Вертаме давне, несеме нове / Przywracamy dawne, niesiemy nowe

Лемківскых ансамблів, што берут ся за весільне ремесло, не єст за дуже. Зато добрі, же молоды люде хцут продолжати тот фах, котрий започаткували іщы на Лемковині нашы предкы. А грати по весілях нелегка робота! Представте сой, якы были бы лемківскы весіля, на котрых неє гудаків способных заграти вшытко, што звязане з нашыма обрядами – од выбераня, благословліня, през весільну забаву, по даровины і очепины. Знати высьпівати давне, а до того принести дашто сьвіже, велька штука. «Збогачаме сьпівник молодых Лемків забытыма і новыма сьпіванками» – повідают гості нашого проґраму: Ярко Клінкєвич, Михал Ґожыньскій і Павло Басалыґа. Од дітячых років выступували на лемківскых і не лем сценах, м.ін. з Кычером, Ластівочком чи потім Надійом, одкаль черпали богате і хосенне гнеска досьвідчыня. На тых основах заснували Інтраде – ансамбль, котрий тішыт нас свойом музиком на забавах і весілях. Послухайте, што ім в душы грат!

Премієра проґраму в середу 23.11.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Łemkowskich zespołów zajmujących się graniem na weselach nie jest za wiele. Dlatego dobrym znakiem jest to, że młodzi ludzie chcą kontynuować fach, który został zapoczątkowany jeszcze na Łemkowynie przez naszych przodków. A granie po weselach to nielekka praca! Wyobraźcie sobie, jakie byłyby łemkowskie wesela, na których nie ma muzyków umiejących zagrać wszystko, co związane jest z naszymi obrzędami – od wybierania, błogosławieństwa, przez weselną zabawę, po darowiny i oczepiny. Potrafić odtworzyć dawne, a do tego dostarczyć coś świeżego, jest wielką sztuką. „Wzbogacamy śpiewnik młodych Łemków zapomnianymi i nowymi pieśniami” – mówią goście naszego programu: Jarosław Klinkiewicz, Michał Gorzyński i Paweł Basałyga. Od najmłodszych lat występowali na łemkowskich i nie tylko scenach, m.in. z Kyczerą, Łastiwoczką czy potem Nadiją, skąd czerpali bogate i przydatne dziś doświadczenie. Na bazie tego zdecydowali się założyć Intrade – zespół, który cieszy nas swoją muzyką na zabawach i weselach. Posłuchajcie, co im w duszy gra!

Premiera programu w środę 23.11.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Інтраде на Лемківскій Ватрі в Лугах / Intrade na Łemkowskiej Watrze w Ługach


Ярко Клінкєвич, Михал Ґожыньскій і Павло Басалыґа / Jarosław Klinkiewicz, Michał Gorzyński i Paweł Basałyga

Заповіди учытелькы / Dekalog nauczycielki

Жыючы фурт в залітаню, в добi вiчного посьпiху, штоденнi деси діганяючы, часто не звертаме увагу на дрiбницi, од котрых може залежати комфорт i психiчне здоровля нашых дiти. Мы, дорослы, хцеме рано встигнути зiсти порядне сьнiданя, выслухати новины з рана, попиваючы смачну каву, найлiпше, жебы ся при тiм не спiзнити до роботы. Страх подумати, як бы было почути на собi пізріня шефа, вымовнi зазераючого на зыґарок, коли переступуєме порiг фiрмы. Крiм того мрiєме о тiм, жебы вшыткы нас поважали, жебы наш ден перешол в милій атмосферi, а найлiпше, як бы нихто не зопсул нам гумор. I тото само хцут нашы дiти. Хцут чути ся комфортово i приємнi проводити час в товариствi камаратів, котры iх люблят i акцептуют. Як найти золоту середину на щестя? Просиме на проґрам, в котрiм специяльнi для Вас опікунка садка зрыхтувала 10 цiнных вказівок. Буде то порадник для родичiв, попертий автентичныма iсториями i цєкавыма примірами з жытя учытелькы. Познате найчастійшы проблемы, з котрыма стрічат ся предшкiльна дружына. Кєд задумуєш ся, што можеш зробити ліпше, штобы Твоя дітина чула ся в садку як дома, тот проґрам є для Тебе.

Емiсия авдициі в середу 16 листопада 2022 о 20:00. Повторiня в суботу i недiлю 19-20.11 о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Żyjąc w ciągłym biegu, w dobie wiecznego pośpiechu, codziennie dokądś goniąc, często nie zwracamy uwagi na szczegóły, od których może zależeć komfort i zdrowie psychiczne naszych dzieci. My, dorośli, chcemy rano zdążyć zjeść wartościowe śniadanie, wysłuchać porannych wiadomości, popijając smaczną kawę, najlepiej nie spóźniając się przy tym do pracy. Strach pomyśleć, jak by było poczuć na sobie wzrok szefa, wymownie spoglądającego na zegarek, kiedy przekraczamy próg firmy. Ponadto marzymy o tym, aby wszyscy nas szanowali, aby nasz dzień minął w przyjaznej atmosferze, a najlepiej, gdyby nikt nie popsuł nam humoru. I tego samego pragną nasze dzieci. Chcą czuć się komfortowo i miło spędzać czas w towarzystwie kolegów, którzy je lubią i akceptują. Jak znaleźć złoty środek na szczęście? Zapraszamy na audycję, w której specjalnie dla Państwa opiekunka przedszkola przygotowała 10 cennych wskazówek. Będzie to poradnik dla rodziców, poparty autentycznymi historiami i ciekawymi przykładami z życia nauczycielki. Poznacie najczęstsze problemy, z którymi spotyka się przedszkolna kadra. Jeżeli zdarza ci się zadawać sobie pytanie, co jeszcze mogę zrobić lepiej, aby moje dziecko czuło się w przedszkolu jak w domu, to ten program jest dla ciebie.

Emisja audycji w środę 16 listopada 2022 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę 19-20.11 o godzinie 14:00.

Летом през Лемковину / Biegiem przez Łemkowynę

22 жовтня медже Креницьом а Команьчом мала місце Лемковина Ультра-Трейль, теренове долгодистансове літаня, на котрім люде з цілой Полщы, в тім Лемкы, могли ся справдити на 5 дистансах: 30, 48, 70, 100 і 150 км – а вшытко тото серед лемківскых лісів і лук. Малу цеглинку до того выдаріня доложыл єй участник, Роман Цюрик, котрий зрыхтувал з ґонту лемківской хыжы медалі для лавреатів тогорічной подіі. З нагоды того, же в тім році на стартовых листах зобрала ся векша кількіст Лемків, орґанізаторы задумали створити тіж додаткову катеґорию – для найпрудшого Лемка. В Команьчи, де Лемковина Ультра-Трейль мала свою мету, стрітили сме ся з героями минулых едиций і тогорічной: Камільом Троханівском, Юлийом Цюрик, Оксаном Баюс-Левкович, Петром Левковичом, Романом Цюриком, Михалом Феленчаком і Дарком Копчом. Оповіли нам о своіх рыхтуванях, передуманях, але і плянах на наступны едициі. Вдякы проґрамови дознате ся, як выглядат такє выдаріня, а може за рік і Вы до них долучыте!

Премієра проґраму в середу 9 листопада 2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (12-13.11.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

22 października pomiędzy Krynicą-Zdrój a Komańczą miała miejsce Łemkowyna Ultra-Trail, terenowy długodystansowy bieg, na którym ludzie z całej Polski, w tym i Łemkowie, mogli się sprawdzić na 5 dystansach: 30, 48, 70, 100 i 150 km – a to wszystko pośród łemkowskich lasów i łąk. Małą cegiełkę do tego wydarzenia dołożył jej uczestnik, Roman Ciuryk, który przygotował z gontu łemkowskiej chyży medale dla laureatów tegorocznego wydarzenia. Z okazji tego, że w tym roku na listach startowych zebrało się wielu Łemków, organizatorzy wymyślili specjalną kategorię – dla najszybszego Łemka. W Komańczy, gdzie Łemkowyna Ultra-Trail miała swoją metę, spotkaliśmy się z bohaterami zeszłorocznych i tegorocznej edycji: Kamilą Trochanowską, Julią Ciuryk, Oksaną Bajus-Lewkowicz, Piotrem Lewkowiczem, Romanem Ciurykiem, Michałem Feleńczakiem i Darkiem Kopczą. Opowiedzieli nam o swoich przygotowaniach, przemyśleniach i planach na przyszłe edycje. Dzięki programowi dowiecie się, jak wygląda takie wydarzenie, a może za rok i Wy do nich dołączycie!

Premiera programu w środę 9 listopada 2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.11.) o godz. 14:00.


Декотры Лемкы юж на меті (фот. Я. Стремецкій) / Niektórzy Łemkowie już na mecie (fot. J. Stremecki)


медалі в катеґориі „Лемко” (фот. К. Трохановска) / medale w kategorii „Łemko” (fot. K. Trochanowska)

XV Стріча Трьох Поколін з Лемківском Культуром / XV Spotkanie Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską

На початку листопада зыйдут три поколіня Лемків 😊 Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові просит на XV Стрічу Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, того рока посвячена 75. річниці выселіня Лемків в рамах акциі „Вісла”. Першыраз подія буде тырвати два дны – 5 листопада в Пшемкові і 6 листопада Шпротаві – але проґрам не буде єднакій, на двох сценах выступлят ґаздове – Ластівочка і Ластівчата – разом з запрошеныма гістми, каждого дня іншыма. В імени орґанізаторів щыро просиме!

– – – – – – – – – – – –

Na początku listopada spotkają się trzy pokolenia Łemków 😊 Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie zaprasza na XV Spotkanie Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, w tym roku poświęcone 75. rocznicy wysiedlenia Łemków w ramach akcji „Wisła”. Po raz pierwszy wydarzenie będzie trwało dwa dni – 5 listopada w Przemkowie i 6 listopada w Szprotawie – jednak program nie będzie jednakowy, na dwóch scenach wystąpią gospodarze – Łastiwoczka i Łastiwczata – razem z zaproszony gośćmi, każdego dnia innymi. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

На Лемковині церков деревяна / Drewniana cerkiew na Łemkowynie

В найближшім проґрамі зазриме на Лемковину – до Ґладышова – де православны Лемкы будуют Храм Божий. Як добрi знаме, церков єст барз важна в жытю цілой нашой лемківской спільноты. В першім ряді то місце молитвы, але тіж стрічы, сьпіву, плеканя традиций, в котрім оддаєме Богу чест. На ґладышівскім пляцу будує ся деревяна церков, што має быти одтворіньом неістнуючой юж святыні в Незнайові, опорожнілій по выселіню. На тоту ціль парохіяне зберают грошы, о чім сме юж Вас перше повідомляли в нашых медиях. Декотрым певно приходит на думку зьвiданя, по што будувати нову церков. На тото і вельо іншых зьвідянь одповідят о. Ярослав Грич – парох парохіі св. Йоана Крестителя. Почуєте о початках новой святынi, што повело ся юж зробити і як ідут роботы. З парохом бесідувал і несе Вам вістку з рідных гір Фома Болех зо Ждыні.

Премієра проґраму в четвер 27.10.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (29-30.10) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W najbliższym programie zajrzymy na Łemkowszczyznę – do Gładyszowa – gdzie prawosławni Łemkowie budują Dom Boży. Jak dobrze wiemy, cerkiew jest niezwykle ważna w życiu całej naszej łemkowskiej wspólnoty. Przede wszystkim jest to miejsce modlitwy, ale też spotkania, śpiewu, troski o tradycję, w którym oddajemy Bogu cześć. Na gładyszowskim placu wznoszona jest drewniana cerkiew, która ma być rekonstrukcją nieistniejącej już świątyni w Nieznajowej, opustoszałej po wysiedleniu. Na ten cel parafianie zbierają środki, o czym już wcześniej Was informowaliśmy w naszych mediach. Niektórym z Was być może przyjdzie na myśl pytanie, po co budować nową cerkiew. Na to i wiele innych pytań odpowie ks. Jarosław Grycz – proboszcz prarafii św. Jana Chrzciciela. Usłyszycie o początkach nowej świątyni, co udało się już zrobić i jak idą prace. Z proboszczem porozmawiał i niesie Wam wieść z rodzimych gór Tomasz Bolech ze Zdyni.

Premiera programu w czwartek 27.10.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (29-30.10) o godz. 14:00.

Будову церкви в Ґладышові можеш підперти гев / Budowę cerkwi w Gładyszowie możesz wesprzeć tutaj
———-> https://zrzutka.pl/jbh9n8


Модель церкви авторства лемківского артисты, покійного Михала Вархіла
Makieta cerkwi autorstwa łemkowskiego artysty, śp. Michała WarchiłaЦерков в Ґладышові в часі будовы / Cerkiew w Gładyszowie w trakcie budowy

Ластівка значыт надія / Jaskółka oznacza nadzieję

Єст такє невеликє містечко на Нижнім Шлеску, о котрім люде бесідуют „Пшемків столиця Лемків”. І знате што? Нияк тото не чудує, адже на пшемківскім подвірци діє активна лемківска громада, котра орґанізує розмаіты культурно-суспільны подіі. Діти мают змогу вчыти ся лемківского языка в школі і садку, учащати в лекциях закону Божого і парохіяльных ініциятивах при церквах, стрічати ся по сусідскы і заєдно мати лемківскій контекст. При Кружку Стоваришыня Лемків в Пшемкові діє дітячий ансамбль „Ластівчата” – то діточкы розмаітого віку, од маленькых до надцетлітніх, што учащают на артистичны занятя, де вчат ся лемківскых сьпіванок і танців. Чысто натуральне, же молоды ластівчатка роснут і з часом стают ся ластівочками, зато формує нам ся нова старша група „Ластівочка”, котра іде в сьлід за своіма попередниками, котры юж вылетіли з гнізда. Просиме на бесіду з Мартом Німаш, што перешла юж таку стежку і тепер сама стоіт о тото, жебы молодому поколіню подати лемківскы вартости. Побесідуєме о полній сполніня праці з дітми, а попри тім запрезентуєме Вам дебіютове цедечко ансамблю „Ластівчата”, котре появило ся того рока не лемківскім выдавничім рынку. Щыро просиме!

Премієра проґраму в середу 19.10.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (22-23.10) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Jest takie niewielkie miasteczko na Dolnym Śląsku, o którym ludzie mawiają „Przemków stolica Łemków”. Nie bez powodu, ponieważ na przemkowskim podwórku działa aktywna łemkowska społeczność, która organizuje różnorodne wydarzenia społeczno-kulturalne. Dzieci mają możliwość uczyć się języka łemkowskiego w szkole i przedszkolu, uczęszczać na zajęcia religii i inicjatywy parafialne przy cerkwiach, spotykać się po sąsiedzku i mieć jednocześnie łemkowski kontekst. Przy Kole Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie działa dziecięcy zespół „Łastiwczata” – są to dzieci w różnym wieku, od maluchów po nastolatków, które uczestniczą w zajęciach artystycznych, gdzie uczą się łemkowskich pieśni i tańców. Całkowicie naturalną koleją rzeczy jest to, że jaskółeczki rosną i z czasem stają się jaskółkami, dlatego formuje nam się nowa starsza grupa „Łastiwoczka”, podążająca w ślad za swoimi poprzednikami, którzy już wylecieli z gniazda. Zapraszamy na wywiad z Martą Niemasz, jaka przebyła już tę drogę i teraz sama dba o to, aby młodemu pokoleniu przekazać łemkowskie wartości. Porozmawiamy o pełnej spełnienia pracy z dziećmi, a przy okazji zaprezentujemy Wam debiutancką płytę zespołu „Łastiwczata”, która ukazała się w tym roku na łemkowskim rynku wydawniczym. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w środę 19.10.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (22-23.10) o godz. 14:00.

Ластівочка і Ластівчата (fot. A. Kowalski)
Łastiwoczka i Łastiwczata (фот. А Ковальскій)

Марта Німаш з дівчатами з ансамблів Ластівочка і Ластівчата (fot. A. Kowalski)
Marta Niemasz z dziewczętami z zespołów Łastiwoczka i Łastiwczata (фот. А Ковальскій)

Мала істория велькой моды / Mała historia wielkiej mody

В найновшім проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко почyєте жменю сьвітовых цєкавинок по лемківскы о революцийонерах дамской моды. Істория моды вказує нам заєдно суспільны зміны, то істория революцийных думок і вызначаня новых канонів красы, то сильны, певны себе жены і креативны, отворены на зміны мужове. Знате, кого інспірували хабіты монашок, а кого танцеркы фляменко? Хто освободил жены з ґорсету, а хто зас іх в нього втиснул? Тото і іщы веце дознате ся з радіового проґраму о малій істориі велькой моды, котрий зрыхтувала для Вас Міля Пыж з бльоґа Мейк Ляйф Лемко.

Премієра проґраму в середу 11.10.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (15-16.10) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

W najnowszym programie Z Garderoby Make Life Lemko usłyszycie garstkę światowych ciekawostek po łemkowsku o rewolucjonerach damskiej mody. Historia mody ukazuje nam jednocześnie zmiany społeczne, to historia rewolucyjnych pomysłów i wyznaczania nowych kanonów piękna, to silne, pewne siebie kobiety i kreatywni, otwarci na zmiany mężczyźni. Wiecie, kogo inspirowały habity mniszek, a kogo tancerki flamenco? Kto wyswobodził kobiety z gorsetu, a kto znów je w niego wcisnął? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z radiowego programu o małej historii wielkiej mody, który przygotowała dla Was Emilia Pyrz z bloga Make Life Lemko.

Premiera programu w środę 11.10.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (15-16.10) o godz. 14:00.

Памят як камін вічна / Pamięć jak kamień wieczna

Щыро просиме до реляциі зо стрічы з Шымоном Моджеєвскым, веденой през Святослава Ґаля, яка одбыла ся на тогорічній Лемківскій Ватрі в Ждыни в рамах „Простору слова”. Шымон є по фаху каменярьом, а до того ведучым Стоваришыня Маґурич, о котрого діяльности могли сте уж в Радіо Лемко почути. Бесіда з Шымоном ишла през тему теметовів, іх реновацию, звязаний з нима закон, підхід чловека, памят о вмершых і етику. През рокы свойой роботы гіст гідні зазнал і вдякы тому годен был сильныма анеґдотами ясно вказати розмаіты проблемы, што товаришат реновацийным роботам.

Премієра проґраму в середу 28 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Serdecznie prosimy na relację ze spotkania z Szymonem Modrzejewskim, prowadzonego przez Światosława Gala, które odbyło się na tegorocznej Łemkowskiej Watrze w Zdyni w ramach „Przestrzeni słowa”. Szymon jest kamieniarzem i przewodniczącym Stowarzyszenia Magurycz, a o działalności grupy mogliście już usłyszeć w Radio Lemko. Rozmowa z Szymonem dotyczyła tematu cmentarzy, ich renowacji, związanego z nimi prawa, ludzkiego podejścia, pamięci o zmarłych i etyki. W czasie wielu lat swojej pracy kamieniarz wiele doświadczył i dzięki temu mógł dobitnymi anegdotami rzucić światło na problemy, towarzyszące pracom renowacyjnym.

Premiera programu w środę 28 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Цмонтір в Лабові / Cmentarz w Łabowej

Бескиды дітячыма очами / Beskidy oczami dziecka

Жыли сме в Бескидах, на Лемковині, а прото же было то для нас близкє, нияк не виділо ся дачым вынятковым. Треба нам было дороснути і выіхати з рідных гір, штобы нам ся зоцло і хтіло фурт вертати. Тепер діточкы і іх родиче з розмаітых куточків Польщы, а може і дальшых сторін, зачытуют ся книжками Мариі Стшелецкой, котры переносят іх праві там – до Низкого Бескида. Чытачы оваришат Терці в єй пригодах і вандрівках, познают природу, історию і культуру тых теренів, радуют очы прекрасныма ілюстрациями книжкы „Бескід без кіту”. Гості тогорічной Лемківской Ватры в Ждыни мали нагоду стрітити авторку сесой книжкы, а кєбы того было мало, годны были тіж видіти представліня Меджепоколіньовой Групы Племя на основі змісту. Кєд сте не могли учащати в тых подіях, нич ся не трапте, адже в найближшым проґрамі Оксаны Грабан-Ліхтаньской перенесете ся на ватровиско. В реляциі почуєте бесіду Катрены Ковальской-Креміньской з Марийом Стшелецком і фраґменты представліня, а юж недолго годны будете тіж дакус увидіти… але о тім ся гнет дознате. Сеса авдиция вынятково буде по польскы.

Премієра проґраму в середу 14 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (17-18.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Mieszkaliśmy w Beskidach, na Łemkowszczyźnie, a że było to miejsce bliskie, w ogóle nie wydawało się wyjątkowym. Musieliśmy dorosnąć i wyjechać z rodzimych gór, żeby zatęsknić i wciąż powracać. Teraz dzieci i ich rodzice z różnych zakątków Polski, a może i dalszych stron, zaczytują się w książkach Marii Strzeleckiej, które przenoszą ich właśnie tam – w Beskid Niski. Czytelnicy towarzyszą Terce w jej przygodach i wędrówkach, poznają przyrodę, historię i kulturę tych terenów, cieszą oczy przepięknymi ilustracjami książki „Beskid bez kitu”. Goście tegorocznej Łemkowskiej Watry w Zdyni mieli okazję spotkać autorkę, a gdyby tego było mało, mogli również obejrzeć spektakl Międzypokoleniowej Grupy Plemię na podstawie treści. Jeśli nie mieliście szansy uczestniczyć w tych wydarzeniach, nie martwcie, gdyż w najbliższym programie Oksany Graban-Lichtańskiej przeniesiecie się na watrowisko. W relacji usłyszycie rozmowę Katarzyny Kowalskiej-Krzemińskiej z Marią Strzelecką oraz fragmenty spektaklu, a już niebawem co nieco zobaczycie… ale o tym wkrótce się dowiecie. Audycja wyjątkowo będzie w języku polskim.

Premiera programu w środę 14 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (17-18.09) o godz. 14:00.


https://www.mariastrzelecka.pl/

св. Максим Ґорлицкій / św. Maksym Gorlicki

6 вересня православна церков вспоминат священномученика Максима Ґорлицкого, котрого Лемкы мают за особливі близкого собі покровителя. Рiд св. Максима, значыт Сандовичы, походит з лемківского села Ждыня. Максим был священником, патрiотом нашого лемкiвского народа. Про тото же был православным духовным i Руснаком, австрийска влада в Галичыні пiдозрівала Го о москвофiльство, тaк i про тото стратил своє молоде жытя. 6 вересня 1914 рока без выроку суду был розстрiляний, а Його посьлiдніма словами было „Най жыє Святе Православя i Свята Рyсь!”. З проґраму Фомы Болеха зо Ждыні дознате ся веце о жытю св. Максима і Його дорозі до святости, почуєте тіж о гнешніх часах, як вірны оддают шану памяти мученика на нашій земли і на чуджыні, де пришло ім будувати духове жытя по выселіню.

Премієра проґраму в віторок 6 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю (10-11.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

6 września cerkiew prawosławna wspomina świętego męczennika Maksyma Gorlickiego, którego Łemkowie uważają za szczególnie bliskiego sobie opiekuna. Ród św. Maksyma, Sandowiczowie, pochodzi z łemkowskiej wsi Zdynia. Maksym był księdzem, patriotą naszego łemkowskiego narodu. Ponieważ był prawosławnym duchownym і Rusinem, władza austriacka w Galicji podejrzewała Go o moskalofilstwo, dlatego też utracił swoje młode życie. 6 września 1914 roku bez wyroku sądu został rozstrzelany, a jego ostatnimi słowami było „Niech żyje Święte Prawosławie i Święta Ruś!”. Z programu Tomasza Bolecha ze Zdyni dowiecie się więcej o życiu św. Maksyma i Jego drodze do świętości, usłyszycie również o dzisiejszych czasach, jak to wierni oddają cześć pamięci męczennika na naszej ziemi i na obczyźnie, gdzie przyszło im budować duchowe życie po wysiedleniu.

Premiera programu we wtorek 6 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę (10-11.09) o godz. 14:00.


ікона св. Максима зо сценами з жытя, авторскій взір лемківского іконоґрафа Мирослава Трохановского
ikona św. Maksyma ze scenami z życia, autorski wzór łemkowskiego ikonografa Mirosława Trochanowskiego
(https://mandylion.pl/)