То не лем ансамбль – то стиль жытя / To nie tylko zespół – to styl życia

Од малого Кычеряка до редактора лемківского радия. Приходит час на спомины і рефлексиі. Дознате ся, як выглядат пятя ся по щеблях карієры в лемківскым ансамблю і де гуляня в фолькльорній групі може завести молодого чловека. А тото вшытко з першой рукы! О „Кычері” зо середины оповіст Вам Ярко Стремецкій. Крім того почуєте кус архівальных награнь і о самым ювілейным концерті. Просиме Вас на проґрам з нагоды 25-літя Лемківского Ансамблю Пісьні і Танця „Кычера”.

Премієра в середу 21.11 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Od małego Kyczeriaka do redaktora łemkowskiego radia. Przychodzi czas refleksji i wspomnień. Dowiecie się, jak wygląda pięcie się po szczeblach kariery w łemkowskim zespole i dokąd tańczenie w folklorystycznej grupie może zaprowadzić młodego człowieka. A to wszystko z pierwszej ręki! O „Kyczerze” od środka opowie Wam Jarosław Stremecki. Ponadto usłyszycie nieco archiwalnych nagrań i o samym jubileuszowym koncercie. Zapraszamy Was na program z okazji 25-lecia Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”.

Premiera w środę 21.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка з архіву Кычеры
zdjęcie z archiwum Kyczery

 

Дикы ловы / Dzikie łowy

Перед нами остатковы забавы. Роззерате ся за партнерком до гуляня? А на што дырва до ліса нести? Пришол час на порадниковий проґрам, в котрім підповіме, як „вырвати” крас Лемкыню на потупайці. Нашы редакторы пораят Вам тото і сесе, а кєд будете діяти подля вказівок, напевно не выйдете сами зо забавы, лем вєдно з порядном дівком. Даєме Вам 100% ґваранциі 😉 Проґрам для ВШЫТКЫХ, котры мают дяку ся посьміяти 🙂

Премієра авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

Przed nami zabawy ostatkowe. Rozglądacie się za partnerką do tańca? A na cóż drwa do lasu nieść? Przyszedł czas na program-poradnik, w którym podpowiemy, jak „wyrwać” piękną Łemkinię na potańcówce. Nasi redaktorzy doradzą Wam co nieco, a gdy będziecie stosować się do wskazówek, na pewno nie wyjdziecie sami z zabawy, ale razem z porządną dziewczyną. Dajemy Wam 100% gwarancji 😉 Program dla WSZYSTKICH, którzy mają chęć się pośmiać 🙂

Premiera audycji w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” / XVIII Лемківскій Єрусалим „ПеклоНебо”

Об’єдання Лемків просит Вас на отвертя выставы XVIII едициі Лемківского Єрусалим під наголовком ПеклоНебо, котре буде 17 листопада о год. 18:00 в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича в Ґорлицях. В рамах выставы презентуваны будут ориґінальны праці Юрія Новосільского. Выстава буде тырвати до 30 грудня 2018 р.

– – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków zaprasza Państwa na wernisaż wystawy XVIII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. W ramach wystawy prezentowane będą oryginalne prace Jerzego Nowosielskiego. Wystawa potrwa do 30 grudnia 2018 r.

 

Нова плыта АПіТ Ластівочка „Заквитла Черешня” / Nowa płyta ZPiT Łastiwoczka „Zakwitła Czereśnia”

Не так давно вышла нова плыта ансамблю Ластівочка пн. „Заквитла Черешня” Просиме на авдицию, в котрiй наш редактор Данько Горощак – єдночасьнi член ансамблю – здрадит вам тото і сесе. Медже іншыма дознате ся, што мож найти на плыті, як  повставали декотры сьпіванкы і почуєте пару з них.

УВАГА! Маме для Вас конкурс! Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя нашого редактора 😊 До выграня плыта ансамблю!

Премієра в Радіо Лемко в понедільок 12.11 о годині 20:00. Повтаряме в субооту і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie tak dawno wyszła nowa płyta zespołu Łastiwoczka pt. „Zakwitła Czereśnia”. Zapraszamy na audycję, w której nasz redaktor Daniel Horoszczak – jednocześnie członek zespołu – zdradzi wam co nieco. Między innymi dowiecie się, co można znaleźć na płycie, jak powstawały niektóre utwory i usłyszycie kilka z nich.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs! Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie naszego redaktora 😊 Do wygrania CD zespołu Łastiwoczka!

Premiera w Radio Lemko w poniedziałek 12.11 o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o 16:00.

Святий Димитр з Солуня / Święty Dymitr z Sołunia

Тропар:

Велика обрiте в бiдах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побiждающа. Якоже убо Лiєву низложил єси гордыню, i на подвиг дерзновiнна сотворив Нестора, тако, святе Димитрiє, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак:

Кровей твоiх струями, Димитрiє, Церковь Бог обагри, давый тебi крiпость непобiдимую i соблюдая град твой невредим; того бо єси утвержденiє.

 

8 листопада Церков споминат св. великомученика Димитра з Солуня (III ст.) – iсповiдника вiры свого часу, покровителя воякiв. О культi святого на земли грецкій i словяньскій, i о тiм, як выглядала його дорога до святости оповіме в проґрамі Радіо Лемко. Слухайте нас в четвер 8.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach znalazł w Tobie cały świat, cierpiętniku, zwyciężającego narody pogańskie, a jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi, tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga, aby dał nam wielkie miłosierdzie.

Kontakion:

Krwi Twojej strugami Bóg odział w purpurę Kościół, On dał Tobie moc niezwyciężoną i zachowuje Twoje miasto nienaruszone, bowiem Ty jesteś Jego umocnieniem.

 

8 listopada Cerkiew czci pamięć świętego wielkiego męczennika Dymitra z Sołunia (III w.) – wyznawcy wiary swego czasu, patrona żołnierzy. O kulcie świętego na ziemi greckiej i słowiańskiej, i o tym, jak wyglądała jego droga do świętości opowiemy w programie Radio Lemko. Słuchajcie nas w czwartek 8.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Саркофаґ з мощами св. Димитра (фот. Наталія Цьолка)
Sarkofag z relikwiami św. Dymitra (fot. Natalia Ciołka)

Церков св. Димитра, Владимір, Росия, ХІІ в.
(fot. Natalia Ciołka)
Cerkiew św. Dymitra, Włodzimierz, Rosja, XII w.
(фот. Наталія Цьолка)

Базилика св. Димитра в Салониках
(фот. Наталія Цьолка)
Bazylika św. Dymitra w Salonikach
(fot. Natalia Ciołka)

Я дітинка мала, на сцені-м сьпівала / Ja dziecina mała, na scenie śpiewałam

Кычера святкує в тім році своє 25-літя, можна сьміло повісти, же за тот час выховала она неєдно поколіня Лемків. Было тото видно в часі ювілейного концерту, де на сцені выступували родиче з дітми — давны и теперішні члены ансамблю. Запрезентувала ся тіж наймолодша, але и чысленна ґрупа, котрій нияк не бракує певности перед публиком. Праві такы выступы вказуют силу праці з дітми. О діяльности Кычеры и іншых орґанізаций з думком о наймолодшых побесідуєме з Юрком Стариньскым.

Премієра проґраму в віторок 6.11 о 20:00 годині. Повторіня в суботу и неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kyczera świętuje w tym roku swoje 25-lecie, można śmiało powiedzieć, że przez ten czas wychowała niejedno pokolenie Łemków. Było to widoczne w czasie koncertu jubileuszowego, gdzie na scenie występowali rodzice z dziećmi — byli i obecni członkowie zespołu. Zaprezentowała się również najmłodsza, ale i bardzo liczna grupa, której wcale nie brakuje pewności siebie przed publiką. Właśnie takie występy pokazują siłę pracy z dziećmi. O działalności Kyczery i innych organizacji z myślą o najmłodszych porozmawiamy z Jerzym Starzyńskim.

Premiera programu we wtorek 6.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Кычерка / Kyczerka, fot. LemkoTV

Лемкы з Лугів и околиц / Łemkowie z Ługów i okolic

Просиме на проґрам, в котрім отец Артур Ґрабан, парох церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лугах, оповідят о историі Лемків в селі и околици. Довідаме ся кус о початках парафіі и орґанизуваню ся жытелів. Дознаме ся тіж, чого культурний дім не стоіт в місті, хто спричынил ся до паліня першых Ватр, а и познаме думкы на будуче. Крім того зажыєме литурґичного сьпіву, котрий пришол разом з Лемками выселеныма зо села Мохначка.

Премієра авдициі в середу 24 жолтня о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о годині 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program, w którym ksiądz Artur Graban, proboszcz cerkwi Zaśnięcia NMP w Ługach, opowie o historii Łemków we wsi i okolicach. Będzie nieco o początkach parafii i organizowaniu się mieszkańców. Dowiemy się również, dlaczego dom kultury nie znajduje się w mieście, kto przyczynił się do zapalenia pierwszych Watr i poznamy plany na przyszłość. Oprócz tego doświadczymy liturgicznego śpiewu, który przyszedł razem z Łemkami wysiedlonymi ze wsi Mochnaczka.

Premiera audycji w środę 24 października o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Розпаліня Ватры 70 років по выселіню (фот. Р. Дз.)
Rozpalenie Watry 70 lat po wysiedleniu (fot. R. Dz.)

* Фестіваль інший як вшыткы / Festiwal inny niż wszystkie *

В Орябині на словацкым Спишу каждого рока орґанізуют фестіваль, котрого цільом є познаваня і сохраніня традициi і культуры Руснаків. Того дня ціле село жыє разом з гістми. Од двора до двора витают нас ґаздове і ґаздыні, котры вказуют місцьове ремесло, традициі і сьпівы, честуют свойом кухньом, а музика веде нас під сцену. На тото свято приходят люде з далекых сторін, медже іншыма орябинчане, котры выеміґрували до Гамерикы, іх діти і внукы. В тім році село приняло тіж гости з Японіі. Як выглядают „славності” в Орябині дознате ся з нашого проґраму.

Просиме на авдицию в понедільок 22.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W Jarabinie na słowackim Spiszu każdego roku organizowany jest festiwal, którego celem jest poznawanie i zachowanie tradycji i kultury Rusinów. Tego dnia cała wieś żyje razem z gośćmi. Od podwórza do podwórza witają nas gospodarze i gospodynie, którzy prezentują miejscowe rzemiosło, tradycje i śpiewy, częstują swoją kuchnią, a muzyka prowadzi nas pod scenę. Na to święto przybywają ludzie z dalekich stron, m.in. pochodzący z Jarabiny, którzy wyemigrowali do Ameryki, a także ich dzieci i wnuki. W tym roku wieś przyjęła również gości z Japonii. Jak wyglądają „slavnosti” w Jarabinie dowiecie się z naszego programu.

Zapraszamy na audycję w poniedziałek 22.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.