* Гості „Ластівочкы” для ньой самой [ФІЛЬМ] / Goście „Łastiwoczki” dla niej samej [FILM] *

На гнешній вечер маме для Вас музычну пропозицию -лемківскы сьпіванкы в выконаню гости „Ластівочкы”, котра недавно святкувала своє 15-літя. Вертаме споминами до того праздника :) На сцені крім ґаздів подіі выступили давны члены ансамблю: Ігор Гербут, Сара Лятковска, Анна Переґрим, Андрий Дзямба, Юстина Пастырчык-Ожыньска, Андрий Кайфаш і Сестры Бочнєвич.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Na dzisiejszy wieczór mamy dla Was muzyczną propozycję – łemkowskie utwory w wykonaniu gości Ансамбль Ластівочка – Zespół Łastiwoczka, który niedawno obchodził swoje 15-lecie. Wracamy wspomnieniami do tego święta :) Na scenie prócz gospodarzy imprezy wystąpili byli członkowie zespołu: Igor Herbut, Sara Latkowska, Anna Peregrym, Andrzej Dziamba (AnD), Justyna Pastyrczyk-Ożyńska, Andrzej Kajfasz (NADIJA) i Sestry Boczniewicz.

* Лемківскы каменяре / Łemkowscy kamieniarze *

Што знате о каменярях? Перше што приходит на думку – БОРТНЕ – найславнійший осередок лемківского каменярства. Треба Вам знати, же традиция того ремесла не заперат ся лем на тым селі, але сігат там, де было гідні суровця до праці. Якій камін был найліпший? Як выглядал процес його выбераня і обробкы? Што до праці потрібувал майстер-артиста? І на што Лемкы отверали каменярскы сілкы? В авдициі Оксана Грабан передставит Вам найважнійшы факты звязаны з тым ремеслом.

Просиме Вас на чергову подорож в часі! Слухайте нас в пятницю (9.12) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (10-11.12) о год. 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Co wiecie o łemkowskich kamieniarzach? Pierwsze co przychodzi na myśl – BARTNE – najsławniejszy ośrodek łemkowskiego kamieniarstwa. Musicie wiedzieć, że tradycja rzemiosła nie ogranicza się do tej wsi, ale sięga tam, gdzie było sporo surowca do pracy. Jaki kamień był najlepszy? Jak wyglądał proces jego wydobycia i obróbki? Czego do pracy potrzebował majster-artysta? I po co Łemkowie zakładali spółki kamieniarzy? W audycji Oksana Graban przedstawi Wam najważniejsze fakty związane z tym rzemiosłem.

Zapraszamy Was na kolejną podróż w czasie! Słuchajcie nas w piątek (9.12) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (10-11.12) o godz. 21:00.

kamieniarstwo-na-lemkowszczyznie

Майстерня Осифа Тарбая в Прегонині.
Warsztat Osifa Tarabaja w Przegoninie.
Джерело / Źródło: http://lemko-archive.com/

* Поміч по пожарі плебаніі в Лугах / Pomoc po pożarze plebanii w Ługach *

30 listopada, wieczorem, spłonął dom parafialny przy Cerkwi Prawosławnej w Ługach. Plebanię zamieszkiwał ks. Artur Graban wraz z żoną i trzema córkami. Ksiądz Artur jest założycielem zespołu Lemko Tower, organizatorem Łemkowskiej Watry w Ługach, niejednokrotnie wraz z rodziną pomagał w potrzebie swoim i nie tylko swoim parafianom. Od kilku lat wraz z wolontariuszami zajmuje się organizacją Szlachetnej Łemkowskiej Paczki. Mamy nadzieję, że tym razem my zdołamy pomóc księdzu Arturowi i jego rodzinie. Fundusze zebrane w tegorocznej edycji Szlachetnej Łemkowskiej Paczki przeznaczymy na pomoc poszkodowanym i odbudowę plebanii w Ługach.

Pieniądze proszę wpłacać na konto:
06 8362 0005 0397 7220 2000 0010
Parafia Prawosławna św. Michała Archanioła w Brzozie.
SWIFT: GBWCPLPP
tytuł przelewu: ODBUDOWA PLEBANII

Prosimy o wzięcie udziału, zaproszenie znajomych i dalsze udostępnianie tego wydarzenia. Akcja na Facebooku: https://www.facebook.com/events/223127598125249/

– – – – – – – – – – – – – – – –

30 листопада, вечером, згоріла клебанія при Православній Церкви в Лугах. На клебаніі мешкал отец Артур Грабан разом зо женом і трьома дівками. Отец Артур є основательом ансамблю Лемко Тавер, організатором Лемівской Ватры в Лугах, часто разом з родином помагал в потребі своім і не лем своім парафіянам. Од пару років з вольонтерами занимал ся організацийом Благодарной Лемківской Пачкы. Маме надію, же тым разом мы даме раду помочы о. Артурови і його родині. Пінязі зобраны в тогорічній едициі Благодарной Лемківской Пачкы будут переказаны на поміч пошкодуваным і одбудову клебаніі в Лугах.

Грошы просиме вплачати на конто:
06 8362 0005 0397 7220 2000 0010
Parafia Prawosławna św. Michała Archanioła w Brzozie.
SWIFT: GBWCPLPP
tytuł przelewu: ODBUDOWA PLEBANII

Просиме взяти участ, запросити знаємых і удоступнити далі тото выдаріня. Акция на Фейсбуку: https://www.facebook.com/events/223127598125249/

plebania

Źródło: KSP Strzelce-Kraj.

* Кєрунок Войводіна! / Kierunek Wojwodina! *

Де можна найти лемківскє село в Хорватіі? З якых місц не Лемковині приходили новы мешканці Сербіі? І ци даст ся посьпівати Літургію з вірныма Церкви в Новім Саді? Тоты і дуже інчых одповіди глядайте в програмі зрыхтуваным для Вас в Войводіні! Послухайте і знайте веце о нашых людях, мешкаючых далеееко на полудне од Карпат.

На авдицию просиме в пятницю (2.12) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (3-4.12) о год 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gdzie w Chorwacji można znaleźć łemkowską wioskę? Z jakich miejsc na Łemkowszczyźnie przybywali nowi mieszkańcy Serbii? I czy można pośpiewać Liturgię z wiernymi Cerkwi w Nowym Sadzie? Tych i wielu innych odpowiedzi szukajcie w programie przygotowanym dla Was w Wojwodinie! Posłuchajcie, a dowiecie się więcej o bliskich nam ludziach, mieszkających daleeeko na południe od Karpat.

Na audycję zapraszamy w piątek (2.12) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (3-4.12) o godz. 21:00.

kierunek_vojvodina