* Кермеш в Ліґници [ФОТО] / Święto parafialne w Legnicy [FOTO] *

27-28.08.2018 в ліґницкій грекокатолицкій парохіі, де парохом є о. Мирослав Драпала, проходили торжества очелены през владику Володимира Ющака, звязаны з храмовым праздником Успіня Пресвятой Богородиці. Літургію одсьпівал хор Крилос. В часі кермешу мож было видіти выставу праць пана Володислава Ревака, а до почастунку грали музикы з місцевой парохіі.

– – – – – – – – – – – – – –

27-28.08.2018 w legnickiej parafii greckokatolickiej, gdzie proboszczem jest ks. Mirosław Drapała, odbyły się nabożeństwa z udziałem biskupa Włodzimierza Juszczaka, związane ze świętem Zaśnięcia Bogurodzicy. Liturgię odśpiewał chór Kryłos. W czasie kermeszu można było obejrzeć wystawę prac pana Władysława Rewaka, a do poczęstunku zagrali muzycy z miejscowej parafii.

фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki

* „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла” / „Syrop z piołunu. Wygnani w Akcji Wisła” *

Paweł Smoleński – dziennikarz, reporter i pisarz. W 2017 r. spod jego pióra wyszła książka pt. „Syrop z Piołunu. Wygnani w Akcji Wisła”, traktująca o wydarzeniach z 1947 roku. 20 lipca podczas XXXVI Łemkowskiej Watry w Zdyni miało miejsce spotkanie z Pawłem Smoleńskim, który w rozmowie z Anną Bas niejednokrotnie podkreślał, jak gorzkim może być piołun.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów rozmowy z autorem w piątek (24.08) o 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Павел Смоленьскiй – журналіста, репортер, писатель. В 2017 р. спiд його пера вышла книжка „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла”, яка гварит о подiях 1947 рока. 20 липця в часi XXXVI Лемкiвской Ватры в Ждыни проходила стрiча з Павльом Смоленьскым, котрий в бесiдi з Анном Бас не раз підкрисьлял, як гiркiй може быти  полын.

Просиме выслухати фраґменты бесiды з автором в пятницю (24.08) о 20:00. Повторiня проґраму в суботу i недiлю о 15:00.

Piotr Smoleński, Syrop z piołunu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

* Поломничество на св. Гору Грабарку – фотореляция / Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę – fotorelacja *

Представляме коротку фотореляцию з XVI Пішого Поломничества з Варшавы на св. Гору Грабарку, котре проходило 13-19 серпня. Каждого рока бере в ній участ штораз веце Лемків з Чужыны і Лемковины, штобы разом з православныма з цілой Польщы спільні нести крести в молитві. Щыро заохочаме Вас прочытати реляцию з XV Поломничества, написану през Домініку Ковачевіць: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prezentujemy którką fotorelację z XVI Pieszej Pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę, która odbyła się 13-19 sierpnia. Rokrocznie uczestniczy w niej coraz więcej Łemków z Łemkowszczyzny i Obczyzny, by razem z prawosłanymi z całej Polski wspólnie nieść krzyże w modlitwie. Gorąco zachęcamy do przeczytania relacji z XV Pielgrzymki, autorstwa Dominiki Kovačević: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

фот. Єжы Кєляк, Укач Троц / fot. Jerzy Kielak, Łukasz Troc.

* Іраіда Гунчак – Лемкы – по мойому / Iraida Hunczak – Łemkowie – po mojemu *

Гостьом нашого наступного проґраму буде Іраіда Гунчак – студентка Академіі Красных Штук во Вроцлаві, котра в червци того рока запросила нас на вернісаж єй авторской выставы пн. „Лемкы”. Експозиция є такой дипломовом працьом молодой артисткы. Просиме на бесіду, в котрій Іраіда буде оповідала о тым, як рыхтувала выставу, што было для ней інспірацйом і як „навчыти ся” штукы. Тото вшытко почуєте в найближшій авдициі!

Премєра в пятницю (10.08) о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Gościem naszego kolejnego programu będzie Iraida Hunczak – studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która w czerwcu tego roku zaprosiła nas na wernisaż jej autorskiej wystawy pt. „Łemkowie”. Ekspozycja jest zarazem pracą dyplomową młodej artystki. Zapraszamy na rozmowę, w której Iraida opowie o tym, jak przygotowywała się do wystawy, co było dla niej inspiracją i jak „nauczyć się” sztuki. Tego wszystkiego wysłuchacie w najbliższej audycji!

Premiera w piątek (10.08) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Ярко Пласконь / fot. Jarosław Płaskoń Chwyć Emocje Wedding Art