* Коли жытя проходило іщы нормальні * Kiedy życie szło jeszcze normalnie *

Перша частина бесіды з паном Адамом Барном. Буде про довоєнну Лемковину, парібчыня і ґаздуваня.

Емісия програму в пятницю 01.01 2016р. о год. 19.00, повторіня в неділю о 19.00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pierwsza część rozmowy z panem Adamem Barną. Będziecie mogli posłuchać o dowojennej Łemkowszczyźnie, życiu parobka i gazdów.

Emisja programu w piątek 01.01 2016r.  o godzinie 19.00, powtórka w niedzielę o 19.00.

Adam Barna

 

*Наш пан Цисар * Nasz pan Cesarz*

Наш пан Цисар, малюваны гусаре, касарні, майоровы коні і невірны фраіркы. Тото вшытко найдете в Радіо Лемко! Слухайте авдицию про рекрутскы сьпіванкы!

Емісия в понедільок  о 19.00, повтаряме в неділю о 18.00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Nasz pan Cesarz, malowani huzarzy, koszary, majorowe konie i niewierne narzeczone. To wszystko znajdziecie w Radio Lemko! Słuchajcie audycji o rekruckich pieśniach!

 Emisja w poniedziałek  o 19.00, powtórka w niedzielę o 18.00.

rkom4

 

* Надія на свята * Nadija na święta *

Оголашаме результаты нашого святочного конкурсу :) При нагоді авдициі про найновшу платню ансамблю НАДІЯ мож было выграти альбум „Магія Свят”. Уважны слухачы одповіли на зьвіданя про наклад того выданя – 23 тис. :) Серед осіб, котры взяли участ в конкурсі і сполнили вшыткы умовы, выльосували сме выграного. „Магію Свят” з автографами членів групы Надія отримат Ольга Гойсак :) Ґратулюєме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ogłaszamy wyniki naszego świątecznego konkursu :) Przy okazji audycji o najnowszej płycie zespołu NADIJA można było wygrać album „Magia Świąt”. Uważni słuchacze odpowiedzieli na pytanie dotyczące nakładu tego wydania – 23 tys. :) Wśród osób, które wzięły udział w konkursie i spełniły wszystkie warunki, wylosowaliśmy zwycięzcę. „Magię Świąt” z autografami członków grupy Nadija otrzyma Olga Hojsak :) Gratulujemy!

P1100030

* Кус о Караімах – част 3 * Co nieco o Karaimach – część 3 *

По чым познати Караіма? Што го выріжнят? Ци бесідує по свому? О звычаях і традыциях оповіст Маріола Абковіч — ведуча Стоваришыня Караімів в Полщи. Просиме на 3 част з циклю Кус о Караімах. Емісия в четвер о 19:00, повтаряме в неділю о 20.00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Po czym poznać Karaima? Co go wyróżnia? Czy mówi po swojemu? О zwyczajach i tradycjach opowie Mariola Abkowicz — przewodnicząca Związku Karaimów w Polsce. Zapraszamy na 3. część z cyklu „Co nieco o Karaimach”. Emisja w czwartek o 19.00, powtarzamy w niedzielę o 20.00.

12369113_1001591319908588_5744154573542149931_n

* Кус о Караімах част 2 * Co nieco o Karaimach część 2 *

Караімізм єдночасьні як народовіст і релігія. Просиме на другу част авдициі, в котрій Маріола Абковіч — ведуча Стоваришыня Караімів в Полщи — оповіст о походжыню той групы і впровадит в єй історию. Емісия в середу о 19.00, повторіня в неділю о 19.00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Karaimizm jednocześnie jako narodowość i religia. Zapraszamy na drugą część audycji, w której Mariola Abkowicz — przewodnicząca Związku Karaimów w Polsce — opowie o pochodzeniu tej grupy i wprowadzi w jej historię. Emisja w środę o 19.00, powtórka w niedzielę o 19.00.

12369113_1001591319908588_5744154573542149931_n

* Кус о Караімах – част 1 * Co nieco o Karaimach – część 1 *

Вродил ся на Украiнi, мешкат в Полщи, обертат ся медже Лемками, а недавно одкрыл, же в четвертій части є Караімом. Просиме на авдицию, в котрій Михал Куліченко в бесіді з Наталійом Ціолком оповіст о своіх корінях і засьпіват по караімскы. Емісия в віторок о 19:00, повтаряме в неділю о 18:00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Urodził się na Ukrainie, mieszka w Polsce, obraca się między Łemkami, a niedawno odkrył, że w jednej czwartej jest Karaimem. Zapraszamy na audycję, w której Michał Kuliczenko w rozmowie z Natalią Ciołką opowie o swoich korzeniach i zaśpiewa po karaimsku. Emisja we wtorek o 19:00, powtarzamy w niedzielę o 18:00.

mike (1)

 

* Календар ЛЕМКОЛЯНД 2016 * Kalendarz LEMKOLAND 2016 *

Як выглядат Лемковина в очах діти? Одповід на тото зьвіданя можеме найти в Календарі Лемколянд на 2016 рік, котрий тілко што ся вказал.

Календар то выняткове выдавництво, котре містит 12 кольоровых образків, вказуючых Лемковину в штырйох порах рока. Малюнкы зробили діти в рамах плястычного конкурсу, оголошеного без Лемколянд (www.lemkoland.com). Серед надосланых праць дванадцет найкражшых ініціаторе выбрали до календаря.

Календар сполнят едукацийну функцию, адже назвы місяци поданы сут в двох языковых версиях: польскій і лемківскій (кирилицьом і латинком). Крім того в календарі означены сут найважнійшы церковны і костельны свята, а і дни вільны од роботы, державны свята, такой цєкавы, а мало знаны.

„Календар для діти Лемколянд” то нова ініціятыва Фундациі Стара Дорога, котра має на ціли едукацию наймолодшого поколіня Лемків (м.ін. фундация провадит першу лемківску едукацийну сторінку для діти і выдає часопис «Лемколянд»).

Дохід з продажы перезначений буде на створіня спеціального фонду, котрий має всперати діти і молодіж з талантом артистычным, такой на поміч в проваджыню едукацийной і выдавничой діяльности Лемколянду (інтернетовой сторінкы для діти www.lemkoland.com і лемківского едукацийного часопису для наймолодшых).

Заохочаме купити календар-цеголку. Ціна 20 зл + кошт пересилкы. Календар в кольорі, 13 сторін, формат А3, лімітувана едиция.

Замовліня: info@lemkoland.com

Веце на:www.lemkoland.com, www.staradroga.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jak wygląda Łemkowyna, widziana oczami dzieci? Odpowiedź na to pytanie możemy odnaleźć w Kalendarzu Lemkoland na rok 2016, który właśnie się ukazał.

Kalendarz to wyjątkowe wydawnictwo, zawierające 12 kolorowych obrazków ukazujących Łemkowynę w czterech porach roku. Rysunki zostały wykonane przez dzieci w ramach konkursu plastycznego ogłoszonego przez Lemkoland (www.lemkoland.com). Spośród zgłoszonych prac dwanaście najpiękniejszych zostało wybranych do kalendarza.

Kalendarz spełnia funkcję edukacyjną bowiem nazwy miesięcy podane zostały w dwóch wersjach językowych: polskiej i łemkowskiej (cyrylicą, łacinką). Ponadto w kalendarium zaznaczono najważniejsze święta cerkiewne i kościelne, a także dni wolne od pracy, święta państwowe oraz ciekawe, a mało znane

„Kalendarz dla dzieci Lemkoland” to nowa inicjatywa Fundacji Stara Droga, która działa na rzecz edukacji najmłodszego pokolenia Łemków (m.in. fundacja prowadzi pierwszą łemkowską edukacyjną stronę dla dzieci oraz wydaje czasopismo edukacyjne Lemkoland).

Dlatego też dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na utworzenie specjalnego funduszu stypendialnego, którego celem będzie wspieranie utalentowanych artystycznie łemkowskich dzieci i młodzieży oraz pomoc w prowadzeniu dotychczasowych działań edukacyjnych i wydawniczych Lemkoland (internetowa strona dla dzieci www.lemkoland.com oraz łemkowskie edukacyjne czasopismo dla najmłodszych)

Zachęcamy do zakupienia kalendarza-cegiełki. Cena: 20 zł + koszty przesyłki. Kalendarz kolorowy,13 stron, format A3, edycja limitowana.

Zamówienia: info@lemkoland.com

Więcej na www.lemkoland.com, www.staradroga.com

12391185_668890246585956_6045849649236544600_n

3

 

* Ой, хто, хто Миколая любит * Oj, chto, chto Mykołaja lubyt *

Гнеска святкуєме праздник Святого Миколая Чудотворця. Припамятайте собі пісню, котру напевно співали сте, кєд сте были дітми :)

Ой, хто, хто Миколая любит,
Ой, хто, хто Миколаю служыт,
Тому святий Миколай,
На всякій час помагай, Миколаю!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призиває,
Тот все з горя вийде ціло,
Охоронит душу, тіло, Миколаю!

Ой, хто, хто спішит в Твоі двори,
Того Ти на земли і в мори
Все хорониш од напасти,
Не даш йому в гріхы впасти,Миколаю!

Миколай, моли ся за нами,
Благаме Тебе зо слезами.
Ми Тя будем выхваляти,
Імя Твоє величати
На віки.

Продолжайме діло Святого Миколая! Прилучте ся до нашой святочной акциі Благодарна лемківска пачка. Разом поможеме лемківскым родинам :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś obchodzimy dzień Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Przypomnijcie sobie pieśń, którą z pewnością śpiewaliście, będąc dziećmi :)

Oj, chto, chto, Mykołaja lubyt,
Oj, chto, chto, Mykołaju służyt,
Tomu światyj Mykołaj
Na wsiakij czas pomahaj, Mykołaju!

Oj, chto, chto, k niomu prybihaje,
Na pomicz joho pryzywaje,
Tot wse z horia wyjde ciło,
Ochoronyt  duszu, tiło, Mykołaju!

Oj, chto, chto, spiszyt w Twoi dwory,
Toho Ty na zemly i w mory
Wse choronysz od napasty
Ne dasz jomu w hrichy wpasty, Mykołaju!

Mykołaju, moly sia za namy,
Błahame Tebe zo slezamy.
My Tia budem wychwalaty,
Imia Twoje welyczaty na wiky.

Kontynuujmy dzieło Świętego Mikołaja! Przyłączcie się do naszej świątecznej akcji Szlachetna łemkowska paczka. Razem pomożemy łemkowskim rodzinom :)

mykolaj zilinko 6

Автор іконы Св. Миколая: Роман Зілінко
Autor ikony Św. Mikołaja: Roman Zilinko

* Santa Claus VS Святий Миколай *

Білым запрягом з Кола Підбігунового, през Гамерику, просто до Миры Ликыйской. Значыт в ден памяти святого Миколая. Просиме на суботню авдицию, в котрій „одциґаниме” кус образ святого. Як все – початок о 19.00! Повтаряме в неділю о 21.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na białym zaprzęgu z Koła Podbiegunowego, przez Amerykę, prosto do Miry. Czyli w dzień pamięci św. Mikołaja. Zapraszamy na sobotnią audycję, w której „odcyganimy” obraz świętego. Początek jak zawsze o 19.00! Powtarzamy w niedzielę o 21.00.
ой хто
Джерело: LemCarpet