Ідут там, одкаль іншы втічут / Idą tam, skąd inni uciekają

Гев неє рутины, в тій роботі нич не годен перевидіти, неє двох єднакых выпадків, твій ден то загадка… але приносит задоволіня, бо помагаш людям – так о своій роботі повідают нашы гості, просиме до Радіо Лемко на бесіду з фаєрманами. Ярослав Пласконь оповіст нам, як выглядат ден державного пожарника, а Михал Мостивскій накреслит, якы обовязкы мусит сполнити на службі в прикопальняній, заводовій єдностці, але тіж як пожарник-охотник. В проґрамі почуєте, яку дорогу треба перейти, штобы остати файерманом, якє ся вдіват штоденне і бойове облечыня, чым ріжнит ся служба заводова од охотничой, тай о тім, як выглядат жытя в стражници. В проґрамі познате двох молодых Лемків, котры оддали ся одповідальній службі для ратуваня здоровля і жытя другого чловека.

Премієра авдициі в пятницю 06.12. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю, о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tutaj nie ma rutyny, w tej pracy niczego nie możesz przewidzieć, nie ma dwóch takich samych wypadków, twój dzień to zagadka… ale przynosi satysfakcję, bo pomagasz ludziom – tak o swojej pracy opowiadają nasi goście, zapraszamy do Radio Lemko na wywiad ze strażakami. Jarosław Płaskoń opowie nam, jak wygląda dzień państwowego strażaka, a Michał Mościwski nakreśli, jakie obowiązki musi spełniać na służbie w przykopalnianej, zawodowej jednostce, ale także jako strażak ochotnik. W programie usłyszycie, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać strażakiem, jaki nosi się codzienny i bojowy ubiór, czym różni się służba zawodowa od ochotniczej oraz jak wygląda życie w jednostce. W programie poznacie dwóch młodych Łemków, którzy oddali się odpowiedzialnej służbie dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Premiera audycji w piątek 06.12. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę, również o 18:00.


Михал Мостивскій на службі / Michał Mościwski na służbie (źródło: www.112polkowice.com.pl)

Одтворили лемківскє облечыня / Zrekonstruowano łemkowskie stroje

Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера” піднял ся реконструкциі елементів лемківского облечыня, представленых в архівальных материалах. В Радіо Лемко могли сте почути о бадавчых досьліджынях пана Юрка Стариньского, ведучого „Кычеры, котры протягом парох років зберали зображыня Лемків в ріжного рода публикациях, на стінах святинь, в приватных і музеальных збірках, тай іншых. Досьліджыня было підставом до створіня книжкы о лемківскым облечыню, але тіж дозволило на реконструкцию святочных лахів, до котрых давно Лемкы ся облікали. Вдякы фінансуваню проєкту през Народний Центр Культуры повело ся одтворити облечыня з Боднаркы, Злоцкого, Команчы і Завадкы Риманівской на основі уникальных знимок і старых примірників. Реконструкция лемківского облечыня змінят погляд на Лемків, котрий сформувал ся на основі попередніх досьліджынь, адже вказало ся, што до сельского середовиска перешли елементы міщаньской моды, аж і шляхецкой. Приміром такого облечыня є шуба, обшыта баранком і футром лишкы, звана през Лемків ментом, котру жены вдівали на великє торжество. Мужове облікали ся до гуні з крылами. На потребы реконструкциі Кычера спілпрацювала з професийональныма майстернями. На знимках можете видіти членів ансамблю в одтвореных лахах, а в часі фестівалю „Сьвіт під Кычером” в 2020 році буде вказаня іх на сцені шырокій публиці.

– – – – – – – – – – – – –

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” podjął się zrekonstruowania elementów łemkowskiego stroju, przedstawionych w materiałach archiwalnych. W Radio Lemko mogliście usłyszeć o badaniach pana Jerzego Starzyńskiego, kierownika Kyczery, który w ciągu kilku lat gromadził ilustracje Łemków w różnego rodzaju publikacjach, na świątynnych freskach, w prywatnych oraz muzealnych kolekcjach i innych. Badania były podstawą do stworzenia książki o łemkowskim ubiorze, ale również pozwoliło na rekonstrukcję świątecznych strojów, ubieranych dawniej przez Łemków. Dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury udało się odtworzyć stroje z Bednarki, Złockiego, Komańczy i Zawadki Rymanowskiej na podstawie unikatowych fotografii i starych egzemplarzy ubioru. Rekonstrukcja łemkowskiego ubioru zmienia postrzeganie Łemków, sformowane na bazie dotychczasowych badań, okazało się bowiem, że do środowiska wiejskiego przenikły elementy mody mieszczańskiej, a nawet szlacheckiej. Przykładem takiego ubioru jest szuba, obszyta barankiem i futrem lisa, zwana przez Łemków mentą, zakładana przez kobiety na wyjątkowe uroczystości. Mężczyźni ubierali hunię z kryłami. Na potrzeby rekonstrukcji Kyczera współpracowała z profesjonalnymi pracowniami. Na zdjęciach możecie zobaczyć członków zespołu w odtworzonych ubraniach, a w czasie festiwalu „Świat pod Kyczerą” w 2020 roku odbędzie się prezentacja na scenie przed szeroką publiką.

Обізрий фільм о досьліджынях над лемківскым облечыньом. *** Obejrzyj film o badaniach nad łemkowskim ubiorem.

знимкы з архіву ЛАПіТ Кычера / zdjęcia z archiwum ŁZPiT Kyczera

Введеніє во храм Пресвятой Богородиці / Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy

4 грудня Церков святкує Введеніє во храм Пресвятыя Богородицы. То друге богородичне свято в церковнім році з циклю двунадесятых. Свято припоминат нам історию, коли святы праведны Йоакым і Анна приносят трилітню Діву до єрусалимского храму на вічну службу Богу. Од того дня тексты богослужынь радят о ближучым ся Різдві Христовым, а в церквах мож почути… першы коляды.

Премієра проґраму в середу 04.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

Тропар:
Днесь благоволенія Божія предображеніє і человіков Спасенія проповіданіє: в храмі Божіі ясно Діва являєтся і Христа всім предвозвіщаєт. Той і мы велегласно возопіім: радуйся, смотренія Зиждителева исполненіє.

Кондак:
Пречистый Храм Спасов, многоцінный чертог и Діва, священноє сокровище славы Божія, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусі Божественном, юже воспівают Ангели Божіі: Сія ест селеніє Небесноє.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

4 grudnia Cerkiew świętuje Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest to drugie święto ku czci Bogurodzicy w cerkiewnym roku z cyklu dwunastu największych świąt. Święto przypomina nam historię, kiedy święci sprawiedliwi Joachim i Anna przynoszą trzyletnią Pannę do świątyni jerozolimskiej na wieczną służbę Bogu. Od tego dnia teksty nabożeństw mówią o zbliżającym się Bożym Narodzeniu, a w cerkwiach rozbrzmiewają… pierwsze kolędy.

Premiera programu w środę 04.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Troparion:
Dzisiaj wstępne okazanie Bożej dobroci i wstępne ogłoszenie zbawienia ludzi. W Bożej świątyni uroczyście zjawia się Dziewica i wszystkim głosi Chrystusa. I my donośnie Jej zawołajmy: Raduj się, wypełnienie Opatrzności Stwórcy!

Kontakion:
Przeczysta świątynia Zbawcy, najcenniejszy pałac i Dziewica, święta skarbnica chwały Bożej dzisiaj wchodzi do Domu Bożego, wiodąc ze sobą łaskę Bożego Ducha. Sławią Ją aniołowie Boży: Oto jest niebieska arka.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl

Введеніє во храм Пресвятой Богородиці, Мануiл Панселiн (XIII вiк, Карея, Афон)
Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy, Manuel Panselinos (XIII wiek, Karies, Athos)

Де на Маланку в 2020? / Gdzie na Małankę w 2020?

Презентуєме листу Маланок плянуваных на 2020 рік.

 • ВРОЦЛАВ
 • Коли: 11.01.2020 (субота)
  Де: саля бальова NOT, Пилсудзкого 74
  Заграт: Водограй
  Ціна листка: 160 зл/ос.
  Резервация: wroclawska.malanka@gmail.com
  Александра Ревак – 731 747 353
  Оксана Терефенко – 691 387 506
  Даниіл Ніконьчук – 697 909 494

  Додаткова інформация:
  В ціні головна страва, закускы і кісто на столі, погарик вина перед пілночом, друга тепла страва, третя тепла страва, холодне і тепле питя без ограничынь (детальне мені подане в выдаріню на фейсбуці).
  В часі Маланкы буде чеколядовий вальчык з нагородами.
  Кількіст місц ограничена, кінцевий термін вплачаня – 26 грудня 2019 рока (потім резервация перестає быти важна і листкы можут купувати особы з резервовой листы).

  Долуч на Фейсбуку: https://www.facebook.com/events/411671613069607/

 • ЛІҐНИЦЯ
 • Коли: 11.01.2020 (субота)
  Де: готель Кубус, ул. Скарбова 2, Ліґниця
  Заграт: Надія
  Ціна листка: 170 зл/ос. (165 зл/ос. при резервациі на веце як 10 осіб)
  Резервация: Анна Прокопчак 726 827 277, Юрко Павліщы 508 374 330

  Додаткова інформация:
  В цiнi листка горячы стравы i студены закускы, питя i погарик вина о пiлночы (детальне мені появит ся на фейсбуковім выдаріню).
  Орґанізаторы плянуют атракциі для своіх гости.
  Кінцевий термін вплачаня до 02.01.2020

  Долуч на Фейсбуку: https://www.facebook.com/events/983856671966054/

 • РУДНА
 • Коли: 11.01.2020 (субота)
  Де: Центр Культуры в Рудній, ул. Весела 13
  Заграт: Троянда
  Ціна листка: 150 зл/ос.
  Резервация: 605 17 17 94

  Долуч на Фейсбуку: https://www.facebook.com/events/782610618852646/

 • ҐРОМАДКА
 • Коли: 11.01.2020 (субота)
  Де: Ґмінний Осередок Культуры і Бібліотека в Ґромадці, ул. Шкільна 9
  Заграт: Демай
  Ціна листка: 120 зл/ос.
  Резервация: Ірена Рыбеньска +48 606 793 771

  Додаткова інформация:
  В ціні листка три горячы стравы, студены закускы, вино на каждий столик, питя. Буде чаколядовий вальчык.

 • МОХНАЧКА НИЖНЯ
 • Коли: 13.01.2020 (понедільок)
  Де: Бенкєтова саля „Dom na wzgórzu”, Мохначка Нижня 137
  Заграт: Алеґро
  Ціна листка: 140 зл/ос.
  Резервация: Гриц Святківскій +48 509 508 205

  Додаткова інформация:
  В ціні горячы стравы і студены закускы.
  О пілночы вказаня штучных огни.

  Долуч на Фейсбуку: https://www.facebook.com/events/686968421813768/

 • ЗЕЛЕНА ГОРА
 • Коли: 17.01.2020 (пятниця)
  Де: Весільна саля „Зелена Долина”, Заґлобы 7
  Заграт: Демай
  Ціна листка: 160 зл/ос.
  Резервация: Петро +48 604 543 120‬, Богдан Bogdan + 48 693 294 235

  Додаткова інформация:
  В ціні горячы стравы і студены закускы, кісто, питя без ограничынь, вино перед пілночом.

 • СТШЕЛЬЦІ КРАЄНЬСКЫ
 • Коли: 25.01.2020 (субота)
  Де: Саля Стшелецкого Осередка Культуры, ул. Польского Войска 7
  Заграт: Водограй
  Ціна листка: 150 зл/ос.
  Резервация: Штефан Святківскій +48 608 495 372

  Додаткова інформация:
  В ціні горячы стравы, студены закускы, солодкы десеры, питя без ограничынь.

 • ЛЕШНО ҐУРНЕ
 • Коли: 25.01.2020 (субота)
  Де: Сельска Саля в Лешні
  Заграт: Надія
  Ціна листка: 160 зл/ос.
  Резервация: Андрий Кайфаш +48 697 549 790

  Додаткова інформация:
  15. ювілейна Маланка, в ціні теплы стравы, сельскій стіл зо своіма выробами і самогонком, солодкій стіл, чеколядовий вальчык (мож выграти выізд до готелю SPA на вікенд і іншы нагороды).

 • МУЖЫНОВО
 • Коли: 25.01.2020 (субота)
  Де: Сельска Саля в Мужынові, ос. Кераміків
  Заграт: Троянда
  Ціна листка: 150 зл/ос.
  Резервация: Андрий Дзвінчык +48 511 629 569

  Додаткова інформация:
  В ціні горячы стравы, холодны закускы, вино перед пілночом. Пінязі зобраны в рамах чеколядового вальчыка будут переказаны на ремонт грекокатолицкой церкви в Ґожові.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Prezentujemy listę Małanek planowanych na 2020r.

 • WROCŁAW
 • Kiedy: 11.01.2020 (sobota)
  Gdzie: sala balowa NOT-u, ul. Piłsudskiego 74
  Zagra: Wodohraj
  Cena biletu: 160 zł/os.
  Rezerwacja: wroclawska.malanka@gmail.com
  Aleksandra Rewak – 731 747 353
  Oksana Terefenko – 691 387 506
  Daniel Nikończuk – 697 909 494

  Dodatkowa informacja:
  W cenie danie główne, przystawki i ciasto na stołach, kieliszek wina musującego przed północą, drugie ciepłe danie, trzecie ciepłe danie, napoje zimne i gorące bez ograniczeń (szczegółowe menu podane w facebookowym wydarzeniu). W czasie Małanki będzie czekoladowy walczyk z nagrodami. Ilość miejsc ograniczona, końcowy termin wpłaty – 26 grudnia 2019 roku (potem rezerwacja traci wazność i bilety mogą zakupić osoby z listy rezerwowej).

  Dołącz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/411671613069607/

 • LEGNICA
 • Kiedy: 11.01.2020 (sobota)
  Gdzie: hotel Qubus, ul. Skarbowa 2
  Zagra: Nadija
  Cena biletu: 170 zł/os. (165 zł/os. przy rezerwacji na ponad 10 osób)
  Rezerwacja: Anna Prokopczak 726 827 277, Jerzy Pawliszczy 508 374 330

  Dodatkowa informacja:
  W cenie biletu gorące dania i zimne przystawki, napoje i kieliszek wina musującego o północy (szczegółowe menu pojawi się w wydarzeniu na Facebooku).
  Organizatorzy planują atrakcje dla swoich gości.
  Końcowy termin wpłat do 02.01.2020

  Dołącz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/983856671966054/

 • RUDNA
 • Kiedy: 11.01.2020 (sobota)
  Gdzie: Centrum Kultury w Rudnej, ul. Wesoła 13
  Zagra: Trojanda
  Cena biletu: 150 zł/os.
  Rezerwacja: 605 17 17 94

  Dołącz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/782610618852646/

 • GROMADKA
 • Kiedy: 11.01.2020 (субота)
  Gdzie: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce, ul. Szkolna 9
  Zagra: Demaj
  Cena biletu: 120 zł/os.
  Rezerwacja: Irena Rybeńska +48 606 793 771

  Dodatkowa informacja:
  W cenie biletu trzy gorące dania, przystawki, wino musujące na każdy stolik, napoje. Planowany czekoladowy walczyk.

 • MOCHNACZKA NIŻNA
 • Kiedy: 13.01.2020 (poniedziałek)
  Gdzie: Sala bankietowa „Dom na wzgórzu”, Mochnaczka Niżna 137
  Zagra: Alegro
  Cena biletu: 140 zł/os.
  Rezerwacja: Grzegorz Świątkowski +48 509 508 205

  Dodatkowa informacja:
  W cenie, gorące dania i przystawki.
  O północy pokaz sztucznych ogni.

  Dołącz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/686968421813768/

 • ZIELONA GÓRA
 • Kiedy: 17.01.2020 (piątek)
  Gdzie: Sala weselna „Zielona Dolina”, Zagłoby 7
  Zagra: Demaj
  Cena biletu: 160 zł/os.
  Rezerwacja: Piotr +48 604 543 120‬, Bogdan + 48 693 294 235

  Dodatkowa informacja:
  W cenie gorące dania i przystawki, ciasto, napoje bez ograniczeń, wino musujące przed północą.

 • STRZELCE KRAJEŃSKIE
 • Kiedy: 25.01.2020 (sobota)
  Gdzie: sala Strzeleckiego Ośrodka Kultury, ul. Wojska Polskiego 7
  Zagra: Wodohraj
  Cena biletu: 150 zł/os.
  Rezerwacja: Stefan Świątkowski +48 608 495 372

  Dodatkowa informacja:
  W cenie gorące dania, zimne przystawki, słodkie desery, napoje bez ograniczeń.

 • LESZNO GÓRNE
 • Kiedy: 25.01.2020 (sobota)
  Gdzie: Sala Wiejska w Lesznie Górnym
  Zagra: Nadija
  Cena biletu: 160 zł/os.
  Rezerwacja: Andrzej Kajfasz +48 697 549 790

  Dodatkowa informacja:
  15. jubileuszowa Małanka, w cenie ciepłe dania, wiejski stół ze swojskimi wyrobami i alkoholem, słodki stół, walczyk czekoladowy (można wygrać wycieczkę do hotelu SPA na weekend oraz inne nagrody).

 • MURZYNOWO
 • Kiedy: 25.01.2020 (sobota)
  Gdzie: Sala Wiejska w Murzynowie, os. Ceramików
  Zagra: Trojanda
  Cena biletu: 150 zł/os.
  Rezerwacja: Andrzej Dzwończyk +48 511 629 569

  Dodatkowa informacja:
  W cenie gorące dania, zimne przystawki, wino musujące przed północą. Pieniądze zebrane w ramach czekoladowego walczyka przekazane będą na remont cerkwi greckokatolickiej w Gorzowie Wlkp.

  Лемківскій словник на 8000% / Łemkowski słownik na 8000%

  Не раз з перебільшыньом повідаме – «як дашто робиш то все роб на 100%!». А што, кєд присвятиме роботі 8000%? Выйде з того першый польско-західньолемківскій словник, якого автором є Митро Троханівскiй. Свому словникови жертвувал (як сам оцінил) 8000 годин праці. Діло має веце як 16000 позиций, якы містят в собі не лем переклады слів, але тіж дуже фразеольоґічных высловів і приповідок. В нашім проґрамі можете послухати о новій книжці, а тіж ю выграти в КОНКУРСІ. Напиште на фейсбуковім фанпейджи Радіо Лемко (під постом о тій авдициі), коментар з рідкым лемківскым словом, котре хтіли бы сте, жебы люде частійше бесідували – не забудте написати чом! Дві найцєкавшы одповіди выбереме і нагородиме словниками. На Вашы коментарі ждеме до 7 грудня (до год. 20:00)!

  Премієра проґраму в понедільок 02.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

  – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Nieraz z przesadą mówimy – „jak coś robić, to na 100%!”. A jeśli w pracę włożymy 8000%? Otrzymamy wtedy pierwszy polsko-zachodniołemkowski słownik, którego autorem jest Michał (Mytro) Trochanowski. Swojemu słownikowi poświęcił (według swojej oceny) 8000 godzin pracy. Gotowe dzieło liczy sobie ponad 16000 haseł, które nie są tylko prostym przekładem słów, ale często mieszczą w sobie wiele frazeologizmów i przysłów. W naszym programie posłuchacie o nowym wydawnictwie, a także będziecie mogli je wygrać w KONKURSIE. Wystarczy napisać na fanpage’u Radio Lemko (pod postem o niniejszej audycji) komentarz z rzadkim łemkowskim słowem, które według Was powinno być częściej używane – i nie zapomnijcie napisać, dlaczego tak myślicie! Dwie najciekawsze odpowiedzi wybierzemy i nagrodzimy słownikami. Na Wasze komentarze czekamy do 7 grudnia (do godz. 20:00)!

  Premiera programu w poniedziałek 02.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

  Митро Троханівский вказує ріку Біла, котру принял за границю для територіального обшыру свого словника
  Michał (Mytro) Trochanowski pokazuje rzekę Biała, którą przyjął jako granicę dla zasięgu terytorialnego swojego słownika

  27. Стрічы з Лемківском Культуром / 27. Spotkania z Kulturą Łemkowską

  24 листопада 2019 р. Лемкы і любителі лемківской культуры зас зышли ся в Театрі ім. Юлиюша Остервы в Ґожові. На XXVII Стрічы з Лемківском Культуром приіхали ансамблі з любуского реґіону, але тіж з рідной Лемковины і сусідзкой Словациі. Хоц нашы гості переіхали далеку дорогу не хыбило чудовой силы музикы, котра вылолнила театральну салю, а горячых брав не было кінця. На сцені запрезентували ся молоды ансамблі, котры на основі традициі творит нове, сьвіже і на барз высокым рівни. Наймолодша група, Lemko Folk Tower, усамодільнила ся і з одвагом заграла лемківскы сьпіванкы в авторскых аранжациях. Старше Lemko Tower запрезентувало знаны нам добрі сьпіванкы, але тіж новы, котры вошли в репертуар на найновшу плыту. РЕ-Карпаты не першыраз зачудували публику джезовым стильом сьпіванок карпацкых народів, тым разом зо звекшеным інструментариюм. В подорож не лем по нашых лемківскых, але і балканьскых звуках забрал нас Бурян. А на самым кінци Чендеш вказал нам, же музика не знає границ і тоты сьпіванкы, што сьпівают ся в Лемків в Польшы і в Руснаків на Словациі, можут нас не лем поєднати, але і мило зачудувати. В Радіо Лемко будете мати змогу почути реляцию з 27. Стріч з Лемківском Культуром і дознати ся, што нового в нашых лемківскым ансамблях.

  Премієра проґраму в четвер 28.11 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  24 listopada 2019 r. Łemkowie i miłośnicy kultury łemkowskiej znów zgromadzili się w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Na XXVII Spotkania z Kulturą Łemkowską przyjechały zespoły z regionu lubuskiego, ale też z rodzimej Łemkowszczyzny i sąsiedniej Słowacji. Choć nasi goście pokonali daleką drogę nie zabrakło wspaniałej siły muzyki, która wypełniła salę teatralną, a gorących braw nie było końca. Na scenie zaprezentowały się młode zespoły, które na podstawie tradycji tworzą coś nowego, świeżego i na bardzo wysokim poziomie. Najmłodsza grupa, Lemko Folk Tower, usamodzielniła się i odważnie zagrała łemkowskie utwory w autorskich aranżacjach. Starsze Lemko Tower zaprezentowało dobrze nam znane piosenki, ale też nowe, które weszły w repertuar na najnowszą płytę. RE-Karpaty nie po raz pierwszy zaskoczyli publikę jazzowym stylem pieśni narodów karpackich, tym razem z poszerzonym instrumentarium. W podróż nie tylko po naszych łemkowskich, ale i bałkańskich dźwiękach zabrał nas Burjan. A na samym końcu Čendeš pokazał nam, że muzyka nie zna granic i te pieśni, które śpiewają Łemkowie w Polsce i Rusini na Słowacji, mogą nas nie tylko zjednoczyć, ale i miło zaskoczyć. W Radio Lemko będziecie mieć możliwość usłyszeć relację z 27. Spotkań z Kulturą Łemkowską oraz dowiedzieć się, co nowego w naszych łemkowskich zespołach.

  Premiera programu w czwartek 28.11 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

  А што бы я без красы робила? / A cóż bym ja bez krasy robiła?

  Ци літо, ци зима, кажда жена хоче гарді выглядати, не лем на параду! Повідают, же для румняного личка найліпша гірска вода з потічка. Кєбы того было мало, можеме натурі помочы модерныма способами, а оповіст Вам о тім молода Лемкыня з Рыхвалду. В бесіді з професийональным косметольоґом, Йоанном Васильчак, почуєте м.ін. о тім, як выбрати одповідній косметик, як дбати о скору през цілий рік, чого ся стеречы, жебы не причыняти ся до розмаітых скірных проблемів, як найти найліпшу для себе методу, котра утримат нашу скору в рівновазі. Йоанна здрадит нам пару рецептур на еко-домашні косметикы і повіст, якій хосен дают такы процедуры як кріоліполіза, ГІФУ і ендермольоґія. Не хыбит тіж порад для мужів!

  Просиме на авдицию в середу 20.11 о годині 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

  – – – – – – – – – – – – –

  Czy lato, czy zima, każda kobieta chce wyglądać pięknie, nie tylko od święta! Mówi się, że dla rumianego lica najlepsza górska woda z potoka. Gdyby tego było mało, możemy wesprzeć naturę nowoczesnymi sposobami, a opowie Wam o tym młoda Łemkini z Rychwałdu. W rozmowie z profesjonalnym kosmetologiem, Joanną Wasylczak, usłyszycie m.in. o tym, jak dobrać odpowiedni kosmetyk, jak prawidłowo dbać o skórę przez cały rok, czego unikać, aby nie przyczyniać się do różnych problemów skórnych, jak odnaleźć najlepszą dla nas metodę, która utrzyma naszą skórę w równowadze. Joanna zdradzi nam kilka przepisów na eko-domowe kosmetyki oraz powie o korzyści z zabiegów, takich jak kriolipoliza, HIFU czy endermologia. Nie zabraknie również porad dla mężczyzn!

  Zapraszamy na audycję w środę 20.11 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.


  Йоанна Васильчак / Joanna Wasylczak

  Лемківскій Рай / Łemkowski Raj

  „І гын, на веру, сме жыли як в Раю” – тоты слова оддают тугу за втраченом Лемковином. То наголовок документального фільму, зреалізуваного в 2019 през Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця КЫЧЕРА з Ліґниці. То його перше кінематоґрафічне діло, хоц юж передом ґрупа підняла ся получыня формы акторской з народным танцьом і сьпівом, коли зрыхтувала інсценізацию „Собітка”. Тым разом члены ансамблю, але і іншы запрошены особы, стали перед обєктивом камеры, штобы одтворити штоденне жытя Лемків на рідных землях. Премієрове вказаня фільму „І гын, на веру, сме жыли як в Раю” было в часі 25-літя ЛАПіТ КЫЧЕРА. Од премієры документ не был ниґде удоступнений, што дало можливіст зголосити го до престижового конкурсу 25. Загальнопольского Незалежного Фестівалю Документальных Форм NURT, де вказуют найліпшы польскы документы. Серед 170 зголошеных фільмів закваліфікували 42 продукциі, котры будут вказуваны в часі фестівалю в Кєльцах. На листі выбраных документів нашол ся тіж фільм ЛАПіТ КЫЧЕРА, будете могли го видіти 20.11.2019 о год. 13:00 на велькій сцені Кєлецкого Центру Культуры. А юж тепер в Радіо Лемко мате змогу почути бесіду з Оксаном Терефенко, сценаристком і режысерком „І гын, на веру, сме жыли як в Раю”, котра оповіст, як выглядало творіня фільму, што діяло ся перед і за обєктивом камеры.

  Премієра проґраму в пятницю 15.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

  – – – – – – – – – – – – – –

  „I tam naprawdę żyliśmy jak w Raju” – te słowa właściwie oddają tęsknotę za utraconą Łemkowszczyzną. To tytuł filmu dokumentalnego, zrealizowanego w 2019 roku przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA z Legnicy. To jego pierwsze dzieło w dziedzinie kinematografii, choć już wcześniej grupa podejmowała się połączenia form aktorskich z tradycyjnym tańcem i śpiewem, kiedy przygotowała inscenizację „Sobótka”. Tym razem członkowie zespołu, ale również inne zaproszone osoby, stanęli przed obiektywem kamery, aby odtworzyć codzienne życie Łemków na rodzimej ziemi. Premierowy pokaz filmu „I tam naprawdę żyliśmy jak w Raju” miał miejsce podczas 25-lecia ŁZPiT KYCZERA. Od premiery dokument nie był nigdzie rozpowszechniany, co dało możliwość zgłoszenia go do prestiżowego konkursu 25. Ogólnopolskiego Niezależnego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT, gdzie pokazywane są najlepsze polskie dokumenty. Wśród 170 zgłoszonych filmów zakwalifikowano 42 produkcje, które zaprezentowane będą w czasie festiwalu w Kielcach. Na liście wybranych dokumentów znalazł się również film ŁZPiT KYCZERA, będziecie mogli zobaczyć go 20.11.2019 o godz. 13:00 na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. A już teraz w Radio Lemko macie możliwość posłuchać wywiadu z Oksaną Terefenko, scenarzystką i reżyserką „I tam naprawdę żyliśmy jak w Raju”, która opowie, jak wyglądało tworzenie filmu, co działo się przed i poza obiektywem kamery.

  Premiera programu w piątek 15.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.


  на фільмовым пляні (знимкы Соня Гербут) / na planie filmowym (fot. Sonia Herbut)

  27. Стрічы в Ґожові / 27. Spotkania w Gorzowie

  Ґожівскій кружок Стоваришыня Лемків просит до Театру ім. Ю. Остервы на 27. Стрічы з Лемківском Культуром.
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Gorzowskie koło Stowarzyszenia Łemków zaprasza do Teatru im. J. Osterwy na 27. Spotkania z Kulturą Łemkowską.

  ? Čendeš ? Burjan ? Re-Karpaty ? Lemko Tower
  ? Стоваришыня Лемків (Stowarzyszenie Łemków)
  ? Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim