* Успіня Богородиці в Ліґници / Zaśnięcie Bogurodzicy w Legnicy *

Лемкы православны і грекокатоликы святкували праздник Успіня Пресвятой Богородиці. Так было і в Ліґници, де по богослужыню вірны стрітили ся при церкви. Для гости кермешу выступил ЛАПіТ „Кычера”.
– – – – – – – – – – – – –
Łemkowie wyznania prawosławnego i greckokatolickiego obchodzili święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Tak było również w Legnicy, gdzie po nabożeństwach wierni spotkali się przy cerkwi. Dla gości na kermeszu wystąpił Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” / ЛАПіТ „Кычера”.

Фот. Ярослав Стремецкій / Fot. Jarosław Stremecki

 

* Успіня Богородиці в Новици / Zaśnięcie Matki Bożej w Nowicy *

Новичане і іх гості святкували остатній богородичний праздник в церковнім році – Успіня Богородиці. Як наказує довоєнна традиция, по Літурґіі і Молебни вшыткы перешли на чудотворне джерело, де мало місце торжественне посвячыня зіля. На конец кермешовых святкувань засьпівали участникы Новіканто – варштатів церковного сьпіву, якы зобрали в Новици на цілий тыжден люди з Украіны, Польщы і Словациі.

– – – – – – – – – – – –

Nowiczanie razem z gośćmi świętowali ostatni wielki prazdnyk cerkiewnego roku – Uspinia (Zaśnięcie) Bogurodzicy. Zgodnie z nakazem dowojennej tradycji, po Liturgii i Molebnie, wszyscy udali się nad cudowne źródło, gdzie uroczyście poświęcono zioła. Na zakończenie kermeszowych uroczystości koncert zaśpiewali uczestnicy Nowicanto – warsztatów śpiewu cerkiewnego, których uczestnicy przyjechali na tydzień do Nowicy z Ukrainy, Polski i Słowacji.

Фот. Гриц Суханич / Fot. Grzegorz Suchanicz

 

* Кермеш в Ліґници / Kermesz w Legnicy *

В надходячий понедільок 28.08 буде святкуваня храмового праздника Успіня Пресвятой Богородиці в грекокатолицкій парохіі в Ліґници. По богослужыню на площы при церкви буде почастунок і част артистычна, выступит медже іншыма ЛАПіТ Кычера.

27.08, 18:00 – Велика Вечырня,
28.08, 9:30 – Молебен до Пресвятой Богородиці
10:00 – Архієрейска Літургія з уділом владикы Володимира (Ющака)

– – – – – – – – – – – –

W nadchodzący poniedziałek 28.08 odbędą się obchody święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w parafii greckokatolickiej w Legnicy. Po nabożeństwach przewidziany jest poczęstunek na placu przy cerkwi oraz część artystyczna, wystąpi m.in. ŁZPiT Kyczera.

27.08, 18:00 – Wielkie Nieszpory,
28.08, 9:30 – Moleben do Przenajświętszej Bogurodzicy
10:00 – Liturgia pontyfikalna z udziałem władyki Włodzimierza (Juszczaka)

Грекокатолицка церков Успіня Пресвятой Богородиці в Ліґници
Geckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Legnicy

фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki

 

* О мудрім чаруваню / O mądrym czarowaniu *

Каждий з нас хтіл бы знати ся на маґічній штуці, на примір створити тото і сесе, вернути або приспішыти час, замінити ся в дашто… А то не така легка справа! І што зробити, жебы одвернути чар? Штобы чарувати, треба гідні знати – повіст Вам богатыр наступной байкы в Радіо Лемко. В недільний вечер зас просиме Вас на проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. „О мудрім чаруваню” то байка з книжкы авторства Оксаны Грабан пн. „Оповіданкы бабы Теклі”. Почуете ю в неділю (27.08.) о год. 19:00. Повторіня в пришлий вікенд (2-3.09.) тіж о 19:00. Дайте ся зачарувати!

– – – – – – – – – – – –

Każdy z nas chciałby znać się na sztuce magicznej, np. stworzyć to czy tamto, cofnąć lub przyspieszyć czas, w coś się zamienić… A to nie taka prosta sprawa! I co zrobić, aby odwrócić czar? Żeby czarować, trzeba mieć wiedzę – powie Wam bohater następnej bajki w Radio Lemko. W niedzielny wieczór znów zapraszamy Was na program z cyklu Lemkoland na dobranoc. „O mądrym czarowaniu” to bajka z książki autorstwa Oksany Graban pt. „Opowieści babci Tekli”. Usłyszycie ją w niedzielę (27.08) o godz. 19:00. Powtórki w przyszły weekend (2-3.09.) również o 19:00. Dajcie się oczarować!

Хто сідит на м(іди/еджи)? / Kto siedzi na miedzi (-y)?

V Ліґницкій Фестіваль Культур „Хто сідит на м(іди/еджи)?” то вельостранна презентация культур традицийных, што выступуют на терені ліґницко-ґлоґівского простору выбераня міди. Складают ся на ню артистычны выступы фолькльорных ансамблів, варштаты зникаючых ремесел, презентациі крамів з рукотворами і ідлом. Подія вказує культурове богацтво реґіону, в котрім жыют рееміґранты з Босьні (головні в болеславецкым повіті), Буковины (село Козьліце о. Ґлоґова), Лемкы (в околицях Ліґниці і Любіна), Ромове, Німці і Полякы з Кресів. Діючий при Ліґницкым Центрі Культуры Ансамбль „Ліґниця” вкаже привертаний фолькльор Качавского Поґужа.

Коли? ====> 27.08.2017 r.  год.15:00

Де? ====> Двір Рицерской Академіі (Ліґниця, ул. Хойнівска 2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

V Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi (-y)?” to interdyscyplinarna prezentacja kultur tradycyjnych występujących na terenie legnicko-głogowskiego zagłębia miedziowego. Składają się na nią występy artystyczne zespołów folklorystycznych, warsztaty zanikających zawodów, prezentacje stoisk z rękodziełem i kulinariami. Impreza pokazuje bogactwo kulturowe regionu, w którym mieszkają reemigranci z Bośni (głównie w powiecie bolesławieckim), Bukowiny (wieś Koźlice koło Głogowa), Łemkowie (w okolicach Legnicy i Lubina), Romowie, Niemcy i Polacy z Kresów. Działający przy Legnickim Centrum Kultury Zespół „Legnica” zaprezentuje przywracany folklor Pogórza Kaczawskiego.

Kiedy? ====> 27.08.2017 r.  godz.15:00

Gdzie? ====> Dziedziniec Akademii Rycerskiej (Legnica, ul. Chojnowska 2)

* З мікрофоном серед ватрян / Z mikrofonem wśród watrowiczów *

Щыро просиме на проґрам посвячений тогорічным Лемківскым Ватрам в Ждыни і Лугах. Іщы на хвильку вернеме ся помедже шатра, де наш редактор Ярко Стремецкій перевюл анкєту, зьвідуючы, што нам ся гын подабат і што нам ся не видит. Ватряне поділили ся з ним своіма вражынями і заувагами. Не бракне тіж музикы ансамблів, котры выступували на тых фестівальовых сценах.

Емісия проґраму в четвер 17.08 о год. 19.00. Повторіня в суботу і неділю о 21:00. Будте з нами!

Serdecznie zapraszamy na program poświęcony tegorocznym Łemkowskim Watrom w Zdyni i Ługach. Jeszcze raz na chwilę powrócimy między namioty, gdzie nasz redaktor Jarek Stremecki przeprowadził ankietę, pytając o to, co się podoba i co zupełnie nam nie w smak. Watrowicze podzielili się z nim swoimi wrażeniami i uwagami. Nie zabraknie również muzyki zespołów, występujących na tych festiwalowych scenach.

Emisja programu w czwartek 17.08 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 21.00. Bądźcie z nami!

Фот. Ярко Стремецкій / Fot. Jarosław Stremecki

* Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc *

Дорогенькы діточкы, Радіо Лемко просит Вас на наступну авдицию з циклю „Лемколянд на добраніч”. Тым разом будете мати змогу почути дві байочкы створены през Оксану Грабан на основі словяньскых леґенд. Єдна оповідат о парібку Фецю, котрий пребарз хтіл найти маґічний квіт папротины. Друга о хытрім діду, што прібувал оциґанити Смерт. Ци ся ім тото повело? Дознате ся в проґрамі для діти в пятницю о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю тіж о 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci, Radio Lemko zaprasza Was na kolejną audycję z cyklu „Lemkoland na dobranoc”. Tym razem będziecie mieć możliwość usłyszeć dwie bajki napisane przez Oksanę Graban na podstawie słowiańskich legend. Jedna opowiada o parobku Feciu, który bardzo chciał znaleźć magiczny kwiat paproci. Druga jest przebiegłym dziadku, co próbował okłamać Śmierć. Czy im się to udało? Dowiecie się w programie dla dzieci emitowanym w piątek (11.08.) o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę, również o 19.00.

* Свято лосяньскых мазярів / Święto maziarzy łosiańskich *

Лося просит Вас до ся 20 серпня на мазярскє свято, котре є візитовом картом для того лемківского села. Тогорічна едиция буде ведена під гаслом „коні” – вірны товаришы мазярів в далекых подорожах по Европі.

В проґрамі

КЄРМАШ реґіональны стравы і продукты

13.30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАПЫ СЕЛА ЛОСЯ ЗО СПИСОМ ҐАЗДІВ НА 1939 РІК, авторы: Ваньо Рубич і Аґнєшка Палчак

КОНЦЕРТЫ
14.00 ТЕРОЧКА (Ґорлиці)
14.40 КРАЙКА (Перемышль)
16.30 ТЕРЕСА МІРҐА і КАЛЕ БАЛА (Чорногора), циґаньскы пісьні

ОТВЕРТЫ ВАРШТАТЫ І ПРЕЗЕНТАЦИІ
коникы малюваны і соломяны, деревяны когутикы, фільцовы прикрасы, лозиновы кошыкы, плетены вінкы, напары і кремы зо зіля
– выпаляня дехтю
– показ ковальства
– „Коні гором” ГРЫ І ЗАБАВЫ ДЛЯ ДІТИ

КОНКУРСЫ
15.00 Кулінарний конкурс
16.00 Конкурс „Кований на штырі ногы”

вступ 1 злотий

Орґанізаторы: Музей Дворы Карвациянів і Ґладышів одділ Мазярска Загорода, Ґмінний Осередок Культуры в Ропі

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Łosie zaprasza Was do siebie 20 sierpnia na święto maziarskie, będące już wizytówką tej łemkowskiej wsi. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „konie” – wierni towarzysze maziarów w dalekich podróżach po Europie.

W programie

KIERMASZ regionalne potrawy i produkty

13.30 PREZENTACJA MAPY WSI ŁOSIE, ZE SPISEM GOSPODARZY NA ROK 1939, autorzy: Jan Rubicz i Agnieszka Pałczak

KONCERTY
14.00 TEROCZKA (Gorlice)
14.40 KRAJKA (Przemyśl)
16.30 TERESA MIRGA i KAŁE BAŁA (Czarna Góra) Pieśni cygańskie

OTWARTE WARSZTATY I PREZENTACJE
koniki malowane, koniki słomiane, koguciki drewniane, filcowe brosze, wiklinowe kosze, plecione wianki, napary i kremy ziołowe
– wypalanie dziegciu
– pokaz kowalski
– „Konie górą” GRY I ZABAWY DLA DZIECI

KONKURSY
15.00 Konkurs kulinarny
16.00 Konkurs „Kuty na cztery nogi”

wstęp 1 zł

Organizatorzy: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oddział Zagroda Maziarska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ropie

 

* Орябинчане просят до ся / Jarabinczanie zapraszają *

Щыро просиме Вас на славности до нашых братів за словацку границю! В Орябині гостили сме ся глони і рады сме Вам тото місце зарекомендувати  18-20 серпня буде ся гын діяти! 
– – – – – – – – – – – – – – –
Serdecznie zapraszamy Was na święto do naszych braci za słowacką granicę! W Jarabinie gościliśmy w ubiegłym roku i z radością Wam to miejsce polecamy  18-20 sierpnia będzie tam się działo! 

* Лемківскій табір для діти / Łemkowski obóz dla dzieci *

На добре закінчыня вакаций рекомендуєме лемківскій табір для діти. Занятя ведены по нашому, забава і вчыня языка в єднім місци  Просиме!
– – – – – – – – – – – – – –
Na dobre zakończenie wakacji polecamy łemkowski obóz dla dzieci. Zajęcia prowadzone po łemkowsku, zabawa i nauka języka w jednym miejscu  Zapraszamy!