Мам я шумну заградочку / Mam ja szumnu zahradoczku

В кінци пришла! Яр то одроджыня, зелінь і сьвітло, котрого вшыткы потрібуєме і пребарз сме ждали. Весна то тіж час порядків, не лем в нашых жыжах, але і в обыстю. Жыєте на селі, в невелькім містечку, а може в місті? З найновшого проґраму Мілі Пыж дознате ся, як зачати свою пригоду з домашньом загорідком, аж і коли до єй створіня мате лем балькон. Якы корысти для нашого здоровля і домового буджету може принести нам плеканя рослин? Котры квіткы выбрати на балькон в тіни? Од чого зачати пригоду з садівництвом? Тото вшытко дознате ся в найближшу середу! Вшелеякы загорідковы рады на розмаіты потребы – по лемківскы з Мейк Ляйф Лемко.

Премієра проґраму в середу 22 марця 2023 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (25-26.03) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Nareszcie nadeszła! Wiosna to odrodzenie, zieleń i światło, którego wszyscy potrzebujemy i tak bardzo wyczekiwaliśmy. Wiosna to również czas porządków, nie tylko w naszych domach, ale i w obejściu. Mieszkacie na wsi, w niewielkim miasteczku, a może w mieście? Z najnowszego programu Emilii Pyrz dowiecie się, jak zacząć swoją przygodę z przydomowym ogródkiem, nawet jeśli dysponujecie jedynie balkonem. Jakie korzyści dla naszego zdrowia i domowego budżetu może przynieść nam hodowla roślin? Które kwiaty wybrać na zacieniony balkon? Od czego rozpocząć przygodę z sadownictwem? O tym wszystkim usłyszycie w najbliższą środę! Wszelkie ogrodnicze porady na różnorodne potrzeby – po łemkowsku z Make Life Lemko.

Premiera programu w środę 22 marca 2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.03) o godz. 14:00.


На грядах буде росло (фот. М. Пыж) / Na grządkach będzie rosło (fot. M. Pyrz)

Выстава різб Григорія Пецуха / Wystawa rzeźb Grzegorza Pecucha

Округовий Музей в Новім Санчи просит на выставу „Вертаня до себе”, посвячену творчости лемківского різбяря Григорія Пецуха.

В 2023 році будут 100. роковины народин і 15 років од смерти выдатного артисты Григорія Пецуха (1923-2008), вродженого во Фльоринці на Сандецкій Земли, помершого в Закомпанім. Выстава має припамятати особу і творчіст того выняткового різбяря, учытеля лемківского походжыня.

Як сам гварил, юж од дітячых років цєкавила го різба, а першы праці творили ся на пасвиску в часі пасіня коров. В 1950 році скінчыл Панствовий Ліцей Плястичных Технік в Закопанім. Пак студіювал на Выділі Різбы Академіі Красных Штук в Варшаві. Дипльом отримал в працовни проф. Маріяна Внука в 1956 році. По скінчыню вчыня принял роботу в артистичній школі в Закопанім. В тім часі директором школы был Антоні Кенар, а вчыли выдатны артисты, значыт Антоні Жонса, Тадеуш Бжозовскі чи Владислав Гасьор.

Наголовок выставы приводит слова Антонія Кенара, різбяря і выдатного учытеля, котрий нагварял своіх учеників вернути до себе в своій творчій праці. Заохочал высвободити ся з академіцкых схематів, змінити думаня в творчім процесі і в першім ряді найти свою лем дорогу. Приміром Григорій Пецух вернул до контакту з природом, котра была його творчым джерелом, а тіж фільозофійом жытя. Його улюбленым материялом было „дерево”. Пояснял, што не різбит в дровні, але все в дереві, жывім дереві. Його різбы […] родят ся передом, даґде в лісі, на вітрі і в сонци. Сила повітря, што жене, тепло і мороз, дают форму дереву, котре росне […]. То іщы не різба, але я юж ю виджу. Она є в тім дереві і жде моіх рук. Природа пробуджала його представу, а він черпал з ней схованы формы.

На выставі вказаны будут праці, котры походят з розмаітых періодів творчости артисты, м.ін. особливы зьвірята о синтетичных формах, з проникливыма очами і выглядом мудреців, абстракцийны формы, што бесідуют о жытю і його силі, выповідают його лемківскє походжыня, а тіж різба-талізман, котра вела го през жытя. Годно буде тіж увидіти важны для него рысункы Никыфора і краєвид родинного села Фльоринка. Выбраны на выставу праці походят зо збіркы приватной і Округового Музею в Новім Санчи.

отвертя выставы 17 марця 2023 (пятниця), год. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (выстава отворена до 27 мая 2023)

(текст походит з материялів музею, переведений през нас до лемківского языка)

– – – – – – – – – – – – –

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę „Powrót do siebie”, poświęconą twórczości łemkowskiego rzeźbiarza Grzegorza Pecucha.

W 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin i 15. rocznica śmierci wybitnego artysty Grzegorza Pecucha (1923-2008), urodzonego we Florynce na Sądecczyźnie, zmarłego w Zakopanem. Wystawa ma na celu przypomnienie postaci oraz twórczości tego wyjątkowego rzeźbiarza, pedagoga łemkowskiego pochodzenia.

Jak sam mówił, już od najmłodszych lat interesowała go rzeźba, a pierwsze prace powstawały na pastwisku podczas pasienia krów. W 1950 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Wnuka w 1956 roku. Po ukończeniu studiów przyjął ofertę pracy w szkole artystycznej w Zakopanem. W tym czasie dyrektorem szkoły był Antoni Kenar, a uczyli znakomici artyści, tj. Antoni Rząsa, Tadeusz Brzozowski czy Władysław Hasior.

Tytuł wystawy jest przywołaniem słów Antoniego Kenara, rzeźbiarza i wybitnego pedagoga, który przekonywał swoich uczniów do powrotu do siebie w swojej pracy twórczej. Zachęcał do wyzwolenia się z akademickich schematów, zmiany myślenia w procesie tworzenia i przede wszystkim odnalezienia własnej drogi. W przypadku Grzegorza Pecucha był to powrót do kontaktu z naturą, która stanowiła jego twórczą inspirację, a także filozofię życia. Jego ulubionym materiałem było „drzewo”. Tłumaczył, że nie rzeźbi w drewnie, ale zawsze w drzewie, żywym drzewie. Jego rzeźby […] rodzą się wcześniej, gdzieś w lesie, na wietrze i słońcu. Siła pędzącego powietrza, ciepło i mróz nadają kształt rosnącemu drzewu […]. To jeszcze nie jest rzeźba, ale ja już ją widzę. Ona jest w tym drewnie i czeka na moje ręce. Przyroda pobudzała jego wyobraźnię, a on wydobywał z niej ukryte kształty.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace pochodzące z różnych okresów twórczości artysty, m.in. charakterystyczne zwierzęta o syntetycznych kształtach, z przenikliwymi oczami i wyglądem mędrców, abstrakcyjne formy mówiące o życiu i jego energii, komentujące jego łemkowskie pochodzenie, a także rzeźba-talizman, która prowadziła go przez życie. Będzie można zobaczyć też ważne dla niego rysunki Nikifora i pejzaż z rodzinnej wsi Florynka. Prace wybrane na wystawę pochodzą z kolekcji prywatnej oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

otwarcie wystawy 17 marca 2023 (piątek), godz. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (wystawa czynna do 27 maja 2023)

(tekst pochodzi z materiałów promocyjnych muzeum, przetłumaczony został przez nas na język łemkowski)


Григорій Пецух в працовни 1970 (фот. Владислав Вернер)
Grzegorz Pecuch w pracowni 1970 (fot. Władysław Werner)

Для діти по лемківскы! / Dla dzieci po łemkowsku!

Якы лемківскы сьпіванкы вчыли сте ся в дітиньстві? Была то може пісня о нещестливій любови? А може о тім, як молодого хлопчыска зрукували до арміі? Певно знате тоту, де Ганця пасла павы, мама купили корову, а поле ся оре і сіє. Народны сьпіванкы, котры знаме і сьпіваме сут прекрасны і мают превелику культурову вартіст, але чи сут актуальны і зрозумілы для гнешніх діти?

Не одгваряме ся од традициі, але нагваряме, жебы до того дати дітям нову вартіст, дашто сьвіже, што одповідат тому, як выглядат гнешній сьвіт Лемків. Таку ціль мали авторы публикациі „Сьпіваночкы про діточкы”, котры думали о розвитку наймолодшых діти на каждім рівни творіня – языковім, музичнім і плястичнім. Оксана і Бартломєй Ліхтаньскы написали тескты 10 сьпіванок по лемківскы, Малґожата і Марко Туткы скомпонували музику в розмаітых стилях, а Каміля Трохановска малюнками перенесла на папір тото, о чім діточкы почуют в сьпіванках.

А то не конец, адже творці плянуют розвинути проєкт, зато запросили до спілпраці іншых артистів, котры збогатят выдуманы композициі. Думают тіж о концертах на жыво в формі музичных спектаклів, котры будут влучати діти до забавы. Хтіли бы сте такє мати в дітиньстві? Можете дати тото своім дітям. Зазрийте гев https://zrzutka.pl/cug4da і поможте розвинути проєкт „Сьпіваночкы про діточкы”! В подякуваню за поміч можете достати лемківскы публикациі.

Хцете дознати ся веце? Просиме на проґрам в Радіо Лемко, в котрім авторы оповідят о творчій праці над проєктом і своіх плянах звязаных з сесым выданьом.

Премієра проґраму в середу 8 марця 2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

Фалаткы сьпіванок можеш почути гев: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo

– – – – – – – – – – – – – – –

Jakich łemkowskich piosenek uczyliście się w dzieciństwie? Była to pieśń o nieszczęśliwej miłości? A może o tym, jak młody chłopak werbowany był do armii? Pewnie znacie tę, gdzie Hancia pasіе pawie, mama kupiła krowę, а pole się orze i obsiewa? Tradycyjne piosenki, które znamy i śpiewamy są przepiękne i niosą wielką wartość kulturową, ale czy są aktualne i zrozumiałe dla współczesnych dzieci?

Nie rezygnujemy z tradycji, ale zachęcamy, by poza tym dać dzieciom nową wartość, coś świeżego, co będzie odpowiadać temu, jak wygląda dzisiejszy świat Łemków. Taki cel mieli autorzy publikacji „Śpiwanoczky pro ditoczky”, którzy myśleli o rozwoju dzieci na każdym poziomie tworzenia – językowym, muzycznym i plastycznym. Oksana i Bartłomiej Lichtańscy napisali teksty 10 piosenek po łemkowsku, Małgorzata i Marek Tutkowie skomponowali do nich muzykę w różnorodnych stylach, a Kamila Trochanowska ilustracjami przeniosła na papier to, o czym dzieci usłyszą w piosenkach.

A to nie koniec, gdyż twórcy planują rozwinięcie projektu, dlatego zaprosili do współpracy innych artystów, którzy wzbogacą wymyślone kompozycje. Myślą również o koncertach na żywo w formie spektakli muzycznych, angażujących dzieci do wspólnej zabawy. Chcielibyście mieć coś takiego w dzieciństwie? Możecie dać to swoim dzieciom. Zajrzyjcie tutaj https://zrzutka.pl/cug4da i pomóżcie rozwinąć projekt „Śpiwanoczky pro ditoczky”!

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na program w Radio Lemko, w którym autorzy opowiedzą o twórczej pracy nad projektem i planach związanych z niniejszym wydaniem.

Premiera programu w środę 8 marca 2023 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Fragmenty piosenek możesz usłyszeć tutaj: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo


фалаток ілюстрациі з книжкы „Сьпіваночкы про діточкы”
fragment ilustracji z książki „Śpiwanoczky pro ditoczky”

Свято вказує порядок жытя / Święto wskazuje porządek życia

По святочній перерві приходиме до Вас з новыма авдициями, першом в тiм році буде бесіда з паном Дмитром Дичком з Конечной. Пан Митро вродили ся iщы пред ІІ Сьвiтовом войном в 1937 i як векшiст нашых люди пережыли выгнаня з Лемковины на чуджыну, якраз в околиці Шпротавы. По праві же 10 роках повело ся родині Дичків вернути в рідны горы, але не годны были замешкати в своій хыжи. Початково задумали сме, же буде то проґрам святочний і вести ся буде бесіда головні о різдвяных традициях. СВЯТО – то єдна з тых річи, котры вказуют нам порядок жытя, де бы сме не жыли, де бы нас доля не завела, стоіме о тото, штобы празднувати згідні з традицийом. Бесіда з паном Митром то оповіст о святах в засьніженых горах, о свячыню на Йордан воды в замерзненім потоці, о веселім колядуваню, то спомин повороту няня з Явожна на саму Велию, часу на чуджыні, де далеко было до церкви і рідных, то зас вертаня на Лемковину і пробы одтворіня хоцкі того фалатка святочного образу сперед выгнаня. Щыро просиме на сентиментальну подорож в минуле з паном Митром Дичко. Проґрам зрыхтувал Томко Болех зо Ждыні.

Премієра проґраму в четвер 19.01.2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Po przerwie świątecznej przybywamy do Was z nowymi audycjami, pierwszą w tym roku będzie rozmowa z panem Dymitrem Dyczką z Koniecznej. Pan Mytro urodził się jeszcze przed II Wojną Światową w 1937 roku i jak większość Łemków przeżył wysiedlenie z Łemkowszczyzny na obczyznę, jego rodzina trafiła w okolice Szprotawy. Po niemal 10 latach udało się Dyczkom powrócić w rodzinne góry, ale nie mogli zamieszkać w swoim domu. Początkowo mieliśmy zamysł, by był to program świąteczny i prowadzona była rozmowa głównie o bożonarodzeniowych tradycjach. ŚWIĘTO – to jedna z tych rzeczy, które wskazują nam porządek życia, gdziekolwiek byśmy mieszkali, dokądkolwiek by nas los zawiódł, dbamy o to, aby obchodzić je zgodnie z tradycją. Wywiad z panem Mytrem to opowieść o świętach w zaśnieżonych górach, o święceniu na Jordan wody w zamarzniętym potoku, o radosnym kolędowaniu, to wspomnienie powrotu taty z Jaworzna w samą Wigilię, czasu na obczyźnie, gdzie daleko było do cerkwi i krewnych, to znów powrót na Łemkowynę i próby odtworzenia choćby namiastki świątecznego obrazu sprzed wygnania. Serdecznie zapraszamy na sentymentalną podróż do przeszłości z panem Mytrem Dyczką. Program przygotował Tomasz Bolech ze Zdyni.

Premiera programu w czwartek 19.01.2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


ждыньскы колядникы в родины Гайтків (початок 70. років)
zdyńscy kolędnicy u rodziny Hajtków (początek lat 70.)

Най жыє звіряча фарма! / Niech żyje folwark zwierzęcy!

В Радіо Лемко ветраме на фарму Джонса, але його юж не стрітиме, адже ґаздує на ній розмаіта жывина. В проґрамі почуєте о тім, як розвиват ся ґаздівтсо ведене свиньскыма ратицями. Люде аж і поважают новий порядок і спілпрацюют з фармом, а над ньом зачал ся возносити вітрак. Чи добрі ся жыє єй мешканцям? Чи нова власт тримат ся поставленых през себе принципів? Дознате ся того зо слуховиска, в котрім представиме Вам 6. розділ „Звірячой фармы”. Припоминаме, же попередні части книжкы Джорджа Орвела в перекладі Петра Криницкого на лемківскій язык можете почути в нашім складі авдиций, найдете іх в катеґориі „слуховиско”.

На премієру проґраму просиме в пятницю 30.12.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko powracamy na folwark Jonesa, ale jego już nie spotkamy, gdyż gospodarzy tam teraz żywy inwentarz wszelakiej maści. W programie usłyszycie o tym, jak rozwija się gospodarstwo pod przewodnictwem świńskich racic. Nawet ludzie szanują nowy porządek i współpracują z folwarkiem, a nad nim zaczął się wznosić wiatrak. Czy dobrze żyje się jego mieszkańcom? Czy nowa władza trzyma się wyznaczonych przez siebie zasad? Dowiecie się tego ze słuchowiska, w którym zaprezentujemy 6. rozdział „Folwarku zwierzęcego”. Przypominamy, że poprzednie części książki George’a Orwella w przekładzie Piotra Krynickiego na język łemkowski możecie usłyszeć w naszym archiwum audycji, znajdziecie je w kategorii „słuchowisko”.

Na premierę programu zapraszamy w piątek 30.12.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Еко в шафі – в зеленім нам до твари! / Eko w szafie – w zielonym nam do twarzy

Цілий сьвіт звертат ся в страну екольоґічных технольоґій. Не інакше є в модовій бранжы, котра з рока на рік прібує зменшыти свій неґативний вплыв на нашу плянету. Головном причыном змін є штораз векша сьвідоміст клієнтів і проекольоґічны консуменцкы выборы. Але часто інформациі на еко метках сут для нас незрозумілы і так направду не знаме, што крыє ся за означынями і популярныма цертифікатами. З помочом приходит Міля Пыж з Мейк Ляйф Лемко, котра в своім проґрамі пояснит незрозумілы терміны і оповіст нам о новых еко материялах выробленых в зрівноважений спосіб. Дознате ся, як і з чого ся іх творит, чом сут барже або менше вытрималы, якы вымаганя має продукция, што єст безпечнійше для нашой скоры, на што звертати увагу, жебы робити добре, одповідальне рішыня в купуваню.

Премієра проґраму в середу 7.12.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Cały świat zwraca się w stronę ekologicznych technologii. Nie inaczej jest w branży modowej, która z roku na rok próbuje zmniejszyć swój negatywny wpływ na naszą planetę. Główną przyczyną zmian jest coraz większa świadomość klientów i proekologiczne wybory konsumenckie. Ale często informacje na eko metkach są dla nas niezrozumiałe i tak naprawdę nie wiemy, co kryje się za oznaczeniami i popularnymi certyfikatami. Z pomocą przybywa Emilia Pyrz z Make Life Lemko, która w swoim programie wyjaśni niezrozumiałe terminy i opowie nam o nowych eko materiałach wytwarzanych w zrównoważony sposób. Dowiecie się, jak i z czego się je tworzy, dlaczego są bardziej lub mniej wytrzymałe, jakie wymagania ma produkcja, co jest bezpieczniejsze dla naszej skóry i na co zwracać uwagę, aby podejmować dobre, odpowiedzialne decyzje zakupowe.

Premiera programu w środę 7.12.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Штефан Штец в Любліні / Štefan Štec w Lublinie

Штефан Штец то шумний сьпівак представляючий русиньскы народны сьпіванкы, хореоґраф і перкусийониста. В 2018 році выдал дебіютовий альбум під наголовком „Полетіл бы-м на край сьвіта”. Цедечко містит вынятковы давны сьпіванкы зо словацко-польско-украіньского погранича, заграны не лем по народному, але тіж в аранжациі world music. Альбум двараз вкрыл ся плятином.

Цедечко “Дує вітор” з 2019 рока внесло струю сьвіжости до музикы сьвіта. Явила ся во спілпраці з ґрупом Peter Bič Project, Любіцом Чековском і бритийскым продуцентром Едім Стівенсом. Найновша сьпіванка Штефана “Верба” нашла ся на стежці голосу до фільму „The Maid”, котрий вкаже ся в кінах під конец 2022 рока.

Серед любителів традицийной культуры артисту знают як сьпівака, такой здібного танечника і учытеля гуляня. Славу в краю і за границями принюс му выступ в телевізийнім проґрамі „Zem spieva”.
Штефан є гордым представником русиньского народа. Не лем сьпіват по русиньскы, але тіж веде радіову авдицию для Русинів на Словациі.

Достерігат звекшене зацєкавліня вертаньом до корени, зато стоіт о сохраніня правдивости і таку інтерпретацию народной музикы, котра не выкривит подаваня і спадковину предків.

https://stefanstec.sk
https://www.facebook.com/stefanolexstec
https://youtu.be/6hH3uvJ7t2U
Bilety: https://ekobilet.pl/sarf
Festiwal: www.mikolajki.folk.pl

ZAPRASZAMY !!!

——————————————–
Štefan Štec to charyzmatyczny wokalista wykonujący rusińskie pieśni ludowe, choreograf i perkusjonista. W 2018 roku wydał debiutancki album zatytułowany „Poleťiv by’m na kraj svita”. Płyta zawiera unikatowe dawne pieśni z pogranicza słowacko-polsko-ukraińskiego, wykonane nie tylko w formie tradycyjnej, ale też w aranżacji world music. Album zyskał status podwójnie platynowej płyty.

Płyta „Duje vitor” z 2019 roku wniosła powiew świeżości do muzyki świata. Powstała we współpracy z grupą Peter Bič Project, Ľubicą Čekovską oraz brytyjskim producentem Eddie Stevensem. Najnowszy utwór Štefana, „Verba”, znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu „The Maid”, który wejdzie na ekrany kin pod koniec 2022 roku.

Pośród miłośników kultury tradycyjnej artysta znany jest zarówno jako wokalista, jak i utalentowany tancerz oraz nauczyciel tańca. Rozgłos w kraju i za granicą przyniósł mu występ w popularnym programie telewizyjnym „Zem spieva”.

Štefan jest dumnym przedstawicielem narodu rusińskiego. Nie tylko śpiewa w języku rusińskim, ale także prowadzi audycję radiową dla Rusinów mieszkających na Słowacji.

Dostrzega zwiększone zainteresowanie powrotem do korzeni, dlatego zależy mu na zachowaniu autentyzmu i takiej interpretacji muzyki ludowej, która nie zniekształca przekazu i dziedzictwa przodków.

https://stefanstec.sk
https://www.facebook.com/stefanolexstec
https://youtu.be/6hH3uvJ7t2U
Bilety: https://ekobilet.pl/sarf
Festiwal: www.mikolajki.folk.pl

ZAPRASZAMY !!!


Штефан Штец і Файта / Štefan Štec & Fajta

Запрошыня до Майстерні Карпат / Zaproszenie do Majsterni Karpat

Покликаньом Стоваришыня Civitas Nostra єст не лем добро чловека, його вчыня і здравля, але головні простір. Зато тіж щыро просиме на спільне творіня такого простору в кавяренци з климатом – Майстерни Карпат в Санкові. Сесе діяне веде ся вдякы підпертю Міністерства Едукациі і Культуры в рамах проґраму „Меджепоколіньовы Едукацийны Центра – підпертя в меджепоколіньовій інтеґрациі”. Ведучы вірят, же разом през спільне рыхтуваня ідла, а пак спіьлну гостину, поведе ся створити натуральну атмосферу предсвяточных приготовлінь, што знаме і памятаме з давных хыж, з поколіня в поколіня.
– – – – – – – – – – –
Misją Stowarzyszenia Civitas Nostra jest nie tylko dobro człowieka, jego edukacja i zdrowie, ale szczególnie przestrzeń. Dlatego też serdecznie zapraszamy na wspólne tworzenie takiej przestrzeni w naszej klimatycznej kawiarence – Majsterni Karpat w Sękowej. Działanie to realizowane jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Kultury w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Prowadzący wierzą, że razem poprzez wspólne przyrządzanie jedzenia a następnie wspólne biesiadowanie, uda nam się stworzyć naturalną atmosferę przedświątecznych przygotowań, znaną i pamiętaną z dawnych domów, z pokolenia na pokolenie.

Веце інформациі на страні / Więcej informacji na stronie http://civitasnostra.pl/projekty/rodzinny-stol-wielopokoleniowy/

Вертаме давне, несеме нове / Przywracamy dawne, niesiemy nowe

Лемківскых ансамблів, што берут ся за весільне ремесло, не єст за дуже. Зато добрі, же молоды люде хцут продолжати тот фах, котрий започаткували іщы на Лемковині нашы предкы. А грати по весілях нелегка робота! Представте сой, якы были бы лемківскы весіля, на котрых неє гудаків способных заграти вшытко, што звязане з нашыма обрядами – од выбераня, благословліня, през весільну забаву, по даровины і очепины. Знати высьпівати давне, а до того принести дашто сьвіже, велька штука. «Збогачаме сьпівник молодых Лемків забытыма і новыма сьпіванками» – повідают гості нашого проґраму: Ярко Клінкєвич, Михал Ґожыньскій і Павло Басалыґа. Од дітячых років выступували на лемківскых і не лем сценах, м.ін. з Кычером, Ластівочком чи потім Надійом, одкаль черпали богате і хосенне гнеска досьвідчыня. На тых основах заснували Інтраде – ансамбль, котрий тішыт нас свойом музиком на забавах і весілях. Послухайте, што ім в душы грат!

Премієра проґраму в середу 23.11.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Łemkowskich zespołów zajmujących się graniem na weselach nie jest za wiele. Dlatego dobrym znakiem jest to, że młodzi ludzie chcą kontynuować fach, który został zapoczątkowany jeszcze na Łemkowynie przez naszych przodków. A granie po weselach to nielekka praca! Wyobraźcie sobie, jakie byłyby łemkowskie wesela, na których nie ma muzyków umiejących zagrać wszystko, co związane jest z naszymi obrzędami – od wybierania, błogosławieństwa, przez weselną zabawę, po darowiny i oczepiny. Potrafić odtworzyć dawne, a do tego dostarczyć coś świeżego, jest wielką sztuką. „Wzbogacamy śpiewnik młodych Łemków zapomnianymi i nowymi pieśniami” – mówią goście naszego programu: Jarosław Klinkiewicz, Michał Gorzyński i Paweł Basałyga. Od najmłodszych lat występowali na łemkowskich i nie tylko scenach, m.in. z Kyczerą, Łastiwoczką czy potem Nadiją, skąd czerpali bogate i przydatne dziś doświadczenie. Na bazie tego zdecydowali się założyć Intrade – zespół, który cieszy nas swoją muzyką na zabawach i weselach. Posłuchajcie, co im w duszy gra!

Premiera programu w środę 23.11.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Інтраде на Лемківскій Ватрі в Лугах / Intrade na Łemkowskiej Watrze w Ługach


Ярко Клінкєвич, Михал Ґожыньскій і Павло Басалыґа / Jarosław Klinkiewicz, Michał Gorzyński i Paweł Basałyga

Заповіди учытелькы / Dekalog nauczycielki

Жыючы фурт в залітаню, в добi вiчного посьпiху, штоденнi деси діганяючы, часто не звертаме увагу на дрiбницi, од котрых може залежати комфорт i психiчне здоровля нашых дiти. Мы, дорослы, хцеме рано встигнути зiсти порядне сьнiданя, выслухати новины з рана, попиваючы смачну каву, найлiпше, жебы ся при тiм не спiзнити до роботы. Страх подумати, як бы было почути на собi пізріня шефа, вымовнi зазераючого на зыґарок, коли переступуєме порiг фiрмы. Крiм того мрiєме о тiм, жебы вшыткы нас поважали, жебы наш ден перешол в милій атмосферi, а найлiпше, як бы нихто не зопсул нам гумор. I тото само хцут нашы дiти. Хцут чути ся комфортово i приємнi проводити час в товариствi камаратів, котры iх люблят i акцептуют. Як найти золоту середину на щестя? Просиме на проґрам, в котрiм специяльнi для Вас опікунка садка зрыхтувала 10 цiнных вказівок. Буде то порадник для родичiв, попертий автентичныма iсториями i цєкавыма примірами з жытя учытелькы. Познате найчастійшы проблемы, з котрыма стрічат ся предшкiльна дружына. Кєд задумуєш ся, што можеш зробити ліпше, штобы Твоя дітина чула ся в садку як дома, тот проґрам є для Тебе.

Емiсия авдициі в середу 16 листопада 2022 о 20:00. Повторiня в суботу i недiлю 19-20.11 о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Żyjąc w ciągłym biegu, w dobie wiecznego pośpiechu, codziennie dokądś goniąc, często nie zwracamy uwagi na szczegóły, od których może zależeć komfort i zdrowie psychiczne naszych dzieci. My, dorośli, chcemy rano zdążyć zjeść wartościowe śniadanie, wysłuchać porannych wiadomości, popijając smaczną kawę, najlepiej nie spóźniając się przy tym do pracy. Strach pomyśleć, jak by było poczuć na sobie wzrok szefa, wymownie spoglądającego na zegarek, kiedy przekraczamy próg firmy. Ponadto marzymy o tym, aby wszyscy nas szanowali, aby nasz dzień minął w przyjaznej atmosferze, a najlepiej, gdyby nikt nie popsuł nam humoru. I tego samego pragną nasze dzieci. Chcą czuć się komfortowo i miło spędzać czas w towarzystwie kolegów, którzy je lubią i akceptują. Jak znaleźć złoty środek na szczęście? Zapraszamy na audycję, w której specjalnie dla Państwa opiekunka przedszkola przygotowała 10 cennych wskazówek. Będzie to poradnik dla rodziców, poparty autentycznymi historiami i ciekawymi przykładami z życia nauczycielki. Poznacie najczęstsze problemy, z którymi spotyka się przedszkolna kadra. Jeżeli zdarza ci się zadawać sobie pytanie, co jeszcze mogę zrobić lepiej, aby moje dziecko czuło się w przedszkolu jak w domu, to ten program jest dla ciebie.

Emisja audycji w środę 16 listopada 2022 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę 19-20.11 o godzinie 14:00.