Літо в Лемколянді / Lato w Lemkolandzie

Любите літо? Долгы, сонечны дны, вільны од школы? Певно векшіст з Вас покывало головом на згоду. Може в вакациі іздите в горы, над море або озера, до міста або до села. Літо то пригода! Пташок Хованец з Лемколянду тіж барз любит тоту пору рока і разом з дідом Семаном рады будут Вам о ній оповісти – о природі, праці і одпочынку, о подорожуваню. По чім познати, же пришло літо? Хто не має вакаций? Чом пчолы гуляют? Вшытко тото і іщы веце дознате ся в проґрамі для діти. Будте уважны! Для нашых малых слухачів маме тіж конкурс, прирыхтуваний разом з Фай по свому. Реґулямін конкурсу найдете гев.

Просиме вшыткы діточкы на едукацийний проґрам в середу 21.06.2023 о год. 19:00. Повторіня будеме пущати в суботу і неділю 24-25.06 тіж о годині 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Lubicie lato? Długie, słoneczne dni, wolne od szkoły? Pewnie większość z Was pokiwała głową twierdząco. Może w wakacje jeździcie w góry, nad morze lub jeziora, do miasta albo na wieś. Lato to przygoda! Ptaszek Chowaniec z Lemkolandu też bardzo lubi tę porę roku i razem z dziadkiem Semanem chętnie Wam o niej opowiedzą – o przyrodzie, pracy i odpoczynku, o podróżowaniu. Po czym poznać, że przyszło lato? Kto nie ma wakacji? Dlaczego pszczoły tańczą? O tym wszystkim i jeszcze więcej dowiecie się w programie dla dzieci. Bądźcie uważni! Dla naszych małych słuchaczy mamy również konkurs, przygotowany wspólnie z Faj po swomu. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

Zapraszamy wszystkie dzieciaki na program edukacyjny w środę 21.06.2023 o godz. 19:00. Powtórki emitować będziemy w sobotę i niedzielę 24-25.06 też o godz. 19:00.

Як за Франца Йозефа воювали / Jak walczono za czasów Franciszka Józefa

28 червця 1914 рока, коли сербскій нацийоналиста, Гаврило Принцип, застрилив австро-мадярского сукцесора, Франца Фердинанда, люде в Європі не знали іщы, же тото выдаріня доведе до выбуху І сьвітовой війны. Війны, котра принесе мелийоны жертв і соткы кільометрів спаленой землі. В нашім проґрамі од Сараєва перенесеме ся на терены Галичыны, в тім на нашу Лемковину, што была театром війсковых дій на зламі 1914 і 1915 рока. Ярко Стремецкій разом зо своім гостьом, Ваньом Рубичом, просят на історичний проґрам, в котрім представлят долю володарів, ведучых, жолнірів і цивілів, котры нашли ся в огни воєнных дій.

Премієра авдициі 14 червця 2023 рока о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (17-18.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

28 czerwca 1914 roku, kiedy serbski nacjonalista, Gavrilo Princip, zastrzelił austro-węgierskiego następcę tronu, Franciszka Ferdynanda, obywatele Europy nie wiedzieli jeszcze, że to wydarzenie doprowadzi do wybuchu I wojny światowej. Wojny, która przyniesie miliony ofiar i setki kilometrów spalonej ziemi. W naszym programie z Sarajewa przeniesiemy się na tereny Galicji, w tym na naszą Łemkowynę, będącą teatrem wojskowych działań na przełomie 1914 i 1915 roku. Jarosław Stremecki wspólnie ze swoim gościem, Janem Rubiczem, zapraszają na program historyczny, w którym przedstawią losy władców, dowódców, żołnierzy i ludności cywilnej, która znalazła się w ogniu działań wojennych.

Premiera audycji 14 czerwca 2023 roku o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (17-18.06) o godz. 14:00.


Рыхтуваня штурмовых компаній 100. Цєшыньского Полку Піхоты на потоці Білянка перед ґорлицком офенсивом (джерело Народовий Цифровий Архів)
Ćwiczenia kompanii szturmowych 100. Cieszyńskiego Pułku Piechoty na potoku Bielanka przed ofensywą gorlicką (źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Як Марко Фурман «Шолтысом» стал / Jak Marko Furman został „Szołtysem”

105 років тому на сьвіті появило ся тритомове опус маґнум отця Емілияна Кубека (1857–1940), грекокатолицкого священника, языкознавця, публициста і писателя. Богатырям повісти „Марко Шолтыс” голос дали мешканці села Снаків коло Бардійова, в якым то селі отец Кубек душпастырювал 18 років, закля пішол на еміґрацию до Штатів. В книжці можна сьлідити долю Марка Фурмана і його нелегку дорогом од бідака до богатого пана, годны сме попри тім познати сельскє жытя і язык Русинів в періоді од 70. років XIX столітя аж по рік 1917. Грицко Суханич просит Вас на літерацку подорож в давны часы, медже мешканців полудньовых схылів Карпат.

Премієра проґраму в середу 7 червця 2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (10-11.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – –

105 lat temu ujrzało światło dzienne trzytomowe opus magnum księdza Emiliana Kubeka (1857–1940), greckokatolickiego duchownego, językoznawcy, publicysty i pisarza. Bohaterom powieści „Marko Szołtys” swojego głosu użyczyli mieszkańcy wsi Snakov koło Bardejowa, gdzie ksiądz Kubek był kapłanem przez 18 lat, zanim wyjechał na emigrację do USA. W książce możemy śledzić losy Marka Furmana, jego niełatwą drogę od biedaka do zamożnego pana, a przy tym poznamy wiejskie życie i język Rusinów w okresie od lat 70. XIX wieku, aż do roku 1917. Hrycko Suchanycz zaprasza na podróż w dawne czasy, pomiędzy mieszkańców południowych stoków Karpat.

Premiera programu w środę 7 czerwca 2023 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (10-11.06) o godz. 14:00.