Лемкыня в дорозі – БОЛГАРИЯ ч. 1 / Łemkini w podróży – BUŁGARIA cz. 1

Найближший проґрам в Радіо Лемко приведе Вам на думку літній одпочынок, шум моря і радістну гостину при балканьскій музиці. Наша редакторка Оксана забере Вас до Болгариі, де мала нагоду жыти, а тепер фурт до ньой вертат і одкрыват штоси нове. Кєд хцете знати, чом Краіна Руж притігат туристів і што можете там зазнати, послухайте наш проґрам. Отримате гідні вказівок, коли найліпше гын поіхати, як найліпше схіснувати час в Болгариі і што треба Вам знати, кєд задумате полетіти без помочы подорожничого бюра. Чекают Вас цєкавинкы, почуєте, чом Болгаре кывают головами інакше, што болгарскій язык має спільного з лемківскым, чом Болгария розславила ся йоґуртом. Здрадиме Вам секрет долговічности Болгарів і выняткового смаку іхньой кухні.

Премієра проґраму в середу 24.02. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Najbliższy program w Radio Lemko przywiedzie Wam na myśl letni odpoczynek, szum morza i radosne biesiadowanie przy bałkańskiej muzyce. Nasza redaktorka Oksana zabierze Was do Bułgarii, gdzie miała okazję mieszkać, a teraz wciąż do niej wraca i odkrywa coś nowego. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego Kraina Róż przyciąga turystów i czego możecie tam zaznać, posłuchajcie naszego programu. Otrzymacie wiele wskazówek, kiedy najlepiej tam pojechać, jak najlepiej wykorzystać czas w Bułgarii i co musicie wiedzieć, jeśli zamierzacie polecieć tam bez pomocy biura podróży. Czekają Was ciekawostki, usłyszycie, dlaczego Bułgarzy kiwają głowami inaczej, co język bułgarski ma wspólnego z łemkowskim i dlaczego Bułgaria rozsławiła się jogurtem. Zdradzimy Wam sekret długowieczności Bułgarów i wyjątkowego smaku ich kuchni.

Premiera programu w środę 24.02. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Выстава ‚Лемківска байка’ / Wystawa ‚Łemkowska bajka’

Округовий Музей в Новым Санчи щыро просит на выставу під наголовком „Лемківска байка”, што представлят праці Анны, Ірены і Лідиі Коцур. Артисткы то Лемкыні з Ґорлиц, котры свою творчу подорож зачали од ліноритів, а гнеска сігают тіж по іншы технікы творіня ґрафік, м.ін. монотипію, котрой ефекты годен обзерати на выставі в Музею Никырофа. Найвекшом інпірацийом для сестер Коцур єст Лемковина, єй краєвиды, природа, ахрітектура і емоциі авторок, што чуют велькій звязок з рідном земльом. Артисткы од веце як 20 років занимают ся творчом працьом і вказували єй плоды на выставах в Польщы і за границьом. На експозициі створеній в рамах „Лемківской байкы” вказаны сут тіж лінориты іх вітця, Михала Коцура (1946-2015), котрому сестры посвячают сесу выставу.

Выставу мож обзерати в Музею Никыфора при Бульварах Дітля 19 в Креници.

– – – – – – – – – – – –

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na wystawę pod tytułem „Łemkowska bajka”, przedstawiającą prace Anny, Ireny i Lidii Kocur. Artystki są Łemkiniami z Gorlic, swoją podróż twórczą rozpoczęły od linorytów, a dziś sięgają po inne techniki tworzenia grafik, m.in. monotypię, której efekty można zobaczyć na wystawie w Muzeum Nikifora. Największą inspiracją dla sióstr Kocur jest Łemkowszczyzna, jej krajobraz, przyroda, architektura i emocje autorek, odczuwających silne przywiązane do rodzimej ziemi. Artystki od ponad 20 lat zajmują się pracą twórczą i prezentowały jej owoce na wystawach w Polsce i za granicą. Na ekspozycji stworzonej w ramach „Łemkowskiej bajki” znajdują się również linoryty ich ojca, Michała Kocura (1946-2015), któremu siostry dedykują niniejszą wystawę.

Wystawę można obejrzeć w Muzeum Nikifora przy Bulwarach Dietla 19 w Krynicy-Zdroju.