Одышли Михал Вархіл / Odszedł Michał Warchił

З превеликым жальом приняли сме вістку од родины лемківского артисты Михала Вархіла. Одышли од нас несподівані 30 серпня 2022 рока, лишаючы в нашых серцях порожнє місце і величезний біль. Пан Михал походили з Крампной, де вродили ся в 1941 році, за дітины про акцию „Вісла” выселены были з родином на чуджыну, в околиці Ґожова Велькопольского. Своє родинне жытя будували в Ліґници, де през долгы рокы в вільнім часі діяли артистичні, творили моделі церков з Лемковины, Бойківщыны, Гуцульщыны і Словациі, а крім того тіж поєдны мініятуры лемківскых хыж. Свому залюбуваню посвятили праві же 50 років, в тім часі створили парудесят моделів святынь і іншых будинків, серед них і тоты, котрых юж неє, на основі знимок і описів. Вдякы помочы свого сына, Петра Вархіла, котрий згідні зо своім фахом конструктора был способний добрі поміряти і розрысувати пляны церков, пан Михал сумлінні одтваряли іх в мініятуровій версиі, представляли іх на выставах в розмаітых куточках Польщы. Пана Михала і іх історию познали сме ліпше, коли нагрывали сме з нима бесіду і вказували сме іх праці в фільмі „Церкви Михала Вархіла” на каналі Lemko TV. Пребарз сме вдячны, же годны сме были познати так выняткового чловека, здібного артисту і Лемка переполненого любовю до рідной землі, што през долгы годины маленькыма ґонтиками будували охаблены в горах церковці. Заєдно барз нам прикро і тяжко нам ся з нима пращати. Выславляме великій жаль і єднаме ся в болю з родином покійного Михала Вархіла. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – –

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość od rodziny łemkowskiego artysty Michała Warchiła. Odszedł od nas niespodziewanie 30 sierpnia 2022 roku, pozostawiając w naszych sercach pustkę i ból. Pan Michał pochodził z Krempnej, gdzie urodził się w 1941 roku, w dzieciństwie wysiedlony z rodziną w czasie akcji „Wisła” na obczyznę, w okolice Gorzowa Wielkopolskiego. Swoje rodzinne życie budował w Legnicy, gdzie przez długie lata w wolnym czasie oddawał się działalności artystycznej, tworzył modele cerkwi z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Huculszczyzny i Słowacji, a ponadto pojedyncze miniatury łemkowskich domów. Swojej pasji poświęcił niemal 50 lat, w tym czasie stworzył kilkadziesiąt modeli świątyń i innych budynków, wśród nich i te, które już nie istnieją, na podstawie zdjęć i opisów. Dzięki pomocy swego syna, Piotra Warchiła, który zgodnie ze swoją profesją konstruktora był w stanie odpowiednio pomierzyć i rozrysować plany cerkwi, pan Michał sumiennie odtwarzał je w miniaturowej wersji, prezentując je na wystawach w różnych zakątkach Polski. Pana Michała i jego historię poznaliśmy lepiej, kiedy nagrywaliśmy z nim wywiad i pokazywaliśmy jego prace w filmie „Cerkwie Michała Warchiła” na kanale Lemko TV. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że dane nam było poznać tak wyjątkowego człowieka, zdolnego artystę i Łemka przepełnionego miłością do rodzimej ziemi, który przez długie godziny maleńkimi gontami budował pozostawione w górach cerkiewki. Jednocześnie jest nam bardzo przykro i trudno nam się z nim pożegnać. Wyrażamy wielki żal i jednoczymy się w bólu z rodziną zmarłego Michała Warchiła. Wicznaja Pamiat!

Заграй мі… / Zahraj mi…

На неєдній забаві і весілю в рідных Горах дало ся чути: „чардаш грайте!”, „не жалуйте смыка!”, „заграйте гушелькы і басы!” То універсальны окрикы, спосіб комунікуваня з гудаками. Під конец 2021 рока зобрали ся солістка і група музикантів, якы ани не потрібували такого покрикуваня, штобы створити вынятковий диск. По місяцях тяжкой праці гнеска можеме юж слухати нове цедечко Маріянны Железной під наголовком „Заграй мі…”. О тім, як велика мрія приняла фізичну форму диску, чом награна музика є кус неортодоксийна і якы были початкы артистичной карієры оповіст сама Маріянна Железна в бесіді з Грицком Суханичом. Мате тіж змогу выграти два дискы з автоґрафом – треба лем написати в коментарю на ґамбокнижці, яку нашу сьпіванку найбарже любите і чом праві тоту. Выбереме дві найцєкавшы одповіди. Хто знає, може інспірацийом будут для Вас тоты сьпіванки з цедечка „Заграй мі…”, котры почуєте в нашім проґрамі?

Премієра проґраму в середу 31 серпня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (3-4.09) о год. 14:00.

– – – – – – – –

Na niejednej zabawie czy weselu na Łemkowszczyźnie słyszało się: „czardasz grajcie!”, „nie żałować smyka!”, „zagrajcie skrzypki i basy!” To uniwersalne okrzyki, sposób komunikacji z muzykami. Pod koniec 2021 roku razem spotkali się solistka i grupa muzyków, którzy nie potrzebowali takiego pokrzykiwania. by stworzyć wyjątkowy album. Po miesiącach ciężkiej pracy dziś możemy już słuchać nowej płyty Marianny Železnej o tytule „Zahraj mi…”. O tym jak wielkie marzenie stało się faktem, czemu nagrana muzyka jest trochę nieortodoksyjna i jakie były początki artystycznej kariery opowie sama Marianna Železná w rozmowie z Grzegorzem Suchaniczem. Będziecie też mieli okazję wygrać dwie płyty z autografem. Wystarczy napisać w komentarzu na Facebooku, jaka łemkowska pieśń jest Waszą ulubioną i dlaczego właśnie ta. Wybierzemy dwie najciekawsze odpowiedzi. Któż wie, może zainspirują Was utwory z płyty „Zahraj mi…” które usłyszycie w naszym programie?

Premiera programu w środę 31 sierpnia 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (3-4.09) o godz. 14:00.

Лемківскє літо в Чмельові / Łemkowskie lato w Trzmielowe

На початку вересня маме іщы нагоду почути кус вакацийной атмосферы, адже годны будеме ся зыйти в Чмельові на Нижнім Шлеску, де Православна Парохія св. Тройці в Любіні орґанізує Лемківскє Літо. В проґрамі сут концерты, выступы, варштаты і конкурсы для діти, спортовы змаганя, ватра і лемківска кухня. В імени ґаздів щыро просиме 3 вересня 2022 в год. 14:00-22:00.
– – – – – – – – – – –
Na początku września mamy wciąż okazję zaznać jeszcze nieco wakacyjnej atmosfery, gdyż możemy spotkać się w Trzmielowie na Dolnym Śląsku, gdzie Prawosławna Parafia Świętej Trójcy w Lubinie organizuje Łemkowskie Lato. W programie przewidziane są koncerty, występy, warsztaty i konkursy dziecięce, zmagania sportowe, ognisko oraz łemkowska kuchnia. W imieniu gospodarzy serdecznie zapraszamy 3 września 2022 w godz. 14:00-22:00.

Пришол час на молоде поколіня / Nadszedł czas na młode pokolenie

На вечерній сцені 40. Лемківской Ватры в Ждыни мали сме нагоду послухати вельо ансамблів, котры грали під ногу фест і годны сме были ся порядні выбавити. Были там тіж Вороны, лем не тоты што крячут, а тоты, што веселят нас свойом музиком і сьпівом. Зараз по выступі побесідували сме з членами групы – Укачом Сороканичом і Андрийом Хомяком, котры оповіли нам, чом разом з дівчатами, Наталийом Бонєвич і Дарийом Кузяк, рішыли грати на забавах і весілях. Треба підкреслити, же хоц склад ансамблю єст молодий, то заєдно барз досьвідчений, артисты од дітячых років выступуют з розмаітыма лемківскыма ансамблями. В репертуарі лем што створеной забавово-весільной капели мают цілий ряд давных лемківскых сьпіванок, котры юж нам слухачам кус ся призабыли, а для молодого поколіня певно нияк не сут знаны. Просиме на проґрам, в котрім крім бесіды почуєте фалаткы концерту Ворон на дошках ждыньской ватры. Не може Вас бракнути!

Премієра проґраму в середу 24.08.2022 о год. 20:00, повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Na wieczornej scenie 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni mieliśmy okazję posłuchać wielu artystów, którzy grali do tańca tak, że można było się porządnie wybawić. Były tam również Vorony, ale nie te, co kraczą, lecz te radujące nas swoją muzyką i śpiewem. Zaraz po występie mieliśmy okazję porozmawiać z członkami grupy – Łukaszem Sorokanyczem i Andrzejem Chomiakiem, którzy opowiedzieli nam, dlaczego razem z koleżankami, Natalią Boczniewicz i Darią Kuziak, postanowili występować na zabawach i weselach. Trzeba zaznaczyć, że choć skład zespołu jest młody, to jednocześnie bardzo doświadczony, artyści od najmłodszych lat występują z różnymi łemkowskimi zespołami. W repertuarze nowo powstałej kapeli zabawowo-weselnej mają cały szereg starych łemkowskich pieśni, które już nam słuchaczom nieco umknęły z pamięci, a dla młodszego pokolenia być może w ogóle nie są znane. Zapraszamy na program, w którym poza rozmową usłyszycie fragmenty koncertu Voron na deskach zdyńskiej watry. Nie może Was zabraknąć!

Premiera programu w środę 24.08.2022 o godz. 20:00, powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


концерт ансамблю Вороны / koncert zespołu Vorony

Голос ватрян / Głos watrowiczów

За нами прекрасний час лемківскых ватр в Ждыни, Лугах і Михалові – чудовых сценічных выступів, радістного гуляня, голосного сьпіваня і зворушаючых стріч з приятелями. Ватряний сезон то великє лемківскє свято, на котре ждеме цілий рік, жебы зас ся зыйти. Того рока Лемківска Ватра в Ждыни празднувала свій ювілей, была то 40. едиция фестівалю. З той нагоды в нашы рідны горы приіхали люде з ближшых і дальшых куточків Польщи, з сусідзкых держав, але тіж з далекой Гамерикы, были то ватряне з долголітнім досьвідчыньом і тоты, што першыраз мали змогу учащати в тім выдаріню. В найближшім проґрамі почуєте голос гости ватры, котры одповіли на зьвіданя з нашой сонды. Не хыбит фраґментів выступів на сцені, але тіж сьпівів поза ньом. Авдиция перенесе Вас на ждыньскє ватровиско!

На реляцию з 40. Лемківской Ватры в Ждыни просиме в середу 17.08.2022 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю (20-21.08) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Za nami przepiękny czas łemkowskich watr w Zdyni, Ługach i Michałowie – wspaniałych scenicznych występów, radosnych tańców, głośnych śpiewów i wzruszających spotkań z przyjaciółmi. Watrowy sezon to wielkie łemkowskie święto, na które czekamy cały rok, aby znów się spotkać. W tym roku Łemkowska Watra w Zdyni obchodziła swój jubileusz, była to 40. edycja festiwalu. Z tej okazji w nasze rodzime góry przybyli ludzie z bliższych i dalszych stron Polski, z sąsiadujących państw, ale też z dalekiej Ameryki, byli to watrowicze z wieloletnim doświadczeniem i uczęszczający w tym wydarzeniu po raz pierwszy. W najbliższym programie usłyszycie głos gości watry, którzy odpowiedzieli na pytania z naszej sondy. Nie zabraknie fragmentów występów na scenie, ale też śpiewów poza nią. Audycja przeniesie Was na zdyńskie watrowisko!

Na relację z 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni zapraszamy w środę 17.08.2022 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę (20-21.08) o godz. 14:00.

Пиблика на концерті Маріянны Железной і групы Фоґаш на 40. Лемківскій Ватрі в Ждыни
Publika na koncercie Marianny Železnej i grupy Fogaš na 40. Łemkowskiej Watrze w Zdyni

V Поломничество на праздник св. Максима / V Pielgrzymka na dzień św. Maksyma

З благословлiня Його Высокопреосвященства Архієпископа Паiсия 5 вересня 2022 рока буде 5. Пiше Поломничество зо Ждынi до Ґорлиц на празвдник св. Максина Ґолицкого.

О годинi 5:00 в церкви Покрови Божой Матери в Ждыни, де был кщений св. Максим буде правлена Божеска Лiтургiя, по котрiй поломникы зачнут пут до Ґорлиц. Дорога вести буде през Ждыню -> Гладышiв -> Маґуру – Прислiп -> Новицю -> Бiлянку -> Шымбарк -> Ропицю Польску -> Ґорлицi.
О годинi 17:00 в Соборi св. Тройцi в Ґорлицях буде служиты ся Всенiчне Бдiня.

Вшыткы охочы годны записати ся до 03.09 (координаты найдете ниже).
Особы, котры потрiбуют нічліг, просит ся перше о контакт.
Складка вписова буде 20 PLN. Покрыват она кошты убезпечыня і выжывлiня. Поломникы повинны мати зо собом хоцкі 2 лiтры воды, одповiднє облечыня (хлопчыска долгы ногавкы, дiвчата хусткы i кабаты), книжочку до богослужынь, особы неполнолiтнi повинны мати згоду родича.

В справі записів і можливых зьвідань можна контактувати ся з вказаныма особами:
Наталiя Урда – 608707538, nurda17@gmail.com
Фома Болех – 507480674, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Фелечак – 501222674 ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza 5 września 2021 roku odbędzie się V piesza pielgrzymka ze Zdyni do Gorlic na dzień pamięci św. Maksyma Gorlickiego.

O godzinie 5:00 w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Zdyni, gdzie chrzczony był św. Maksym, będzie sprawowana św. Liturgia, po której rozpocznie się wędrówka do Gorlic. Droga będzie wiodła przez Zdynię -> Gładyszów -> Magurę Małastowską -> Przysłup -> Nowicę -> Bielankę -> Szymbark -> Ropicę Polską -> Gorlice.
O godzinie 17:00 w katedralnej cerkwi św. Trójcy w Gorlicach będzie sprawowane całonocne czuwanie.

Wszyscy chętni mogą zapisywać się do dnia 3.09. (koordynaty znajdziecie poniżej).
Osoby, które potrzebują noclegu, proszone są o uprzedni kontakt.
Składka wpisowa wynosi 20 zł. Pokrywa ona koszty ubezpieczenia i wyżywienia.
Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą przynajmniej 2 litry wody, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców.

W sprawie zapisów i ewentualnych pytań można kontaktować się ze wskazanymi osobami:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
ks. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com