Успіня Пресвятой Богородицi / Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

28 серпня Церков святкує Успіня Пресвятой Богородиці. Є то остатнє свято з циклю дванадцетьох найвекшых, котре заперат церковний рік літурґічний, звеме го тіж другом Пасхом. В найближшым проґрамі перенесеме ся до Ґетсемані, де подля традициі Божа Родителька выбрала місце для спочынку. Припамятаме історию успіня Матери цілого сьвіта, Котра одходячы, не лишыла го без Свойой Опікы.

Емісия проґраму 28 серпня о годині 20:00. Повторінія в суботу і неділю о год. 14:00.

Тропар:
В Рождествi дiвство сохранила єси, во Успенii мира не оставила єси, Богородице, преставилася єси к животу, Мати сущи Живота: i молитвами Твоiми избавляеши от смерти душы наша.

Кондак:
В молитвах Неусыпающую Богородицу, і в предстательствах непреложноє Упованіє гроб і умерщвленіє не удержаста: якоже бо Живота Матер к животу престави во утробу Вселивыйся приснодівственную.

– – – – – – – – – – – – – – – –

28 sierpnia Cerkiew świętuje Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest to ostatnie święto z cyklu dwunastu największych świąt, które zamyka cerkiewny rok liturgiczny, określane jest również mianem drugiej Paschy. W najbliższym programie przeniesiemy się do Getsemani, gdzie według tradycji Boża Rodzicielka wybrała miejsce na spoczynek. Przypomnimy historię zaśnięcia Matki całego świata, Która odchodząc z niego, nie pozostawiła go bez Swojej Оpieki.

Emisja programu odbędzie się 28 sierpnia o godz. 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Troparion:
W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata
nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do Życia, Matką będąc życia, i
Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.

Kontakion:
Nieustającą w modlitwach Bogurodzicę i w orędownictwie
stałą nadzieję grób i śmierć nie zatrzymają, bowiem Matka życia przechodzi do
Życia, do Boga, który wcielił się w Jej dziewicze łono.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl


Fresk Zaśnięcia Bogurodzicy w monasterze Watopedi na Atosie. XIV wiek.
Фреск Успiня Богородиці в монастырі Ватопед на Афоні. XIV вік.

30. Лемківска Ватра в Лугах / 30. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогы Ватряне!

Як писали сме на нашій страні, прото же епідемія коронавіруса вплынула на ситуацию в Польщи і на сьвіті, того рока фестіваль Лемківска Ватра в Лугах перенесли на 28-29 серпня. Штобы зменшыти можливіст захворіня, орґанізатор ватры – Стоваришыня Лемко Тавер – рішыл ввести ограничыня в кількости участників. До того учащаючы будут прошены подати своі даны, котры потрібны будут до контакту, кєбы выступил припадок захворіня. Орґанізаторы просят утримати суспільний дистанс, а кєд тото неможливе – вкрывати ґамбу і ніс, тай хоснувати іншы середкы особистой охороны. В поєдных пунктах на терені ватры найдете плыны до дезинфекциі, а верхы столів і іншы ужытковы місця будут заєдно чыщены.

28 серпня Лемкы празднуют церковне свято Успіня Пресвятой Богородиці, під том покровом є тіж православна церков в Лугах, котра находит ся недалеко ватровиска. Того дня о год. 11:30 буде правлена Служба Божа.

Концерты на ватряній сцені зачнут ся в пятницю о год. 18:00, а розпаліня ватры буде в суботу о год. 16:00.

На ХХХ Лемківскій Ватрі в Лугах выступлят м.ін.:
Бурян, Дуляровы Братя, Ручай, Серенча, Кучерикы, Оркєстра Св. Миколая, Лемко Тавер, Горицвіт, Ґося Паука Бенд, Дядя Діма і Ко

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Watrowicze!

Jak pisaliśmy na naszej stronie, z uwagi na to, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w Polsce i na świecie, w tym roku festiwal Łemkowska Watra w Ługach przeniesiony został na 28-29 sierpnia. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowań organizator watry – Stowarzyszenie Lemko Tower – podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w ilości uczestników. Ponadto goście proszeni będą o podanie swoich danych, które potrzebne są do kontaktu w przypadku wystąpienia zachorowań. Organizatorzy proszą o utrzymanie dystansu społecznego, a jeśli nie jest to możliwe – zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z innych środków ochrony osobistej. W poszczególnych punktach na terenie watry będzie można skorzystać z płynów do dezynfekcji, a stoły i inne powierzchnie użytkowe będą regularnie czyszczone.

28 sierpnia Łemkowie obchodzą cerkiewne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, pod tym wezwaniem jest również prawosławna cerkiew w Ługach, która znajduje się niedaleko watrowiska. Tego dnia o godz. 11:30 odprawiona będzie liturgia.

Koncerty na watrowej scenie rozpoczną się w piątek o godz. 18:00, a rozpalenie watry odbędzie się w sobotę o godz. 16:00.

Na XXX Łemkowskiej Watrze w Ługach wystąpią m.in.:
Burjan, Dollars Brothers, Ruczaj, Serencza, Kuczeryky, Orkiestra Św. Mikołaja, Lemko Tower, Goryzvit, Gosia Pauka Band, Diadia Dima i Ko

Шыфом до Нового Сьвіта / Statkiem do Nowego Świata

Еміґрант – гнеска в Європі тото слово тямит ся недобрі. Бесідуєме еміґрант, а думаме „присташ з чуджого краю”. Боіме ся, же забере нам роботу або, што гірше, безпеку. Рідше видиме в ним чловека, котрий прагне гідного жытя, для котрого охабліня свого материньского краю єст тым, чого нияк бы не хотіл. Не достерігаме страху в його очах, же затрачений він серед люди іншой культуры, котрых бесіду праві же не розуміє. Такє певно пережывали и нашы предкы, што ішли за хлібом до Гамерикы в ХІХ и на початку ХХ столітя.

Просиме на цикль авдиций Мариі Вірхняньской о еміґрацийній доли Руснаків під наголовком „Еміґрация в істориі и споминах Лемків”. В першій части дознате ся о причынах еміґрациі, рыхтуваню в далеку дорогу і перешкодах на пути за „Велику Воду”. Почуєте, як выглядали поєдны етапы подорожы еміґрантів зо Старого Краю до Нового Сьвіта. А то лем початок, вступ до цілого циклю, котрий можете творити разом з нами. Кєд мате дяку поділити ся історийом свойой родины, оповісти нам о Вашых пережытях або подати оповіст Вашых предків, пиште до нашой редакциі ци до авторкы проґраму.

Редакция: info@radio-lemko.pl
Мария Вірхняньска: wirchnianska.m@gmail.com

На премієру просиме в середу 19 серпня о годині 20:00, а на повторіня в суботу и неділю (22 и 23 серпня) о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Emigrant – dzisiaj w Europie to słowo ma wydźwięk pejoratywny. Mówimy emigrant, a myślimy: przybysz z obcego kraju. Boimy się, że zabierze nam pracę lub, co gorsza, bezpieczeństwo. Rzadziej widzimy w nim człowieka, który pragnie godnego życia, dla którego opuszczenie ojczyzny jest niechcianą koniecznością. Nie widzimy strachu w jego oczach, nieporadności w zachowaniu pośród ludzi innej kultury, którzy posługują się mało zrozumiałym dla niego językiem. Tak mogli czuć się nasi przodkowie wyjeżdżający za chlebem do Stanów Zjednoczonych w XIX i na początku XX w.

Zapraszamy na cykl audycji Marii Wirchniańskiej o emigracyjnych losach Rusinów pn. „Emigracja w historii i wspomnieniach Łemków”. W pierwszej części dowiecie się o przyczynach emigracji, przygotowaniach i trudnościach podczas wyprawy za „Wielką Wodę”. Usłyszycie o poszczególnych etapach podróży emigrantów ze Starego Kontynentu do Nowego Świata. A to dopiero początek, wprowadzenie do całego cyklu, który możecie tworzyć razem z nami. Jeśli jesteście chętni podzielić się historią swojej rodziny, opowiedzieć nam o Waszych przeżyciach albo przekazać opowieści Waszych przodków, piszcie do naszej redakcji lub autorki programu.

Redakcja: info@radio-lemko.pl
Maria Wirchniańska: wirchnianska.m@gmail.com

Na premierę zapraszamy w środę 19 sierpnia o godz. 20:00, a na powtórki w sobotę i niedzielę (22 i 23 sierpnia) o godz. 14:00.

Обкладинка на шыфкарту Сидора Штеклі, прадіда авторкы проґраму
Okładka na bilet Izydora Sztekli, pradziadka autorki programu

Еко Лемко / Eko Łemko

Просиме на проґрам о простых екольоґічных думках, што мож іх легко ввести в штоденніст. Ат де новий підхід до жытя — Еко Лемко — творят го маленькы крочкы, котры без великой жертвы и мукы зменшат наш неґативний вплыв на плянету. В нашім думаню черпеме з традициі, глядаме еконатхніня в жытю предків. Послухайте Міліну авдицию и повіджте, чи хтіли бы сте пристати до лемківской екоґрупы на фейсбуці, штобы ділити ся своіма думками на зелене жытя!

Премієру проґраму мож буде послухати в четвер 6 серпня о год. 20:00, а повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program poświęcony prostym ekologicznym ideom do wprowadzenia od zaraz. Przedstawiamy nową filozofię życia — Eko Łemko — tworzą ją maleńkie kroki, które bez wielkich wyrzeczeń zmniejszą nasz negatywny wpływ na planetę. W naszej filozofii czerpiemy z tradycji, szukamy ekoinspiracji w życiu przodków. Posłuchajcie audycji Emilii Pyrz i dajcie znać, czy chcielibyście dołączyć do łemkowskiej ekogrupy na Facebooku, żeby dzielić się swoimi pomysłami na zielone życie!

Premierowy program będzie można posłuchać w środę 6 sierpnia o godzinie 20:00, a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Знимка: Міля Пыж / Zdjęcie: Emilia Pyrz