego gościa.

Emisja w niedzielę 31.12.2017 r. o godzinie 17:00. Powtórka w poniedziałek i wtorek o godzinie 20:00. 

*Olena Szpytko – z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, w którym mieszka do dziś.

* Святий Спіридон – сторож віры / Święty Spirydon – obrońca wiary *

Тропар:

Собора Перваго показался єси поборник и чудотворец,
Богоносе Спиридонi, отче наш.
Тiмже мертву ты во гробi возгласив,
i змию в злато претворил єси,
i внегда пiти тебi святыя молитвы
Ангелы, сослужащия тебi, iмiл єси, священнiйший.
Слава Давшему тебi крiпость,
слава Вiнчавшему тя,
слава Дiйствующему тобою всiм iсцелiнiя.

Святий Спіридон (270 р. по Христi) – богобійний пастыр і єпископ. Сторож правдивой віры, чловек молитвы, чудотворец, потішытель в нещестю і біді. Просиме на авдицию посвячену памяти велького святого.

Емісия проґраму 25 грудня о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю 30-31.12 о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Pierwszego Soboru okazałeś się obrońcą i cudotwórcą,
mający Boga w sercu Spirydonie, ojcze nasz.
Przeto zmarłą w grobie przywołałeś
i żmiję w złoto zamieniłeś,
i kiedy śpiewałeś święte modlitwy,
aniołów współsłużących tobie miałeś, o świętobliwy.
Chwała Temu, Który daje tobie moc,
chwała Koronującemu Ciebie,
chwała Temu, Który poprzez Ciebie uzdrawia wszystkich.

Święty Spirydon (ok. 270 r. n.e.) – bogobojny pasterz i biskup. Obrońca prawdziwej wiary, człowiek modlitwy, cudotwórca, pocieszyciel w nieszczęściach i biedzie. Zapraszamy na audycję poświęconą pamięci wielkiego świętego.

Emisja programu 25 grudnia o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę 30-31.12 o godz. 16:00.

Ікона Святого Спіридона / Ikona Świętego Spirydona

 

 

 

* Як ся зышли в Конечній / Jak się zeszli w Koniecznej *

При нагоді 70. річниці акциі „Вісла” Лемкы з ріжных куточків сьвіта повертали до своіх сел. Жебы ся стрітити, побесідувати, помолити за помершых, поплакати… жебы быти разом. Так ся стало тіж в Конечній, при самій граници зо Словацийом. Просиме Вас на авдицию, в котрій сядеме разом з Конечнянами до єдного стола і почуєме о істориі села. Коли была льокувана? Кади ішли війска? Хто пред роками колектувал на будову церкви? В котрім році мешканка того села першыраз вділа вельон до шлюбу? Тоты істориі і іщы веце в наступным проґрамі в Радіо Лемко.

Емісия в понедільок 18.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю 23-24.12 о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przy okazji 70. rocznicy akcji „Wisła” Łemkowie z różnych zakątków świata powrócili do swoich wsi. Aby się spotkać, porozmawiać, pomodlić za zmarłych, popłakać… żeby być razem. Tak się stało również w Koniecznej, przy samej granicy ze Słowacją. Zapraszamy Was na audycję, w której zasiądziemy przy jednym stole* z Koniecznianami i usłyszymy historię wsi. Kiedy była lokowana? Którędy przechodziły wojska? Kto przed laty zbierał kolektę na budowę cerkwi? W którym roku mieszkanka Koniecznej po raz pierwszy ubrała welon do ślubu? Te opowieści i wiele więcej w kolejnych programie Radio Lemko.

Emisja w poniedziałek 18.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę 23-24.12 o godz. 18:00.

фот. Оксана Грабан / fot. Oksana Graban