Вмерли Іван Криницкій / Zmarł Jan Krynicki

Іван Криницкій / Jan Krynicki 19.07.1929 – 17.01.2022

Барз прикро нам повідомляти, же 17 січня одышли Іван Криницкій родом з Климківкы, лемківскій суспільний діяч і меценас культуры. Пан Іван в 2004 році основали Лемківску Осьвітову Фундацию свого імена, што вдякы стипендияльным проґрамам помагала здібній лемківскій молодежы ся розвивати попри тяжкій материяьлній ситуациі. Іх фундация підперала розмаіты ініциятивы, м.ін. дітачий ансамбль Лемківскій Перстеник, Лемківску Ватру в Ждыни чи друкуваны публикациі. Особливі важном цільом было для них плеканя памяток істориі, з іх ініциятивы на Лемковині одновили і поставили кресты на памят хрещыня Руси, были тіж фундатором Дзвону Миру в Місци Памяти на ватровиску в Ждыни. Єднаме ся в жалю з родином покійного. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bardzo przykro nam powiadamiać, że 17 stycznia odszedł Jan Krynicki, łemkowski działacz społeczny i mecenas kultury, pochodzący z Klimkówki. Pan Jan w 2004 roku założył Łemkowską Fundację Oświatową swojego imienia, która dzięki programom stypendialnym pomagała zdolnej młodzieży łemkowskiej rozwijać się pomimo trudnej sytuacji materialnej. Jego fundacja wspierała różnorodne inicjatywy, m.in. zespół dziecięcy Lemkiwskij Perstenyk, festiwal Łemkowska Watra w Zdyni czy publikacje drukowane. Szczególnie ważnym dla niego celem była troska o miejsca historyczne, z jego inicjatywy na Łemkowszczyźnie odnowiono i postawiono krzyże upamiętniające chrzest Rusi, był on również fundatorem Dzwonu Pokoju w Miejscu Pamięci na watrowisku w Zdyni. Łączymy się w żalu z rodziną zmarłego. Wicznaja Pamiat!


Іван Криницкій з лемківском молодежом (знимка з архіву Лемківской Ватры з Ждыни)
Jan Krynicki z łemkowską młodzieżą (zdjęcie z archiwum Łemkowskiej Watry w Zdyni)

Слава во вышніх / Chwała na wysokości

Різдвяний час є вынятковий – разом колядуєме, веселиме ся, заходиме ся з родином і приятелями. Поділити ся з інчыма радістю з народжыня Божого Сына рішыли Лабірскы Бетяре. З кінцьом 2021 рока на сьвіті явило ся іхнє нове цедечко під наголовком «Слава во вышніх». Наш редактор Грицко Суханич стрітил ся з Бетярами і іхньом менаджерком, паньом Анном Реґрутовом, тай побесідувал о тім, як творил ся новий диск, де глядали інспірацию і якы мают пляны на будуче.
При нагоді проґраму маме для Вас премилу несподіванку. Можете мати нове цедечко з колядами Лабірскых Бетярів в себе дома! Мусите лем записати награня звуку або відео, кєд сьпівате свою улюблену коляду. Перешлийте плік до нашой редакциі до 19 січня на мейля info@radio-lemko.pl або на наш ґамбокнижковий профіль. Два найліпшы награня нагородиме цедечками!

Премієра проґраму в середу 12.01.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (15-16.01.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowy – razem wtedy kolędujemy, weselimy się, odwiedzamy rodzinę i znajomych. Podzielić się z innymi radością z narodzenia Bożego Syna postanowili Labirsky Beťare. Pod koniec 2021 roku pojawiła się ich nowa płyta pod tytułem „Sława wo wysznich”. Nasz redaktor Grzegorz Suchanicz spotkał się Betiarami i ich menadżerką, panią Anną Regrutovą, oraz porozmawiał o okolicznościach powstawania nowego albumu, gdzie szukali inspiracji i jakie są ich plany na przyszłość.
Przy okazji programu mamy dla Was niezwykle miłą niespodziankę. Nową płytę z kolędami trio Labirsky Beťare możecie mieć u siebie w domu! Wystarczy tylko nagrać dźwięk lub film prezentujący, jak wykonujecie swoją ulubioną kolędę. Przesyłajcie swoje nagrania do naszej reakcji do 19 stycznia na adres mailowy info@radio-lemko.pl albo na nasz profil na Facebooku. Dwa najlepsze nagrania nagrodzimy płytami!

Premiera programu w środę 12.01.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (15-16.01.) o godz. 14:00.


тріо Лабірскы Бетяре – Петро Зятик, Роланд Ґуба, Денис Зятик (фот. Укач Медвід)
trio Labirsky Beťare – Petro Zjatyk, Roland Guba, Denys Zjatyk (fot. Lukáš Medviď)

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Христос ся раждає! Веселых Свят!
Bóg się rodzi! Wesołych Świąt!

Zapraszamy na świąteczny program, w którym usłyszycie kolędy i życzenia słuchaczy Radio Lemko. Emitowany będzie 7 stycznia 2022 roku w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
– – – – – – – – – – –
Просиме на святочний проґрам, в котрім почуєте коляды і жычыня слухачів Радіо Лемко. Будеме го пущати 7 січня 2022 рока в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.


фот. Володислав Грабан / fot. Władysław Graban

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Рік до рока орґанізуєме для Вас святочну акцию, котрой плодом єст проґрам з колядами і поздоровлінями. То прекрасна памятка, што дає радіст і зворушыня. Можете подати різдвяны жычыня своiй родинi i приятелям, а мы представиме іх в часі святочной авдициі.

Як тото зробити? Награй своі жычыня або коляду і вышлий до нашой редакциі – мейльом на адрыс info@radio-lemko.pl або през фейсбуковий фанпейдж. Можеш тіж написати жычыня, а мы прочытаме іх в часі проґраму.

Святочну авдицию будеме пущати в Різдво 7.01.2022 в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Серед жычынь можут ся найти поздоровліня для Тебе! Щыро просиме Вас до нашой акциi!

Ждеме до 5 січня 2022 рока на вшыткы теплы святочны слова!

Справд, як то было глони: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=lem

– – – – – – – – – – – – –

Rokrocznie organizujemy dla Was świąteczną akcję, której owocem jest program z kolędami i pozdrowieniami. To przepiękna pamiątka, dająca radość i wzruszenie. Możecie przekazać bożonarodzeniowe życzenia swojej rodzinie i przyjaciołom, a my zaprezentujemy je w czasie świątecznej audycji.

Jak to zrobić? Nagraj swoje życzenia lub kolędę i wyślij do naszej redakcji – mailem na adres info@radio-lemko.pl albo przez facebookowy fanpage. Możesz również napisać życzenia, a my przeczytamy je w czasie programu.

Audycję świąteczną emitować będziemy w Boże Narodzenie 7.01.2022 w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Wśród życzeń mogą się znaleźć pozdrowienia dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy Was do naszej akcji!

Czekamy do 5 stycznia 2022 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

Sprawdź, jak to było w ubiegłym roku: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=pol

Одышли Штефан Телеп / Odszedł Stefan Telep

З велькым жальом приняли сме смутну вістку, што в 64. році жытя одышли Штефан Телеп, лемківскій артиста зо Ждыні, родом з Переґримкы. В праці своіх рук єднали дві любови – до малюваня і Лемковины, котру представляли на своіх образах. Складаме выраз глубокого спілчутя родині покійного. Вічная Памят.

Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wieść o tym, że w 64. roku życia zmarł Stefan Telep, łemkowski artysta ze Zdyni, rodem z Pielgrzymki. W pracy swych rąk łączył dwie miłości – do malowania i Łemkowszczyzny, którą przedstawiał na swoich obrazach. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego. Wicznaja Pamiat.

знимкы / zdjęcia Opublikowano Kategorie info, інфо

Балканьска Черґа / Bałkańska Czerga

Запрашаме на проґрам з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Гостьом редактор Мілі Пыж буде єй сестра Ольга, котра разом з камаратком веде склеп з ручні плетеныма диванами. Виділо бы ся, же такій килим проста річ, праві же каждий з нас має іх в хыжи. Ольга Пыж зо склепу Балканьска Черґа переконує, же можут они быти не лем вынятковым твором ручной роботы, переявом артизму, але тіж амулетом щастя і достатку! О своім залюбуваню до культуры Балкан, болгарскых рукотворцях, сымволиці, віруванях і маґічнім значыню дыванів оповіст слухачам Радіо Лемко.

Премієра авдициі 30.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program z Garderoby Make Life Lemko! Gościem redaktor Emilii Pyrz będzie jej siostra Olga, która wspólnie z koleżanką prowadzi sklep z plecionymi ręcznie dywanami. Mogłoby się wydawać, że taki kilim to rzecz prosta, niemal każdy z nas ma je w swoim domu. Olga Pyrz ze sklepu Bałkańska Czerga przekonuje, że mogą one być nie tylko wyjątkowym tworem ludzkich rąk, dziełem sztuki, ale też amuletem szczęścia i dobrobytu! O swoim zamiłowaniu do kultury Bałkan, bułgarskich rękodzielnikach, symbolice, wierzeniach i magicznym znaczeniu dywanów opowie słuchaczom Radio Lemko.

Premiera audycji 30.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 16:00.


авторка знимкы Міля Пыж / autorka zdjęcia Emilia Pyrz

Джордж Орвел по лемківскы / George Orwell po łemkowsku

В Радіо Лемко третя част слуховиска „Зьвіряча фарма”, книжкы Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій язык. Автором перекладу єст Петро Криницкій, творец сериі Ґолем, в склад котрой входят творы сьвітовой літературы по нашому, што вышла друком стараньом Стоваришыня Лемко Тавер. Не трапте ся, кєд не мали сте нагоду чути два першы розділы, адже годны сте раз-два найти іх в нашім складі авдиций в закладці „слоховиска”. Просиме на вечер з літературом по лемківскы!

Премієра проґраму в віторок 28.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko trzecia część słuchowiska „Folwark zwierzęcy”, książki George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Autorem tłumaczenia jest Piotr Krynicki, twórca serii Golem, w skład której wchodzą dzieła literatury światowej w naszym języku, wydanej drukiem staraniem Stowarzyszenia Lemko Tower. Nie martwcie się, jeśli nie mieliście okazji usłyszeć dwóch poprzednich rozdziałów, możecie je z łatwością znaleźć w naszym archiwum audycji w zakładce „słuchowiska”. Zapraszamy na wieczór z literaturą po łemkowsku!

Premiera programu we wtorek 28.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 15:00.

Як перед віками дны рахували / Jak przed wiekami liczono dni

З давен-давна люде міряли час згідні з пором дня і циклями природы. Штобы упорядкувати своі рахункы, люде з ріжных краін сьвіта зберали дны до купы, творячы календарі, котры операли на циклю Місяця і часі, в якім Земля обертала ся докола Сонця. В проґрамі выбереме ся до Стародавного Риму, де заснували джерельний календар, што дал початок реформам, за вдякы котрым рахуєме час в штоденнім і церковнім жытю. В авдициі Ярко Стремецкій пояснит Вам тіж, чом Лемкы святкуют праві же два тыжні пізнійше.

Премієра проґраму в неділю 26.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Od zarania dziejów społeczeństwa mierzyły czas zgodnie z porą dnia i cyklami przyrody. Aby uporządkować wszystkie swoje obliczenia, ludzie z różnych stron świata zbierali dni w uporządkowane zbiory, tworząc z nich kalendarze, oparte na miesięcznym cyklu Księżyca i ruchu obiegowym Ziemi wokół Słońca. W programie przeniesiemy się do Starożytnego Rzymu, gdzie sporządzony został kalendarz źródłowy, dający początek reformom, dzięki którym liczymy czas w codziennym i liturgicznym życiu. W audycji Jarosław Stremecki wyjaśni również, dlaczego Łemkowie obchodzą święta niemal dwa tygodnie później.

Premiera programu w niedzielę 26.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 14:00.

Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka

Данько Горощак просит слухачів Радіо Лемко на вечорну стрічу з байками. Лем попереджаме, же не вшыткы байкы сут перезначены для діти. В проґрамі почуєте творы лемківского писателя Миколая Буряка, котры родом зо села Смеречне на Лемковині. Веце о жытю того здібного Лемка почуєте в авдициі. Запрезентуєме вершуваны байкы, в котрых не бракне алеґориі, жарту і золотых думок, адже кажда байка несе нам науку. Творы походят з кныжкы „Байковый сьвіт Миколая Буряка” выданой в Зиндранові в 2011 році стараньом Товариства Розвитку Музею Лемківской Культуры. Красьні просиме на проґрам!

Премієра проґраму в пятницю 24.12.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (25-26.12.) о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Daniel Horoszczak zaprasza słuchaczy Radio Lemko na wieczorne spotkanie z bajkami. Tylko uprzedzamy, że nie wszystkie bajki są przeznaczone dla dzieci. W programie usłyszycie utwory łemkowskiego pisarza Mikołaja Buriaka, który pochodził ze wsi Smereczne na Łemkowszczyźnie. Więcej o życiu tego zdolnego Łemka usłyszycie w audycji. Zaprezentujemy bajki pisane wierszem, w których nie zabraknie alegorii, żartu i złotych myśli, w końcu każda bajka niesie nam pewną naukę. Utwory pochodzą z książki „Bajkowy świat Mikołaja Buriaka” wydanej w 2011 roku w Zyndranowej staraniem Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej. Pięknie prosimy na program!

Premiera programu w piątek 24.12.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.12.) o godz. 15:00.


Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka
(страна выдавця / strona wydawcy https://www.zyndranowa.org/)

9. Łemkowska Paczka / 9. Лемківска Пачка / The 9th Lemko Package

[PL] „Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. To już 9. edycja!

Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii:
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Postanowiliśmy również stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi.
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/f5ywyr

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Zobacz efekty ubiegłorocznej akcji!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ❤

[LEM] „Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. То юж 9. раз!

Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Рішыли сме тіж створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы.
Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/f5ywyr

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Посмотр, якы были результаты глонішньой акциі!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй воли. Маме надію, же буде нас іщы веце! ❤

[ENG] „The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. It’s 9th edition!

We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
title: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

We created this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous.
Check this out: https://zrzutka.pl/f5ywyr

We will inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Check results of last year’s campaign!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ❤