Бескиды дітячыма очами / Beskidy oczami dziecka

Жыли сме в Бескидах, на Лемковині, а прото же было то для нас близкє, нияк не виділо ся дачым вынятковым. Треба нам было дороснути і выіхати з рідных гір, штобы нам ся зоцло і хтіло фурт вертати. Тепер діточкы і іх родиче з розмаітых куточків Польщы, а може і дальшых сторін, зачытуют ся книжками Мариі Стшелецкой, котры переносят іх праві там – до Низкого Бескида. Чытачы оваришат Терці в єй пригодах і вандрівках, познают природу, історию і культуру тых теренів, радуют очы прекрасныма ілюстрациями книжкы „Бескід без кіту”. Гості тогорічной Лемківской Ватры в Ждыни мали нагоду стрітити авторку сесой книжкы, а кєбы того было мало, годны были тіж видіти представліня Меджепоколіньовой Групы Племя на основі змісту. Кєд сте не могли учащати в тых подіях, нич ся не трапте, адже в найближшым проґрамі Оксаны Грабан-Ліхтаньской перенесете ся на ватровиско. В реляциі почуєте бесіду Катрены Ковальской-Креміньской з Марийом Стшелецком і фраґменты представліня, а юж недолго годны будете тіж дакус увидіти… але о тім ся гнет дознате. Сеса авдиция вынятково буде по польскы.

Премієра проґраму в середу 14 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (17-18.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Mieszkaliśmy w Beskidach, na Łemkowszczyźnie, a że było to miejsce bliskie, w ogóle nie wydawało się wyjątkowym. Musieliśmy dorosnąć i wyjechać z rodzimych gór, żeby zatęsknić i wciąż powracać. Teraz dzieci i ich rodzice z różnych zakątków Polski, a może i dalszych stron, zaczytują się w książkach Marii Strzeleckiej, które przenoszą ich właśnie tam – w Beskid Niski. Czytelnicy towarzyszą Terce w jej przygodach i wędrówkach, poznają przyrodę, historię i kulturę tych terenów, cieszą oczy przepięknymi ilustracjami książki „Beskid bez kitu”. Goście tegorocznej Łemkowskiej Watry w Zdyni mieli okazję spotkać autorkę, a gdyby tego było mało, mogli również obejrzeć spektakl Międzypokoleniowej Grupy Plemię na podstawie treści. Jeśli nie mieliście szansy uczestniczyć w tych wydarzeniach, nie martwcie, gdyż w najbliższym programie Oksany Graban-Lichtańskiej przeniesiecie się na watrowisko. W relacji usłyszycie rozmowę Katarzyny Kowalskiej-Krzemińskiej z Marią Strzelecką oraz fragmenty spektaklu, a już niebawem co nieco zobaczycie… ale o tym wkrótce się dowiecie. Audycja wyjątkowo będzie w języku polskim.

Premiera programu w środę 14 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (17-18.09) o godz. 14:00.


https://www.mariastrzelecka.pl/

св. Максим Ґорлицкій / św. Maksym Gorlicki

6 вересня православна церков вспоминат священномученика Максима Ґорлицкого, котрого Лемкы мают за особливі близкого собі покровителя. Рiд св. Максима, значыт Сандовичы, походит з лемківского села Ждыня. Максим был священником, патрiотом нашого лемкiвского народа. Про тото же был православным духовным i Руснаком, австрийска влада в Галичыні пiдозрівала Го о москвофiльство, тaк i про тото стратил своє молоде жытя. 6 вересня 1914 рока без выроку суду был розстрiляний, а Його посьлiдніма словами было „Най жыє Святе Православя i Свята Рyсь!”. З проґраму Фомы Болеха зо Ждыні дознате ся веце о жытю св. Максима і Його дорозі до святости, почуєте тіж о гнешніх часах, як вірны оддают шану памяти мученика на нашій земли і на чуджыні, де пришло ім будувати духове жытя по выселіню.

Премієра проґраму в віторок 6 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю (10-11.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

6 września cerkiew prawosławna wspomina świętego męczennika Maksyma Gorlickiego, którego Łemkowie uważają za szczególnie bliskiego sobie opiekuna. Ród św. Maksyma, Sandowiczowie, pochodzi z łemkowskiej wsi Zdynia. Maksym był księdzem, patriotą naszego łemkowskiego narodu. Ponieważ był prawosławnym duchownym і Rusinem, władza austriacka w Galicji podejrzewała Go o moskalofilstwo, dlatego też utracił swoje młode życie. 6 września 1914 roku bez wyroku sądu został rozstrzelany, a jego ostatnimi słowami było „Niech żyje Święte Prawosławie i Święta Ruś!”. Z programu Tomasza Bolecha ze Zdyni dowiecie się więcej o życiu św. Maksyma i Jego drodze do świętości, usłyszycie również o dzisiejszych czasach, jak to wierni oddają cześć pamięci męczennika na naszej ziemi i na obczyźnie, gdzie przyszło im budować duchowe życie po wysiedleniu.

Premiera programu we wtorek 6 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę (10-11.09) o godz. 14:00.


ікона св. Максима зо сценами з жытя, авторскій взір лемківского іконоґрафа Мирослава Трохановского
ikona św. Maksyma ze scenami z życia, autorski wzór łemkowskiego ikonografa Mirosława Trochanowskiego
(https://mandylion.pl/)

Одышли Михал Вархіл / Odszedł Michał Warchił

З превеликым жальом приняли сме вістку од родины лемківского артисты Михала Вархіла. Одышли од нас несподівані 30 серпня 2022 рока, лишаючы в нашых серцях порожнє місце і величезний біль. Пан Михал походили з Крампной, де вродили ся в 1941 році, за дітины про акцию „Вісла” выселены были з родином на чуджыну, в околиці Ґожова Велькопольского. Своє родинне жытя будували в Ліґници, де през долгы рокы в вільнім часі діяли артистичні, творили моделі церков з Лемковины, Бойківщыны, Гуцульщыны і Словациі, а крім того тіж поєдны мініятуры лемківскых хыж. Свому залюбуваню посвятили праві же 50 років, в тім часі створили парудесят моделів святынь і іншых будинків, серед них і тоты, котрых юж неє, на основі знимок і описів. Вдякы помочы свого сына, Петра Вархіла, котрий згідні зо своім фахом конструктора был способний добрі поміряти і розрысувати пляны церков, пан Михал сумлінні одтваряли іх в мініятуровій версиі, представляли іх на выставах в розмаітых куточках Польщы. Пана Михала і іх історию познали сме ліпше, коли нагрывали сме з нима бесіду і вказували сме іх праці в фільмі „Церкви Михала Вархіла” на каналі Lemko TV. Пребарз сме вдячны, же годны сме были познати так выняткового чловека, здібного артисту і Лемка переполненого любовю до рідной землі, што през долгы годины маленькыма ґонтиками будували охаблены в горах церковці. Заєдно барз нам прикро і тяжко нам ся з нима пращати. Выславляме великій жаль і єднаме ся в болю з родином покійного Михала Вархіла. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – –

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość od rodziny łemkowskiego artysty Michała Warchiła. Odszedł od nas niespodziewanie 30 sierpnia 2022 roku, pozostawiając w naszych sercach pustkę i ból. Pan Michał pochodził z Krempnej, gdzie urodził się w 1941 roku, w dzieciństwie wysiedlony z rodziną w czasie akcji „Wisła” na obczyznę, w okolice Gorzowa Wielkopolskiego. Swoje rodzinne życie budował w Legnicy, gdzie przez długie lata w wolnym czasie oddawał się działalności artystycznej, tworzył modele cerkwi z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Huculszczyzny i Słowacji, a ponadto pojedyncze miniatury łemkowskich domów. Swojej pasji poświęcił niemal 50 lat, w tym czasie stworzył kilkadziesiąt modeli świątyń i innych budynków, wśród nich i te, które już nie istnieją, na podstawie zdjęć i opisów. Dzięki pomocy swego syna, Piotra Warchiła, który zgodnie ze swoją profesją konstruktora był w stanie odpowiednio pomierzyć i rozrysować plany cerkwi, pan Michał sumiennie odtwarzał je w miniaturowej wersji, prezentując je na wystawach w różnych zakątkach Polski. Pana Michała i jego historię poznaliśmy lepiej, kiedy nagrywaliśmy z nim wywiad i pokazywaliśmy jego prace w filmie „Cerkwie Michała Warchiła” na kanale Lemko TV. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że dane nam było poznać tak wyjątkowego człowieka, zdolnego artystę i Łemka przepełnionego miłością do rodzimej ziemi, który przez długie godziny maleńkimi gontami budował pozostawione w górach cerkiewki. Jednocześnie jest nam bardzo przykro i trudno nam się z nim pożegnać. Wyrażamy wielki żal i jednoczymy się w bólu z rodziną zmarłego Michała Warchiła. Wicznaja Pamiat!

Заграй мі… / Zahraj mi…

На неєдній забаві і весілю в рідных Горах дало ся чути: „чардаш грайте!”, „не жалуйте смыка!”, „заграйте гушелькы і басы!” То універсальны окрикы, спосіб комунікуваня з гудаками. Під конец 2021 рока зобрали ся солістка і група музикантів, якы ани не потрібували такого покрикуваня, штобы створити вынятковий диск. По місяцях тяжкой праці гнеска можеме юж слухати нове цедечко Маріянны Железной під наголовком „Заграй мі…”. О тім, як велика мрія приняла фізичну форму диску, чом награна музика є кус неортодоксийна і якы были початкы артистичной карієры оповіст сама Маріянна Железна в бесіді з Грицком Суханичом. Мате тіж змогу выграти два дискы з автоґрафом – треба лем написати в коментарю на ґамбокнижці, яку нашу сьпіванку найбарже любите і чом праві тоту. Выбереме дві найцєкавшы одповіди. Хто знає, може інспірацийом будут для Вас тоты сьпіванки з цедечка „Заграй мі…”, котры почуєте в нашім проґрамі?

Премієра проґраму в середу 31 серпня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (3-4.09) о год. 14:00.

– – – – – – – –

Na niejednej zabawie czy weselu na Łemkowszczyźnie słyszało się: „czardasz grajcie!”, „nie żałować smyka!”, „zagrajcie skrzypki i basy!” To uniwersalne okrzyki, sposób komunikacji z muzykami. Pod koniec 2021 roku razem spotkali się solistka i grupa muzyków, którzy nie potrzebowali takiego pokrzykiwania. by stworzyć wyjątkowy album. Po miesiącach ciężkiej pracy dziś możemy już słuchać nowej płyty Marianny Železnej o tytule „Zahraj mi…”. O tym jak wielkie marzenie stało się faktem, czemu nagrana muzyka jest trochę nieortodoksyjna i jakie były początki artystycznej kariery opowie sama Marianna Železná w rozmowie z Grzegorzem Suchaniczem. Będziecie też mieli okazję wygrać dwie płyty z autografem. Wystarczy napisać w komentarzu na Facebooku, jaka łemkowska pieśń jest Waszą ulubioną i dlaczego właśnie ta. Wybierzemy dwie najciekawsze odpowiedzi. Któż wie, może zainspirują Was utwory z płyty „Zahraj mi…” które usłyszycie w naszym programie?

Premiera programu w środę 31 sierpnia 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (3-4.09) o godz. 14:00.

Лемківскє літо в Чмельові / Łemkowskie lato w Trzmielowe

На початку вересня маме іщы нагоду почути кус вакацийной атмосферы, адже годны будеме ся зыйти в Чмельові на Нижнім Шлеску, де Православна Парохія св. Тройці в Любіні орґанізує Лемківскє Літо. В проґрамі сут концерты, выступы, варштаты і конкурсы для діти, спортовы змаганя, ватра і лемківска кухня. В імени ґаздів щыро просиме 3 вересня 2022 в год. 14:00-22:00.
– – – – – – – – – – –
Na początku września mamy wciąż okazję zaznać jeszcze nieco wakacyjnej atmosfery, gdyż możemy spotkać się w Trzmielowie na Dolnym Śląsku, gdzie Prawosławna Parafia Świętej Trójcy w Lubinie organizuje Łemkowskie Lato. W programie przewidziane są koncerty, występy, warsztaty i konkursy dziecięce, zmagania sportowe, ognisko oraz łemkowska kuchnia. W imieniu gospodarzy serdecznie zapraszamy 3 września 2022 w godz. 14:00-22:00.

Пришол час на молоде поколіня / Nadszedł czas na młode pokolenie

На вечерній сцені 40. Лемківской Ватры в Ждыни мали сме нагоду послухати вельо ансамблів, котры грали під ногу фест і годны сме были ся порядні выбавити. Были там тіж Вороны, лем не тоты што крячут, а тоты, што веселят нас свойом музиком і сьпівом. Зараз по выступі побесідували сме з членами групы – Укачом Сороканичом і Андрийом Хомяком, котры оповіли нам, чом разом з дівчатами, Наталийом Бонєвич і Дарийом Кузяк, рішыли грати на забавах і весілях. Треба підкреслити, же хоц склад ансамблю єст молодий, то заєдно барз досьвідчений, артисты од дітячых років выступуют з розмаітыма лемківскыма ансамблями. В репертуарі лем што створеной забавово-весільной капели мают цілий ряд давных лемківскых сьпіванок, котры юж нам слухачам кус ся призабыли, а для молодого поколіня певно нияк не сут знаны. Просиме на проґрам, в котрім крім бесіды почуєте фалаткы концерту Ворон на дошках ждыньской ватры. Не може Вас бракнути!

Премієра проґраму в середу 24.08.2022 о год. 20:00, повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Na wieczornej scenie 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni mieliśmy okazję posłuchać wielu artystów, którzy grali do tańca tak, że można było się porządnie wybawić. Były tam również Vorony, ale nie te, co kraczą, lecz te radujące nas swoją muzyką i śpiewem. Zaraz po występie mieliśmy okazję porozmawiać z członkami grupy – Łukaszem Sorokanyczem i Andrzejem Chomiakiem, którzy opowiedzieli nam, dlaczego razem z koleżankami, Natalią Boczniewicz i Darią Kuziak, postanowili występować na zabawach i weselach. Trzeba zaznaczyć, że choć skład zespołu jest młody, to jednocześnie bardzo doświadczony, artyści od najmłodszych lat występują z różnymi łemkowskimi zespołami. W repertuarze nowo powstałej kapeli zabawowo-weselnej mają cały szereg starych łemkowskich pieśni, które już nam słuchaczom nieco umknęły z pamięci, a dla młodszego pokolenia być może w ogóle nie są znane. Zapraszamy na program, w którym poza rozmową usłyszycie fragmenty koncertu Voron na deskach zdyńskiej watry. Nie może Was zabraknąć!

Premiera programu w środę 24.08.2022 o godz. 20:00, powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


концерт ансамблю Вороны / koncert zespołu Vorony

Голос ватрян / Głos watrowiczów

За нами прекрасний час лемківскых ватр в Ждыни, Лугах і Михалові – чудовых сценічных выступів, радістного гуляня, голосного сьпіваня і зворушаючых стріч з приятелями. Ватряний сезон то великє лемківскє свято, на котре ждеме цілий рік, жебы зас ся зыйти. Того рока Лемківска Ватра в Ждыни празднувала свій ювілей, была то 40. едиция фестівалю. З той нагоды в нашы рідны горы приіхали люде з ближшых і дальшых куточків Польщи, з сусідзкых держав, але тіж з далекой Гамерикы, были то ватряне з долголітнім досьвідчыньом і тоты, што першыраз мали змогу учащати в тім выдаріню. В найближшім проґрамі почуєте голос гости ватры, котры одповіли на зьвіданя з нашой сонды. Не хыбит фраґментів выступів на сцені, але тіж сьпівів поза ньом. Авдиция перенесе Вас на ждыньскє ватровиско!

На реляцию з 40. Лемківской Ватры в Ждыни просиме в середу 17.08.2022 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю (20-21.08) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Za nami przepiękny czas łemkowskich watr w Zdyni, Ługach i Michałowie – wspaniałych scenicznych występów, radosnych tańców, głośnych śpiewów i wzruszających spotkań z przyjaciółmi. Watrowy sezon to wielkie łemkowskie święto, na które czekamy cały rok, aby znów się spotkać. W tym roku Łemkowska Watra w Zdyni obchodziła swój jubileusz, była to 40. edycja festiwalu. Z tej okazji w nasze rodzime góry przybyli ludzie z bliższych i dalszych stron Polski, z sąsiadujących państw, ale też z dalekiej Ameryki, byli to watrowicze z wieloletnim doświadczeniem i uczęszczający w tym wydarzeniu po raz pierwszy. W najbliższym programie usłyszycie głos gości watry, którzy odpowiedzieli na pytania z naszej sondy. Nie zabraknie fragmentów występów na scenie, ale też śpiewów poza nią. Audycja przeniesie Was na zdyńskie watrowisko!

Na relację z 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni zapraszamy w środę 17.08.2022 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę (20-21.08) o godz. 14:00.

Пиблика на концерті Маріянны Железной і групы Фоґаш на 40. Лемківскій Ватрі в Ждыни
Publika na koncercie Marianny Železnej i grupy Fogaš na 40. Łemkowskiej Watrze w Zdyni

V Поломничество на праздник св. Максима / V Pielgrzymka na dzień św. Maksyma

З благословлiня Його Высокопреосвященства Архієпископа Паiсия 5 вересня 2022 рока буде 5. Пiше Поломничество зо Ждынi до Ґорлиц на празвдник св. Максина Ґолицкого.

О годинi 5:00 в церкви Покрови Божой Матери в Ждыни, де был кщений св. Максим буде правлена Божеска Лiтургiя, по котрiй поломникы зачнут пут до Ґорлиц. Дорога вести буде през Ждыню -> Гладышiв -> Маґуру – Прислiп -> Новицю -> Бiлянку -> Шымбарк -> Ропицю Польску -> Ґорлицi.
О годинi 17:00 в Соборi св. Тройцi в Ґорлицях буде служиты ся Всенiчне Бдiня.

Вшыткы охочы годны записати ся до 03.09 (координаты найдете ниже).
Особы, котры потрiбуют нічліг, просит ся перше о контакт.
Складка вписова буде 20 PLN. Покрыват она кошты убезпечыня і выжывлiня. Поломникы повинны мати зо собом хоцкі 2 лiтры воды, одповiднє облечыня (хлопчыска долгы ногавкы, дiвчата хусткы i кабаты), книжочку до богослужынь, особы неполнолiтнi повинны мати згоду родича.

В справі записів і можливых зьвідань можна контактувати ся з вказаныма особами:
Наталiя Урда – 608707538, nurda17@gmail.com
Фома Болех – 507480674, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Фелечак – 501222674 ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza 5 września 2021 roku odbędzie się V piesza pielgrzymka ze Zdyni do Gorlic na dzień pamięci św. Maksyma Gorlickiego.

O godzinie 5:00 w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Zdyni, gdzie chrzczony był św. Maksym, będzie sprawowana św. Liturgia, po której rozpocznie się wędrówka do Gorlic. Droga będzie wiodła przez Zdynię -> Gładyszów -> Magurę Małastowską -> Przysłup -> Nowicę -> Bielankę -> Szymbark -> Ropicę Polską -> Gorlice.
O godzinie 17:00 w katedralnej cerkwi św. Trójcy w Gorlicach będzie sprawowane całonocne czuwanie.

Wszyscy chętni mogą zapisywać się do dnia 3.09. (koordynaty znajdziecie poniżej).
Osoby, które potrzebują noclegu, proszone są o uprzedni kontakt.
Składka wpisowa wynosi 20 zł. Pokrywa ona koszty ubezpieczenia i wyżywienia.
Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą przynajmniej 2 litry wody, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców.

W sprawie zapisów i ewentualnych pytań można kontaktować się ze wskazanymi osobami:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
ks. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

Етнiчна сила джезу / Etniczna moc jazzu

В яворовім лiсi – так звучыт наголовок дебіютового альбуму ґрупы Ре-Карпаты, на котрiм нашло ся 8 народных сьпiванок з карпацкых земель в новiм, джезовім выданю. Тоты молоды музиканты вложыли цiле своє серце в тото, жебы ожывити спадковину Карпат i дати ій новы кольоры. Повело ся iм тото завдякы велькому талантови, практицi i окропечному трудови. Просиме на авдицию, в часi котрой будеме гостити основателiв ансамблю Ре-Карпаты – Марка i Малґожату Туткiв. В бесiдi з Наталийом Цьолком нашы гості одкрыют деталi повставаня iх найновшого дiла. В часi авдициi будете годны спрiбувати овочы, котры приставали в сценічнім репертуарі ансамблю през пару років, штобы помістити ся на дебіютовім кружку. Кавалчыкы з цедечка почуєте премієрово в Радіо Лемко в середу 13 липця о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – –

W jaworowym lesie to tytuł debiutanckiego albumu grupy Re-Karpaty, na którym znalazło się 8 pieśni ludowych z terenów Karpat w nowej, jazzowej odsłonie. Ci młodzi muzycy włożyli całe swoje serce w to, by ożywić spuściznę Karpat i nadać jej nowe barwy. Udało im się to za sprawą niesamowitego talentu, zdobytego doświadczenia i ogromnego trudu. Zapraszamy na audycję, podczas której gościć będziemy założycieli zespołu Re-Karpaty – Marka i Małgorzatę Tutków. W rozmowie z Natalią Ciołką nasi goście zdradzą szczegóły powstawania ich najnowszego dzieła. W trakcie audycji będziecie mogli skosztować owoców, które dojrzewały w scenicznym repertuarze zespołu przez kilka lat, aby trafić na debiutancki krążek. Znajdujące się na nim utwory usłyszycie premierowo w Radio Lemko w środę 13 lipca o godzinie 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14.00.

Ре-Карпаты

Малґожата Тутко – сьпiв
Марек Тутко – фотепiян, Родес Пiяно
Мальвiна Ребенда – гушлi, сьпiв
Боґумiл Екснер – басова ґітара
Бартломєй Лібера – перкусия
Ваня Ніконенко (УА) – трубка, флуґельгорн

– – – – – – – – – – – –

Re-Karpaty

Małgorzata Tutko – wokal
Marek Tutko – fortepian, Fender Rhodes
Malwina Rabenda – skrzypce, wokal
Bogumił Eksner – gitara basowa
Bartłomiej Libera – perkusja
Wania Nikonenko (UA) – trąbka, flugelhorn

Лемківскій Кермеш в Заміницях / Łemkowski Kermesz w Zamienicach

Війт Ґміны Хойнів і Грекокатолицка Парохія Рождеста Св. Йоана Крестителя в Заміниця щыро просят на Лемківскій Кермеш, котрий буде в суботу 9 липця 2022 рока в Заміницях коло Хойнова (ліґницкій повіт). В проґрамі выступлят ансамблі, што берут участ в Медженароднім Фолькльорнім Фестівалю „Сьвіт під Кычером” і льокальны фолькльорны групы, выступам товаришыти будут крамы з домашніма продуктами.
– – – – – – – – – – – –
Wójt Gminy Chojnów i Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach serdecznie zapraszają na Łemkowski Kermesz, który odbędzie się w sobotę 9 lipca w Zamienicach koło Chojnowa (powiat legnicki). W programie wystąpią zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” oraz lokalne zespoły folklorystyczne, występom towarzyszyć będą stoiska z domowymi produktami.