Дикы ловы / Dzikie łowy

Перед нами остатковы забавы. Роззерате ся за партнерком до гуляня? А на што дырва до ліса нести? Пришол час на порадниковий проґрам, в котрім підповіме, як „вырвати” крас Лемкыню на потупайці. Нашы редакторы пораят Вам тото і сесе, а кєд будете діяти подля вказівок, напевно не выйдете сами зо забавы, лем вєдно з порядном дівком. Даєме Вам 100% ґваранциі ? Проґрам для ВШЫТКЫХ, котры мают дяку ся посьміяти ?

Премієра авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

Przed nami zabawy ostatkowe. Rozglądacie się za partnerką do tańca? A na cóż drwa do lasu nieść? Przyszedł czas na program-poradnik, w którym podpowiemy, jak „wyrwać” piękną Łemkinię na potańcówce. Nasi redaktorzy doradzą Wam co nieco, a gdy będziecie stosować się do wskazówek, na pewno nie wyjdziecie sami z zabawy, ale razem z porządną dziewczyną. Dajemy Wam 100% gwarancji ? Program dla WSZYSTKICH, którzy mają chęć się pośmiać ?

Premiera audycji w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Нова плыта АПіТ Ластівочка „Заквитла Черешня” / Nowa płyta ZPiT Łastiwoczka „Zakwitła Czereśnia”

Не так давно вышла нова плыта ансамблю Ластівочка пн. „Заквитла Черешня” Просиме на авдицию, в котрiй наш редактор Данько Горощак – єдночасьнi член ансамблю – здрадит вам тото і сесе. Медже іншыма дознате ся, што мож найти на плыті, як  повставали декотры сьпіванкы і почуєте пару з них.

УВАГА! Маме для Вас конкурс! Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя нашого редактора ? До выграня плыта ансамблю!

Премієра в Радіо Лемко в понедільок 12.11 о годині 20:00. Повтаряме в субооту і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie tak dawno wyszła nowa płyta zespołu Łastiwoczka pt. „Zakwitła Czereśnia”. Zapraszamy na audycję, w której nasz redaktor Daniel Horoszczak – jednocześnie członek zespołu – zdradzi wam co nieco. Między innymi dowiecie się, co można znaleźć na płycie, jak powstawały niektóre utwory i usłyszycie kilka z nich.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs! Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie naszego redaktora ? Do wygrania CD zespołu Łastiwoczka!

Premiera w Radio Lemko w poniedziałek 12.11 o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o 16:00.

Я дітинка мала, на сцені-м сьпівала / Ja dziecina mała, na scenie śpiewałam

Кычера святкує в тім році своє 25-літя, можна сьміло повісти, же за тот час выховала она неєдно поколіня Лемків. Было тото видно в часі ювілейного концерту, де на сцені выступували родиче з дітми — давны и теперішні члены ансамблю. Запрезентувала ся тіж наймолодша, але и чысленна ґрупа, котрій нияк не бракує певности перед публиком. Праві такы выступы вказуют силу праці з дітми. О діяльности Кычеры и іншых орґанізаций з думком о наймолодшых побесідуєме з Юрком Стариньскым.

Премієра проґраму в віторок 6.11 о 20:00 годині. Повторіня в суботу и неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kyczera świętuje w tym roku swoje 25-lecie, można śmiało powiedzieć, że przez ten czas wychowała niejedno pokolenie Łemków. Było to widoczne w czasie koncertu jubileuszowego, gdzie na scenie występowali rodzice z dziećmi — byli i obecni członkowie zespołu. Zaprezentowała się również najmłodsza, ale i bardzo liczna grupa, której wcale nie brakuje pewności siebie przed publiką. Właśnie takie występy pokazują siłę pracy z dziećmi. O działalności Kyczery i innych organizacji z myślą o najmłodszych porozmawiamy z Jerzym Starzyńskim.

Premiera programu we wtorek 6.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Кычерка / Kyczerka, fot. LemkoTV

Лемкы з Лугів и околиц / Łemkowie z Ługów i okolic

Просиме на проґрам, в котрім отец Артур Ґрабан, парох церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лугах, оповідят о историі Лемків в селі и околици. Довідаме ся кус о початках парафіі и орґанизуваню ся жытелів. Дознаме ся тіж, чого культурний дім не стоіт в місті, хто спричынил ся до паліня першых Ватр, а и познаме думкы на будуче. Крім того зажыєме литурґичного сьпіву, котрий пришол разом з Лемками выселеныма зо села Мохначка.

Премієра авдициі в середу 24 жолтня о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о годині 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program, w którym ksiądz Artur Graban, proboszcz cerkwi Zaśnięcia NMP w Ługach, opowie o historii Łemków we wsi i okolicach. Będzie nieco o początkach parafii i organizowaniu się mieszkańców. Dowiemy się również, dlaczego dom kultury nie znajduje się w mieście, kto przyczynił się do zapalenia pierwszych Watr i poznamy plany na przyszłość. Oprócz tego doświadczymy liturgicznego śpiewu, który przyszedł razem z Łemkami wysiedlonymi ze wsi Mochnaczka.

Premiera audycji w środę 24 października o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Розпаліня Ватры 70 років по выселіню (фот. Р. Дз.)
Rozpalenie Watry 70 lat po wysiedleniu (fot. R. Dz.)

* Фестіваль інший як вшыткы / Festiwal inny niż wszystkie *

В Орябині на словацкым Спишу каждого рока орґанізуют фестіваль, котрого цільом є познаваня і сохраніня традициi і культуры Руснаків. Того дня ціле село жыє разом з гістми. Од двора до двора витают нас ґаздове і ґаздыні, котры вказуют місцьове ремесло, традициі і сьпівы, честуют свойом кухньом, а музика веде нас під сцену. На тото свято приходят люде з далекых сторін, медже іншыма орябинчане, котры выеміґрували до Гамерикы, іх діти і внукы. В тім році село приняло тіж гости з Японіі. Як выглядают „славності” в Орябині дознате ся з нашого проґраму.

Просиме на авдицию в понедільок 22.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W Jarabinie na słowackim Spiszu każdego roku organizowany jest festiwal, którego celem jest poznawanie i zachowanie tradycji i kultury Rusinów. Tego dnia cała wieś żyje razem z gośćmi. Od podwórza do podwórza witają nas gospodarze i gospodynie, którzy prezentują miejscowe rzemiosło, tradycje i śpiewy, częstują swoją kuchnią, a muzyka prowadzi nas pod scenę. Na to święto przybywają ludzie z dalekich stron, m.in. pochodzący z Jarabiny, którzy wyemigrowali do Ameryki, a także ich dzieci i wnuki. W tym roku wieś przyjęła również gości z Japonii. Jak wyglądają „slavnosti” w Jarabinie dowiecie się z naszego programu.

Zapraszamy na audycję w poniedziałek 22.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

* Староста — маціцькє компендіюм / Starosta — małe kompendium *

В понедільок просиме на проґрам для адептів і старостів весільных, але тіж для тых, котрых цєкавлят лемківскы традициі. Будеме оповідати о забытых і гнешніх весільных обрядах, поясниме іх значыня. В авдициі познате руснацкого весільного старосту зо Свидника, пана Івана Чіжмаря. А тото вшытко окрашене сьпіванками „Кычеры” і награнями з тереновых бадань Романа Райнфуса, выданыма на плыті „Там на горі черешенька”.

Премієра проґраму в понедільок 15.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

W poniedziałek zapraszamy na program dla adeptów oraz weselnych starostów, ale również dla tych, którzy interesują się łemkowskimi tradycjami. Opowiemy o zapomnianych i dzisiejszych weselnych obrzędach, wyjaśnimy ich znaczenie. W audycji poznacie rusińskiego starostę weselnego ze Świdnika (Słowacja), pana Ivana Čižmara. A to wszystko okraszone pieśniami „Kyczery” i nagraniami z badań terenowych Romana Reinfussa, wydanymi na płycie „Tam na hori czereszeńka”

Premiera programu w poniedziałek 15.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Весіля в Бересті, фот. з архіву Макса Маслея
Wesele w Bereście, fot. z archiwum Maxa Masleya

* Покров Пресвятой Богородицi / Święto Opieki Matki Bożej *

Тропар:
Днесь, благоврiнii людiє, свiтло празднуєм, осiняєми Твоiм, Богомати, пришествiєм, i к Твоєму взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоiм Покровом, i iзбави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак:
Дiва днесь предстоiт в Церкви, i с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архiєреi покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородиця Превiчнаго Бога.

Веце як 1000 років тому в Константинополі мала місце чудова подія. Пресвята Богородиця покрыла омофором свій вірний нарід. Просиме на авдицию з нагоды свята Покровы Пресвятой Богородиці в недiлю 14.10. о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion:
Dzisiaj radośnie świętujemy, pobożni ludzie, ocienieni Twoim przyjściem, Matko Boga, i patrząc na Twój przeczysty obraz z rozrzewnieniem mówimy: otocz nas Twoją czcigodną opieką i wybaw nas z wszelkiego zła, prosząc Twego Syna, Chrystusa Boga naszego, o zbawienie naszych dusz.

Kontakion:
Dziewica z chórami świętych dzisiaj w świątyni niewidzialnie modli się za nami do Boga, aniołowie z biskupami kłaniają się, apostołowie zaś z prorokami radują się, bowiem ze względu na nas Bogurodzica modli się do Przedwiecznego Boga.

Około 1000 lat temu w Konstantynopolu miało miejsce cudowne wydarzenie. Przenajświętsza Bogurodzica pokryła omoforionem swój wierny lud. Zapraszamy na audycję z okazji święta Opieki Matki Bożej w niedzielę 14.10. o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Покров Пресвятой Богородицi. Росия, XVIII в.
Ikona Opieki Matki Bożej. Rosja, XVIII w.

* Епіфаній Дровняк, а може Никыфор? / Epifaniusz Drowniak, a może Nikifor? *

10 жолтня 2018 то 50 річниця смерти Епіфанія Дровняка, лемківского артисты знаного по цілім сьвіті. Разом з Даріюшом Ресько, Штефаном Гладиком і Збіґнєвом Воляніном спрібуєме передставити Вам образ великого маляря, кус інчий до того, якій на штоден найдеме в книжках і інтернеті. Нашы гості задумают ся над тым, як рішыти проблем подвійного назвиска Епіфанія Дровняка, повідят, ци потрібуєме фурт реклямувати нашого маляря і символом чого є для них Епіфаній Дровняк.

Премієра проґраму в середу 10.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 października 2018 mija 50 lat od śmierci Epifaniusza Drowniaka, łemkowskiego artysty znanego na całym świecie. Razem z Dariuszem Reśko, Stefanem Hładykiem i Zbigniewem Wolaninem spróbujemy przedstawić Wam obraz wielkiego malarza, odmienny od tego, który jest nam na co dzień prezentowany w książkach czy internecie. Nasi goście zastanowią się, jak rozwiązać problem podwójnego nazwiska Epifaniusza Drowniaka, powiedzą, czy potrzebna jest ciągła promocja naszego malarza i czego symbolem jest dla nich Epifaniusz Drowniak.

Premiera programu w środę 10.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Епіфаній Дровняк до другой сьвітовой війны.
Знимка зо збіркы Об’єднання Лемків.

Epifaniusz Drowniak przed II wojną światową.
Foto ze zbiorów Zjednoczenia Łemków.

* Най тота наша Білянка ся розрастат! / Niech ta nasza Bielanka się rozrasta! *

Білянчане з далека і близка приіхали до свого рідного села. Вєдно молили ся, сьпівали, бесідували, ділили медже собом радіст, а Радіо Лемко разом з нима! Тепер і вы можете взяти участ в місцевім святі – стрічы мешканців Білянкы . Дізнате ся медже інчыма, як жыє молоде поколіня білянчан в Олаві, як давно сьпівали в гевсій церкви і што найбарже чудувало родженых на чужыні, кєд першыраз приіхали до свого села.

Премієра проґраму в середу (3.10) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – –

Bielanczanie z daleka i całkiem bliska przyjechali do swej rodzimej wsi. Razem modlili się, śpiewali, dyskutowali, dzielili się radościami, a Radio Lemko razem z nimi! Teraz i wy macie możliwość poczuć klimat miejscowego święta – spotkania mieszkańców Bielanki . Dowiecie się m.in., jak żyje młode pokolenie bielanczan w Oławie, jak kiedyś śpiewano w tutejszej cerkwi i co najmocniej dziwiło urodzonych na wygnaniu, gdy po raz pierwszy odwiedzili swą wieś.

Premiera programu w środę (3.10) o godz 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Стріча білянчан, фот. Гриц Суханич
Spotkanie bielanczan, fot. Grzegorz Suchanicz

* Хор Партес в Лугах / Chór Partes w Ługach *

23 серпня в церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лугах выступил Мужскій Камеральний Ансамбль Церковного Сьпіву „Партес”. До святыні завитали люде з околиц і з далека, нашли ся і такы, для котрых была то перша нагода быти в церкви. Група артистів під руком дириґента, Михала Лашевича, завела нас на стрічу з чудовым церковным сьпівом, але тіж його історийом. В проґрамі почуєте музичну оповіст сплетену з 8 мужскыма голосами.
Реляция з концерту в понедільок (1.10) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.
Заохочаме одвидіти страну хору Партес: https://partes.org.pl/
– – – – – – – – – – –
23 sierpnia w cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach wystąpił Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”. Do świątyni zawitali goście z okolic i z daleka, również tacy, dla których była to pierwsza okazja znaleźć się w cerkwi. Grupa artystów pod kierownictwem dyrygenta, Michała Łaszewicza, powiodła nas na spotkanie z cudownym cerkiewnym śpiewem, ale również jego historią. W programie usłyszycie muzyczną opowieść splecioną z 8 męskimi głosami.
Relacja z koncertu w poniedziałek (1.10) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.
Zachęcamy do odwiedzenia strony chóru Partes: https://partes.org.pl/