* Слово на Велькій Піст * Słowo o Wielkim Poście *

Од покаяня до очыщчыня, од долгых духовых рыхтувань до Світлой Пасхы. Не о мясо лем іде, а о штоси веце ! О сенсі Велького Посту буде радила Наталія Ціолка. Запрашаме до выслуханя аудициі. Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторіня як все, в неділюо год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Od nawrócenia do oczyszczenia, od długich duchowych przygotowań do Paschy. Nie o mięso tylko chodzi, a o coś więcej ! O sensie Wielkiego Postu będzie mówić Natalia Ciołka. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Sobota godz.19.00. Powtórka jak zawsze, w niedzielę o godz.13.00.

audycja

* „Там на горі черешенька” * „Tam na hori czereszeńka” *

Фундация Стара Дорога выдала платню з архівальныма записами лемківскых сьпіванок і музычных творів.
Fundacja Stara Droga wydała płytę z archiwalnymi nagraniami łemkowskich pieśni i utworów muzycznych.

Платня „Там на горi черешенька” представлят пiснi i музыку зареєструвану професором Романом Райнфусом в часi його тереновых досліджынь на Лемковинi. Материял, котрий ся находит на платнi, записаний был на шпульовых тасьмах в 60. роках. Дотепер непублiкуваны награня походят з архiву Стоваришыня Народных Творцiв в Люблiнi. На платнi находит ся 66 награнь, головнi пiснi представляючы цiлий цикл родинных обрядiв, пак штоденны спiванкы. Посеред них особливу увагу вартат звернути на примiры пастырскых пiснi, собiтковых, а тiж фраґменты з вечырків, представлiнь в стылю commedia dell’arte, якы проходят в часi домовых стрiч в перiодi Филипiвкы…

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Płyta „Tam na hori czereszeńka” prezentuje pieśni i muzykę zarejestrowane przez prof. Romana Reinfussa w trakcie badań terenowych na Łemkowszczyźnie. Materiał zawarty na płycie zarejestrowany został na taśmach szpulowych w latach 60 – tych. Niepublikowane dotychczas nagrania pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Na płytę składa się zbiór 66 nagrań, głównie pieśni, prezentujących cały rok obrzędowy, cykl obrzędów rodzinnych, a także pieśni powszechnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują przykłady pieśni pasterskich, sobótkowych, jak również fragmenty z weczyrków, przedstawień w stylu commedia dell’arte, odbywających się w trakcie domowych spotkań podczas trwania postu adwentowego…

Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://www.staradroga.com/wydawnictwo/tam-na-hori-czereszenka.html

fundacja stara droga

* Мобілізуєме Краків ! * Mobilizujemy Kraków ! *

Гоп, гоп! Хто мешкат в Кракові, заохочаме, штобы нашол час гнеска вечером. Режысер Кшыштоф Кжыжановскі запрашат на показ свого фільму о Лемках „Нарід штоси смутний”. Головним геройом є наш приятель Ваньо з невеличкого села на Лемковині – Воловец. Неє Го уж серед нас, тот документ заховал образ Ваня, котрого треба памятати і вартат познати.
Краковяне! (І тоты родовиты, і тоты тымчасовы :-) ) Хто може – заходте!

Коли – гнеска, год. 18.00
Де – Центр Культуры Жыдівской (ul. Maiselsa 17)

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Hop hop! Kto mieszka w Krakowie, zachęcamy, aby znalazł czas dziś wieczorem. Reżyser Krzysztof Krzyżanowski zaprasza na pokaz swojego filmu o Łemkach „Naród coś smutny…”. Głównym bohaterem jest nasz przyjaciel Wanio z niewielkiej wsi na Łemkowszczyźnie – Wołowiec. Nie ma Go już wśród nas, ten dokument zachował obraz Wania, którego trzeba pamiętać i warto poznać.
Krakowianie! (I ci rodowici, i ci tymczasowi :-) ) Kto może – przychodźcie!

Kiedy – dziś, godz. 18.00
Gdzie – Centrum Kultury Żydowskiej (ul. Maiselsa 17)

film

* Буде ярмак, буде… * Będzie jarmark, będzie… *

22 марця в Загороді Мазярскій в Лоси буде Лемківско-Поґужаньскый Великодний Ярмак.
До 8 марця творці можут зголашати ся до участи, дрібниці найдете за мотузком: http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarz…/…/jarmark-wielkanocny-1
– – – – – – – – – – – – – – – –
22 marca w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu odbędzie się Łemkowsko-Pogórzański Jarmark Wielkanocny.
Do 8 marca twórcy mogą zgłaszać chęć udziału, szczegóły znajdziecie pod linkiem: http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarz…/…/jarmark-wielkanocny-1

logo-muzeum

* Książka – Transmisja tożsamości (Studium przypadku Łemków) *

Praca ta stanowi istotne i ważne uzupełnienie informacji o Łemkach przesiedlonych na północne tereny Ziemi Lubuskiej i zwraca uwagę nie na historię i tragedię przesiedlenia, ale na teraźniejszość i przyszłość w kontekście tożsamości.

Uwaga – jest to publikacja naukowa. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany otrzymaniem egzemplarza książki prosimy kontaktować się drogą mailową w tej sprawie bezpośrednio z autorką, Panią doc. dr Beatą Orłowską (adres mailowy: sowa2014@op.pl). Zachęcamy !

Transmisja

* Маланка Афтер Парти Вро * Małanka After Party Wro *

Час забав ся скінчыл, тепер можеме лем поспоминати :-) Віділи сте знимкы з Вроцлaвя ? Стрічу зорганізувала група „Приятелі”, з концертом выступил ансамбль „Припадок”, а до забавы грал „Бурян”. Недовго відеореляция в ЛемкоTV :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Czas zabaw dobiegł końca, teraz możemy jedynie powspominać :-) Widzieliście zdjęcia z Wrocławia ? Spotkanie zorganizowała grupa „Przyjaciele”, z koncertem wystąpił zespół „Prypadok”, a do zabawy grał „Burjan”. Niebawem videorelacja w LemkoTV :-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* Забава в Лігниці (Коссак) * Zabawa w Legnicy (Kossak) *

Обізрийте, як ся бавлят молоды Лемкы :-) А якы сут креатывны! Котры перебраня найбарже ся Вам подабают ?

Автором знимок є Югаска Сьпяк.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obejrzyjcie, jak się bawią młodzi Łemkowie :-) A jakże są kreatywni ! Które przebrania najbardziej się Wam podobają ?

Autorem zdjęć jest Joanna Śpiak.

1 2 3 4 5 6 7 8

* Слyховиско – Мирослав Нагач „Бомбель” * Słuchowisko – Mirosław Nahacz „Bombel” *

„Дай Боже добриден! Витам вас сяк-так, хоц-як, абы-як. Я Бомбель на затриманці, бо сіджу праві ту, прото на затриманцi…” – такыма словами зачынат свою оповіст головний герой другой книжкы Мирослава Нагача пн. „Бомбель”. Публікация в языку лемківскым зявила ся в 2014 р. з ініціатыви видавництва Лемко Тавер. То уж друга книжка з сериі „Ґолем”, котра презентує переклады сьвітовой літератутры. Перший в сериі был „Малий Прінц” Антуана де Сент-Екзюпері. Так єдну, як і другу книжку на нашу мову переложил Петро Криницкий.
Запрашаме на слухаовиско !
Фрагмент „Бомля” почуєте в неділю о год. 19.00. Повторіня в понедільок тіж о 19.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
„No więc cześć i strzałka. Jestem Bombel na przystanku, bo siedzę właśnie tu, i dlatego na przystanku” – takimi słowami zaczyna swoją opowieść główny bohater drugiej książki Mirosława Nahacza pt. „Bombel”. Publikacja w języku łemkowskim pojawiła się w 2014 r. z inicjatywy wydawnictwa Lemko Tower. To już druga książka z serii „Golem”, która prezentuje tłumeczenia dzieł literatury światowej. Pierwszym z serii był „Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry. Zarówno jedną, jak i drugą książkę na nasz język przetłumaczył Piotr Krynicki.
Zapraszamy na słuchowisko !
Fragment „Bombla” usłyszycie w niedzielę o godz. 19.00. Powtórka w poniedziałek również o 19.00.

Bombel