* Lemko Extreme! *

Скочыл з падохраном, перебiг 150 км в Лемковина Ультра Трейль, а шліды Лемків в формi фаны лишыл у підставi найвыжшого вершка Землі – Монт Евересту. Чым іщы зачудує нас найбарже активний Лемко місяця? Просиме на авдицию, в котрій Петро Левкович в бесіді з Наталійом Ціолком оповіст о дотеперішніх ініциятывах і плянах, даст тіж пару цінных вказівок.

Емісия проґраму в середу 1 листопада о 20:00, повтаряме в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Skoczył ze spadochronem, przebiegł 150 km w Łemkowyna Ultra Trail, a ślad po Łemkach w postaci flagi zostawił u podnóży najwyższego szczytu Ziemi – Mount Everestu. Czym jeszcze zadziwi nas najbardziej aktywny Łemko miesiąca? Zapraszamy na audycję, w której Piotr Lewkowicz w rozmowie z Natalią Ciołką opowie o dotychczasowych inicjatywach i planach, a także udzieli kilka cennych wskazówek.

Emisja programu w środę 1 listopada o 20:00, powtarzamy w sobotę i niedzielę o 18:00.

джерело / źródło: https://facebook.com/lemlewkowicz

* Де и як глядати своі корені? / Gdzie i jak szukać swoich korzeni? *

Просиме на реляцию зо стрічы з Грицком Суханичом и Ваньом Рубичом, котра одбыла ся на Ватрі в Ждыни. Хлопчыска оповідят о гляданю корени и преведут нас през ріжного рода документы, в якых найдеме інформациі о давных часах на Лемковині. Дознаме ся тіж о іх праці при реновациі памяток. Проґрам для тых, котры хцут веце знати о тім, кым сут.

Емісия проґраму в понедільок 30.10 о 20:00, повторіня на конец тыжня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na relację ze spotkania z Grzegorzem Suchaniczem i Janem Rubiczem, która odbyła się na Watrze w Zdyni. Chłopaki opowiedzą o poszukiwaniu korzeni i przeprowadzą nas przez rozmaite dokumenty, w jakich znajdziemy informacji o przeszłości Łemkowszczyzny. Dowiemy się również o ich pracach renowacyjnych nad pomnikami. Pogram dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o swojej tożsamości.

Emisja programu w poniedziałek 30.10 o 20:00, powtórki pod koniec tygodnia w sobotę i niedzielę o 16:00.

фот. Бартош Кєлтыка / fot. Bartosz Kiełtyka

* Повторіня в Радіо Лемко / Powtórki w Radio Lemko *

Уж ся ближыт презентация цедечка „Припадку”! 
А кєбы дахто з Вас пропустил премєровы емісиі, може на вікенд спокійні послухати повторіня.
? Бесіда з Марком Лишиком з Ню Джерзі
субота 20:00, неділя 14:00
? Традициі при народинах і кстинах
субота і неділя 16:00
? Премєра плыты „Припадку”
субота і неділя 18:00
– – – – – – – – – – – – – – – –
Zbliża się prezentacja płyty zespołu „Prypadok”! 
A gdyby ktoś z Was przegapił emisje premierowe, może w weekend posłuchać na spokojnie powtórek.
? Wywiaz z Markiem Lyszykiem z New Jersey
sob. 20:00, nd. 14:00
? Традициі при народинах і кстинах
sob. і nd. 16:00
? Премєра плыты „Припадку”
sob. і nd. 18:00
***
?? Вшыткы програмы повтаряме тіж для Лемків з Гамерикы (6 годин пізнійше, згідні зо стрефом Eastern Daylight Time).
– – – – – – – – – – – – – – – –
?? All programs are repeated for Lemkos in America (6 hours later, Eastern Daylight Time).

* Припадкова плыта / Pr(z)ypadkowa płyta *

Долгождана, iщы сьвiжа, нетипова. Не так давно вышла плыта ансамблю Припадок. Просиме на авдицию, в котрiй наша редакторка Наталiя Цiолка – єдночасьнi шефова Припадку – здрадит вам тото і сесе. Медже іншыма дознате ся, што мож найти на плыті, як  повставали декотры сьпіванкы і почуєте пару з них. Дознате ся тіж де, як і в кого мож придбати CD.

УВАГА! Маме для Вас конкурс! Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя нашой редакторкы ? До выграня цедечко ансамблю Припадок!

Премєра в Радіо Лемко в пятницю 27.10 о годині 20:00. Повтаряме в субооту і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Długo wyczekiwana, jeszcze świeża, nietypowa. Nie tak dawno wyszła płyta zespołu Prypadok. Zapraszamy na audycję, w której nasza redaktorka Natalia Ciołka – jednocześnie szefowa Prypadku – zdradzi wam co nieco. Między innymi dowiecie się, co można znaleźć na płycie, jak powstawały niektóre utwory i usłyszycie kilka z nich. Dowiecie się również gdzie, jak i u kogo można nabyć CD.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs! Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie naszej redaktor ? Do wygrania CD zespołu Prypadok!

Premiera w Radio Lemko w piątek 27.10 o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o 18:00.

Проєкт / Projekt TewiniaArt

* О тім, як Лемкы на сьвіт приходили / O tym, jak Łemkowie przychodzili na świat *

Ани тото хресня веселе не буде,
як му хресна мати сьпівати не буде
/кавальчык лемківской присьпівкы/

Люде повідали, же на кстинах ся не сьпівало, а ци то правда? Нашы гости, Анна і Петро Вірхняньскы, довели, же тых лемківскых сьпіванок нияк не мало! Повело ся ім найти особы, котры дакус іщы памятали, оповіли і дали награти свій голос. Результаты своіх досліджынь Вірхняньскы представляли в вересни на стрічы в Музею Б. І. Антонича, а тепер хцут ся з Вами поділити своім знаньом о віруванях і обрядах звязаных з тяжом, народинами і кстинами. Свою першу радіову бесіду для слухачів Радіо Лемко вела Марія Вірхняньска. Щыро просиме!

Емісия програму 25 жолтня о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю o 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Any toto chreśnia wesełe ne bude,
jak mu chresna maty śpiwaty ne bude
/fragment łemkowskiej przyśpiewki/

Powiadano, że na chrzcinach się nie śpiewało, a czy to prawda? Nasi goście, Anna i Piotr Wirchniańscy, dowiedli, że tych łemkowskich pieśni wcale nie było tak mało! Udało im się znaleźć osoby, które nieco jeszcze pamiętały, opowiedziały i pozwoliły nagrać swój głos. Rezultaty swych badań Państwo Wirchniańscy prezentowali we wrześniu na spotkaniu w Muzeum B. I. Antonycza, a teraz chcą z Wami podzielić się wiedzą o wierzeniach i obrzędach związanych z ciążą narodzinami i chrzcinami. Swój pierwszy radiowy wywiad dla słuchaczy Radio Lemko przeprowadziła Maria Wirchniańska. Serdecznie zapraszamy!

Emisja programu 25 października o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Жубраче, Роман Райнфус (Карпацкій сьвіт Бойків і Лемків)
Żubracze, Roman Reinfuss (Karpacki świat Bojków i Łemków)

* Добрі в Гамериці! / Dobri w Hameryci! *

Дорогы слухачы, в найближшім проґрамі хцеме Вам представити выняткового хлопчыска, котрого подарило ся нам стрітити на Ватрі в Ждыни. Велике было наше зачудуваня, кед по пару минутах бесіды по лемківскы дознали сме ся, же він пришол з Гамерикы (!), а рідного языка вчыл ся сам. В авдициі Марко Лишик з околиц Ню Джерзі оповіст Вам о тім, што го мотивувало и де глядал материялы, як выглядала його подорож по Лемковині и як ся жыє за океаном. Познайте чловека, котрый інспірує!

Емісия проґраму 23 жолтня (понедільок) о 20:00. Повторіня в суботу о 20:00, а в неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy słuchacze, w najbliższym programie chcemy przedstawić Wam wyjątkowego chłopaka, którego spotkaliśmy na Watrze w Zdyni. Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy po kilku minutach rozmowy po łemkowsku dowiedzieliśmy się, że przybył z USA, a rodzimego języka nauczył się sam. W audycji Marko Lyszyk z okolic New Jersey opowie Wam o tym, co go motywowało i gdzie poszukiwał materiałów, a także jak wyglądała jego podróż po Łemkowynie i jak się żyje za oceanem. Poznajcie sylwetkę, która inspiruje!

Emisja programu 23 października (poniedziałek) o 20:00. Powtórki w sobotę o 20:00, a w niedzielę o 14:00.

* 23rd October (Monday) at 8 PM (twice, for EDT & CEST),
repeats on Saturday at 8 PM and on Sunday at 2 PM

Марко Лишик / Marko Lyszyk

* Нашы на Лемковина Ультра Трейль! / Nasi na Lemkowyna Ultra Trail! *

Лемкы сут міц!  Нашы камараты выстартували в Лемковина Ультра Трейль?‍♀️?‍♂️ На дистансі 30 км летіли Кася і Каміля Трохановскы, Маргарета Кєц, Емілія Ґардоцкі, Андрий Прибыло і Матвій Бубернак. Кристян Трохановскій переміг 48 км! А недавно вказуваного през нас Петра Левковича спід Евересту тіж принесло на Лемковину, де перелетіл 150км  Дорогенькы, сме під величезным вражыньом!!! Дякуєме і ґратулюєме 
– – – – – – – – – – – – – – –
Łemkowie są mocni!  Nasi przyjaciele wystartowali w wyścigu Lemkowyna Ultra Trail ?‍♀️?‍♂️ Dystans 30 km przebiegli: Kasia i Kamila Trochanowskie, Margareta Kiec, Emilia Gardocki, Andrzej Przybyło i Mateusz Bubernak. Krystian Trochanowski pokonał 48 km! A niedawno pokazywanego przez nas Piotra Lewkowicza spod Everestu też przywiodło na Łemkowynę, gdzie przebiegł 150 km  Kochani, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!!! Dziękujemy i gratulujemy! 


***
Фот. Сонія Гербут / Fot. Sonia Herbut

* Маціцькы секреты велького Богдана / Małe sekrety wielkiego Bohdana *

Вшыткы знаме, же Богдан Ігор Антонич вродил ся в Новици. Але його молоды рокы не сут так шыроко коментуваны. Спрібуєме дознати ся, ци то краса лемківского села так причарувала молодого поету, а може дашто інче? Почуєте тіж о примушеній подорожы на полудньову страну Карпат і о тім, чом Антонич был кщений аж на осмий місяц по своім народжыню. Подте разом з Радіо Лемко до краіны „де лиш те однакове і незмінне, далеке лемківське село”!

Емісия в четвер о годині 20:00, повторіня в суботу о 20:00 і в неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Wszyscy wiemy, że Bohdan Ihor Antonycz urodził się w Nowicy. Ale ciężko znaleźć obszerną biografię jego młodych lat. Spróbujemy ustalić, czy aby na pewno piękno łemkowskiej wsi tak oczarowało młodego poetę, a może było to coś innego? Usłyszycie też o przymusowej podróży na południową stronę Karpat i o tym, czemu Antonycz został ochrzczony aż osiem miesięcy po swoich urodzinach. Udajcie się z Radio Lemko w podróż do krainy, gdzie „tylko jedno jest jednakowe i niezmienne, daleka łemkowska wieś”!

Emisja w czwartek o godzinie 20:00, powtórka w sobotę o 20:00 i w niedzielę o 14:00.

Церков в Новици, місце хрещыня Антонича, фот. Шымон Топорек
Cerkiew w Nowicy, miejsce chrztu Antonycza, fot. Szymon Toporek

„Горы моі, горы… ” ­– бесіда з паном Ваньом Цимбаляком ч. 2. / Hory moi, hory… – wywiad z panem Janem Cymbalakiem, cz. 2

В авдициі о тім, як выглядало жытя в горах – медже іншыма оповіданя о школі ци штоденных обовязках. Спомины з рідных Ізб, о виізді з Лемковины і Акциі Вісла. Запрашаме на бесіду з незвыклым чловеком, котрый знал зробити штоси з ничого і дішол до того сам, вдякы свому знаню і тяжкій праці. Емісия в пятницю, 13.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу (год. 20:00) і неділю (год. 13:00).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W audycji o tym, jak wyglądało życie w górach – między innymi opowieści o szkole czy codziennych obowiązkach. Wspomnienia z rodzinnych Izb, o wyjeździe z Łemkowszczyzny i Akcji Wisła. Zapraszamy na rozmowę z niezwykłym człowiekiem, który potrafił stworzyć coś z niczego i doszedł do tego sam, dzięki swoim umiejętnościom i ciężkiej pracy. Emisja w piątek 13.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę (godz. 20:00) i niedzielę (godz. 13:00).

Ваньо Цимбаляк, Ярко Стремецкій і Павло Басалыґа
Jan Cymbalak, Jarosław Stremecki i Paweł Basałyga

 

* Істория інспірує / Historia inspiruje *

В Команчи (повіт саноцкій) появил ся мураль представляючий родину, яка жыла колиси в тім селі. Автором є Аркадій Андрейков, котрого заінспірувала архівальна знимка. То для нього не перша така реалізация, іншы його праці під гаслом „Тихій мемориял” створены были м.ін. в Новивси ци Щавнім. Веце найдете на http://andrejkow.pl/.
– – – – – – – – – – – – – –
W Komańczy (powiat sanocki) pojawił się mural przedstawiający rodzinę mieszkającą niegdyś w tej wsi. Autorem jest Arkadiusz Andrejkow, którego zainspirowała archiwalna fotografia. To dla niego nie pierwsza taka realizacja, inne jego prace pod hasłem „Cichy memoriał” stworzone zostały m.in. w Nowej Wsi czy Szczawnem. Więcej znajdziecie na http://andrejkow.pl/.

Фот. по лівій Павел Закжевскі /Fot. po lewej Paweł Zakrzewski