* Підтримуєме акцию ! * Popieramy akcję ! *

krywulka

Дохід з закупу кривульки буде переказаний на ремонт креста в Липній к. Горлиц.
Панове, то вынятковий подарунок, люба напевно ся втішит :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Dochód z zakupu krywulki będzie przekazany na remont krzyża w Lipnej k. Gorlic.
Panowie, to wyjątkowy prezent, luba z pewnością się ucieszy :-)

http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4844711960

* Простий хлоп – незвиклий чловек * Prosty chłop – niezwykły człowiek *

22 жовтня одишол од нас Ваньо Туз з Волівця. Все з усьміхом витал туристів, якы переходили жолтым путьом коло Його хыжы. Здавало бы ся, простий хлоп, котрий ґаздувал на Лемковині, але для тых, што Го познали, был чловеком незвыклым. Хоц жыл на селі і не міг продолжати едукациі, был мудрий і цєкавий сьвіта. гордий зо свого походжыня, представлял чужым лемківску культуру. О Ваню можна дуже повісти, напевно был особом вынятковом і лишит ся в нашій памяті яко добрий чловек і правдивий Лемко.
Заохочаме прочытати статю:
http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=%2Fludzie%2Ftuz

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22 października odszedł od nas Janek Tuz z Wołowca. Zawsze z uśmiechem witał turystów, którzy przechodzili żółtym szlakiem obok Jego domu. Zdawało by się, prosty chłop, który gospodarzył na Łemkowynie, ale dla tych, którzy go poznali, był niezwykłym człowiekiem. Choć mieszkał na wsi i nie mógł kontynuować edukacji, był mądry i ciekawy świata. Zawsze był dumny ze swojego pochodzenia i prezentował obcym kulturę łemkowską. O Janku można wiele opowiedzieć, z pewnością był osobą wyjątkową i pozostanie w naszej pamięci jako dobry człowiek i prawdziwy Łemko.
Zachęcamy do przeczytania artykułu:
http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=%2Fludzie%2Ftuz

ВІЧНАЯ ПАМЯТ

Jan

* Spotkanie z prof. Grzegorzem Jaworem *

„U średniowiecznych źródeł genezy Łemkowszczyzny.
Wołosi i ich migracje w XIV – XV wieku”

O tym kim byli „wołosi” ? I czy my mamy z nimi coś wspólnego ?

Data spotkania: 21 listopada, godz. 18:00
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Grzegorz Jawor profesor nadzwyczajny, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UMCS. Specjalizuje się w zakresie historii średniowiecznej Polski, a zwłaszcza w historii wsi polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, dziejami osadnictwa wołoskiego w polskich Karpatach oraz edycjami tekstów źródłowych.
Zapraszamy Was serdecznie !

* Спітканя з проф. Ґжеґожом Явором *

Середньовічни джерела ґенези Лемківщини.
Волохи и іх міґрациі в XIV – XV столітях.

Отім ким били «волохи»? И ци ми маме з нима дашто вспільного?

21 листопада, 18:00 год., Центр культури ім. Б.І. Антонича

Ґжеґож Явор професор, заступник директора Інституту Істориі UMCS. Спеціалізує ся в істориі середньовічньой Польщи, а тим більше в істориі польского села на зламі середньовічя и новожитних часів, займує ся волоским осадництвом в Північних Карпатах, а тіж едиційом джерельних текстів.

plakat

* Profesor Bohdan Halczak – czyli spotkanie bardzo udane *

Przedstawiamy Wam kilka zdjęć z wieży Lemko Tower w Strzelcach Krajeńskich, gdzie odbyło się spotkanie poświęcone historii Łemków. Profesor Bohdan Halczak wygłosił (w znakomitym stylu !) wykład popularnonaukowy na temat „Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce w latach 1945-1946 w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego”. Przy okazji spotkania promował swoją najnowszą książkę pt. “Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności”, wydaną i sprzedawaną przez wydawnictwo Tyrsa (www.tyrsa.pl). Po wykładzie można było dostać autograf autora, a i różnym pytaniom do Pana Profesora dotyczącym łemkowskiej historii, tradycji i współczesnych problemów (prawie) nie było końca. Spotkanie znakomite.

1 2 3 6 7 8 4 5

* Стріча з Богданом Гальчаком * Spotkanie z Bohdanem Halczakiem *

Запрашаме гнеска до вежи Lemko Tower в Стшельцях Краєньскых, де о год. 18.00 одбуде ся стріча присьвячена істориі Лемків. Професор Богдан Гальчак выголосит виклад популярнонауковий нт. “Ситуация в полудньово-східньой Польщи в роках 1945-1946 в сьвітлі тайних рапортів чехословаского вивяду”. При нагоді стрічи промувана буде книжка “Істория Лемків од середовічя до сучасности”, яка зявила ся того рока серед публикаций о нашій етнічній групі.

Богдан Гальчак – історик, дохтор габілітуваний, професор Зеленогірского Університету, автор вельох публикаций присьвяченых Лемкам; його родина походит з Брунар горлицкого повіту.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy dziś do wieży Lemko Tower w Strzelcach Krajeńskich, gdzie o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone historii Łemków. Profesor Bohdan Halczak wygłosi wykład popularnonaukowy na temat „Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce, w latach 1945-1946 w świetle tajnych raportów wywiadu czechosłowackiego”. Przy okazji spotkania promowana będzie książka pt. “Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności”, która w tym roku zjawiła się wśród publikacji o naszej grupie etnicznej.

Bohdan Halczak – historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor wielu publikacji poświęconych Łemkom; jego rodzina pochodzi z Brunar w powiecie gorlickim.

На знимці Лемкы з Бортного / Na zdjęciu Łemkowie z Bartnego
джерело / źródło: lemko.org

spotkanie

* Dawid wygrał !!! *

Відоміст з остатньой хвилі !

Давид Сьвєрчыньскі выграл з Лукашом Дебнаром з Прешова і здобыл пас Медженародового Чемпіона Словациі.

Гратулюєме !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wiadomość z ostatniej chwili !

Dawid Świerczyński wygrał z Lukášem Debnárem z Prešova i zdobył pas Międzynarodowego Mistrza Słowacji.

Gratulujemy !

kb-2

* Лемко на рингу * Łemko na ringu *

Заран в Бардейові (Словация) наш камарат Давид Сьвєрчыньскі буде бороти ся о пас International Champion Profi в формулі К-1.

25-літній Давид з Криниці то молдий Лемко, котрого дідове походили з Ґладышова i Баницi. Він все з гордістю зазначат своє походжыня – коли выходит на ринг, пригрыват му лемківска музика, а на своіх короткых ногавках має вышиту русиньску фану з медведьом. Навет його колегы з клюбу разом з ним тренуют в ритмі нашых сьпіванок. На штоден Давид тренує та є інструктором кік-боксингу і муай-тай в клюбі УКС Астра Криніца-Здруй. Скінчыл Політехніку Краківску з титулом магістер інжынер. Його категорія вагова і ріст: 81кг, 175цм.

Хто має можливіст, заохочаме заіхати до Бардейова, штобы підтримати Давида. Гев найдете дрібниці подіі: https://www.facebook.com/events/764028356996360/

Jutro w Bardejovie (Słowacja) nasz przyjaciel Dawid Świerczyński będzie walczył o pas International Champion Profi w formule К-1.

25-letni Dawid z Krynicy-Zdroju to młody Łemko, którego dziadkowie pochodzą z Gładyszowa i Banicy. On zawsze z dumą zaznacza swoje pochodzenie – kiedy wchodzi na ring, przygrywa mu łemkowska muzyka, a na swoich spodenkach wyszytą ma rusińską flagę z niedźwiedziem. Nawet jego koledzy z klubu razem z nim trenują w rytmie naszych piosenek. Na co dzień Dawid trenuje i jest instruktorem kick-boxingu i Muay Thay w klubie UKS Astra Krynica-Zdrój. Skończył Politechnikę Krakowską z tytułem magister inżynier. Jego kategoria wagowa i wzrost: 81kg, 175cm.

Kto ma możliwość, zachęcamy aby pojechał do Bardejova, żeby wesprzeć Dawida. Tutaj znajdziecie szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/764028356996360/

kb-1 kb-2 kb-3 kb-4 kb-5 kb-6 kb-7 kb-8 kb-9 kb-10 kb-11 kb-12

* „Лемко” в Ґожові * „Łemko” w Gorzowie *

Lemko-0 Lemko-1 Lemko-2 Lemko-3 Lemko-4

В пришлу неділю акторе лігницкого театру выступлят на ґожівскій сцені!

„Лемко” выставлений буде в рамах ХХІІ Стрічы Культуры Лемківской, котрой організатором є Стоваришыня Лемків кружок в Ґожові Велькопольскым.

Театральний выступ попередит концерт ансамблю Lemko Tower. Музиканты запрезентуют репертуар, котрый юж недолго зявит ся на іх новим альбомі.

Коли: 9 листопада 2014р., год. 17.00
Де: Театр ім. Юлюша Остервы в Ґожові Велькольскым (адрес: ул. Театральна 9)
Патрон медіальний: Радіо Лемко

При тій нагоді для нашых слухачы повториме програм „О ‚Лемку’ по польскы”, в котрым бесiдувалисме з Яцком Ґломбом, директором Театру Моджеєвской в Лігниці і Робертом Урбаньскым, сценаристом „Лемка”. О жытю на чужыні старого Лемка, мріях повороту і спокою, меджепокіліньовым діалогу і вшыткым, што за кулісамы оповіме в гнешній аудициі.

На програм в Радіо Лемко запрашаме гнеска о год. 19.00 i заран о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W przyszłą niedzielę aktorzy legnickiego teatru wystąpią na gorzowskiej scenie!

„Łemko” wystawiony będzie w ramach XXII Spotkania z Kulturą Łemkowską, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Łemków Koło w Gorzowie Wielkopolskim.

Występ teatralny poprzedzony będzie koncertem zespołu Lemko Tower. Muzycy zaprezentują repertuar, który już niebawem pojawi się na ich nowym albumie.

Kiedy: 9 listopada 2014 r., godz. 17.00
Gdzie: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. (adres: ul. Teatralna 9)
Patron medialny: Radio-Lemko.pl

Przy tej okazji dla naszych słuchaczy powtórzymy program „O ‚Łemku’ po polsku”, w którym rozmawialiśmy z Jackiem Głombem, dyrektorem Teatru im. Heleny Modrzejewskiej i Robertem Urbańskim, scenarzystą „Łemka”. O życiu starego Łemka na obczyźnie, marzeniach powrotu i spokoju, międzypokoleniowym dialogu i wszystkim, co za kulisami opowiemy w dzisiejszej audycji.

Na program w Radio Lemko zapraszamy dzisiaj o godz. 19.00 oraz jutro o godz. 13.00.