Святочны жычыня в Радіо Лемко / Życzenia świąteczne w Radio Lemko

Христос ся Раждає! Як што рока щыро просиме на святочний проґрам, в котрім почуєте жычыня і поздоровліня нашых слухачів. Несеме Вам коляду і добре слово! Різдвяны желаня в Радіо Лемко 7.01.2020 рока о год. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00.
– – – – – – – – – – – –
Chrystos sia Rażdaje! Jak co roku serdecznie zapraszamy na świąteczny program, w którym usłyszycie życzenia i pozdrowienia naszych słuchaczy. Niesiemy Wam kolędę i dobre słowo! Bożonarodzeniowe życzenia w Radio Lemko 7 stycznia o godz. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00.

Вмер Мєчыслав Мончка / Zmarł Mieczysław Mączka

З жальом приняли сме вістку о смерти Приятеля нашой родины, і Приятеля Лемків – Мєчыслава Мончкы, котрий гмер 31.12.2020. Был він єдным з першых, котры для польского чытача одкрывали лемківскых поетів. В Санчівскій Выдавничій Офіцині, а пак в Мініятурі вказували ся збіркы вершів Штефаниі Трохановской, Петра Трохановского, Володислава Грабана, Олены Дуць-Файфер, Павля Стефанівского. Орґанізацийні підтримувал особы, што творили новы формы культурных ініциятив, в тім орґанізацию „Лемківской Ватры”. Был неоціненом персоном в руху культурного одроджыня лемківского середовиска. В тяжкым часі вісемдесятых років внюс гідні надіі до середовиск ґуралів в Бескидах і на Підгалю.
Останеш в нашій памяти чловеком жычливым і добродушным! Горы будут Тя споминати теплым, весняным вітром.

Володислав Грабан з родином

Редакция Радіо Лемко долучат до кондоленций, хочеме высловити пошану і великє спілчутя для родины і приятелів покійного. Вічная Памят.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Przyjaciela naszej rodziny, jak również życzliwego Przyjaciela Łemków – Mieczysława Mączki, który odszedł 31.12.2020. Był jednym z pierwszych, którzy dla polskiego czytelnika odkrywali łemkowskich poetów. W Sądeckiej Oficynie Wydawniczej, a następnie w Miniaturze ukazywały się zbiory wierszy Stefanii Trochanowskiej, Piotra Trochanowskiego, Władysława Grabana, Heleny Duć-Fajfer, Pawła Stefanowskiego. Wspierał organizacyjnie osoby tworzące nowe formy inicjatyw kulturalnych, w tym organizację „Łemkowskiej Watry”. Był nieocenioną postacią w odradzającym się ruchu kulturotwórczym łemkowskiego środowiska. W trudnym czasie lat osiemdziesiątych wniósł wiele nadziei do środowisk górali w Beskidach i na Podhalu.
Pozostaniesz w naszej pamięci człowiekiem życzliwym i dobrodusznym! Góry będą wspominać Cię ciepłym, wiosennym wiatrem.

Władysław Graban z rodziną

Redakcja Radio Lemko dołącza do kondolencji, pragnie wyrazić szacunek oraz głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Wicznaja Pamiat.

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Хцете переказати жычыня своiй родинi i знаємым? Мате родину за границьом або за „вельком водом”? А може дiточкы хтiли бы поздрaвити бабу з дiдом i засьпiвати колядку? В святочным програмi Радіо Лемко почуєте рiздвяны коляды i жычыня. Може будут серед них поздоровліня для Тебе або од Тебе? Щыро просиме Вас до святочной акциi! Як тото зробити?

Надсылайте до нас награны жычыня або напиште до нас вiдомiст през Фейсбука ци мейльом на адрыс: info@radio-lemko.pl

Ждеме до 5 січня 2021 рока на вшыткы теплы святочны слова!

– – – – – – – – – – – – –

Chcecie przekazać życzenia swojej rodzinie i znajomym? Macie krewnych za granicą albo za „wielką wodą”? A może dzieciaki chciałyby pozdrowić babcię z dziadkiem i zaśpiewać kolędę? W świątecznym programie Radio Lemko usłyszycie kolędy i życzenia. Może będą wśród nich pozdrowienia dla Ciebie albo od Ciebie? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w świątecznej akcji! Jak to zrobić?

Nadsyłajcie do nas nagrane życzenia albo napiszcie do nas wiadomość przez Facebooka lub mailem na adres: info@radio-lemko.pl

Czekamy do 5 stycznia 2021 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

8. Лемківска Пачка / 8. Łemkowska Paczka


[PL]
„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza ósmą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii (dane do przelewu znajdują się na końcu opisu), jednak w tym roku postanowiliśmy ułatwić darczyńcom ten proces i stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi. Link do zrutki: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Pełna lista darczyńców opublikowana będzie na stronie www.radio-lemko.pl po zamknięciu zbiórki.
O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie: https://www.facebook.com/radiolemko

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥


[LEM]
„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радіо Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат осму едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі (банковы даны сут на кінци опису), але того рока рішыли сме зробити тот процес лекшым і створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы. Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Полна листа жертводавців вказана буде на страні www.radio-lemko.pl по запертю збіркы.

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi: https://www.facebook.com/radiolemko

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥


[ENG]
„The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 8th edition of „The Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish (bank transfer details below), but this year we would like to make this process easier and create this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous. Link to collection: https://zrzutka.pl/a6k2pk

The list of all donators will be published after the end of collection on www.radio-lemko.pl
We would inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage: https://www.facebook.com/radiolemko

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

DANE DO PRZELEWU / БАНКОВЫ ДАНЫ / BANK TRANSFER DETAILS

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. Gorzowska 10/3 66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem / наголовок / title: „Łemkowska Paczka”

[PL] Jeżeli chcesz pozostać anonimowy, dopisz tę informację w tytule przelewu.
[LEM] Кєд хочеш быти анонімовий, допиш тото в наголовку переказу.
[ENG] If you want to stay anonymous, write about it in title.