Лемкы для Лемків / Łemkowie dla Łemków

Од 2012 рока орґанізуєме добродійну ініциятиву о назві Благодарна Лемківска Пачка. Ціль акциі то поміч лемківскым родинам, особам старшым, самітным і хворым. Перед нами остатні дни збіркы, іщы до 1 січня можете переказати дар свого серця людям в потребі. А в Радіо Лемко можете почути о тім, як Благодарна Лемківска Пачка выглядат з орґанізацийной страны. Специяльні для Вас нашы волонтаріюшы повідят о своіх вражынях і рефлексиях по минулых пятьох едициях акциі. Щыро просиме!

Премієра проґраму в суботу 29.12 о год. 20:00, повторіня в неділю і понедільок о год. 8:00, 14:00 і 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Od 2012 roku organizujemy inicjatywę dobroczynną o nazwie Szlachetna Łemkowska Paczka. Celem akcji jest pomoc łemkowskim rodzinom, osobom starszym, samotnym i chorym. Przed nami ostatnie dni zbiórki, jeszcze do 1 stycznia możecie przekazać dar swego serca potrzebującym.  A w Radio Lemko usłyszeć możecie, jak Szlachetna Łemkowska Paczka wygląda od strony organizacyjnej. Specjalnie dla Was nasi wolontariusze podzielą się swoimi wrażeniami i refleksjami po pięciu minionych edycjach akcji. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w sobotę 29.12 o godz. 20:00, powtórki w niedzielę i poniedziałek o godz. 8:00, 14:00 і 20:00.

Зьвіряча фарма ч. 2 / Folwark zwierzęcy cz. 2

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте другій розділ „Зьвірячой фармы” Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а перевюл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі на Джонсовій фармі буде ся гідні діяти! Будте з нами!

Премієра в пятницю 28 грудня о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie drugi rozdział „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku. W najbliższym programie na farmie Jonesa będzie się działo! Bądźcie z nami!

Premiera w piątek 28 grudnia o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Сьпівы нашого роду – премієра / Śpiewy naszego rodu – premiera

Щыро просиме на премієру и рецензию альбуму „Сьпівы нашого роду” – новинкы серед лемківскых музичных выдань, котру створили молоды Руснакы з Польщы и Словациі. Реалізацийом того медженародного проєкту заняли ся гудакы і сьпівакы, што стоят о своє рідне і не страшна ім нияка границя. О тій прекрасній ініциятиві почуєте в нашым проґрамі. А буде тіж конкурс, в котрім можна буде выграти тот сьвізісій кружок.

Премієра в пятницю 14.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na premierę i recenzję płyty „Śpiewy naszego rodu” – nowości na łemkowskim muzycznym rynku wydawniczym, którą stworzyli młodzi Rusini z Polski i Słowacji. Realizacją tego międzynarodowego projektu podjęli się muzycy i śpiewacy, będący nieobojętni na swoje rodzime korzenie, zaś żadna granica im nie straszna. O tej przepięknej inicjatywie usłyszycie w naszym programie. Przewidziany jest również konkurs, w którym można będzie wygrać ten świeżutki album.

Premiera w piątek 14.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Сьпівы нашого роду / Śpiewy naszego rodu
проєкт Югаска Сьпяк / projekt Joanna Śpiak

Лемкы бавлят ся од початку до кінце / Łemkowie bawią się od początku do końca

„Все єм хтіл зробити знимку, котра бы выкликувала єднако сьміх і сылзы” – так о своій пасиі оповідат Матеуш Бжезьняк, гіст нашого наступного проґраму. Од 13 років занимат ся фотоґрафійом, а найбарже оддал ся шлюбному репортажови, што стало ся його професийом. Матеуша часто стрітити можете на лемківскых весілях, хоц не шмарят ся міцно до очи, барже любит сховати ся за апаратом і по тихы імати найліпшы моменты. В авдициі побесідуєме о його роботі, але тіж спілпраці зо знаныма в лемківскым середовиску артистами як CoolБаба, Надія ци Ігор Гербут. Не бракне тіж рад для пар, котры плянуют ся вінчати.

Премієра авдициі в віторок 11.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Zawsze chciałem zrobić zdjęcie, które wywoływałoby jednocześnie śmiech i łzy” – tak o swojej pasji opowiada Mateusz Brzeźniak, gość naszego następnego programu. Od 13 lat zajmuje się fotografią, najbardziej oddał się reportażowi ślubnemu, co stało się jego profesją. Mateusza często możecie spotkać na łemkowskich weselach, choć nie rzuca się w oczy, bardziej woli skryć się za aparatem i po cichu chwytać najlepsze momenty. W audycji porozmawiamy o jego zawodzie, ale również współpracy ze znanymi w łemkowskim środowisku artystami jak CoolBaba, Nadija czy Igor Herbut. Nie zabraknie również rad dla par, które planują się pobrać.

Premiera audycji we wtorek 11.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка авторства Матеуша Бжезьняка
zdjęcie autorstwa Mateusza Brzeźniaka
http://mateuszbrzezniak.pl/

Mateusz Brzeźniak / Матеуш Бжезьняк
http://mateuszbrzezniak.pl/

Народ мусит свою культуру документувати сам / Naród musi swoją kulturę sam dokumentować

Ци знате, хто позберал тисячы стародавных сьпіванок? Хто фурт камерує ватры, фестівалі, концерты? Хто без устанку пише новы книжкы і тримат мериторичний нагляд над нашыма ансамблями? Одповід є єдна – Іван Чіжмар! Пан Іван (нар. 1936) то етноґраф, сьпівак і гудак, а до того – чловек великого серця. Премієру новой книжкы пана Івана „Народный крой Русинів на фотоґрафії” выкорыстаме як основу до того, штобы шырше оповісти Вам о його праці про нашых люди.

Емісия в пятницю 7.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy wiecie kto zebrał tysiące dawnych pieśni? Kto cały czas nagrywa watry, festiwale, koncerty? Kto bez wytchnienia pisze nowe książki i nadzoruje pod względem merytorycznym rusnackie zespoły? Odpowiedź jest jedna – Ivan Čižmar! Pan Ivan (ur. 1936) to etnograf, śpiewak, muzyk, a do tego – człowiek o wielkim sercu. Premiera nowej książki pana Ivana „Narodnyj kroj Rusyniv na fotografiji“ będzie dla nas punktem wyjścia by opowiedzieć Wam o jego pracy na rzecz naszej społeczności.

Emisja w piątek 7.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Весіля Анны і Михала Чіжмарів – родичів пана Івана, 1926
(знимка з приватного архіву)

Wesele Anny i Michała Čižmarów – rodziców pana Ivana, 1926
(zdjęcie w prywatnego archiwum)

Сила трьох поколінь / Siła trzech pokoleń

Просиме на бесіду з Євгенон Габуром, ведучым Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові и Лемківского Ансамблю Пісні и танця „Ластівочка”. Розмову сме записали при нагоді XII Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, але не лем они будут єй темом – сягнеме такой до діяльности ансамблю. Чи думате, же сьпіваня и гуляня в такій ґрупі може притігати молодіж и діти? Што дає стрічаня ся тых трьох поколінь – діти, родичів и дідів? А што з самого діяня „Ластівочкы” мают люде, котры жыют в околици? Одповіди на тоты зьвіданя в найбліжшім проґрамі.

Премієра в середу 5.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na wywiad z panem Eugeniuszem Haburą, przewodniczącym Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie oraz Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”. Rozmowę nagraliśmy przy okazji XII Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, ale nie tylko one będą jej tematem – zahaczymy również o działalność zespołu. Czy sądzicie, że śpiewanie i tańczenie w takiej grupie może być ciekawe dla młodzieży i dzieci? Co daje spotykanie się tych trzech pokoleń – dzieci, rodziców i dziadków? A co z samego działania Łastiwoczki mają okoliczni mieszkańcy? Odpowiedzi na te pytania w najbliższym programie.

Premiera w środę 5.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Ґрупа „Ластівчата”, фот. Lemko TV
Grupa „Łastiwczata”, fot. Lemko TV 

46. Маковицка Струна / 46. Makovicka Struna

Під конец листопада любителі народной сьпіванкы берут кєрунок – до Бардійова або до Пряшова. Гын же мают місце три великы концерты, до котрых сьпівакы рыхтуют ся юж од яри. А Вы, коли послухате нашу авдицию, можете быти як публика Маковицкой Струны. До того мате змогу дізнати ся веце, бо о фестівалю будут оповідати артисты і сам режысер. Вшытко в товаристві музикы з концерту в Бардійові, зато не дайте ся просити!

Емісия в понедільок 3.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Pod koniec listopada miłośnicy ludowej pieśni orientują się na jeden azymut – Bardejów i Preszów, gdzie odbywają się trzy wielkie koncerty. Do tych koncertów śpiewacy zaczynają się przygotowywać już na wiosnę. A Wy, gdy posłuchacie naszej audycji, będziecie jak publiczność Makovickiej Struny. Do tego macie możliwość dowiedzieć się więcej niż zwykła publiczność, bo o festiwalu opowiedzą artyści i sam reżyser. Wszystko w akompaniamencie muzyki zarejestrowanej na koncercie w Bardejowie, dlatego nie dajcie się prosić!

Emisja w poniedziałek 3.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка: Іван Чіжмар / fotografia: Ivan Čižmar

Олесіны прогулькы – Рим, Меджуґорьє / Podróże Oleny – Rzym, Medziugorie

Щыро просиме вшыткых на нaступний проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. Хоц за вікнами є уж праві зима, пані Олена забере нас до Італиі, в котрій николи сонця не бракує і до Меджуґорьє де явила ся Божа Матір. Наш гіст буде оповідати о своіх пeрежытях в час подорожи зо Звязком Емеритів і Рентистів.

Емісия в пятницю (30.11.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejny program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. Choć za oknami mamy już prawie zimę, pani Olena zabierze nas do Włoch, które są zawsze słoneczne i do Medziugorie, gdzie objawiła się Matka Boska. Nasz gość będzie opowiadać o swoich przeżyciach podczas podróży ze Związkiem Emerytów i Rencistów.

Emisja w piątek (30.11.) o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 20:00. 

 

Зьвіряча фарма / Folwark zwierzęcy

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте перший розділ книжкы „Зьвіряча фармаДжорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Припоминаме, же книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а переложыл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі найдеме ся на фармі Джонса, де познате богатырів книжкы.

Премієра в середу 28 листопада о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie pierwszy rozdział książki „Folwark zwierzęcyGeorge’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Przypominamy, że książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku.  W najbliższym programie znajdziemy się na farmie Jonesa, gdzie poznacie bohaterów książki.

Premiera we środę 28 listopada o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Лемкы гнеска – Ярослав Гунька / Łemkowie dzisiaj – Jarosław Huńka

Просиме на слуховиско публіцистичного тексту Ярослава Гунькы „Лемкы Гнеска”, якій написаний был в 1985 році. Хоц рокы минули і вельо мрій автора тексту, на жаль, не повело ся ввести в лемківскє культуральне жытя, то твір фурт є барз актуальний і вартат го познати.

Слухайте нас в понедільок 26.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko publicystycznego tekstu Jarosława Huńki „Łemkowie Dzisiaj”, który został napisany w 1985r. Choć lata mijają i niestety wielu marzeń autora tekstu nie udało się wprowadzić do łemkowskiego życia kulturalnego, to utwór jest nadal aktualny i warto się z nim zapoznać.

Słuchajcie nas w poniedziałek 26.11 o godz. 20.00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16.00.

рис. Іраіда Гунчак / rys. Iraida Hunczak