* З пасийом през жытя – бесіда з паном Ваньом Цимбаляком ч. 1 / Z pasją przez życie – wywiad z panem Janem Cymbalakiem cz. 1 *

Музыка для пана Ваня Цимбаляка была одміном в штоденным жытю, вдякы ній розвинули ся іншы заінтересуваня, уж барже технічны: конструованя гушель і майструваня в дереві. З бесіды дознаме ся, як Пан Ваньо лучыли приємне з обовязками, але тіж оповідят нам дакус од страны технічной, як выглядат робота лутника аматора, майстерковича. Не може Вас бракнути!

Емісия програму в понедільок (25.09) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Muzyka dla pana Jana Cymbalaka była odskocznią w codziennym życiu, dzięki niej rozwinęły się u niego inne zainteresowania, bardziej techniczne: konstruowanie skrzypiec i majsterkowanie z drewnem. Z wywiadu dowiemy się, jak Pan Jan łączył przyjemności z obowiązkami, ale również przedstawi nam nieco od strony technicznej, jak wygląda praca lutnika amatora, majsterkowicza. Nie może Was zabraknąć!

Emisja programu w poniedziałek (25.09) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Ваньо Цимбаляк, Ярко Стремецкій і Павло Басалыґа

Jan Cymbalak, Jarosław Stremecki i Paweł Basałyga

* Наше село не пропало! / Nasza wioska nie zniknęła! *

Подумайте, як бы сте ся чули, кєбы сте по роках одкрыли, же село Вашых предків не зникло з поверхні землі. Ціла родина думала, же неє по ним сьліду, а ту стрічате ся з припадковом особом і чуєте „є тото село, я там жыю, аж і церков маме!”. Такы слова почули пан Михал з Украіны, коли стрітили ся з нашом редакцийном камаратком Оксаном. І о тім буде бесіда в наступнім проґрамі. О одкрываню на ново своіх корени і вертаню на землю дідів, як в очах Лемків выглядат село, котрого мало не быти… Eмісия авдициі в пятницю (22.09.) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю o 21:00.

*21:00 і 22:00 за укр. часом

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pomyślcie, jak byście się czuli, jakbyście po wielu latach odkryli, że wioska Waszych przodków nie zniknęła z powierzchni ziemi. Cała rodzina myślała, że nie pozostało po nim śladu, a tu spotykacie przypadkową osobę i słyszycie „ta wioska istnieje, ja tam mieszkam, mamy nawet cerkiew!”. Takie słowa usłyszał Pan Michał z Ukrainy, kiedy spotkał się na Watrze z naszą redakcyjną koleżanką Oksaną. I o tym będzie rozmowa w kolejnym programie. O odkrywaniu na nowo własnych korzeni i powrotach na ziemię dziadków, jak w oczach Łemków wygląda wioska, której miało nie być. Emisja audycji w piątek (22.09.) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21:00.

Од ліва: Михал Чулик, Оксана Грабан, Михал Смереканич
Od lewej: Michał Czułyk, Oksana Graban, Michał Smerekanycz

* До самой Варшавы корчмы не минете / Do samej Warszawy karczmy nie miniecie *

Послухайте як давно лосяньскы мазяре гандлювали по цілій Европі, а попри тім лікували безплідніст і втікали перед ‘фінанцами’. Не знате кым были тоты фінанцы? Не бійте ся, вшытко пояснят Вам нашы гості – Михал Губяк і Василь Шлянта. Істориі з мазярского жытя – лем в Радіо Лемко! Почуєте іх в пятницю (14.09) о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю о 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Posłuchajcie o tym, jak maziarze  z Łosiа handlowali w całej Europie, przy okazji lecząc bezpłodność i uciekając przed ‘financami’. Nie macie pojęcia kim byli ‘finance’? Nie martwcie się, wszystko wyjaśnią Wam nasi goście – Michał Hubiak i Wasyl Szlanta. Historie z życia maziarzy – tylko w Radio Lemko! Usłyszycie je w piątek (14.09) o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21:00.

од ліва: Михал Губяк, Василь Шлянта, Грис Суханич
od lewej: Michał Hubiak, Wasyl Szlanta, Grzegorz Suchanicz

* Што найгірше – чловек уж пережыл / Co najgorsze – człowiek już przeżył *

За нами головны овходы 70. річниці акциі „Вісла”. Акциі траґічной в скутках, котру памятат найстарше поколіня. Страх пред незнаным, банованя за втраченым, туга по гнешній ден – так найчастійше споминают тоту страшну подію єй сьвідкове. Проcиме выслухати спомины выселеной в 1947 р. з села Білцарева Теклі Трохановской з дому Пецух, яка рішыла поділити ся свойом історийом. Емісия проґраму в понедільок (18.09) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – –

Za nami główne obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”. Akcji tragicznej w skutkach, którą pamięta starsze pokolenie. Strach przed nieznanym, tęsknota za utraconym, żal po dziś dzień – tak najczęściej wspominają to straszne wydarzenie jego świadkowie. Zapraszamy do wysłuchania wspomnień wysiedlonej w 1947 r. ze wsi Binczarowa Tekli Trochanowskiej z domu Pecuch, która zdecydowała podzielić się swoją historią. Emisja programu w poniedziałek (18.09) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Авторка авдициі, Наталія Цьолка, з бабом Текльом.
Autorka audycji, Natalia Ciołka, z babcią Teklą.

 

* «Порожня хыжа» / „Pusty dom” *

Зас маме приємніст запросити Вас на вернісаж выставы XVII едициі Лемківского Єрусалима під наголовком „Порожня хыжа”. Од 1 вересня в Ліґницкій Галериі Штукы Ring можете обзерати нову експозицию, а вернісаж буде 15 вересня o годині 18:45.
Выставу мож одвиджати до 1 жолтня 2017 рока.

Зыйдме ся на Лемківскім Єрусалимі!

– – – – – – – – – – – – – – – –

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż XVII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej „Pusty dom”. Od 1 września w Legnickiej Galerii Sztuki Ring można oglądać nową ekspozycję, natomiast wernisaż odbędzie się 15 września o godz. 18:45.
Wystawa potrwa do 1 października 2017 r.

Spotkajmy się na Łemkowskim Jeruzalem!

 

* Лемкы то не такє „штоси” – а штоси великє / Łemkowie to nie takie „coś” – a coś wielkiego *

Лемковино, краю рідний, ниґда Тебе не забуду – повідат стискаюча серце лемківска сьпіванка. Памят і плеканя свого то обовязок, што лежыт на хырбетах нашых, діти і внуків выгнаных. Час тече, а разом з ним чыряют ся поколіня, наш труд приберат гнеска кус іншу форму, як перед роками… Найважнійше, жебы не забыти. О любови до лемківской культуры і стояню о своє будеме бесідувати з паньом Анном Головчак, членом ансамблю „Лемковина” зо Львова. В найближшім проґрамі познате історию хору і ситуацию Лемків зза східньой границі. Емісия в середу (13.09) о год. 20:00*, повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00*.

* о 21:00 годині за укр. часом

– – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowyno, rodzimy kraju, nigdy Cię nie zapomnę – mówi chwytająca za serce łemkowska pieśń. Pamięć i dbanie o swoje to obowiązek, niesiony na barkach naszych, dzieci i wnuków wygnanych. Czas mija, a razem z nim zmieniają się pokolenia, nasz trud przybiera nieco inną formę, niż przed laty… Najważniejsze, aby nie zapomnieć. O miłości do łemkowskiej kultury i trosce o tradycje rozmawiać będziemy z panią Anną Hołowczak, członkiem zespołu „Lemkowyna” ze Lwowa. W najbliższym programie poznacie historię chóru i sytuację Łemków zza wschodniej granicy. Emisja w środę (13.09) o godz. 20:00*, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00*.

* o godzinie 21:00 zgodnie ze strefą czasową na Ukrainie

Ансамбль Пісьні і Танця „Лемковина” (Львів) на Лемківскій Ватрі в Ждыни.
Фот
. Бартломєй Кєлтыка

Zespół Pieśni i Tańca „Lemkowyna” (Lwów) na Łemkowskiej Watrze w Zdyni.
Fot. Bartłomiej Kiełtyka.

* Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc *

В найближшій авдициі з циклю Лемколянд на добраніч ждут Вас три короткы байочкы з книжкы Оксаны Грабан „Оповіданкы бабы Теклі”. Хто поміг Ванцьови справити, же в лісі было чути сьпів шковранків? Як мож вырыхтувати хытру лишку? І што нас стрічат за добры вчынкы для другых істот? Тото вшытко в проґрамі для наймолодшых! Слухайте нас в понедільок (11.09) о 19:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о 19:00.
– – – – – – – – – – – – –
W najbliższej audycji z cyklu Lemkoland na dobranoc czekają na Was trzy krótkie bajki z książki Oksany Graban „Opowieści babci Tekli”. Kto pomógł Wanciowi sprawić, że w lesie rozbrzmiewał śpiew skowronków? Jak można zwieść na manowce chytrego lisa? I co nas spotyka za dobre uczynki dla innych istot? To wszystko w programie dla najmłodszych! Słuchajcie nas w poniedziałek (11.09) o 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 19:00.

* Народины і кстины в Лемків / Narodziny i chrzciny u Łemków *

„Гнеска весіля, заран поправины, за девят місяци підеме на кстины” – голосит весільна присьпівка. Традициі звязаны з вінчаньом, тым важным моментом в жытю чловека, сут нам добрі знаны, до гнеска декотры практикуєме. А знате дашто о традициях звязаных з народинами і кстинами? Чули сте о даякых обрядах і віруванях? Не втримало ся іх дуже, зато Марта Грабан-Бутрин рішыла зімати тоты зникаючы елементы лемківской культуры і ім посвятила своі науковы баданя. В найближшій авдициі оповіст о тім, як Лемкы рыхтували ся до принятя на сьвіт нового жытя і як го витали.

О народинах і кстинах в четвер (07.09) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

„Dzisiaj wesele, jutro poprawiny, za dziewięć miesięcy przyjdziemy na chrzciny” – głosi weselna przyśpiewka. Tradycje związane ze ślubem, tym ważnym momentem życia człowieka, są nam dobrze znane, do dziś niektóre praktykujemy. A wiecie coś o tradycjach związanych z narodzinami i chrzcinami? Słyszeliście o jakichś obrzędach i wierzeniach? Nie zachowało się ich wiele, dlatego Marta Graban-Butryn zdecydowała się uchwycić te znikające elementy kultury i im poświęciła swoje badania naukowe. W najbliższej audycji opowie Wam, jak Łemkowie przygotowywali się do przyjęcia na świat nowego życia i jak je witali.

O narodzinach i chrzcinach w czwartek (07.09) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Жены з Боданркы, фот. Ганс Гільденбранд
Kobiety z Bednarki, fot. Hans Hildebrand

 

* Колыш-же ся, колыш / Kołyszże się, kołysz *

Помалы кінчыт ся літо і витаме новий шкільний рік… Але то не конец вандрівок! На осін з охотом одвиджаме паркы і лісы, штобы позберати дары, якы дає нам природа. Не лем зато гын приходиме. Серед дерев чуєме ся барз добрі, так як головний богатыр наступной байкы – Митро. „Колыш-же ся колыш” то оповіст о велькій приязни дорастаючого хлопця з явором.

Просиме Вас на вечірну авдицию з циклю Лемколянд на добраніч. Емісия в понедільок (04.09) о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Powoli kończy się lato i witamy nowy rok szkolny… Ale to nie koniec wędrówek! Jesienią z chęcią odwiedzamy parki i lasy, aby nazbierać darów, które daje nam przyroda. Nie tylko dlatego tam przychodzimy. Wśród drzew czujemy się bardzo dobrze, tak jak główny bohater kolejnej bajki – Mytro. „Kołyszże się, kołysz” to opowieść o wielkiej przyjaźni dorastającego chłopca i jawora.

Zapraszamy na wieczorną audycję z cyklu Lemkoland na dobranoc. Emisja w poniedziałek (04.09) o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 19:00.