XV Стріча Трьох Поколін з Лемківском Культуром / XV Spotkanie Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską

На початку листопада зыйдут три поколіня Лемків 😊 Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові просит на XV Стрічу Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, того рока посвячена 75. річниці выселіня Лемків в рамах акциі „Вісла”. Першыраз подія буде тырвати два дны – 5 листопада в Пшемкові і 6 листопада Шпротаві – але проґрам не буде єднакій, на двох сценах выступлят ґаздове – Ластівочка і Ластівчата – разом з запрошеныма гістми, каждого дня іншыма. В імени орґанізаторів щыро просиме!

– – – – – – – – – – – –

Na początku listopada spotkają się trzy pokolenia Łemków 😊 Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie zaprasza na XV Spotkanie Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, w tym roku poświęcone 75. rocznicy wysiedlenia Łemków w ramach akcji „Wisła”. Po raz pierwszy wydarzenie będzie trwało dwa dni – 5 listopada w Przemkowie i 6 listopada w Szprotawie – jednak program nie będzie jednakowy, na dwóch scenach wystąpią gospodarze – Łastiwoczka i Łastiwczata – razem z zaproszony gośćmi, każdego dnia innymi. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

На Лемковині церков деревяна / Drewniana cerkiew na Łemkowynie

В найближшім проґрамі зазриме на Лемковину – до Ґладышова – де православны Лемкы будуют Храм Божий. Як добрi знаме, церков єст барз важна в жытю цілой нашой лемківской спільноты. В першім ряді то місце молитвы, але тіж стрічы, сьпіву, плеканя традиций, в котрім оддаєме Богу чест. На ґладышівскім пляцу будує ся деревяна церков, што має быти одтворіньом неістнуючой юж святыні в Незнайові, опорожнілій по выселіню. На тоту ціль парохіяне зберают грошы, о чім сме юж Вас перше повідомляли в нашых медиях. Декотрым певно приходит на думку зьвiданя, по што будувати нову церков. На тото і вельо іншых зьвідянь одповідят о. Ярослав Грич – парох парохіі св. Йоана Крестителя. Почуєте о початках новой святынi, што повело ся юж зробити і як ідут роботы. З парохом бесідувал і несе Вам вістку з рідных гір Фома Болех зо Ждыні.

Премієра проґраму в четвер 27.10.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (29-30.10) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W najbliższym programie zajrzymy na Łemkowszczyznę – do Gładyszowa – gdzie prawosławni Łemkowie budują Dom Boży. Jak dobrze wiemy, cerkiew jest niezwykle ważna w życiu całej naszej łemkowskiej wspólnoty. Przede wszystkim jest to miejsce modlitwy, ale też spotkania, śpiewu, troski o tradycję, w którym oddajemy Bogu cześć. Na gładyszowskim placu wznoszona jest drewniana cerkiew, która ma być rekonstrukcją nieistniejącej już świątyni w Nieznajowej, opustoszałej po wysiedleniu. Na ten cel parafianie zbierają środki, o czym już wcześniej Was informowaliśmy w naszych mediach. Niektórym z Was być może przyjdzie na myśl pytanie, po co budować nową cerkiew. Na to i wiele innych pytań odpowie ks. Jarosław Grycz – proboszcz prarafii św. Jana Chrzciciela. Usłyszycie o początkach nowej świątyni, co udało się już zrobić i jak idą prace. Z proboszczem porozmawiał i niesie Wam wieść z rodzimych gór Tomasz Bolech ze Zdyni.

Premiera programu w czwartek 27.10.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (29-30.10) o godz. 14:00.

Будову церкви в Ґладышові можеш підперти гев / Budowę cerkwi w Gładyszowie możesz wesprzeć tutaj
———-> https://zrzutka.pl/jbh9n8


Модель церкви авторства лемківского артисты, покійного Михала Вархіла
Makieta cerkwi autorstwa łemkowskiego artysty, śp. Michała WarchiłaЦерков в Ґладышові в часі будовы / Cerkiew w Gładyszowie w trakcie budowy

Ластівка значыт надія / Jaskółka oznacza nadzieję

Єст такє невеликє містечко на Нижнім Шлеску, о котрім люде бесідуют „Пшемків столиця Лемків”. І знате што? Нияк тото не чудує, адже на пшемківскім подвірци діє активна лемківска громада, котра орґанізує розмаіты культурно-суспільны подіі. Діти мают змогу вчыти ся лемківского языка в школі і садку, учащати в лекциях закону Божого і парохіяльных ініциятивах при церквах, стрічати ся по сусідскы і заєдно мати лемківскій контекст. При Кружку Стоваришыня Лемків в Пшемкові діє дітячий ансамбль „Ластівчата” – то діточкы розмаітого віку, од маленькых до надцетлітніх, што учащают на артистичны занятя, де вчат ся лемківскых сьпіванок і танців. Чысто натуральне, же молоды ластівчатка роснут і з часом стают ся ластівочками, зато формує нам ся нова старша група „Ластівочка”, котра іде в сьлід за своіма попередниками, котры юж вылетіли з гнізда. Просиме на бесіду з Мартом Німаш, што перешла юж таку стежку і тепер сама стоіт о тото, жебы молодому поколіню подати лемківскы вартости. Побесідуєме о полній сполніня праці з дітми, а попри тім запрезентуєме Вам дебіютове цедечко ансамблю „Ластівчата”, котре появило ся того рока не лемківскім выдавничім рынку. Щыро просиме!

Премієра проґраму в середу 19.10.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (22-23.10) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Jest takie niewielkie miasteczko na Dolnym Śląsku, o którym ludzie mawiają „Przemków stolica Łemków”. Nie bez powodu, ponieważ na przemkowskim podwórku działa aktywna łemkowska społeczność, która organizuje różnorodne wydarzenia społeczno-kulturalne. Dzieci mają możliwość uczyć się języka łemkowskiego w szkole i przedszkolu, uczęszczać na zajęcia religii i inicjatywy parafialne przy cerkwiach, spotykać się po sąsiedzku i mieć jednocześnie łemkowski kontekst. Przy Kole Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie działa dziecięcy zespół „Łastiwczata” – są to dzieci w różnym wieku, od maluchów po nastolatków, które uczestniczą w zajęciach artystycznych, gdzie uczą się łemkowskich pieśni i tańców. Całkowicie naturalną koleją rzeczy jest to, że jaskółeczki rosną i z czasem stają się jaskółkami, dlatego formuje nam się nowa starsza grupa „Łastiwoczka”, podążająca w ślad za swoimi poprzednikami, którzy już wylecieli z gniazda. Zapraszamy na wywiad z Martą Niemasz, jaka przebyła już tę drogę i teraz sama dba o to, aby młodemu pokoleniu przekazać łemkowskie wartości. Porozmawiamy o pełnej spełnienia pracy z dziećmi, a przy okazji zaprezentujemy Wam debiutancką płytę zespołu „Łastiwczata”, która ukazała się w tym roku na łemkowskim rynku wydawniczym. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w środę 19.10.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (22-23.10) o godz. 14:00.

Ластівочка і Ластівчата (fot. A. Kowalski)
Łastiwoczka i Łastiwczata (фот. А Ковальскій)

Марта Німаш з дівчатами з ансамблів Ластівочка і Ластівчата (fot. A. Kowalski)
Marta Niemasz z dziewczętami z zespołów Łastiwoczka i Łastiwczata (фот. А Ковальскій)

Мала істория велькой моды / Mała historia wielkiej mody

В найновшім проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко почyєте жменю сьвітовых цєкавинок по лемківскы о революцийонерах дамской моды. Істория моды вказує нам заєдно суспільны зміны, то істория революцийных думок і вызначаня новых канонів красы, то сильны, певны себе жены і креативны, отворены на зміны мужове. Знате, кого інспірували хабіты монашок, а кого танцеркы фляменко? Хто освободил жены з ґорсету, а хто зас іх в нього втиснул? Тото і іщы веце дознате ся з радіового проґраму о малій істориі велькой моды, котрий зрыхтувала для Вас Міля Пыж з бльоґа Мейк Ляйф Лемко.

Премієра проґраму в середу 11.10.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (15-16.10) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

W najnowszym programie Z Garderoby Make Life Lemko usłyszycie garstkę światowych ciekawostek po łemkowsku o rewolucjonerach damskiej mody. Historia mody ukazuje nam jednocześnie zmiany społeczne, to historia rewolucyjnych pomysłów i wyznaczania nowych kanonów piękna, to silne, pewne siebie kobiety i kreatywni, otwarci na zmiany mężczyźni. Wiecie, kogo inspirowały habity mniszek, a kogo tancerki flamenco? Kto wyswobodził kobiety z gorsetu, a kto znów je w niego wcisnął? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z radiowego programu o małej historii wielkiej mody, który przygotowała dla Was Emilia Pyrz z bloga Make Life Lemko.

Premiera programu w środę 11.10.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (15-16.10) o godz. 14:00.