* Лемківскій соловій * Łemkowski słowik *

Коли Христина гвошла на сцену шоу „Голос Країни”, нихто не сподівал ся, же тото „дівчатко” може положыти на коліна украіньску публику. Молода артистка однесла ся до свого лемківского коріня, а пісьня „Горе долов ходжу”, якой навчыла ся од бабы, запала в памят не лем Украінцям, але і вшыткым Лемкам за границями, котры виділи єй перший выступ. А был то лем початок…

Христина Соловій выдала недавно свій дебютовий альбум „Жива вода” і рыхтує ся до турне. В тым горячым часі нашій приятельці, Ірині Кметь, повело ся зімати Христину в бігу і побесібувати з ньом о музыці, лемківскій традициі, досьвідчынях і плянах… В часі найближшой авдициі будете мати можливіст почути пісьні з платні „Жива вода”, яка недавно зявила ся на музычным рынку.

На програм просиме в четвер о год. 19.00, повторіня в неділю о 22.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy Chrystyna weszła na scenę show „Holos Krainy” (ukraiński odpowiednik „The voice of Poland”), nikt nie spodziewał się, że to „dziewczę” może położyć na kolana ukraińską publikę. Młoda artystka odniosła się do swoich łemkowskich korzeni, a pieśń „Hore dolow chodżu”, której nauczyła się od babci, zapadła w pamięć nie tylko Ukraińcom, ale i wszystkim Łemkom za granicami, którzy widzieli jej pierwszy występ. A był to dopiero początek…

Chrystyna Sołowij wydała niedawno swój debiutancki album „Żywa woda” i szykuje się do tournee. W tym gorącym czasie naszej przyjaciółce, Irynie Kmet’, udało się złapać Chrystynę w biegu i porozmawiać z nią o muzyce, łemkowskiej tradycji, doświadczeniach i planach… W czasie najbliższej audycji będziecie mieli możliwość usłyszeć utwory z płyty „Żywa woda”, która niedawno zjawiła się na muzycznym rynku.

Na program zapraszamy w czwartek o godz. 19.00, powtórzenie w niedzielę o 22.00.

11888123_1634722470074019_512064988245443307_n