Великопістна стріча з іконом ч.1 / Wielkopostne spotkanie z ikoną cz. 1

Iкона єст переполнена артизмом, але не можеме ставляти ю на рівни зо сьвіцкыма малюнками, ани тіж образами західніх святынь. Не іде гев лем о тото, же видиме на них іншых Святых и сцены з Іх жытя. Ікону выріжнят єй духовий и символічний вымір, о чім оповідали Петро Вірхняньский на „Великопістній стрічы з іконом”, яка была 6 квітня в Кункові на Лемковині. Дуже было о чытaню iкон. Жебы добрі іх зрозуміти, потрібне єст знаня християньского Сходу и наш молитовний підхід до того, што видиме в іконі. Іконописец ікону творит не лем пендзльом и фарбами, але головні постом и молитовном задумом. Завдякы нашій „Великопістній стрічы з іконом” в двох проґрамах почуєте, о чім Петро Вірхняньский радили в Кункові. З першой части дознате ся о символіці ікон звязаных з першыма штырьома неділями Великого посту: з Недільом Православія, Недільом Розслабленого, Недільом Крестопоклонном и Недільом св. Йоана Листвичника.

Перша част проґраму „Велькопістна стріча з іконом” емітувана буде в понедільок 22.04. о год. 20:00. Повторіня в четвер і пятницю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – –

Ikony posiadają wyjątkowy wymiar artystyczny, ale nie możemy stawiać ich na równi ze świeckimi malowidłami, a nawet obrazami Kościoła Zachodniego. I nie chodzi tu tylko o to, że widzimy na nich postaci zupełnie innych Świętych, czy sceny z ich życia. Ikonę wyróżnia jej wyjątkowy duchowy i symboliczny wymiar. Podczas prelekcji pt. „Wielkopostne spotkanie z ikoną”, jaka miała miejsce 6 kwietnia w Kunkowej na Łemkowszczyźnie Piotr Wirchniański mówił o tym, jak należy odczytywać ikony. Do właściwego ich zrozumienia niezbędna jest wiedza teologiczna chrześcijańskiego wschodu oraz nasze modlitewna kontemplacja. Ikonograf ikonę tworzy nie tylko pędzlem i farbami, ale w głównej mierze osobistą modlitwą, postem oraz skupieniem. Dzięki naszemu „Wielkopostnemu spotkaniu z ikoną” w dwóch programach usłyszycie, o czym Piotr Wirchniański mówił w Kunkowej. W pierwszej części dowiecie się o symbolice ikon związanych z czterema pierwszymi niedzielami Wielkiego Postu, czyli: Niedzielą Prawosławia, Niedzielą Paralityka, Niedzielą Krestopokłonną oraz Niedzielą św. Jana Klimaka.

Pierwsza część programu „Wielkopostne spotkanie z ikoną” emitowana będzie w poniedziałek 22.04 o godz. 20:00. Powtórki w czwartek i piątek o godz. 20:00.

Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

Дорогы діточкы і родиче, в найближшій авдициі з циклю Лемколянд на добраніч жде на Вас байка Ганса Хрістияна Андерсена „Оповіданя о матери”. Разом з уйком Даньком і головным богатырьом оповіданя перенесеме ся в місце, де мешкат Смерт, котра згідні з приказом Бога пильнує жытя.

На оповіст о велькій материній любови просиме малых і велькых. Слухайте нас в середу (17.04) о 20:00, повторіня в суботу і неділю, о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Drogie dzieci i rodzice, w najbliższym programie z cyklu Lemkoland na dobranoc czeka na Was bajka Hansa Christiana Andersena „Opowiadanie o matce”. Razem z wujkiem Danielem i głównym bohaterem opowiadania przeniesiemy się do miejsca, gdzie mieszka Śmierć, która na rozkaz Boga pilnuje życia.

Na opowieść o wielkiej matczynej miłości zapraszamy małych i dużych. Słuchajcie nas w środę (17.04) o 20.00, powtórka w sobotę i niedzielę, o 16.00.

Лемкы в суспільных медіях / Łemkowie w mediach społecznościowych

Кєд іхате трамвайом, автобусом ци ідете дорогом і видите, як люде всмотрены сут в своі кольоровы вівтарикы, то веце як правдоподібне, же перевияют фейсбуковы ци інстаґрамовы сторінкы. Жебы дійти до такых люды, але і тых барже стацийонарных, треба самому зачати учащати в сьвіті Інтернету. Не думайте, же нас ся тото не тыкат – Лемкы тіж громадят ся в декотрых середовисках в суспільных медіях і праві о тім Вам оповіме. Просиме на проґрам посвячений фейсбуковым фанпейджам, групам ци знимковій аплікациі Інстаграм. Дознате ся, де вартат зазріти і кого найвеце обзерают.

Емісия авдициі в пятницю 5.04. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy jedziecie tramwajem, autobusem czy idziecie chodnikiem i widzicie, jak ludzie wpatrzeni są w swoje kolorowe ołtarzyki, to bardziej niż prawdopodobne, że przewijają Facebook lub Instagram. Żeby dotrzeć do takich osób, ale i tych bardziej stacjonarnych, trzeba samemu funkcjonować w świecie Internetu. Nie myślcie, że to nas nie dotyczy – Łemkowie też obracają się pewnych środowiskach skupionych w mediach społecznościowych. Zapraszamy na program poświęcony facebookowym fanpage’om, grupom czy zdjęciowej aplikacji Instagram. Dowiecie się, gdzie warto zaglądać i kogo najbardziej obserwują.

Emisja audycji w piątek 5.04. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Весна в Карпатах / Wiosna w Karpatach

Просиме Вас на новий цикль проґрамів, в котрым наш редакцийний камарат Данько Горощак буде радил о тім, што го порушыло, што го болит, што ся му подабат, a на што нияк не може смотріти. В першым проґрамі буде мож справдити, ци весна пришла уж в Карпаты і ци при реалізациі проєкту „Стук Стук” мож было почути ся як Ікар і з весняным вітром перхнути в небо. На конец авдициі, жде на Вас музична несподіванка звязана з проєктом. Чуєме ся в пятницю?

Премієра проґраму в пятницю 29.03 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na nowy cykl programów, w którym nasz redakcyjny kolega Daniel Horoszczak będzie mówił o tym, co go poruszyło, co go boli, co mu się podoba, a na co w ogóle nie może patrzeć. W pierwszym programie będziemy mogli sprawdzić, czy wiosna przyszła w Karpaty i czy przy realizacji projektu „Stuk Stuk” mogliśmy się poczuć jak Ikar i z wiosennym wiatrem odfrunąć do nieba. Na koniec audycji czeka na Was muzyczna niespodzianka związana z projektem. Słyszymy się w piątek?

Premiera programu w piątek 29.03 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Олесіны прогулькы – Св. Гора Грабарка / Podróże Oleny – Św. Góra Grabarka

Просиме красьні на перший в тым році проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. В тій авдициі почуєте бесіду пані Олены, котра буде оповідала о Святій Горі Грабарці. Є то выняткове місце, до котрого православны вірны поломничают цілий рік. Найчысленнійшы поломничества приходят гын в серпни на свято Преображыня Господнього. Авдицию будут прикрашати церковны пісьні, якы удоступнил нам ютубовий канал Swój Śpiewnik (https://www.youtube.com/user/SwojSpiewnik/featured).

Емісия в понедільок (25.03.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

* Олена Шпытко, з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі „Вісла” выселена была до Михалова на Нижнім Шлеску, в котрым мешкат до гнеска.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pięknie zapraszamy na pierwszy w tym roku program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. W tej audycji wysłuchacie rozmowy z panią Oleną, która będzie opowiadała o Świętej Górze Grabarce. Jest to wyjątkowe miejsce, do którego wierni prawosławni pielgrzymują przez cały rok. Najliczniejsze pielgrzymki docierają tam w sierpniu na święto Przemienienia Pańskiego. Audycję będą ozdabiać cerkowne pieśni, jakie udostępnił nam kanał na YT Swój Śpiewnik (https://www.youtube.com/user/SwojSpiewnik/featured).

Emisja w poniedziałek (25.03.) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

* Olena Szpytko, z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji „Wisła” została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, w którym mieszka do dziś.

Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковині – Овчары, Брунары / Drewnianym Szlakiem UNESCO po Łemkowynie – Owczary, Brunary

Запрашаме на чергову авдицию з циклю „Деревяным путьом UNESCO по Лемковинi”, котра присвячена єст двом святыням Ниского Бескида: церкви Покровы Божой Матери в Рыхвалдi (гнешнi Овчары) і церкви св. Архангела Михаiла в Брунарах. З нашого проґраму не лем дознате ся о iсториi тых обєктiв, але кєд побудите свою представу, опровадиме Вас по прекрасных лемкiвскых церквах. Поясниме Вам, чом тоты обєкты залужыли сой місця на листі ЮНЕСКО, што ховат ся за словами „выняткова загальна вартiст”, „єднiст і автентизм”, котры находят ся в Конвенциі в справі охороны сьвітовой культуровой і натуральной спадковины.

Емісия проґраму в понедільок (18.03) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu „Drewnianym szlakiem UNESCO po Łemkowynie”, poświęconą dwóm obiektom sakralnym Beskidu Niskiego: cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach i cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach. Z naszego programu nie tylko dowiecie się o historii tych budowli, ale jeśli pobudzicie wyobraźnię, zostaniecie oprowadzeni po pięknych wnętrzach łemkowskich świątyń. Wyjaśnimy Wam, dlaczego te obiekty zasłużyły sobie na miejsce na liście zabytków UNESCO oraz co kryje się za frazami „wyjątkowa powszechna wartość”, „integralność i autentyzm” zawarte w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Emisja programu w poniedziałek (18.03) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Церков в Овчарах, осін 2013, Петро Басалыґа
Cerkiew w Owczarach, jesień 2013, Piotr Basałyga

Церков в Овчарах, яр 2015, Петро Басалыґа
Cerkiew w Owczarach, wiosna 2015, Piotr Basałyga

Церков в Овчарах, яр 2015, Петро Басалыґа
Cerkiew w Owczarach, wiosna 2015, Piotr Basałyga

Церков в Брунарах, осін 2013, Петро Басалыґа
Cerkiew w Brunarach, jesień 2013, Piotr Basałyga

Церков в Брунарах, зима 2018, Петро Басалыґа
Cerkiew w Brunarach, zima 2018, Piotr Basałyga

Церков в Брунарах, зима 2018, Петро Басалыґа
Cerkiew w Brunarach, zima 2018, Piotr Basałyga

СТУК СТУК – премієра / STUK STUK – premiera

Ближыт ся тот ден! Ден премієры кліпу награного в рамах проєкту Стук Стук ? То ініциятива, в котру влучыли ся соткы люди – Поляків, Лемків і Украінців. По двох роках спільной праці чекают нас 3 премієровы концерты в Ліґници, Перемышлю і Ґданьску. Такого іщы не было! О проєкті оповіст Вам Оксана Терефенко, координаторка той акциі.

Слухайте нас в четвер 28.02 о год. 20:00! Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się ten dzień! Dzień premiery klipu nagranego w ramach projektu Stuk Stuk ? To inicjatywa, w którą włączyły się setki osób – Polaków, Łemków i Ukraińców. Po dwóch latach wspólnej pracy czekają nas 3 premierowe koncerty w Legnicy, Przemyślu i Gdańsku. Czegoś takiego jeszcze nie było! O projekcie opowie Wam Oksana Terefenko, koordynatorka tej akcji.

Słuchajcie nas w czwartek 28.02 o godz. 20:00! Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Была бы я премилена свашка / Była by ja premylena swaszka

Чи годен нести полотно на весіля? Кого треба посадити на діжку? Чым є „рядовий”? Найліпше одповідят досьвідчены свашкы! Приносиме Вам реляцию зо стрічы, яка мала місце на 36. Лемківскій Ватрі в Ждыни.

Проґрам о весільных традициях в понедільок 25.02 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – –

Czy można przynieść płótno na wesele? Kogo należy posadzić na dzieży? Czym jest „riadowyj”? Najlepiej odpowiedzą doświadczone swaszki! Niesiemy Wam relację ze spotkanie, które miało miejsce na 36. Łemkowskiej Watrze w Zdyni.

Audycja o tradycjach weselnych w poniedziałek 25.02 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Увиты Руты і Юлия Дошна / Ruty Uwite i Julia Doszna

Сьпіванка жыє так долго, покля єй люде сьпівают. А кєд пропаде і найде ся ю по роках в давных записах? Товды мож ій подарувати другє жытя. Так зробила сьпівача група „Увиты Руты”, котру веде знана лемківска артистка Юлия Дошна. Праві в тых старых забытых сьпіванках, записаных в минулых віках през Романа Файнфуса і Оксара Кольберґа, можеме гнеска почути о жіночій доли на Лемковині. Плыта „Пісьні жен” то овоч спільной праці учасників проєкту, в рамах котрого Юлия Дошна вчыла сьпівати лемківскы сьпіванкы. Нашы слухачы будут мати шансу выграти єй в конкурсі оголошеным в часі проґраму.

Премієра в понедільок 21.01 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśń żyje tak długo, dopóki ludzie ją śpiewają. A jeśli zginie i odnajdzie się ją po latach w dawnych zapisach? Wtedy można ofiarować jej drugie życie. Tak uczyniła grupa śpiewacza „Ruty Uwite”, prowadzona przez łemkowską artystkę Julię Doszną. Właśnie z tych starych zapomnianych pieśni, które w minionych stuleciach zebrali Roman Reinfuss i Oskar Kolberg, możemy dziś usłyszeć o kobiecym losie na Łemkowszczyźnie. Płyta „Pieśni kobiet” to owoc pracy uczestników projektu, w ramach którego Julia Doszna uczyła śpiewać łemkowskie pieśni. Nasi słuchacze będą mieć szansę wygrania krążka w konkursie ogłoszonym podczas programu.

Premiera w poniedziałek 21.01 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Роберт Вербанов / fot. Robert Werbanow

Святочны жычыня / Świąteczne życzenia

На тоты Різдвяны Свята жычыме Вам
дуже радости, родинного тепла
і усьміху при велийнім столі.
Веселого і голосного колядуваня!
Най Рождество Ісуса Христа
огріє Вашы серця миром і любовю.

Святочны жычыня слухачів Радіо Лемко емітуваны будут в понедільок і віторок о 8:00, 14:00, 16:00 і 20:00.

– – – – – – – –

На te Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam
wiele radości, rodzinnego ciepła
i uśmiechu przy wigilijnym stole.
Wesołego i głośnego kolędowania!
Niech Narodziny Jezusa Chrystusa
ogrzeją Wasze serca pokojem i miłością.

Świąteczne życzenia od słuchaczy Radio Lemko emitowane będą w poniedziałek i wtorek o 8:00, 14:00, 16:00 i 20:00.

Різдво Христове, Роман Зілінко
Narodziny Chrystusa, Roman Zilinko