Уродины в Никыфора / Urodziny u Nikifora

Грекокатолицка парохія церкви Святых Апостолів Петра і Павла в Креници просит на „Уродины в Никыфора” в ден 127 річниці народин лемківского артисты, Епіфана Дровняка. В проґрамі выставы ікон, театральне представліня і музичний концерт. Веце о ініциятиві оповідают о. Іван Піпка в фільмі Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Parafia greckokatolicka cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju zaprasza na „Urodziny u Nikifora” w dzień 127. rocznicy narodzin łemkowskiego artysty, Epifaniusza Drowniaka. W programie wystawy ikon, spektakl teatralny oraz koncert muzyczny. Więcej o inicjatywie opowiada ks. Jan Pipka w filmie Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Кыівска Русь – джерело східьославяньскых народів / Ruś Kijowska – źródło wschodniosłowiańskich narodów

Вчасны середні вікы, на пути медже Фіньском Затоком а Чорным Морьом, были часом завязуваня ся племен, котры піддаваны были варескым і царгородскым вплывам. Тоты першы за справом прибылой династиі Руриків дали підвалины до зъєднаня вшыткых суспільных груп в єдну вельку державу, названу през істориків Кыівском Русьом. Велькє князівство, як кожна європейска держава, пережывало в своій істориі розмаіты подіі, котры зміняли внутрішню і зовнішню політику. Не без значыня для творіня ся тотожности на Руси было легендарне хрещыня в підкыівскім Дніпрі. Наш проґрам як короткій історичний перегляд вкаже Вам, слухачам, джерела заснуваня східньоєвропейскых народів, якы гнеска знаме. В дорогу до минувшости заведе Вас Ярослав Стремецкій.

Премієра програму в середу 11.05.2022 о год 20:00, повторіня в суботу і неділю (14-15.05) о год. 14:00. Щыро просиме!

– – – – – – – – – – – – –

Wczesne średniowiecze, na handlowym szlaku pomiędzy Zatoką Fińską a Morzem Czarnym, były momentem w nowożytnej historii, kiedy zawiązywały się plemiona znajdujące się na ścieżce wareskich i bizantyjskich wpływów. Te pierwsze za sprawą przyjezdnych Ruryków dały podstawy do zjednoczenia ruskich społeczeństw w jedno wielkie państwo, nazwane przez historyków Rusią Kijowską. Wielkie księstwo, jak każdy europejski kraj, doświadczało w swej historii różnych wydarzeń, które oddziaływały na wewnętrzną i zewnętrzną politykę. Nie bez znaczenia na kształtowanie tożsamości na Rusi był legendarny chrzest w podkijowskim Dnieprze. Nasz program jako krótkie historyczne streszczenie pokaże Wam, słuchaczom, źródła powstania wschodnioeuropejskich narodów, jakie dzisiaj znamy. W wędrówkę do przeszłości zabierze Was Jarosław Stremecki.

Premiera programu w środę 11.05.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (14-15.05) o godz. 14:00. Serdecznie zapraszamy!

Хрещыня Руси на розписі в церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лігници
Chrzest Rusi na polichromii w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy

legnica.cerkiew.net.pl

Дорогы Лемкы і Приятелі,
желаме Вам, штобы тот великодній час засіял в душах спокій, а радіст з Христового Воскресіня розбудила віру і надію. Родинных свят!
– – – – – – – – – – – – – – –
Drodzy Łemkowie i Przyjaciele,
życzymy Wam, aby ten wielkanocny czas zasiał w duszach spokój, a radość ze Zmartwychwstania Pańskiego rozbudziła wiarę i nadzieję. Rodzinnych świąt!


автор образу: Теодор Кузяк / autor obrazu: Teodor Kuziak

Ґоша Вокаль Дуля / Gosha Vocal Doula

Малґожата Тутко – сьпівачка, авторка текстiв, учытелька музикы, приватнi жена i матір. Захоплена народном культуром i темами звязаныма з родами. Вчыла ся в выжшій школі на факультетах Артистична Едукация в Обшыри Музичных Штук і Джезова Вокалистика. Скiнчыла чысленны курсы звязаны з розвиваньом i умузикальняньом дiти. В Радiо Лемко гостила уж не раз. Тым разом Малґожата оповiст о новiм трендi, котрий од якысого часу робит ся в Польщы штораз барже популярний – наш гicт здрадит нам таємницю iсториi дулi. Хто то дуля, яку дорогу треба перейти, жебы ньом быти i як помагат будучым матірям? О тiм, медже iншыма, з нашым гостьом буде бесiдувати Наталия Цьолка. В часi проґраму одбуде ся премієра найновшой пісьнi Mалґожаты “Отверам ся”. Проґрам посвячений є вшыткым женам, якы iнтересуют ся темами звязаныма з родами.

Емiсия проґраму в середу 27.04.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (30.04 i 1.05) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Małgorzata Tutko – wokalistka, songwriterka, nauczycielka muzyki, prywatnie żona i mama. Zafascynowana kulturą ludową i tematami okołoporodowymi. Absolwentka studiów wyższych na kierunkach Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Muzycznych oraz Wokalistyka Jazzowa. Ukończyła również liczne szkolenia związane z rozwojem i umuzykalnianiem dzieci. Niejednokrotnie gościła w Radiu Lemko. Tym razem Małgorzata opowie o nowym trendzie, który od pewnego czasu staje się w Polsce coraz bardziej popularny – nasz gość wtajemniczy nas w historię zawodu douli. Kim jest doula, jaką drogę należy przejść, żeby nią zostać i w jaki sposób pomaga przyszłym matkom? O tym, między innymi, z naszym gościem rozmawiać będzie Natalia Ciołka. Podczas audycji odbędzie się premiera najnowszego utworu Małgorzaty pt.“Otwieram się”. Program skierowany jest do wszystkich kobiet, zainteresowanych tematyką okołoporodową.

Emisja programu w środę 27.04.2022 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (30.04 i 1.05) o 14:00.

Байкы, што помагают зрозуміти / Bajki, które pomagają zrozumieć

На війну нихто з нас не был готовий, в тім нелегкім часі пришло нам думати і діяти інакше, сьвіт вывернул ся горізнач. Вшыткы діточкы чуют, же штоси недобре ся водит, але не годны зрозуміти тоты зміны. Праві зато польска психоложка Аліция Сафажыньска-Платос в порозумліню з іншыма психологами створила цикль терапевтичных байок для наймолодшых, з думком о дітях з Украіны і з іншых держав, котры гостят украіньскы родины. Маме для Вас чудову вістку – вшыткы сесы оповіданкы можете найти на страні Potrzeba Fantazji, годны сте іх безплатні побрати в розмаітых языковых версиях і выдрукувати, штобы діточкы могли помалювати ілюстрациі. Барз заохочаме! Тот прекрасний проєкт то ініциятива од серця, котра фурт ся розвиват, влучыли ся в ню розмаіты фахівці, м.ін. перекладачы, ґрафічка і лекторы. Наша редакторка, Оксана Грабан-Ліхтаньска, котру знате з лемківскых авдіокнижок, рішыла як філолог украініста выкорыстати своє знаня языка і подарувала свій голос для украіньского награня. Хцеме тоты байкы запрезентувати діточкам з Украіны, котры гостят в Вашых хыжах, але очевидні просиме вшыткых нашых наймолодшых слухачів. Сме переконаны, же так як лісовы і польовы мышкы з байочок, годны будут ся порозуміти і найти спільну бесіду.

Премієра проґраму в середу 13.04.2022 о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю (16-17.04) тіж о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – –

Na wojnę nikt nie był przygotowany, w tym niełatwym czasie przyszło nam inaczej myśleć i funkcjonować, świat wywrócił się do góry nogami. Wszystkie dzieci czują, że coś niedobrego się dzieje, ale nie potrafią tych zmian zrozumieć. Właśnie dlatego polska psycholożka Alicja Safarzyńska-Płatos w porozumieniu z innymi psychologami stworzyła cykl bajek terapeutycznych dla najmłodszych, z myślą o dzieciach z Ukrainy i innych państw, które goszczą ukraińskie rodziny. Mamy dla Was wspaniałą wiadomość – wszystkie te opowieści możecie znaleźć na stronie Potrzeba Fantazji, możecie je bezpłatnie pobrać w rozmaitych wersjach językowych i wydrukować, aby dzieciaki mogły samodzielnie pomalować ilustracje. Bardzo zachęcamy! Ten przepiękny projekt to inicjatywa od serca, która wciąż się rozwija, włączyli się w nią różni fachowcy, m.in. tłumacze, graficzka i lektorzy. Nasza redaktorka, Oksana Graban-Lichtańska, którą znacie z łemkowskich audiobooków, jako filolog ukrainista postanowiła wykorzystać swoją znajomość języka i użyczyła swojego głosu dla ukraińskiego nagrania. Chcemy te bajki zaprezentować dzieciom z Ukrainy, które goszczą w Waszych domach, ale oczywiście zapraszamy wszystkich naszych najmłodszych słuchaczy. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak leśne i polne myszki z bajek, będą w stanie się porozumieć i znaleźć wspólny język.

Premiera programu w środę 13.04.2022 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (16-17.04) również o godz. 19:00.


ілюстрация Ксені Потемпы до терапевтичних байок Аліциі Сафажыньской-Платос
ilustracja Kseni Potępy do bajek terapeutycznych Alicji Safarzyńskiej-Płatos
(źródło/джерело: https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/)

Козакы Мирослава Трохановского / Kozacy Mirosława Trochanowskiego

Вшыткы позераме на схід, де нашы братя Украінці боронят свою вітчызну перед росийскыма війсками. Війна в Украіні барз нас дотыкат, каждий чловек вражливий на кривду другого чловека не годен перейти без емоций обік того, што ся веде. Вшелеякыма способами прібуєме підперти нашого сусіда і з надійом ждеме кінця той біды, єднаме ся в болю з украінськым народом. Выслів свойой солідарности рішыл оддати лемківскій артиста родом з Білянкы, Мирослав Трохановскій, котрого представляли сме Вам недавно на нашім каналі Lemko TV, бесідували сме з ним о праці іконоґрафа і творіню розпису в Церкви Святого Михала Архангела в Березі (фільм годны сте обізріти гев: https://youtu.be/8XQi7WCkxUs). Крім писаня ікон Мирослав оддає ся тіж іншым артистичным формам – малюваню, рысуваню чи різбліню. Плянували в Ґорлицях выставу його абстракций під наголовком „Місто Нескінчене”, але про війну в Украіні артиста рішыл змінити тему експозициі. Прото же Мирослав од долгых років цєкавит ся козацтвом, нашло оно в його працях особливе місце. Тепер в тім тяжкім для сьвіта часі рішыл представити козаків на своій выставі, што має быти поклоном в страну Украінців, котры нашли безпечне місце на нашій земли, а попри тім нагодом для Поляків ліпше познати свого сусіда. Щыро просиме Вас на вернісаж выставы „Украіньска Козачына” 14 квітня (четвер) 2022 рока о год. 18:00 в Ґалериі Штукы Двір Карвациянів в Ґорлицях. Експозицию годны будете обзерати до 11 мая. Закля придете натішыти очы працями Мирослава Трохановского, просиме Вас послухати проґрам в Радіо Лемко, в котрім Оксана Грабан-Ліхтаньска побесідує з лемківскым артистом о його творчій праці в сьвіцкім і церковнім просторі.

Премієра проґраму в середу 06.04.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (9-10.04) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Spojrzenia nas wszystkich zwrócone są na wschód, gdzie nasi bracia Ukraińcy bronią swojej ojczyzny przed wojskami rosyjskimi. Wojna na Ukrainie bardzo nas dotyka, każdy człowiek wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka nie może przejść bez emocji wobec tych wydarzeń. Wszelkimi sposobami próbujemy wesprzeć naszego sąsiada i z nadzieją czekamy końca tego koszmaru, łączymy się w bólu z narodem ukraińskim. Swą solidarność za pośrednictwem sztuki wyraża łemkowski artysta z Bielanki, Mirosław Trochanowski, którego przedstawialiśmy Wam niedawno na naszym kanale Lemko TV, rozmawialiśmy z nim o pracy ikonografa i tworzeniu rozpisu w Cerkwi Św. Michała Archanioła w Brzozie (film możecie obejrzeć tutaj: https://youtu.be/8XQi7WCkxUs). Prócz pisania ikon Mirosław oddaje się również innym artystycznym formom – malarstwu, rysunkowi czy rzeźbie. Planowano w Gorlicach wystawę jego abstrakcji pt. „Miasto Nieskończone”, ale z powodu wojny w Ukrainie artysta zdecydował się zmienić temat ekspozycji. Ponieważ Mirosław od wielu lat interesuje się kozaczyzną, znalazła ona w jego pracach szczególne miejsce. Teraz w tym ciężkim dla świata czasie postanowił zaprezentować kozaków na swojej wystawie, co ma być ukłonem w stronę Ukraińcow, którzy znaleźli azyl na naszej ziemi, ale również okazją dla Polaków do lepszego poznania swojego sąsiada. Serdecznie zapraszamy Was na wernisaż wystawy „Ukraińska Kozaczyzna” 14 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 18:00 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach. Ekspozycja dostępna będzie do 11 maja. Zanim przybędziecie nacieszyć oczy pracami Mirosława Trochanowskiego, zapraszamy Was do wysłuchania programu w Radio Lemko, w którym Oksana Graban-Lichtańska porozmawia z łemkowskim artystą o jego pracy twórczej w przestrzeni świeckiej i sakralnej.

Premiera programu w środę 06.04.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (9-10.04) o godz. 14:00.

Весняны забавы для наймолодшых / Wiosenne zabawy dla najmłodszych

Весна то час, коли в природі вшытко будит ся до жытя, то чудова нагода, штобы разом з дітми обсервувати, як змінят ся сьвіт вколо нас. Найновшу авдицию з циклю „Мейк Ляйф Лемко” Міля Пыж зрыхтувала про родичів, теты, уйків і дідів, котры глядают інспіраций на креативнны і повчальнны активности для діти. Буде кус думок на забавы для малых і векшых творців, конструкторів і глядачів пригід. Довідаме ся, як вызначыти кєрункы сьвіта в лісі, што спакувати на пікнік і з чого зробити фартушок для малого артисты.

Премієра проґраму четвер 31.03.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Wiosna to czas, kiedy w przyrodzie wszystko budzi się do życia, to wspaniała okazja, by razem z dziećmi obserwować, jak zmienia się świat wokół nas. Najnowszy program z cyklu „Make Life Lemko” Emilia Pyrz przygotowała dla rodziców, cioć, wujków i dziadków, którzy szukają inspiracji na kreatywne i pouczające aktywności dla dzieci. Będzie nieco pomysłów na zabawy dla małych i dużych twórców, konstruktorów i poszukiwaczy przygód. Dowiemy się, jak wskazywać kierunki świata w lesie, co spakować na piknik i z czego zrobić fartuszek dla małego artysty.

Premiera programu w czwartek 31.03.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

знимка в приватной збіркы Мілі Пыж / zdjęcie z prywatnego archiwum Emilii Pyrz

Што ся водит на фармі Джонса? / Co się wyprawia w folwarku Jonesa?

Щыро просиме на дальшу част слуховиска „Зьвіряча фарма”. Оповіст иде до переду, подіі густіют, але хто достане власт и буде володіти на фармі? Праві тото дознаме ся в тім проґрамі. Пришол ряд на чевертий и пятий розділ книжкы Джорджа Орвела, зобраной въєдно з инчыма лемківскыма прекладами сьвітовой літературы до сериі Ґолем, котру задумал и фурт творит Петро Криницкій, а выдає Стоваришыня Лемко Тавер. Припоминаме, же кєд сте попередні части слуховиска не чули, можете зазріти до складу авдиций на нашій страні: http://www.radio-lemko.pl/archive/.

Премієра проґраму в четвер 24 марця о 20:00 годині. Повторіня в суботу и неділю (26 и 27 марця) о 14:00 ґодині.

– – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na kolejną część słuchowiska „Folwark zwierzęcy”. Fabuła postępuje, akcja się rozwija, ale kto sięgnie po władzę i będzie rządził na farmie? Właśnie tego się dowiemy w najbliższym programie. Nadeszła kolej na czwarty i piąty rozdział książki George’a Orwella, składającej się razem z innymi łemkowskimi tłumaczeniami światowej literatury na serię Golem, którą wymyślił i wciąż tworzy Piotr Krynicki, a wydaje Stowarzyszenie Lemko Tower. Przypominamy, że jeśli nie słyszeliście poprzednich części słuchowiska, możecie zajrzeć do naszego archiwum: http://www.radio-lemko.pl/archive/?lang=pol.

Premiera programu w czwartek 24 marca o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (26 i 27 marca) o godzinie 14:00.

Знаны Лемкы і Руснакы Гамерикы / Znani Łemkowie i Rusini w Ameryce

Знатя, же жытя не было фурт легкє на Лемковині, зато част нашых дідів рішыла поплынути за хлібом аж до Гамерикы. На чуджыні вельо працювало в розмаітых індустриях, м.ін. в майнах, гутах і фабриках. Декотры рішыли зарабляти дулярі інчыма способами – єдным прикладом єст Енді Вархол, о нім знат цілий сьвіт. Але він не был єдиным славным краяном в Гамериці. Напримір, ци знали сте, же єдным з найближшых камаратів Ельвиса Презлия і ілюстратор комікса Спайдермен были Лемками? В авдициі Радіо Лемко Марко Лишик з Ню Джерзі оповіст Вам о 12 знаных Лемках і Руснаках з Гамерикы. Познате велькы особы сцены, екрану, бизнесу, сьвіта наукы і історичных подій.

Премієра проґраму в середу 16.03.2022 о год. 20:00, повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Wiemy, że życie na Łemkowszczyźnie nie zawsze było łatwe, dlatego część naszych przodków zdecydowała się popłynąć za chlebem aż do Ameryki. Na obczyźnie wielu pracowało w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w kopalni, hutach i fabrykach. Niektórzy wybrali inne sposoby na zarobienie dolarów – jednym przykładem jest Andy Warhol, o nim wie cały świat. Ale nie był on jedynym sławnym krajanem w Ameryce. Przykładowo, czy wiedzieliście, że jednym z najbliższych przyjaciół Elvisa Presleya i ilustrator komiksu Spiderman byli Łemkami? W audycji Radio Lemko Marko Lyszyk z New Jersey opowie Wam o 12 znanych Łemkach i Rusinach z Ameryki. Poznacie wielkie osobistości sceny, ekranu, biznesu, świata nauki i historycznych wydarzeń.

Premiera programu w środę 16.03.2022 o godz. 20:00, powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Там тіж бесідуют по нашому / Tam też mówią po naszemu

Сьпівы Нашого Роду то бодай перший того типу меджедержавний проєкт, в котрім взяли участ молоды Руснакы з обох стран Бескіда. Зас черпули з потока сьпіванок своіх дідів и подают Вам на третім цедечку аранжы, котры сильно односят ся до давного гудачыня. Артисты повекшыли ґрупу – є веце новых гудаків и сьпіваків. Вшыткы они оповідят в Радіо Лемко о пережытях повязаных з роботом при проєкті, а до того в проґрамі почуєте фалаткы награнь з альбому и будете могли го выграти в конкурсі. Одповіди на зьвіданя посылайте на info@radio-lemko.pl (ждеме до кінце лютого 2022).

Премієра проґраму в середу 23.02.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (26-27.02) о год. 14:00.

– – – – – – – –

Śpiewy Naszego Rodu to chyba pierwszy tego typu międzynarodowy projekt, w którym wzięli udział młodzi Rusini z obu stron Beskidu. Po raz kolejny zaczerpnęli z potoku pieśni swoich dziadów i przekazują Wam na trzeciej płycie aranżacje, które mocno nawiązują do dawnego stylu grania. Artyści powiększyli skład – jest więcej nowych muzyków i wokalistów. Oni wszyscy opowiedzą w Radio Lemko o doświadczeniach związanych z pracą nad projektem, a Wy również usłyszycie fragmenty utworów z albumu i będziecie mieli okazję go wygrać w konkursie. Odpowiedzi na pytania przysyłajcie na info@radio-lemko.pl (czekamy do końca lutego 2022).

Premiera programu w środę 23.02.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.02) o godz. 14:00.