Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

В четвер на вечер просиме Вас на наступний проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. Тым разом малы і велькы діти будут могли почути дві русиньскы байкы. В обох головным богатырьом є Циґан. В єдній байці буде він мудріжший як чорт, котрому не даст забрати овец. В другій поможе бідному хлопу остати при жытю. А як тото вшытко му ся поведе? Почуєте в четвер (31.10.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (2-3.11.) о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W czwartkowy wieczór zapraszamy Was na kolejny program z cyklu Lemkoland na dobranoc. Tym razem małe i duże dzieci będą mogły posłuchać dwóch rusińskich bajek. W obu głównym bohaterem jest Cygan. W jednej bajce będzie mądrzejszy od czarta, któremu nie pozwoli zabrać owcy. W drugiej pomoże biednemu chłopu pozostać przy życiu. A jak to wszystko mu się uda? Usłyszycie w czwartek (31.10.) o godz. 20.00. Powtórki w weekend (2-3.11) o godz. 19.00

Пальцьом по мапі – Лемковина 100 років тому / Palcem po mapie – Łemkowszczyzna 100 lat temu

Думаш часом, як змінила ся мапа Лемковины протягом остатнього столітя? Де были такы села як приміром Білична, Радоцина, Долины ци Незнайова и чом гнеска іх юж неє? Што до того мают ґеодезия и катроґрафія? А но мают, и то дуже! Оповіст о тім Аня Шмайда з Конечной, тогорічня абсольвентка Гірничо-Гутничой Академіі в Кракові. Аня оборонила інжынєрску працю, в котрій на підставі даных з повселюдного спису з 20. років ХХ столітя створила мапу вказуючу, як залюднена была товды Лемковина. В проґрамі буде не лем о істориі, але тіж дoзнате ся дакус о ґеодезиі.

На премієру просиме в понедільок 28.10 о годині 20:00, а повторіня буде в суботу и в неділю o 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Zastanawiasz się czasem, jak pod względem geograficznym zmieniała się Łemkowszczyzna przez ostatnie stulecie? Gdzie znajdowały się takie miejscowości jak Bieliczna, Radocyna, Dolyny czy Nieznajowa i dlaczego dzisiaj już ich nie ma? Jak ma się do tego geodezja i kartografia? Owszem, ma i to całkiem sporo! Opowie o tym Ania Szmajda z Koniecznej, tegoroczna absolwentka studiów inżynierskich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ania obroniła pracę dyplomową, w której na bazie danych z powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w latach 20. XX w. stworzyła mapę, która obrazuje, jak wyglądała wówczas gęstość zaludnienia Łemkowszczyzny. W programie będzie nie tylko o historii, ale także o nauce jaką jest geodezja.

Na premierę zapraszamy w poniedziałek 28.10 o godz. 20:00, a powtórka emisji zaplanowana jest na sobotę i niedzielę o 14:00.

Кличут ня „Лемек” / Mówią na mnie „Łemek”

Нашых слухачів просиме на бесіду з Андрийом Дзямбом, вокалистом і автором текстів сьпіванок ансамблю СЕКЦИЯ з Пшемкова. Ґрупа сама о собі пише, же мішат ріжны роды музикы, а рап гарді тото вшытко єднат. Іх сьпіванкы творят жывы інструменты, котры складают ся на цєкавий музичний проєкт. До єдного хлопчыска запросили професийональны гушляркы – Сестры Бочнєвич – а не треба было далеко глядати, бо дівчата тіж сут з іх родинного, пшемківского подвірця. З той спілпраці зродила ся сьпіванка ЛЕМЕК, до котрой артисты хочут награти відео. „Чом Лемек, а не Лемко?” – певно зьвідате – одповід почуєте в нашім проґрамі. Не бракне в ним доброго рапу і міцного рока, котрий мож найти на новым альбумі СЕКЦИІ. УВАГА! Маме для Вас конкурс, в котрым можете выграти тот кружок. Треба лем одповісти на зьвіданя: Де познали ся члены ґрупы? Одповід перешлийте до нашой редакциі на адрыс info@radio-lemko.pl (ждеме до неділі 27.10, год. 21:00).

Емісия проґраму в пятницю 25.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

Kєд рады сте підперати творчы справы молодых люди, горячо заохочаме Вас помочы хлопчыскам в награню відео до сьпіванкы. Можете тото зробити за мотузком: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Naszych słuchaczy zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Dziambą, wokalistą i autorem tekstów utworów zespołu SEKCJA z Przemkowa. Grupa sama o sobie pisze, że miesza różne gatunki muzyczne, a rap świetnie to wszystko łączy. Ich utwory tworzą żywe instrumenty, które składają się na ciekawy muzyczny projekt. Do jednego chłopaki zaprosili profesjonalne skrzypaczki – Sestry Boczniewicz – a nie trzeba było daleko szukać, bo dziewczyny też są z ich rodzinnego, przemkowskiego podwórka. Z tej współpracy narodziła się piosenka ŁEMEK, której artyści chcą nagrać klip. „Dlaczego Łemek, a nie Łemko?” – zapytacie pewnie – odpowiedź usłyszycie w naszym programie. Nie zabraknie w nim dobrego rapu i mocnego rocka, który można znaleźć na nowym albumie SEKCJI. UWAGA! Mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać tę płytę. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie: Gdzie poznali się członkowie grupy? Odpowiedź prześlijcie do naszej redakcji na adres info@radio-lemko.pl (czekamy do niedzieli 27.10. godz. 21:00).

Emisja programu w piątek 25.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Jeśli chcecie wesprzeć twórcze projekty młodych ludzi, gorąco zachęcamy Was, aby pomóc chłopakom w nagraniu klipu. Możecie to zrobić pod linkiem: https://zrzutka.pl/ghpnyy.

знимка з архіву ґрупы / fot. z archiwum zespołu

Цне ся мі за тобом мій… лабірский краю! / Tesknię za tobą mój… labirski kraju!

Такы слова почуєте в єдній сьпіванці з нового кружка Лабірскых Бетярів «Уж є вам реґруты, уж є вам час». Лемківска пісня, почута не раз од «Лемковины» з Білянкы чи пані Юлиі Дошны, на цедечку молодых хлопчысків з Лабірской долины? Такых несподіванок найдеме веце! Грицко просит Вас на проґрам, в котрым будете публиком на торжественнім концерті з нагоды хрещыня нового кружка, высповідате тіж Лабірскых Бетярів з іхніх плянів і успіхів. Буде нагода послухати сьпіванкы з нового альбому, а кєд тота музика буде Вам на дяку, можете выграти цедечко з підписами артистів, треба лем з увагом слухати і одповісти на зьвіданя – якы сьпіванкы найдеме на третім (плянуванім) диску Лабірскых Бетярів? Штобы взяти участ в конкурсі, треба добру одповід переслати до нашой редакциі на адрыс info@radio-lemko.pl

Премієра проґраму в середу 23.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Takie słowa usłyszycie w jednej pieśni z nowego albumu Labirskych Beťariw „Už je vam regruty, už je vam čas”. Łemkowska piosenka, wykonywana nie raz przez „Łemkowynę” z Bielanki i panią Julię Dosznę na płycie młodych artystów z Medzilaborec? To nie jedyna niespodzianka! Hrycko zaprasza Was na program, w którym staniecie się publicznością na uroczystym koncercie z okazji chrztu nowej płyty, wyspowiadacie też Labirskych Beťariw z ich planów i sukcesów. Będzie okazja, by posłuchać pieśni z nowej płyty, a jeśli muzyka ta przypadnie Wam do gustu, możecie wygrać album z podpisami artystów, wystarczy uważnie słuchać audycji i odpowiedzieć na pytanie – jakie pieśni znajdziemy na trzeciej (planowanej) płycie zespołu Labirsky Beťare? Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawną odpowiedź przesłać do naszej redakcji na adres info@radio-lemko.pl

Premiera w środę 23.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.


Лабірскы Бетярe, фот. Укач Медвідь / Labirsky Beťare, fot. Lukáš Medviď

Фраірю, фраірю, я тобі не вірю / Frairju, frairju, ja tobi ne wirju

Як жыти? То зьвіданя, котре раз на час каждий собі ставлят. Напевно можеме одречы „треба жыти згідні зо собом”. А як єднако добрі жыти зо свойом половинком, то юж інша справа. Доєден чловек має своі звыкы, од котрых тяжко ся одгварити, але часом вартат пізріти на них з боку і подумати, чи друга особа годна з нами вытримати. Прото зрыхтували сме проґрам о тім, што мерзит нашы дівчата. Дорогы хлопці, кєд ся тото дознате і возмете до серця, буде нам вшыткым в жытю лекше ;) Як не злостити свою фраірку і чом фраіре сут, якы сут, почуєте гнеска в Ґардеробі Мейк Ляфй Лемко.

Премієра в понедільок 21.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Jak żyć? To pytanie, które raz na jakiś czas każdy sobie zadaje. Z pewnością możemy odpowiedzieć „należy żyć w zgodzie ze sobą”. A jak jednocześnie żyć dobrze ze swoją drugą połówką, to już inna bajka. Każdy człowiek ma swoje przyzwyczajenia, z których ciężko zrezygnować, ale czasem warto spojrzeć na nie z boku i zastanowić się, czy druga osoba jest w stanie z nami wytrzymać. Dlatego przygotowaliśmy program o tym, co drażni nasze dziewczęta. Drodzy chłopcy, kiedy się o tym dowiecie i weźmiecie to sobie do serca, będzie nam wszystkim w życiu łatwiej ;) Jak nie grać na nerwach swojej dziewczynie i dlaczego chłopcy są, jacy są, usłyszycie dzisiaj w Garderobie Make Life Lemko.

Premiera w poniedziałek 21.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Смак лемківской долі / Smak łemkowskiego losu

Лемківска література другой половины ХХ столітя двигат на своіх плечах тягар выгнаня, тугы за втраченым і глубокій жаль. Нелегка істория, виділо бы ся, доцяп знищыт духа Лемків, але не підкорили ся они тому тягарови. Величезна любов до вітцьовизны, до красы гірской природы, до домашнього тепла і торжественных традиций зміцнят чловека і дає му силу на долгы рокы, штобы безперервні стояти о своє. Лемківского писателя, Семана Мадзеляна (1922-2014), доля выгнанця занесла далеко од рідной Білцаревы, на західніх землях Польщы і за океаном пришло му смакувати єй гіркіст. На чужыні не годны были забыти о Лемковині, што в ночы вертала до них в снах, а в ден двигала дух до писаня. Так роками, далеко од ньой, зо стрямб памяти, родили ся єй образы, котры в 2000 році склали ся на книжку „Смак долі”. В проґрамі Радіо Лемко приближыме Вам біоґрафію автора і іх оповіданя, почуєте тіж ліричны творы, такы як „Під облачком”, приоблечены до музикы знаных артистів.

Премієра проґраму в пятницю 18.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowska literatura drugiej połowy XX wieku dźwiga na swoich barkach ciężar wypędzenia, tęsknoty za utraconym i głęboki żal. Niełatwa historia, zdawało by się, całkowicie zniszczy ducha Łemków, jednak nie złamał ich ten ciężar. Wielka miłość do ojczyzny, do piękna górskiej przyrody, do domowego ciepła i odświętnych tradycji wzmacnia człowieka i daje mu siłę na długie lata, by bezustannie dbać o swoje. Łemkowskiego pisarza, Semana Madzelana (1922-2014), los wygnańca zawiódł daleko od rodzimej Binczarowej (łem. Biłcarewa), na zachodnich ziemiach Polski oraz za oceanem przyszło mu poczuć jego gorzki smak. Na obczyźnie nie mógł zapomnieć o Łemkowszczyźnie, powracającej nocami w snach, a za dnia dającej natchnienie do pisania. Tak latami, daleko od niej, ze skrawków pamięci, rodziły się jej obrazy, które w 2000 roku złożyły się na książkę „Smak doli”. W programie Radio Lemko przybliżymy Wam biografię autora i jego opowiadania, usłyszycie również utwory liryczne, takie jak „Pid obłaczkom”, ubrane w muzykę znanych artystów.

Premiera programu w piątek 18.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.