Спомины Меланиi Райтер / Wspomnienia Melanii Rajter

Пані Мелания Райтер (з дому Мадзік) выселены были в 1947 році в Акциi Вiсла з cела Бортне. Мали втовды 13 років і барз добрі памятают ден, в котрім въєдно з родином мусіли лишыти свою хыжу. На захід іхали быдлячыма ваґонами веце, як два тыжні, а на місци ждало іх нове і незнане… Пані Мелания рішыли поділити ся своіма споминами. Як самы повідают”: “Такє повинно піти дальше”.

Щыро просиме на проґрам в середу 28.07.2021 о год 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Pani Melania Rajter (z domu Madzik) była wysiedlona w 1947 roku w ramach Akcji Wisła ze wsi Bartne. Miała wtedy 13 lat i bardzo dobrze pamięta ten dzień, w którym razem z rodziną musiała opuścić swój dom. Na zachód jechali w bydlęcych wagonach ponad dwa tygodnie, a na miejscu czekało na nich nowe i nieznane… Pani Melania postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami. Jak sama mówi: “ Coś takiego świat powinien usłyszeć”.

Serdecznie zapraszamy na program w środę 28.07.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Програм Лемківской Ватры в Лугах / Program Łemkowskiej Watry w Ługach

Презентуєме приближений плян концертів на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах (годины і ряд можут ся змінити).

ПЯТНИЦЯ – од год. 18:00
Горицвіт
Гилля
Лемко Тавер
Надія
Інтраде

СУБОТА – од год. 16:00
Гречны Фраіркы
Зорюшка
розпаліня Ватры
Горицвіт
Ре-Карпаты
Капеля Древутня
Горпина
Демай

В суботу медже концертами діти годны будут ся вказати, задеклямувати лемківску поезию або засьпівати сьпіванкы. Заохочаме до участи, для участників будеме мати дарункы.

– – – – – – – – – – – – – – –

Prezentujemy orientacyjny plan koncertów na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach (godziny i kolejność mogą ulec zmianie).

PIĄTEK – od godz. 18:00
Goryzvit
Hylla
Lemko Tower
NADIJA
Intrade

SOBOTA – od godz. 16:00
Hreczny Frairky
Zoriuszka
rozpalenie Watry
Goryzvit
Re-Karpaty
Kapela Drewutnia
Horpyna
Demaj

W sobotę między koncertami dzieci będą mogły zaprezentować się, recytując łemkowską poezję lub śpiewając piosenki. Zachęcamy do udziału, dla uczestników przewidziane są upominki.

Kультуровий шок – нетиповы звыкы в чуджыні / Kulturowy szok – nietypowe zwyczaje zagranicą

Сезон урльоповий ся зачал, певно дуже з Вас уж заплянувало свій выізд на літній одпочынок, декотры може аж тепер ся берут за плянуваня. Радіо Лемко має пропозицию для єдных і другых, треба лем уважні выслухати проґрам, котрий зрыхтувал для Ваc Данько Горощак. Тым разом буде оповідал о ріжницях медже культурами, на якы мож натрафити, кєд ся вандрує по сьвіті. Добрі знати, што ліпше не вказувати Анґликам або Французам, а як кланяти ся Японцям. Чым можеме заслужыти на пошану, а што може нас довести до біды ци незрозуміліня. Отворме ся на іншых, будме сьвідомыма гістми в чуджых странах і познайме ліпше тых, котры будут нас гостити.

Премієра проґраму в середу 07.07.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю 26-27.06 о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –
Sezon urlopowy się zaczął, pewnie wielu z Was już zaplanowało swój letni wypoczynek, może niektórzy dopiero się biorą za planowanie. Radio Lemko ma propozycję dla jednych i drugich, trzeba tylko uważnie wysłuchać programu, który przygotował dla Was Dańko Horoszczak. Tym razem będzie opowiadał o różnicach między kulturami, na jakie można natrafić w czasie podróży po świecie. Dobrze jest wiedzieć, czego nie pokazywać Anglikom albo Francuzom, a jak się kłaniać Japończykom. Czym możemy zasłużyć sobie na szacunek, a co może doprowadzić do kłopotów czy nieporozumień. Otwórzmy się na innych, bądźmy świadomymi gośćmi w obcych stronach i poznajmy lepiej tych, którzy będą nas gościć.

Premiera programu w środę 07.07.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę 26-27.06. o godz. 14:00.