На своім подвірю / Na swoim podwórzu

„(…) бы заорати
   рідну ниву
и засьпівати
свою пісьню
на своім подвірю”

/Павло Стефановскі/

Вертаня – сесий мотив чути в вершах лемківскых творців. Він черчыт, дзеленчыт і дуднит, не дає спокою. Нияк тото не чудує, адже доля лемківского народа написала трагічний сценар. Веде пером нашых писателів, котры вроджены на Лемковині і чуджыні, вшыткы вертают до рідного краю – не лем фізичні до гірского краєвиду з деревяном хыжом, але тіж духово до давных років і забытых оповісти. В нелегкых, повоєнных і повыселенчых часах поворот на Лемковину был героічным актом, вымагал силы і сприятливых вітрів. Хоц декотрым повело ся вернути, не годно было одтворити до чыста тот сьвіт, што запамятал ся перед депортацийом. Павло Стефановскі, лемківскій творец, етноґраф, публициста і культурно-соспільний діяч, вшелеякыма способами прібувал вернути до того, што втратил він і його нарід, Його діяльніст на розмаітых нивах давала шансу на одбудуваня лемківской громады і спадковины єй предків. В Радіо Лемко представиме жытя і творчіст того заслуженого Лемка, котрий своє жытя посвятил лемківскій справі.

Премієра проґраму в середу 17 липця 2024 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

„(…) by ziemię
    zaorać
    na wzgórzu
i znów
    zaśpiewać
swoją pieśń
na swoim podwórzu”

/Paweł Stefanowski/

Powroty – motyw ten wybrzmiewa w wierszach łemkowskich twórców. On szemrze, dzwoni i dudni, nie daje wytchnienia. Nie dziwi to wcale, wszak los łemkowskiego narodu napisał tragiczny scenariusz. Wiedzie piórem naszych pisarzy, którzy urodzeni na Łemkowszczyźnie i obczyźnie, wszyscy powracają do rodzimego kraju – nie tylko fizycznie do górskiego krajobrazu z drewnianą chatą, ale też duchowo do dawnych lat i zapomnianych opowieści. W niełatwych, powojennych i powysiedleńczych czasach powrót na Łemkowszczyznę był aktem heroizmu, wymagał siły i sprzyjających wiatrów. Choć niektórym udało się powrócić, nie sposób było w całości odtworzyć świat zapamiętany przed deportacją. Paweł Stefanowski, łemkowski twórca, etnograf, publicysta i działacz kulturalno-społeczny, wszelkimi sposobami próbować wrócić do tego, co utracił on i jego naród. Jego działalność na różnorodnych polach dawała szansę na odbudowanie łemkowskiej społeczności i spuścizny jej przodków. W Radio Lemko zaprezentujemy biografię i twórczość tego zasłużonego Łemka, który swoje życie poświęcił łemkowskiej sprawie.

Premiera programu w środę 17 lipca 2024 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Ярослав Поляньскі, Никифор (Епіфаній Дровняк), Марія і Павло Стефановскы, Крениця 1960
– – – – – – – – – – –
Jarosław Polański, Nikifor (Epifaniusz Drowniak), Maria i Paweł Stefanowscy, Krynica-Zdrój 1960


Павло Стефановскі (фот. Петро Басалыґа) / Paweł Stefanowski (fot. Piotr Basałyga)

Знимкы походят з родинного архіву Стефановскых.
Zdjęcia pochodzą z rodzinnego archiwum Stefanowskich.

Честуйте ся! / Częstujcie się!

Такыма словами нагварят чытачів до прібуваня смаків Лемковины Ґражыня Бетлей-Фурман – авторка книжкы о лемківскій кухни з Ріпок. Публикация выдавництва Лібра, з котрой вызерают смаковиты для очів кадры, містит парудесят переписів на стравы, што были хлібом насущым Лемків перед выселіньом і по поворотах на рідну землю. Найдете гын тіж оповіст о саді Петра Свиста, Лемківскій Ватрі, велийнім і великоднім празднуваню. З авторком книжкы зышли сме ся в Ріпках, де в своім ґаздівстві Свистовий Сад зорґанізувала презентацию і смакуваня страв. Побесідували сме о Ріпках з давных років і споминах дітиньства, смаках вынесеных з родинной хыжы, страв вареных на жывім огни. Дозволиме сой перемінити лемківскє прошыня до стола, тай речеме… Та влучте, та послухайте, та не дайте ся просити!

Премієра проґраму в середу 10 липця 2024 рока о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Takimi słowami nakłania czytelników do próbowania smaków Łemkowyny Grażyna Betlej-Furman – autorka książki o łemkowskiej kuchni z Ropek. Publikacja wydawnictwa Libra, z której wyglądają smakowite dla oczu kadry, zawiera kilkadziesiąt przepisów na potrawy, będące chlebem powszednim Łemków przed wysiedleniem i po powrotach na rodzimą ziemię. Znajdziecie również opowieść o sadzie Petra Swysta, Łemkowskiej Watrze, wigilijnym i wielkanocnym świętowaniu. Z autorką książki spotkaliśmy się w Ropkach, gdzie w swoim gospodarstwie agroturystycznym Swystowy Sad zorganizowała prezentację i degustację potraw. Porozmawialiśmy o Ropkach z dawnych lat i wspomnieniach dzieciństwa, smakach wyniesionych z rodzinnego domu, potraw przyrządzanych na żywym ogniu. Pozwolimy sobie sparafrazować słowa łemkowskiego zaproszenia do stołu… Włączcie, posłuchajcie, nie dajcie się prosić!

Premiera programu w środę 10 lipca 2024 roku o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Презентация книжкы Ґражыны Бетлей-Фурман „Честуйте ся! Кухня лемківска з Ріпок” (фот. Володислав Грабан)
– – – – – – – – – – –
Prezentacja książki Grażyny Betlej-Furman „Częstujcie się! Kuchnia łemkowska z Ropek” (fot. Władysław Graban)

Coolбаба «Слова» / Coolbaba „Słowa”

Aнсамбль Coolбаба то динамічна мішанина розмаітых особовости, музичных полюблінь, богатого досьвідчыня на сцені і етнічных інспіраций. Група творит сьпіванкы авторскы і традицийны в чысто новім, міцнім, роковім выданю. В репертуарі годны сме почути кавальчыкы в лемківскім, украіньскім і польскім языку. В тім році Coolбаба выдала новий альбум «Слова», а наш редакцийний камрат, Данько Горощак, рішыл стрітити ся з Оксаном Терефенко-Горощак і Адамом Горощаком, штобы побесідувати з нима о тім, як выглядал процес творіня нового кружка, якы мают пляны на будуче і ци плянуют концерты. Очевидно крім бесіды почуєте выбраны кавальці з нового альбуму ансамблю, котры будут мати свою премієру в Радіо Лемко, а кєд музикы буде Вам за мало, то цілий кружок найдете під мотузком.

Премієра проґраму в середу 07.05.2024 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zespół Coolbaba to dynamiczna mieszanka różnych osobowości, gustów muzycznych, bogatego scenicznego doświadczenia i etnicznych inspiracji. Grupa tworzy utwory autorskie oraz tradycyjne w zupełnie nowym, mocnym, rockowym wydaniu. W repertuarze możemy usłyszeć kawałki w języku łemkowskim, ukraińskim i polskim. W tym roku Coolbaba wydała nowy album „Słowa” a nasz redakcyjny kolega, Dańko Horoszczak, postanowił spotkać się z Oksaną Terefenko-Horoszczak i Adamem Horoszczakiem, żeby porozmawiać z nimi o tym, jak wyglądał proces tworzenia nowego krążka, jakie mają plany na przyszłość i czy planują koncerty. Oczywiście oprócz rozmowy będziecie mogli wysłuchać wybranych kawałków z nowego albumu zespołu, które będą miały swoją premierę w Radio Lemko, a jeśli muzyki będzie wam za mało, to cała płyta znajdziecie pod linkiem

Premiera programu w środę 07.05.2024 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ансамбль Coolбаба (фот. Соня Гербут), проєкт окладкы SQ studio kreatywne, Матеуш Бжезьняк / Zespół Coolbaba (fot. Sonia Herbut), projekt okładki SQ studio kreatywne, Mateusz Brzeźniak

Великодны традициі вчера і гнес / Wielkanocne tradycje wczoraj i dziś

Перед нами Велькій Тыжден, час задуманя, вытишыня і рыхтуваня – в першім ряді того духового, котре взміцнят наше пережываня радости з Господнього Воскресіня, а тіж чысто приземного. Разом з близкыма пишеме писанкы, печеме святочны паскы, прикрашаме великодний кошык, жебы згідні з традицийом сісти родинні до стола і накормити тіло свяченом стравом. Час свят то нагода, жебы припамятати звыкы нашых дідів принесены з Лемковины. Што до гнеска робиме як нашы предкы? Чи святкуєме так само? Просиме на рефлексийну бесіду Янкы Ґрич з Анном Олесьнєвич, котры в тім передвеликоднім часі пригадали сой празднуваня з давных років. А може і в Вашій родині сут традициі, котры вартат привернути?

Проґрам будеме пущати двараз в неділю 28 квітня о год. 14:00 і год. 20:00. Просиме!

– – – – – – – – – – – – – –

Przed nami Wielki Tydzień, czas zadumy, wyciszenia i przygotowań – przede wszystkim duchowych, które wzmacniają nasze przeżywanie radości ze Zmartwychwstania Pańskiego, ale też całkiem przyziemnych. Wspólnie z bliskimi piszemy pisanki, pieczemy świąteczne paski, ozdabiamy wielkanocny koszyk, by zgodnie z tradycją zasiąść rodzinnie do stołu i nakarmić ciało święconą strawą. Czas świąt to okazja do tego, by przypomnieć zwyczaje naszych dziadków, przyniesione przez z nich z Łemkowyny. Co do dzisiaj robimy jak nasi przodkowie? Czy świętujemy tak samo? Zapraszamy na refleksyjną rozmowę Janiny Grycz z Anną Oleśniewicz, które w tym w przedwielkanocnym czasie przypomniały świętowanie z dawnych lat. A może i w Waszej rodzinie są tradycje, które warto przywrócić?

Program będzie emitowany dwukrotnie w niedzielę 28 kwietnia o godz. 14:00 i godz. 20:00. Zapraszamy!


Анна Олесьнєвич (перша з ліва) з членами лемківского ансамблю Розтока
Anna Oleśniewicz (pierwsza z lewej) z członkami łemkowskiego zespołu Roztoka

«Мало (не) быти» / „Mało (ne) byty”

Ансамбль н’лем фольк по выданю плыты «Подорож» в 2022 задумал створити проєкт, што получыл дотеперішню творчіст ансамблю з модерныма нотами. Головном темом єст Акция «Вісла» записана листами Лемків, поміщеныма в книжці пана Юрия Стариньского «Выселили нас мусово». «Мало не быти» лучыт авторску, і не лем, творчіст ансамблю з рецитацийом фалатків повыселенчых листів. До свого проєкту група запросила знаємых гудаків з Кычеры і оперову сьпівачку, Александру Міхнєвич. Сесы вельоголосовы, оніричны аранжы, втігают слухача в оповіст минувшости, то поєднаня гнешніх Лемків і іх модерной музикы з голосом предків. Част зрыхтуваных награнь можете послухати на каналі ансамблю в Ютубі і Спотіфай. О проєкті «Мало не быти» оповідят Дария Кузяк і Югаска Кохович.

Премієра проґраму в середу 13.03.2024 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zespół n’lem folk po wydaniu płyty „Podoroż” w 2022 rozpoczął pracę nad projektem, łączącym dotychczasową twórczość zespołu z nowoczesnymi brzmieniami. Głównym tematem jest Akcja „Wisła” pod postacią listów Łemków, które zamieszczone zostały w książce Jerzego Starzyńskiego pt. „Wyselyly nas musowo”. „Mało ne byty” łączy autorską, i nie tylko, twórczość n’lem folku z recytacją fragmentów powysiedleńczej korespondencji. Do swego projektu grupa zaprosiła znajomych muzyków z Kyczery oraz śpiewaczkę operową, Aleksandrę Michniewicz. Te wielogłosowe, oniryczne aranżacje, wciągają słuchacza w opowieść minionego, to pojednanie dzisiejszych Łemków i ich współczesnej muzyki z głosami przodków. Część przygotowanych nagrań możecie posłuchać na kanale zespołu na platformie YouTube i Spotify. O projekcie „Mało ne byty” opowiedzą Daria Kuziak i Joanna Kochowicz.

Premiera programu w środę 13.03.2024 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Ансамбль н’лем фольк (фот. Якуб Самоґраніцкі) / Zespół n’lem folk (fot. Jakub Samogranicki)

Сон о вертаню / Sen o powrocie

А кєбы так вернути ся до давных років і одкрывати сьвіт на ново? А кєбы мати шансу зас увидіти люди, котрых юж з нами неє? Почути іх голос і взріти усьміхнены очы? А кєбы так зас розбудити в собі дітяче зацєкавліня сьвітом? Просиме Вас на літерацкій вечер в Радіо Лемко, перенесеме ся в часі з Оксаном Грабан-Ліхтаньском, авторком оповіданя „Сон о вертаню”, нагородженом в 50. Загальнопольскім Конкурсі ім. Яна Поцка. Підеме разом стежками села Воловец, будеме волочы ся по полях і лісах, взриме бабину хыжу, почуєме тепло кафльового пеца і посмакуєме лемківскых палят. Слухачы познают не лем фалаткы особистой істориі, але тіж минуле лемківского народа, котре по выселіню на рокы записало ся в краєвиді Лемковины. Найдеме на пути здичілы сады, одкрыєме ямы камянных певниц, поклониме ся трираменным крестам. Оддаме голос лемківскым ґаздам, Теклі і Теодорови.

Премієра проґраму в середу 6 марця 2024 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00. Проґрам по лемківскы, оповіданя по польскы.

– – – – – – – – – – – – – – –

A gdyby tak powrócić do minionych lat i odkrywać świat na nowo? A gdyby mieć szansę znów zobaczyć ludzi, których już z nami nie ma? Usłyszeć ich głos i ujrzeć roześmiane oczy? A gdyby tak znów rozbudzić w sobie dziecięcą ciekawość świata? Zapraszamy Was na literacki wieczór w Radio Lemko, przeniesiemy się w czasie z Oksaną Graban-Lichtańską, autorką opowiadania „Sen o powrocie”, nagrodzoną w 50. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Pocka. Wyruszymy razem ścieżkami wsi Wołowiec, będziemy włóczyć się po polach i lasach, ujrzymy babciną chatę, poczujemy ciepło kaflowego pieca i posmakujemy łemkowskich placków pasterskich, zwanych palatami. Słuchacze poznają nie tylko urywki osobistej historii, ale też przeszłość narodu łemkowskiego, która po wysiedleniu na lata zapisała się w krajobrazie Łemkowszczyzny. Napotkamy na drodze zdziczałe sady, odkryjemy jamy kamiennych piwnic, pokłonimy się przed trzyramiennymi krzyżami. Oddamy głos łemkowskim gospodarzom, Tekli i Teodorowi.

Premiera programu w środę 6 marca 2024 roku o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00. Program w języku łemkowskim, opowiadanie w języku polskim.


фот. Бартломєй Ліхтаньскі / fot. Bartłomiej Lichtański

Дві Полянкы – єдна традиция / Dwie Polanki – jedna tradycja

Мали сте нагоду почути о жытю Руснаків зо словацкой стороны в проґрамах „Дві Полянкы – єдна істория”. Фома Болех зо Ждыні загостил в мешканців приграничных сел – Анны Гудаковой в Нижній Полянці і Миколая Кусайлы в Выжній Полянці. Бесідували о історичных подіях, доли і недоли, реляциях з недалекыма лемківскыма селами Ожынна, Граб ци Радоцина. Кажде місце має свою історию, быват, же ся она переплітат з сусідніма, але єст штоси, што спільне для вельох місц і не змінят тото нияка границя – то культурова спадковина. З каждой бесіды Томка зобрали сме непущаны фалаткы о традициях і звыках, котры сут або были присутны в жывоті Русинів. В третій части почуєте, як празднували свята Різдвяны і Великодны, як выглядали весільны обряды і што ся на них сьпівало. Буде тіж гідні о віруванях звязаных зо смертьом – о віщых, што виділи будуче і знали, коли підут з того сьвіта, што мож было робити при гмерлым, а што нияк ніт, як мож было помочы душы перейти на другу страну і дуже веце. Што плекало ся давно в нашых селах? А што остало до гнеска? Послухайте і переконайте ся!

Премієра проґраму в середу 28.02.2024 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Mieliście okazję usłyszeć o życiu Rusinów ze słowackiej strony w programach „Dwie Polanki – jedna historia”, które obecnie możecie znaleźć w naszym archiwum. Tomasz Bolech ze Zdyni zagościł u mieszkańców przygranicznych wiosek – Anny Hudakovej w Nižnej Poliance i Mikuláša Kusajly w Vyšnej Poliance. Rozmawiali o wydarzeniach historycznych, doli i niedoli, relacjach z niedalekimi łemkowskimi wioskami Ożynna, Grab czy Radocyna. Każde miejsce ma swoją historię, bywa, że się ona przeplata z sąsiadującymi, ale jest coś, co wspólne dla wielu miejsc i nie zmieni tego żadna granica – to spuścizna kulturowa. Z każdego wywiadu Tomka zebraliśmy niewyemitowane fragmenty o tradycjach i zwyczajach, które są lub były obecne w życiu Rusinów. W trzeciej części usłyszycie, jak obchodzono Boże Narodzenie i Wielkanoc, jak wyglądały obrzędy weselne i co się na nich śpiewało. Będzie też sporo o wierzeniach związanych ze śmiercią – o proroczych, którzy wiedzieli, kiedy opuszczą ziemski padół, co można, a czego nie wolno było robić przy zmarłym, jak można było pomóc duszy przejść na drugą stronę i wiele więcej. Co kultywowano dawniej w naszych wioskach? A co zachowało się do dzisiaj? Posłuchajcie i przekonajcie się!

Premiera programu w środę 28.02.2024 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


церков в Нижній Полянці, пізріня з горы / cerkiew w Nižnej Poliance z lotu ptaka
(https://obecniznapolianka.sk/)

Гнет пенсия! / Wkrótce emerytura!

На фармі Джонса під пануваньом свинь жывина трудит ся і мозолит, а выслужены ждут на залужений одпочынок. Чи кін Боксер перший одыйде на пенсию? Чи встигне до того часу видіти скінчений вітрак? Щыро посиме на девятий, предостатній розділ „Звірячой фармы” Джорджа Орвела по лемківскы. Книжку выдало в 2017 році Выдавництво Лемко Тавер в рамах Ґолем Сериі, котру задумал Петро Криницкій, автор прекладу.

Пригадуєме, же попередні части слуховиска можете найти в нашім складі авдиций!

Премієра проґраму в середу 14 лютого о 20:00 годині. Повторіня в суботу и неділю (17-18.02) о 14:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – –

Na farmie Jonesa pod panowaniem świń zwierzyna trudzi się i mozoli, a wysłużeni czekają na zasłużony odpoczynek. Czy koń Bokser jako pierwszy odejdzie na emeryturę? Czy zdąży do tego czasu zobaczyć ukończony wiatrak? Serdecznie zapraszamy na dziewiąty, przedostatni już rozdział „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella po łemkowsku. Książkę wydało w 2017 roku Wydawnictwo Lemko Tower w ramach Golem Serii, którą wymyślił Piotr Krynicki, autor tłumaczenia.

Przypominamy, że poprzednie części słuchowiska możecie znaleźć w naszym archiwum!

Premiera programu w środę 14 lutego o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (17-18.02) o godzinie 14:00.

Hop, hop, swój chłop! / Гоп, гоп, свій хлоп!

Serdecznie zapraszamy na drugą część wywiadu z aktorem Kiryłem Pietruczukiem, który zadebiutował w głośnym serialu komediowym Netflixa „1670”. Kirył wcielił się w postać Macieja – chłopa z Litwy, pomocnika kowala, który przyjechał do Adamczychy w ramach wymiany chłopskiej Erasmus. Mieliście już okazję usłyszeć o tym, co łączy Kiryła z serialowym Maciejem. Poznać jego łemkowskie korzenie i przeszłość wśród cerkiewnych murów. Dowiedzieć się, co było dla niego ważne w budowaniu postaci. Jeśli nie mieliście możliwości odsłuchać pierwszej części programu, znajdziecie go w naszym archiwum audycji. W drugiej części wywiadu usłyszycie, jaka była atmosfera na planie filmowym i współpraca z aktorami, z kim Kirył złapał szczególne flow, co znalazło się w jego tajemniczym notesie i jak żyć, żeby sodówka nie uderzyła do głowy. Jeżeli ciekawi Was również, na czym polegał konflikt wewnętrzny Macieja, co tak naprawdę połączyło ich z Anielą i dlaczego pragnienia w życiu chłopa oznaczają kłopoty, zapraszamy na ciąg dalszy wywiadu Natalii Ciołki z Kiryłem Pietruczukiem. Rozmowa w języku polskim.

Premiera programu w środę 31 stycznia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (3-4.02) o godzinie 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Щыро просиме на другу част бесiды з актором Кiрилом Пєтручуком, котрий заграл свiй дебиют в шумнiм комедийовiм сериялю Нетфликса „1670”. Кiрил втiлил ся в особу Мацєя – хлопа з Литвы, помiчника коваля, котрий приiхал до Адамчыхы з хлопской вымiны Erasmus. Годны сте были юж почути о тім, што єднат Кірила і серияльового Мацєя. Познати його лемківскє коріня і минуле серед церковных мурів. Дознати ся, што было для нього важне в будуваню богатыря. Кєд не мали сте нагоду чути сесий проґрам, найдете го в нашім складі авдиций. В другій части почуєте, як выглядала атмосфера на фiльмовiм плянi i спiлпраця з акторами, з кым Кiрил зiмал найвекше фльов, што нашло ся в його таємнiм зошытi i як жыти, жебы вода содова не вдарила до головы. Кєд цєкавит Вас iщы, о што іде во внутрiшнiм конфлiкті Мацєя, што направду зъєднало iх з Анєльом i чом прагнiня в жытю хлопа значат клопоты, та просиме на дальшу част бесiды Наталиі Цьолкы з Кірилом Пєтручуком. Бесіда буде по польскы.

Премієра проґраму в середу 31 сiчня о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю (3-4.02) о годинi 14:00.

Кірил Пєтручук в роли Мацєя в сериялю Нетфликса „1670” (фот. Р. Палка)
Kirył Pietruczuk w roli Macieja w serialu Netflixa „1670” (fot. R. Pałka)

Кірил Пєтручук – свiй хлоп в 1670 / Kirył Pietruczuk – swój chłop w 1670

Щыро просиме на першу част бесiды з актором Кiрилом Пєтручуком, котрий заграл свiй дебиют в шумнім комедийовім сериялю Нетфликса „1670”. Кiрил втiлил ся в особу Мацєя – хлопа з Литвы, помічника коваля, котрий приiхал до Адамчыхы з хлопской вымiны Erasmus. „Свій хлоп” – пишеме не без причыны, адже він не лем честний і порядний, але тіж плыне в нім лемківска кров. В бесiдi з Наталийом Цьолком оповiст о своiх коренях, гляданях, яку дорогу перешол, закля дішол до серияльового села Адамчыха. Кiрил забере нас за кулiсы, подiлит ся своiма споминами з фiльмового пляну i выявит, як творил особу Мацєя, котрого так барз полюбили обзерачы. Бесіда буде по польскы.

Премієра проґраму в середу 24.01.2024 р. о годині 20:00. Повторiня в суботу і неділю (27-28.01) о годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na pierwszą część wywiadu z aktorem Kiryłem Pietruczukiem, który zadebiutował w głośnym serialu komediowym Netflixa „1670”. Kirył wcielił się w postać Macieja – chłopa z Litwy, pomocnika kowala, który przyjechał do Adamczychy w ramach wymiany chłopskiej Erasmus. „Swój chłop” – piszemy nie bez przyczyny, wszak nie tylko cechuje się chwalebnymi przymiotami, ale też płynie w nim łemkowska krew. W rozmowie z Natalią Ciołką opowie o swoim pochodzeniu, poszukiwaniach, o drodze, jaką przebył, zanim trafił do serialowej wsi Adamczycha. Kirył zabierze nas za kulisy, podzieli się swoimi wspomnieniami z planu filmowego oraz uchyli rąbka tajemnicy, jak budował postać Macieja, którego tak bardzo pokochali widzowie. Wywiad w języku polskim.

Premiera programu w środę 24.01.2024 r. o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (27-28.01) o godzinie 14:00.


Кірил Пєтручук в роли Мацєя в сериялю Нетфликса „1670” (фот. Р. Палка)
Kirył Pietruczuk w roli Macieja w serialu Netflixa „1670” (fot. R. Pałka)