Велия бабы Олены / Wigilia babci Oleny

Кінчыт ся 2020 рік і зачынаме рыхтувати ся до Свят Різдва Христового. Кєд того рока сами мусите зробити Велию і зварити велийны стравы, а не знате, як ся до того взяти, послухайте лемківскых ґаздів! В проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко о рыхтуваню до Святого Вечера оповідят Олена і Ваньо Пыжы. Буде традицийні! Што давно іли того вечера, кілко часу на заквашыня потрібує правдива кєселиця і як ю зготовити, з чого робили прикрасы на яличку і якы ворожбы на новий рік приносили бобалькы – о тім довідате ся в Радіо Лемко!

Слухайте юж в середу 30.12 о год. 20:00, повторіня пустиме в суботу і неділю (2-3.01.2021) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Rok 2020 dobiega końca i zaczynamy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Jeśli w tym roku musicie sami zorganizować wieczerzę i ugotować wigilijne potrawy, a nie wiecie, jak się za to zabrać, posłuchajcie łemkowskich gospodarzy! W programie Z Garderoby Make Life Lemko o przygotowaniach do Wigilii opowiedzą Olena i Wanio Pyrzowie. Będzie tradycyjnie! Co dawniej jadano tego wieczoru, ile czasu na zakwaszenie potrzebuje prawdziwa kieselycia i jak ją przyrządzić, z czego tworzono ozdoby na choinkę i jakie wróżby na nowy rok przynosiły bobalky – o tym dowiecie się w Radio Lemko!

Słuchajcie już w środę 30.12 o godz. 20:00, powtórki wyemitujemy w sobotę i niedzielę (2-3.01.2021) o godz. 14:00.


фот. Міля Пыж / fot. Emilia Pyrz

Різдво Христове в Бортнім / Boże Narodzenie w Bartnem

Гнет за ґреґорияньскым і юлияньскым календарьом засьвітит на небі Вифлеємска Зьвізда і будеме радувати ся з рождества Спасителя. З нагоды надходячых свят Різдва Христового зрыхтували сме для Вас проґрам з циклю „Бер внуку мікрофон в руку!” о лемківскых святочных традициях, котры плекали нашы дідове іщы перед війном. Што з них лишыло ся до гнеска в нашых хыжах? Шановны Мария і Митро Горбалі зо села Бортне оповідят нам о різдвянім часі на Лемковині. Дознате ся, што Лемкы робили в Святий Вечер і Різдво, штобы забезпечыти собі і своім близкым здравля, достаток і добру долю в новім році. О традициі і звыкы зьвідувала Наталия Шута, молода Лемкыня, котрой коріня по сусідскы до нашых гости. Щыро просиме на бесіду!

Премієра проґраму в середу 23 грудня о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (26-27.12) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Niebawem zgodnie z gregoriańskim i juliańskim kalendarzem na niebie objawi się nam Gwiazda Betlejemska i będziemy radować się z narodzin Zbawiciela. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Was program z cyklu „Ber wnuku mikrofon w ruku!” o łemkowskich świątecznych tradycjach, kultywowanych przez naszych dziadków jeszcze przez wojną. Co z tego pozostało po dziś dzień w naszych domach? Państwo Maria i Dymitr Horbalowie z Bartnego opowiedzą nam o bożonarodzeniowym czasie na Łemkowszczyźnie. Dowiecie się, co Łemkowie robili w Wigilię i Boże Narodzenie, aby zapewnić sobie i swoim bliskim zdrowie, dostatek i dobrą dolę w nowym roku. O zwyczaje i tradycje pytała Natalia Szuta, młoda Łemkini, której korzenie są częściowo również z Bartnego. Serdecznie zapraszamy na wywiad!

Premiera programu w środę 23 grudnia o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.12) o godz. 14:00.


Колядникы, образ Теодора Кузяка з Бортного (Догасаюча ватра, выд. Наша Загорода 2001)
Kolędnicy, obraz Teodora Kuziaka z Bartnego (Dohasajucza watra, wyd. Nasza Zahoroda 2001)


фот. Наталия Шута / fot. Natalia Szuta

Лемківска книжочка біс! / Łemkowska książeczka bis!

Красьні просиме дорогых слухачів на бесіду з представниками Фундациі Стара Дорога, Мартом и Христофором Бутринами. Зайдеме на поєдны поля іх діяльности, а долше присядеме при книжковых выданях, зато же хцеме обвістити о іхній ініциятиві. Фундация задумала другіраз выдрукувати „Лемківску книжочку”, выдану в 2017 році. З той причыны рішыла пустити в інтернеті збірку пінязи, котры мают помочы зъістити тото друкуваня. Почуєте о творіню лемківскых публикаций для діти (і не лем), дознате ся, што можете достати за участ в акциі і чом „Лемківска книжочка” так ся скоро розперхла по людьох. Хоц збірка чысто несподівані вдякы барз щедрій вплаті з дня на ден досягла 100%, орґанізаторы єй не заперают, штобы каждий охочий міг іщы отримати выдавничы дарункы. Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/jbr9ah

Премієра проґраму в четвер 17.12. о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00. Бесіда по польскы.

– – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na wywiad z przedstawicielami Fundacji Stara Droga, Martą i Krzysztofem Butrynami. Zahaczymy o różne obszary ich działalności, ale bardziej skupimy się na wydaniach książkowych, ponieważ chcemy rozpowszechnić ich inicjatywę. Fundacja pragnie po raz drugi wydrukować „Łemkowską książeczkę”, wydaną pierwotnie w 2017 roku. Dlatego też postanowiła uruchomić internetową zbiórkę pieniędzy — mają one pomóc w zrealizowaniu przedsięwzięcia. Usłyszycie o tworzeniu publikacji łemkowskich dla dzieci (i nie tylko), dowiecie się, co można dostać za udział w akcji i z jakiego powodu nakład „Łemkowskiej książeczki” tak szybko się rozszedł. Chociaż zbiórka dzięki bardzo hojnej wpłacie zupełnie niespodziewanie osiągnęła 100%, to organizatorzy jej nie kończą, żeby chętni mogli jeszcze otrzymać wydawnicze prezenty. Odnośnik do zbiórki: https://zrzutka.pl/jbr9ah

Premiera programu w czwartek 17.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00. Wywiad w języku polskim.

Ощаджай з Таньком! / Oszczędzaj z Tańką!

Конец рока то все час купуваня дарунків і рыхтуваня до свят, а кєбы так при купуваню ощаджати з помочом телефона? А барже „мудрофона”, бо то записаны в ним аплікациі дают нам таку шансу. Оповіст Вам о тім гіст нашого наступного проґраму – Татяна Пласконь, котра в сьвіті цифровых можливости є барз добрі обізнана. Познате м.ін. такы апкы як Goodie, Too good to go, Foodsi ци Zalando. Данько Горощак вывідат ся, што треба зробити, штобы нашы пулярисы не страждали од біды, а мы могли радо терти долоні гейбы корчмар або гандляр на ярмаку, котрий зробил добрий ґешефт. Хто любит ощаджати пінязі? Най не пропустит наш проґрам!

Премієра в віторок 15.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Koniec roku to zawsze czas kupowania prezentów i świątecznych przygotowań, a gdyby tak przy zakupach oszczędzać za pomocą telefonu? A raczej smartfona, bo to właśnie zainstalowane w nim aplikacje dają nam taką szansę. Opowie Wam o tym gość naszego kolejnego programu – Tatiana Płaskoń, która w świecie cyfrowych możliwości jest bardzo dobrze zorientowana. Poznacie m.in. takie apki jak Goodie, Too good to go, Foodsi czy Zalando. Dańko Horoszczak dowie się, co należy zrobić, aby nasze portfele nie klepały biedy, a my mogli z zadowoleniem zacierać ręce niczym karczmarz lub handlarz na jarmarku, który zrobił niezły interes. Kto lubi oszczędzać pieniądze? Niech nie przegapi naszego programu!

Premiera we wtorek 15.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Жебы ожывляти віру, надію і любов / Żeby ożywiać wiarę, nadzieję i miłość

То слова з бесіды з о. др Аркадійом Трохановскым – новообраным архієрейом, што буде хіротонізуваний 23 січня 2021 рока в Ольштыні. Сеса фраза буде напевно дороговказом для них в штоденній праці. В проґрамі представиме досьвіды владикы-номіната і пляны на найближшы місяці. Повіме о ольштыньско-ґданьскій грекокатолицкій єпархіі, створеній з приказу Папы Римского і покликаню о. Аркадія до той почесной духовой місиі. Аж і буде нагода дознати ся веце о тім, як близкы новому владиці сут лемківскы справы.

Премієра проґраму в пятницю 11 грудня о годині 20:00. Повтаряме в суботу i недiлю (12-13.12) о годинi 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Słowa te wybrzmiały podczas wywiadu z ks. dr Arkadiuszem Trochanowskim – wyznaczonym niedawno na biskupa, który przyjmie święcenia 23 stycznia 2021 roku w Olsztynie. Ta fraza z pewnością będzie drogowskazem dla niego w codziennej pracy. W programie przedstawimy doświadczenia biskupa-nominata i plany na najbliższe miesiące. Powiemy o greckokatolickiej eparchii olsztyńsko-gdańskiej, ustanowionej przez Papieża Franciszka oraz o powołaniu ks. Arkadiusza do tej ważnej duchowej misji. Będzie również okazja dowiedzieć się więcej o tym, jak bliskie dla nowego władyki są łemkowskie sprawy.

Premiera programu w piątek 11 grudnia o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę (12-13.12) o godzinie 16:00.

о. Аркадій Трохановскій на конференциі в Римі (знимка з приватного архіву)
ks. Arkadiusz Trochanowski na konferencji w Rzymie (zdjęcie z prywatnego archiwum)

Свята великомучениця Катрена / Święta wielka męczennica Katarzyna

7 grudnia Cerkiew liturgicznie wspomina pamięć św. wielkiej męczennicy Katarzyny Aleksandryjskiej (III-IV w.). Czczona jest zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Patronka inteligencji – nauczycieli, prawników czy filozofów. Przykład prawdziwej mądrości, czystości i odwagi w czasach prześladowań chrześcijan. Jej świadectwo wiary sprawiło, że wielu pogan uwierzyło w prawdziwego Boga. Zapraszamy na audycję, w której Natalia Ciołka przybliży drogę do świętości poganki królewskiego pochodzenia o imieniu Dorotea.

Na program premierowy zapraszamy w poniedziałek 7 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę (12-13.12) o godzinie 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7 грудня Церков літурґічні споминат памят св. великомучениці Катрены Александрийской (III-IV в.). Оддают єй чест на Сході, як і на Заході. Покровителька інтеліґенциі – учытелів, правників ци филозофів. Приклад правдивой мудрости, чыстосты і одвагы в часах переслідувань християн. Єй сьвідоцтво віры довело до того, же вельо поган повірило в правдивого Бога. Просиме на авдицию, в котрій Наталия Цьолка приближыт дорогу до святости поганкы королівского походжыня о імени Доротея.

На премієровий проґрам просиме в понедільок 7 грудня о годині 20:00. Повторіня будеме пущати в суботу i недiлю (12-13.12) о годині 14:00.

Тропар
Добродітельми, яко лучами солнечными, просвітила єси невірныя мудрецы, і, якоже пресвітлая луна ходящим в нощи, невірия тьму отгнала єси і царицу увірила єси, вкупі же і мучителя обличила єси, богозванная невісто, блаженная Екатерино, желанієм востекла єси в Небесный чертог к прекрасному Жениху Христу, і от Него царским вінцем вінчалася єси: Ємуже, со Ангелы предстоящи, за ны молися, творящия пречестную память твою.

Кондак
Лик честный Божественні, мучениколюбцы, воздвигните ныні, почитающе всемудрую Єкатерину, сія бо в тризнищи Христа проповіда і змия попра, риторов разумы укротивши.