Смак лемківской долі / Smak łemkowskiego losu

Лемківска література другой половины ХХ столітя двигат на своіх плечах тягар выгнаня, тугы за втраченым і глубокій жаль. Нелегка істория, виділо бы ся, доцяп знищыт духа Лемків, але не підкорили ся они тому тягарови. Величезна любов до вітцьовизны, до красы гірской природы, до домашнього тепла і торжественных традиций зміцнят чловека і дає му силу на долгы рокы, штобы безперервні стояти о своє. Лемківского писателя, Семана Мадзеляна (1922-2014), доля выгнанця занесла далеко од рідной Білцаревы, на західніх землях Польщы і за океаном пришло му смакувати єй гіркіст. На чужыні не годны были забыти о Лемковині, што в ночы вертала до них в снах, а в ден двигала дух до писаня. Так роками, далеко од ньой, зо стрямб памяти, родили ся єй образы, котры в 2000 році склали ся на книжку „Смак долі”. В проґрамі Радіо Лемко приближыме Вам біоґрафію автора і іх оповіданя, почуєте тіж ліричны творы, такы як „Під облачком”, приоблечены до музикы знаных артистів.

Премієра проґраму в пятницю 18.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowska literatura drugiej połowy XX wieku dźwiga na swoich barkach ciężar wypędzenia, tęsknoty za utraconym i głęboki żal. Niełatwa historia, zdawało by się, całkowicie zniszczy ducha Łemków, jednak nie złamał ich ten ciężar. Wielka miłość do ojczyzny, do piękna górskiej przyrody, do domowego ciepła i odświętnych tradycji wzmacnia człowieka i daje mu siłę na długie lata, by bezustannie dbać o swoje. Łemkowskiego pisarza, Semana Madzelana (1922-2014), los wygnańca zawiódł daleko od rodzimej Binczarowej (łem. Biłcarewa), na zachodnich ziemiach Polski oraz za oceanem przyszło mu poczuć jego gorzki smak. Na obczyźnie nie mógł zapomnieć o Łemkowszczyźnie, powracającej nocami w snach, a za dnia dającej natchnienie do pisania. Tak latami, daleko od niej, ze skrawków pamięci, rodziły się jej obrazy, które w 2000 roku złożyły się na książkę „Smak doli”. W programie Radio Lemko przybliżymy Wam biografię autora i jego opowiadania, usłyszycie również utwory liryczne, takie jak „Pid obłaczkom”, ubrane w muzykę znanych artystów.

Premiera programu w piątek 18.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Осін на Лемковині / Jesień na Łemkowynie

Дорогы діточкы! Специяльні для Вас пташок Хованец і дідо Семан з Лемколянду зрыхтували радіовий проґрам. Тым разом оповідят Вам, як на Лемковині выглядат золота осін, пояснят явиска природы і як давно жыло ся в Бескидах. Дознате ся, як розпознати, же тота пора рока задуркала до нашых двери, чом боцаны не носят шапок, якы забавкы дає нам осін, якы то сут „обаряны компері” і чом баба Оля фурт ся крутят по кухни. Разом з Хованцьом познате таємницю дідовой певниці і бабиной мармоляды. Не хыбит вершыків, сьпіванок, загадок і КОНКУРСУ! Щыро просиме Вас на авдицию з циклю „Лемколянд на добраніч”.

Премієра в середу 25.09 о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю в годинах 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci! Specjalnie dla Was ptaszek Chowaniec i dziadek Seman z Lemkolandu przygotowali program radiowy. Tym razem opowiedzą Wam, jak na Łemkowynie wygląda złota jesień, wyjaśnią zjawiska przyrody i jak dawniej żyło się w Beskidach. Dowiecie się, jak rozpoznać, że ta pora roku zapukała do naszych drzwi, dlaczego bociany nie noszą czapek, jakie zabawki daje nam jesień, jakie to są „obarjane” ziemniaki i dlaczego babcia Ola ciągle krząta się po kuchni. Razem z Chowańcem poznacie tajemnicę dziadkowej piwnicy i babcinej marmolady. Nie zabraknie wierszyków, piosenek, zagadek i KONKURSU! Serdecznie zapraszamy Was na audycję z cyklu „Lemkoland na dobranoc”.

Premiera w środę 25.09 o godz. 19:00, powtórki w weekend w godzinach 14:00 і 20:00.

Плідне літо для Кычеры / Owocne lato dla Kyczery

Час од кінця мая до кінця серпня был для „Кычеры” барз робітным. Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця мож было видіти на Королівскым Замку в Варшаві, де в часі торжественной стрічы одобрал нагороду ім. Оскара Кольберґа за заслугы для традицийной культуры. Крім того „Кычера” выступила на сценах велькых фолькльорных фестівалів в Жывцу і Закопанім, з котрых привезла вельо престіжовых нагорід – тых груповых, але і індивідуальных. О тым, чим для Лемків была візита в польскій столици і якыма осягнінями можут ся похвалити, оповіли нам кєрівник ансамблю Юрко Стариньскій зо сыном Даньком. В проґрамі тіж дознате ся о іншых новинах і плянах на горизонті орґанізациі, шак фолькльорний ансамбль то лем част діяльности „Кычеры”. Почуєте м.ін. о новых публикациях і вратуваню лабівского цмонтеря перед ліквідацийом.

Премієра програму в понедільок 9.09 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Okres od końca maja do końca sierpnia był dla Kyczery bardzo pracowitym czasem. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca można było widzieć na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie w czasie uroczystej gali odebrał nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Ponadto „Kyczera” wystąpiła na scenach wielkich folklorystycznych festiwali w Żywcu i Zakopanem, z których przywiozła wiele prestiżowych nagród – tych zespołowych, jak i indywidualnych. O tym, czym dla Łemków była wizyta w polskiej stolicy i jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić, opowiedzieli nam kierownik zespołu Jerzy Starzyński z synem Danielem. W programie dowiecie się również o innych nowościach i planach na horyzoncie organizacji, wszak zespół folklorystyczny to tylko część działalności „Kyczery”. Usłyszycie m.in. o nowych publikacjach i uratowaniu łabowskiego cmentarza przed likwidacją.

Premiera programu w poniedziałek 9.09 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


Кычера в Закопанім была участником 51. Медженародного Фестівалю Фолькльору Гірскых Земель (знимка з архіву ансамблю)
Kyczera w Zakopanem była uczestnikiem 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (zdjęcie z archiwum zespołu)

Не городме ся / Nie odgradzajmy się

Тот заклик годен быти головник мотивом тогорічного свята „Од Русаль до Яна” в Зиндранові. Орґанізаторы стояли о тото, жебы поставлены плоты розобрати, а і новых не ставляти. На святі чути было лемківску, украіньску, польску чи цианьску сьпіванку, а в сельскім домі мож было дознати ся неєдно о Лемках. І Вы приймийте наше запрошыня – послухайте нашу реляцию і будте гістми на зиндранівскых «Русалях»!

Емісия проґраму в пятницю 30.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

To hasło powinno stać się lejtmotywem tegorocznego święta „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej. Organizatorzy postarali się, żeby stojące płoty rozebrać oraz nie stawiać nowych. Na święcie można było usłyszeć łemkowską, ukraińską, polską czy cygańską muzykę, a w wiejskim domu kultury można było dowiedzieć się niejednego o Łemkach. Wy również przyjmijcie nasze zaproszenie – posłuchajcie relacji i bądźcie gośćmi zyndranowskich „Rusal”!

Emisja w piątek 30.08 o godz.20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ансамбль Пісьні і Танця „Ослав’яни”, фот. Lemko TV
Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany”, fot. Lemko TV

Як приближыти лемківску культуру? / Jak przybliżyć kulturę łemkowską?

Лемковина і Лемкы не од гнеска цєкавлят бадачів. Барз тішыт, же і тепер вказує ся занимаючом темом для бадавчых осередків. Студенты Європейской комунікациі Університету Адама Міцкєвича поіхали на тыжден в нашы рідны Бескіды. Проєкт „Приближыня. Лемковина на краях культур”, зорґанізуваний през дра Ігоря Ксенича, мал запрезентувати ім Лемковину, Лемків, іх минуле і теперішнє жытя – памяткы лемківской культуры, локальных активістів, лемківскы орґанізациі, артистів і духовных. Підсумуваньом того выізду была знимкова выстава і фільмовий репортаж, зрыхтуваний през самых участників проєкту. Наша редакторка, Оксана Грабан-Ліхтаньска, взяла участ в стрічы в університеті, што підсумувала проєкт „Приближыня”, в часі котрой разом з др Ігорьом Ксеничом бесідували о теперішній ситуациі Лемків в Польщы. В Радіо Лемко будете могли почути реляцию з той подіі.

Емісия проґраму в понедільок 26.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowszczyzna i Łemkowie nie od dziś interesują badaczy. Niezwykle cieszy fakt, że i teraz okazują się interesującym tematem dla ośrodków badawczych. Studenci Komunikacji europejskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pojechali na tydzień w nasze rodzime Beskidy. Projekt „Przybliżenia. Łemkowszczyzna na styku kultur”, zorganizowany przez dra Igora Ksenicza, miał na celu zaprezentowanie im Łemkowszczyzny, Łemków, ich minionego i obecnego życia – pamiątki łemkowskiej kultury, lokalnych aktywistów, łemkowskie organizacje, artystów i duchownych. Podsumowaniem tego wyjazdu była wystawa fotografii i reportaż filmowy przygotowany przez samych uczestników projektu. Nasza redaktorka, Oksana Graban-Lichtańska, wzięła udział w spotkaniu podsumowującym projekt, podczas którego wspólnie z dr Igorem Kseniczem rozmawiali o współczesnej sytuacji Łemków w Polsce. W Radio Lemko będziecie mogli usłyszeć relację z tego wydarzenia.

Emisja programu w poniedziałek 26.08 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


др Ігор Ксенич і Оксана Грабан-Ліхтаньска / dr Igor Ksenicz i Oksana Graban-Lichtańska

Гмерают цмонтерны кресты / Umierają cmentarne krzyże

Гмерают цмонтерны кресты
листя пожолтяве падат
заміняют ся
в порох
люде, дерева і птахы (…)

/фраґм. верша „Вірил єм” Володислава Грабана/

Стекло веце як 70 років од выселіня Лемків и чым раз меньше видно сьліды жытя нашых дідів на рідній Лемковині. Памятком, котра остала в самоті, сут камінны кресты при дорогах и на могылах. Час, вітер и дойдж не діют на них милостиві. Різбы, што вышли спід долота лемківскых каменярів, нищіют и вкрывают ся мохом. Праві зато ґрупа молодых Лемків рішыла зорґанізувати робочий табір и выремонтувати цмонтір в Лабові к. Крениці. В Радіо-Лемко будеме гостити Павля Ханаса, думкодавця того діла, котрий з помочом камаратів, культурно-суспільных орґанізаций и люди доброй дякы хоче дати тым памяткам шансу на долше інснуваня. Прото збераны сут грошы на проведіня ремонтовых робіт ===> https://zrzutka.pl/268n9t Можете підперти тоту ініциятиву не лем фінансово, але тіж взяти участ як волонтариюш при одновліню теметова. Веце дознате ся в нашім проґрамі.
Емісия в пятницю 23.08 о годині 20:00, повторіня в суботу и неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Umierają cmentarne krzyże
spadają pożółkłe liście
zamieniają się
w proch
ludzie, drzewa i ptaki (…)

/fragm. wiersza „Wierzyłem” Władysława Grabana/

Upłynęło ponad 70 lat od wysiedlenia Łemków i coraz mniej śladów życia naszych dziadków widać na Łemkowszczyźnie. Pozostawioną w samotności pamiątką są kamienne krzyże przy drogach i na mogiłach. Czas, wiatr i deszcz nie mają dla nich litości. Rzeźby, które wyszły spod dłuta łemkowskich kamieniarzy, niszczeją i pokrywają się mchem. Właśnie dlatego grupa młodych Łemków postanowiła zorganizować obóz roboczy, by wyremontować cmentarz w Łabowej k. Krynicy-Zdroju. W Radio Lemko będziemy gościć Pawła Chanasa, pomysłodawcę tego przedsięwzięcia, który z pomocą przyjaciół, społeczno-kulturalnych organizacji oraz ludzi dobrej woli chce ofiarować tym pamiątkom szansę na dłuższe istnienie. Dlatego zbierane są pieniądze na przeprowadzenie prac remontowych ===> https://zrzutka.pl/268n9t Możecie wesprzeć tę inicjatywę finansowo, ale też wziąć w niej udział w roli wolontariusza przy odnawianiu cmentarza. Więcej dowiecie się w naszym programie.
Emisja w piątek 23.08 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o 14:00.

Я гев іщы верну / Ja tu jeszcze wrócę

То слова єдного Лемка, выречены в 1947 році, коли цілувал камяний крест на земли своіх дідів. Тот же Лемко вернул, бо пару років тому польска держава вызнала свою помылку, вернула його землю і ліс. О тім почуєте веце в нашім проґрамі, де повідати будут меценас Павло Сокіл. Дознате ся м.ін. кілко землі юж вернули, як зачати своі стараня і чом, кєд радити о привертаню маєтку, парадоксальні, Лемкы гнеска сут в барз добрім положыню.

Емісия в неділю 11.08 о год. 20:00. Повторіня в пришлу суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

To słowa jednego Łemka, wypowiedziane w 1947 roku, gdy całował kamienny krzyż na ziemi swoich przodków. Ten sam Łemko faktycznie wrócił, bo parę lat temu państwo polskie uznało swoją pomyłkę, oddało mu ziemię i las. Więcej o tym usłyszycie w naszym programie, w którym głos oddamy mecenasowi Pawłowi Sokołowi. Dowiecie się m.in. ile ziemi zostało już odzyskane, jak zacząć swoje starania i dlaczego, paradoksalnie, jeśli mowa o zwrocie majątku, Łemkowie są dziś w bardzo
dobrym położeniu.

Emisja w niedzielę 11.08 o godz. 20:00. Powtórki w przyszłą sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ділянкы новичаньского хотаря, якы до 1947 рока належали Андрийови і Катерині Суханичам. Опрацювал Гриц Суханич.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Działki we wsi Nowica, które do 1947 roku należały do Andrzeja i Katarzyny Suchanycz. Opracował Hryc Suchanycz.

Серед михалівскых лісів / Pośród michałowskich lasów

Ватряний сезон уж ся закінчыл. Лемкы гідні, як што рока, одвиділи лемківскы фестівалі в Польщы і за границьом. Для декотрых літня пора то правдиве ватряне турне! За попередні рокы в Радіо Лемко мали сме нагоду побесідувати з публиком в Ждыни і Лугах, тепер нашла ся нагода стрітити ватрян посеред михалівскых лісів. На тогорічну, 39. Лемківску Ватру на Чужыні, заведе Вас Ярко Стремецкій, котрий як векшіст Лемків з Нижнього Шлеска, од наймолодшых років іздит до Михалова.

Премієра проґраму в пятницю 9.08 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Watrowy sezon już się zakończył. Łemkowie licznie, jak co roku, odwiedzili łemkowskie festiwale w Polsce i za granicą. Dla niektórych okres letni to prawdziwe watrowe tournee! W ubiegłych latach w Radio Lemko mieliśmy okazję porozmawiać z publicznością w Zdyni i Ługach, tym razem trafiła się okazja, by spotkać się z watrowiczami pośród michałowskich lasów. Na tegoroczną, 39. Łemkowską Watrę na Obczyźnie, zaprowadzi Was Jarosław Stremecki, który jak większość Łemków z Dolnego Śląska, od najmłodszych lat jeździ do Michałowa.

Premiera programu w piątek 9.08 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

знимкы Ярко Стремецкій / zdjęcia Jarosław Stremecki

Фалат світа в Заміницях / Kawał świata w Zamienicach

Не лем в рідных горах, але і на західніх землях Польщы рік до рока орґанізуют парохіяльне свято, так званы «Кермешы» . Разом з Лемками і іх гістми мали сме нагоду одвидіти Заміниці на 15. празнуваню свята Різдва Івана Хрестителя в грекокатолицкій парохіі. Святкуваню товаришыли концерты лемківскых, польскых і заграничных ансамблів в рамах фестівалю „Світ під Кычером”.

Просиме на репортаж з кермеша в Заміницях. Премієра проґраму в віторок 30.07 о год. 20:00, повторіня в четвер і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ne tylko na ojcowiźnie, ale i na zachodnich ziemiach Polski organizowane są coroczne święta parafialne, tzw. „Kermesze”. Razem z Łemkami i ich gośćmi mieliśmy okazję spędzić popołudnie w Zamienicach na 15. już obchodach święta Narodzenia Jana Chrzciciela w greckokatolickiej parafii. Obchodom towarzyszyły koncerty zespołów łemkowskich, polskich i zagranicznych w ramach festiwalu „Świat pod Kyczerą”.

Zapraszamy na reportaż z kermeszu w Zamienicach. Premiera programu we wtorek 30.07 o godz. 20:00, powtórki w czwartek i niedzielę o godz. 16:00.

знимкы Ярко Стремецкій / zdjęcia Jarosław Stremecki

З гардеробы МЛЛ – Бойківскє облечыня / Z garderoby MLL – Ubiór bojkowski

Послухайте нову авдицию з циклю З гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Нашой редакторці Мілі Пыж не страшна мода, тренды, ньюсы з велького сьвіта і іншы модерны справы :) Добрі знає тіж, же вшытко має своє джерело в минулым, зато вертат тіж до істориі. В найближшым проґрамі призрит ся нашым добрым сусідам зо східнього бока – Бойкам – а барже іх облечыню. Як ся носили? Што маме спільне, а што ріжне? Буде бесідувати о тім, на што Бойкам пояс, што то такє голузаня і чом не годен дерти полотно. Дознате ся не лем о облечынью, але тіж о віруваню і приповідках з ним звязаних.

Премієра авдициі в четвер 06.06. о год 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Posłuchajcie nowej audycji z cyklu Z garderoby Make Life Lemko! Naszej redaktorce Emilii Pyrz nie straszna moda, trendy, newsy z wielkiego świata i inne współczesne sprawy :) Dobrze wie też, że wszystko ma swoje źródło w przeszłości, dlatego wraca również do historii. W najbliższym programie przyjrzy się naszym dobrym sąsiadom ze wschodniej strony – Bojkom – a bardziej ich ubiorowi. Jak się nosili? Co mamy wspólnego, a co innego? Będzie mówić o tym, po co Bojkom pojas, co to takiego hołuzania i dlaczego nie wolno targać płótna. Dowiecie się nie tylko o ubiorze, ale również wierzeniach i przysłowiach z nim związanych.

Premiera audycji w czwartek 06.06. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.


Бойкыні, молодиця і дружка. Фот. Роман Райнфус / Bojkinie, panna młoda i drużka. Fot. Roman Reinfuss