Нова плыта АПіТ Ластівочка „Заквитла Черешня” / Nowa płyta ZPiT Łastiwoczka „Zakwitła Czereśnia”

Не так давно вышла нова плыта ансамблю Ластівочка пн. „Заквитла Черешня” Просиме на авдицию, в котрiй наш редактор Данько Горощак – єдночасьнi член ансамблю – здрадит вам тото і сесе. Медже іншыма дознате ся, што мож найти на плыті, як  повставали декотры сьпіванкы і почуєте пару з них.

УВАГА! Маме для Вас конкурс! Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя нашого редактора 😊 До выграня плыта ансамблю!

Премієра в Радіо Лемко в понедільок 12.11 о годині 20:00. Повтаряме в субооту і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie tak dawno wyszła nowa płyta zespołu Łastiwoczka pt. „Zakwitła Czereśnia”. Zapraszamy na audycję, w której nasz redaktor Daniel Horoszczak – jednocześnie członek zespołu – zdradzi wam co nieco. Między innymi dowiecie się, co można znaleźć na płycie, jak powstawały niektóre utwory i usłyszycie kilka z nich.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs! Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie naszego redaktora 😊 Do wygrania CD zespołu Łastiwoczka!

Premiera w Radio Lemko w poniedziałek 12.11 o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o 16:00.

Святий Димитр з Солуня / Święty Dymitr z Sołunia

Тропар:

Велика обрiте в бiдах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побiждающа. Якоже убо Лiєву низложил єси гордыню, i на подвиг дерзновiнна сотворив Нестора, тако, святе Димитрiє, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак:

Кровей твоiх струями, Димитрiє, Церковь Бог обагри, давый тебi крiпость непобiдимую i соблюдая град твой невредим; того бо єси утвержденiє.

 

8 листопада Церков споминат св. великомученика Димитра з Солуня (III ст.) – iсповiдника вiры свого часу, покровителя воякiв. О культi святого на земли грецкій i словяньскій, i о тiм, як выглядала його дорога до святости оповіме в проґрамі Радіо Лемко. Слухайте нас в четвер 8.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach znalazł w Tobie cały świat, cierpiętniku, zwyciężającego narody pogańskie, a jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi, tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga, aby dał nam wielkie miłosierdzie.

Kontakion:

Krwi Twojej strugami Bóg odział w purpurę Kościół, On dał Tobie moc niezwyciężoną i zachowuje Twoje miasto nienaruszone, bowiem Ty jesteś Jego umocnieniem.

 

8 listopada Cerkiew czci pamięć świętego wielkiego męczennika Dymitra z Sołunia (III w.) – wyznawcy wiary swego czasu, patrona żołnierzy. O kulcie świętego na ziemi greckiej i słowiańskiej, i o tym, jak wyglądała jego droga do świętości opowiemy w programie Radio Lemko. Słuchajcie nas w czwartek 8.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Саркофаґ з мощами св. Димитра (фот. Наталія Цьолка)
Sarkofag z relikwiami św. Dymitra (fot. Natalia Ciołka)

Церков св. Димитра, Владимір, Росия, ХІІ в.
(fot. Natalia Ciołka)
Cerkiew św. Dymitra, Włodzimierz, Rosja, XII w.
(фот. Наталія Цьолка)

Базилика св. Димитра в Салониках
(фот. Наталія Цьолка)
Bazylika św. Dymitra w Salonikach
(fot. Natalia Ciołka)

Я дітинка мала, на сцені-м сьпівала / Ja dziecina mała, na scenie śpiewałam

Кычера святкує в тім році своє 25-літя, можна сьміло повісти, же за тот час выховала она неєдно поколіня Лемків. Было тото видно в часі ювілейного концерту, де на сцені выступували родиче з дітми — давны и теперішні члены ансамблю. Запрезентувала ся тіж наймолодша, але и чысленна ґрупа, котрій нияк не бракує певности перед публиком. Праві такы выступы вказуют силу праці з дітми. О діяльности Кычеры и іншых орґанізаций з думком о наймолодшых побесідуєме з Юрком Стариньскым.

Премієра проґраму в віторок 6.11 о 20:00 годині. Повторіня в суботу и неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kyczera świętuje w tym roku swoje 25-lecie, można śmiało powiedzieć, że przez ten czas wychowała niejedno pokolenie Łemków. Było to widoczne w czasie koncertu jubileuszowego, gdzie na scenie występowali rodzice z dziećmi — byli i obecni członkowie zespołu. Zaprezentowała się również najmłodsza, ale i bardzo liczna grupa, której wcale nie brakuje pewności siebie przed publiką. Właśnie takie występy pokazują siłę pracy z dziećmi. O działalności Kyczery i innych organizacji z myślą o najmłodszych porozmawiamy z Jerzym Starzyńskim.

Premiera programu we wtorek 6.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Кычерка / Kyczerka, fot. LemkoTV

Лемкы з Лугів и околиц / Łemkowie z Ługów i okolic

Просиме на проґрам, в котрім отец Артур Ґрабан, парох церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лугах, оповідят о историі Лемків в селі и околици. Довідаме ся кус о початках парафіі и орґанизуваню ся жытелів. Дознаме ся тіж, чого культурний дім не стоіт в місті, хто спричынил ся до паліня першых Ватр, а и познаме думкы на будуче. Крім того зажыєме литурґичного сьпіву, котрий пришол разом з Лемками выселеныма зо села Мохначка.

Премієра авдициі в середу 24 жолтня о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о годині 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program, w którym ksiądz Artur Graban, proboszcz cerkwi Zaśnięcia NMP w Ługach, opowie o historii Łemków we wsi i okolicach. Będzie nieco o początkach parafii i organizowaniu się mieszkańców. Dowiemy się również, dlaczego dom kultury nie znajduje się w mieście, kto przyczynił się do zapalenia pierwszych Watr i poznamy plany na przyszłość. Oprócz tego doświadczymy liturgicznego śpiewu, który przyszedł razem z Łemkami wysiedlonymi ze wsi Mochnaczka.

Premiera audycji w środę 24 października o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Розпаліня Ватры 70 років по выселіню (фот. Р. Дз.)
Rozpalenie Watry 70 lat po wysiedleniu (fot. R. Dz.)

* Фестіваль інший як вшыткы / Festiwal inny niż wszystkie *

В Орябині на словацкым Спишу каждого рока орґанізуют фестіваль, котрого цільом є познаваня і сохраніня традициi і культуры Руснаків. Того дня ціле село жыє разом з гістми. Од двора до двора витают нас ґаздове і ґаздыні, котры вказуют місцьове ремесло, традициі і сьпівы, честуют свойом кухньом, а музика веде нас під сцену. На тото свято приходят люде з далекых сторін, медже іншыма орябинчане, котры выеміґрували до Гамерикы, іх діти і внукы. В тім році село приняло тіж гости з Японіі. Як выглядают „славності” в Орябині дознате ся з нашого проґраму.

Просиме на авдицию в понедільок 22.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W Jarabinie na słowackim Spiszu każdego roku organizowany jest festiwal, którego celem jest poznawanie i zachowanie tradycji i kultury Rusinów. Tego dnia cała wieś żyje razem z gośćmi. Od podwórza do podwórza witają nas gospodarze i gospodynie, którzy prezentują miejscowe rzemiosło, tradycje i śpiewy, częstują swoją kuchnią, a muzyka prowadzi nas pod scenę. Na to święto przybywają ludzie z dalekich stron, m.in. pochodzący z Jarabiny, którzy wyemigrowali do Ameryki, a także ich dzieci i wnuki. W tym roku wieś przyjęła również gości z Japonii. Jak wyglądają „slavnosti” w Jarabinie dowiecie się z naszego programu.

Zapraszamy na audycję w poniedziałek 22.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

* Староста — маціцькє компендіюм / Starosta — małe kompendium *

В понедільок просиме на проґрам для адептів і старостів весільных, але тіж для тых, котрых цєкавлят лемківскы традициі. Будеме оповідати о забытых і гнешніх весільных обрядах, поясниме іх значыня. В авдициі познате руснацкого весільного старосту зо Свидника, пана Івана Чіжмаря. А тото вшытко окрашене сьпіванками „Кычеры” і награнями з тереновых бадань Романа Райнфуса, выданыма на плыті „Там на горі черешенька”.

Премієра проґраму в понедільок 15.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

W poniedziałek zapraszamy na program dla adeptów oraz weselnych starostów, ale również dla tych, którzy interesują się łemkowskimi tradycjami. Opowiemy o zapomnianych i dzisiejszych weselnych obrzędach, wyjaśnimy ich znaczenie. W audycji poznacie rusińskiego starostę weselnego ze Świdnika (Słowacja), pana Ivana Čižmara. A to wszystko okraszone pieśniami „Kyczery” i nagraniami z badań terenowych Romana Reinfussa, wydanymi na płycie „Tam na hori czereszeńka”

Premiera programu w poniedziałek 15.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Весіля в Бересті, фот. з архіву Макса Маслея
Wesele w Bereście, fot. z archiwum Maxa Masleya

* Покров Пресвятой Богородицi / Święto Opieki Matki Bożej *

Тропар:
Днесь, благоврiнii людiє, свiтло празднуєм, осiняєми Твоiм, Богомати, пришествiєм, i к Твоєму взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоiм Покровом, i iзбави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак:
Дiва днесь предстоiт в Церкви, i с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архiєреi покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородиця Превiчнаго Бога.

Веце як 1000 років тому в Константинополі мала місце чудова подія. Пресвята Богородиця покрыла омофором свій вірний нарід. Просиме на авдицию з нагоды свята Покровы Пресвятой Богородиці в недiлю 14.10. о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion:
Dzisiaj radośnie świętujemy, pobożni ludzie, ocienieni Twoim przyjściem, Matko Boga, i patrząc na Twój przeczysty obraz z rozrzewnieniem mówimy: otocz nas Twoją czcigodną opieką i wybaw nas z wszelkiego zła, prosząc Twego Syna, Chrystusa Boga naszego, o zbawienie naszych dusz.

Kontakion:
Dziewica z chórami świętych dzisiaj w świątyni niewidzialnie modli się za nami do Boga, aniołowie z biskupami kłaniają się, apostołowie zaś z prorokami radują się, bowiem ze względu na nas Bogurodzica modli się do Przedwiecznego Boga.

Około 1000 lat temu w Konstantynopolu miało miejsce cudowne wydarzenie. Przenajświętsza Bogurodzica pokryła omoforionem swój wierny lud. Zapraszamy na audycję z okazji święta Opieki Matki Bożej w niedzielę 14.10. o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Покров Пресвятой Богородицi. Росия, XVIII в.
Ikona Opieki Matki Bożej. Rosja, XVIII w.

* Євген Габура – кандидат до Соймику Нижнього Шлеска / Eugeniusz Habura – kandydat do Sejmiku Dolnego Śląska *

21 жолтня того рока в Полщи будут проходили выборы до самоурядів. В выборчій обшыри нр 5 (то давне ліґницкє войеводзтво) з листы номер 12 (позиция нр 2) стартує Лемко, Евген Габура. Наша редакция мала нагоду спілпрацювати з паном Євгеном при проєктах, котрых цільом было плеканя лемківской культуры і традициі. Тепер він просит Вас о вспертя і Вашы голосы.

Євген Габура – член Головного Заряду Стоваришыня Лемків, ведучий Кружка СЛ в Пшемкові. Кєрівник Лемківского Ансамблю Пісні і Танця «Ластівочка». Орґанізатор шторічной культурной подіі «Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром», спілорґанізатор Лемківской Ватры на Чужыні. В тім році отримал Бронзовий Крест Заслугы за діяльніст в обшыри розвитку культуры Лемків.

– – – – – – – – – – – –

21 października, tego roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe. W okręgu wyborczym nr 5 (dawne województwo legnickie) z listy numer 12 (pozycja nr 2) startuje Łemko, Eugeniusz Habura. Nasza redakcja miała okazję współpracować z panem Eugeniuszem przy projektach, mających na celu kultywowanie łemkowskiej kultury i tradycji. Teraz on prosi Was o wsparcie i Wasze głosy.

Eugeniusz Habura – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków, przewodniczący Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Kierownik Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Organizator corocznego wydarzenia kulturalnego „Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską”, współorganizator Łemkowskiej Watry na Obczyźnie. W tym roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za działalność w obszarze rozwoju kultury łemkowskiej.