Весняний ліс / Wiosenny las

Квітен того рока видит ся дост марудний – нияк не може рішыти, ци тримат з весном, ци з зимом. Але Ви не бійте ся погоды і ідте на спацер до ліса… Закля підете, посухайте авдицию Мілі Пыж о природі, што на яр будит ся до жытя! Дознате ся, котры рослины поможут Вам підреперувати здоровля, якы зьвірята на Лемковині юж збудили ся з зимового сну і де іх можете здыбати. Крім того навчыте ся стігати сок з березы і рыхтувати пасту з медведього чеснку. Весняны смакы, запахы і барвы в найближшым проґрамі Радіо Лемко.

Премієра авдициі в середу 14.04.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Kwiecień w tym roku zdaje się nieco kapryśny – za nic nie może zdecydować, czy trzyma z wiosną, czy z zimą. Ale Wy nie bójcie się pogody i idźcie na spacer do lasu… Zanim pójdziecie, posłuchajcie audycji Emilii Pyrz o przyrodzie, budzącej się na wiosnę do życia! Dowiecie się, które rośliny pomogą Wam podreperować zdrowie, jakie zwierzęta na Łemkowszczyźnie już zbudziły się z zimowego snu i gdzie możecie na nie natrafić. Ponadto nauczycie się zbierać sok z brzozy i przyrządzać pastę z czosnku niedźwiedziego. Wiosenne smaki, zapachy i barwy w najbliższym programie Radio Lemko.

Premiera audycji w środę 14.04.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


знимка Мілі Пыж / zdjęcie Emilii Pyrz

Лист Студіо / Lyst Studio

Лист Студіо то мiсце, де любов до Лемковины преливат ся на папiр. То мiсце створене през молоду Лемкыню, котра рiшыла выкорыстати свiй ґрафічний талант для шыріня культуры предкiв. Єй пригода з ґрафiком зачала ся в Медіоланi. Гын, в криници дизайну почула, же проєктуваня то штоси важне. Єй найвекшым джерелом iнспiраций, як сама повiдат, є Лемковина. В працях артисткы мож достеречы мотивы сакрального простору, елементы природы ци традицийного облечыня. В Лист Студіо неє припадку, вшытко має гын своє значыня. Просиме на авдицию, в котрiй Югаска Сьпяк в бесiдi з Наталийoм Цьолком оповiст о лемкiвскiй естетиці в новiй авторскій формi.

Премієра проґраму в середу 7.04.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Lyst Studio to miejsce, gdzie miłość do Łemkowszczyzny przelewa się na papier. To miejsce stworzone przez młodą Łemkinię, która postanowiła wykorzystać swój talent graficzny w celu propagowania kultury przodków. Jej przygoda z grafiką rozpoczęła się w Mediolanie. To tam, w kolebce designu poczuła, że “projektowanie to coś ważnego”. Jej największym źródłem inspiracji, jak sama twierdzi, jest Łemkowszczyzna. W pracach artystki można dostrzec motywy przestrzeni sakralnej, elementy przyrody czy tradycyjnego stroju. W Lyst Studio nie ma przypadku, wszystkiemu przypisane jest pewne znaczenie. Zapraszamy na audycję, w której Joanna Śpiak w rozmowie z Natalią Ciołką opowie o łemkowskiej estetyce w nowym autorskim wydaniu.

Premiera programu w środę 7.04.2021 o godzinie 20.00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

https://lyststudio.pl/

Одышли Павел Стефановскій / Odszedł Paweł Stefanowski

Дішла до нас прикра вістка, што в 90. році жытя одышли Павел Стефановскій, заслужений лемківскій діяч, поета, етноґраф і журналиста. Не стало в нашым середовиску чловека, котрий през долгы рокы діял для лемківской громады, сохраніня спадковины нашых предків і розвиваня лемківской культуры. Выславляме глубокє спілчутя і єднаме ся в болю з родином покійного. ВІЧНАЯ ПАМЯТ.

Павел Стефановскій вродили ся 3 марця 1932 рока в Білянці, з котрой в рамах акциі „Вісла” выселили іх родину на терены олавского повіту. До рідного села повело ся ім вернути в 1959 році. Так на чуджыні, як і на Лемковині были барз активны в суспільно-культурным просторі Лемків. В 50. роках діяли як член лемківской секциі при УСКТ, пак през рокы были ініциятором вельох піднят, м.ін. будовы памятника лемківскым партизантам і жолнірам в Устю Ґорлицкым, Русиньского Демократичного Кругу Лемків „Господар”. Рецитатор і інструктор танця в АПіТ „Лемковина”. Іх тексты вказували ся на Лемківскій Сторінці „Нашого Слова”, пак в авторскых збірках поезиі, автор драмы „Любов неволю ламе”. Выдавец квартальника „Лемко”.

– – – – – – – – – – – – –

Dotarła do nas przykra wiadomość, że w 90. roku życia odszedł Paweł Stefanowski, zasłużony łemkowski działacz, poeta, etnograf i dziennikarz. Zabrakło w naszej wspólnocie człowieka, który przez długie lata działał dla łemkowskiej społeczności, ochrony spuścizny naszych przodków i rozwoju łemkowskiej kultury. Wyrażamy głębokie współczucie i łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. WICZNAJA PAMIAT.

Paweł Stefanowski urodził się 3 marca 1932 roku w Bielance, z której jego rodzina została wysiedlona w ramach akcji „Wisła” na tereny powiatu oławskiego. Do rodzimej wioski udało się mu powrócić w 1959 roku. Zarówno na obczyźnie, jak i na Łemkowszczyźnie był bardzo aktywny w społeczno-kulturalnej przestrzeni Łemków. W latach 50. działał jako członek łemkowskiej sekcji przy UTSK, potem przez lata był inicjatorem licznych przedsięwzięć, m.in. budowy pomnika łemkowskim partyzantom i żołnierzom w Uściu Gorlickim, Rusińskiego Demokratycznego Kręgu „Hospodar”. Recytator i instruktor tańca w ŁZPiT „Łemkowyna”. Jego teksty ukazywały się na łamach rubryki Lemkivska Storinka w „Naszym Słowie”, następnie w autorskich tomikach poezji, autor dramatu „Miłość niewolę łamie”. Wydawca kwartalnika „Łemko”.

знимка з книжкы „Ци то лем туга, ци надія” (Стоваришыня Лемків, 2002)
zdjęcie z książki „Czy to tęsknota, czy nadzieja” (Stowarzyszenie Łemków, 2002)

Одышли заслужены Лемкы / Odeszli zasłużeni Łemkowie

Пребарз нам прикро повідомляти, же того тыжня пращаме двоє заслуженых Лемків, што през долгы рокы діяли на благо нашой культуры і громады. 22 марця одышли пан Штефан Дзямба, єден з основателів Объєднаня Лемків в Польщы. 25 марця померли пані Ярослава Галик, голова сьвітовой орґанізациі СФУЛО. В глубокім жалю єднаме ся в болю з родинами упокійных. Вічная Ім Памят.

Штефан Дзямба 5.06.1929-22.03.2021
од 50. років діючий для справ нашой громады, член і основатель Объєднаня Лемків, ініциятор Лемківского комітету, што старал ся о вертаня маєтку выселеных Лемків, одзначений Срібным Крестом Заслугы і одзнаком „Вірний предкам”

Ярослава Галик 6.08.1953-25.03.2021
член суспільно-культурных орґанізаций, м.ін. украіньского товариства „Лемківщина”, голова Сьвітовой Федерациі Лемківскых Украіньскых Объєднань, авторка книжок, серед них посвячены Лемковині „Лемківщина – край наших предків”, „Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946”

– – – – – – – – – – – – –

Niezwykle przykro nam powiadamiać, że w tym tygodniu żegnamy dwoje zasłużonych Łemków, przez lata działających dla dobra naszej kultury i społeczności. 22 marca odszedł pan Stefan Dziamba, jeden z założycieli Zjednoczenia Łemków w Polsce. 25 marca zmarła pani Jarosława Galyk, przewodnicząca światowej organizacji SFULO. W głębokim żalu łączymy się w bólu z rodzinami zmarłych. Wicznaja Im Pamiat.

Stefan Dziamba 5.06.1929-22.03.2021
od lat 50. działający na rzecz naszej społeczności, członek i założyciel Zjednoczenia Łemków, inicjator Łemkowskiego komitetu, starającego się o przywrócenie majątku wysiedlonym Łemkom, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Wierny przodkom”

Jarosława Galyk 6.08.1953-25.03.2021
członek organizacji społeczno-kulturalnych, m.in. ukraińskiego towarzystwa „Lemkivshchyna”, przewodnicząca SFULO (Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Zjednoczeń), autorka książek, w tym poświęconych Łemkowszczyźnie „Łemkowszczyzna – kraj naszych przodków”, „Księga pamięci Łemkowszczyzny 1944-1946”

Як чорт волка з дерева вытесал / Jak diabeł wilka z drzewa wyciosał

Чловек все мал потребу пояснити вшытко вокруг себе. А што не годен было доказати, треба было іншым способом представити, чи то явиска природы, натуру зьвірят чи людскы хыбы – вшытко тото і іщы веце помагали зрозуміти леґенды і оповісткы. Давно подаваны устні, выслухуваны при ватрі або на теплім запецку, оповіданы през старшых, што мали вельку пошану. Гнеска вдякы записком з тереновых експедиций можеме познати оповісти, што ся голосили на Лемковині веце як 120 років тому. А тепер будете могли іх послухати в Радіо Лемко, дознате ся медже іншыма о тім, чом вільха червена і як своі быкы на ярмаку треба хвалити. На стрічу з лемківскыма леґендами з 1900 рока просит Грицко Суханич.

Премієра проґраму в середу 24.03.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Człowiek zawsze miał potrzebę wyjaśnić wszystko wokół siebie. A czego nie sposób było udowodnić, należało przedstawić innym sposobem, czy to zjawiska przyrody, naturę zwierząt, czy ludzkie przywary – wszystko to i wiele więcej pomagały zrozumieć legendy i opowiastki. Dawniej przekazywane ustnie, wysłuchiwane przy ognisku bądź na ciepłym zapiecku, opowiadane przez starszych, cieszących się autorytetem. Dzisiaj dzięki zapisom z ekspedycji terenowych możemy poznać opowieści, które głoszone były na Łemkowszczyźnie ponad 120 lat temu. A teraz będziecie mogli posłuchać ich w Radio Lemko, dowiecie się między innymi o tym, dlaczego olcha jest czerwona i jak swoje byki na jarmarku chwalić trzeba. Na spotkanie z łemkowskimi legendami z 1900 roku zaprasza Grzegorz Suchanicz.

Premiera programu w środę 24.03.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

На екрані передвоєнного кіна / Na ekranie przedwojennego kina

Того рока минят 110 років, як вродил ся Влодзімєж Лозіньскі, а так направду Володимир Логаза, сын Девнозия і Маріі з роду Ґромосяків. Певно декотры з Вас виділи го на екрані телевізора і ани не подумали, же то Лемко з Крениці, котрого з рідной Лемковины понесло до велького сьвіта. Правдоподібні він як єдиний Лемко в 30. роках был зьвіздом польского кіна і театру, могли сте го видіти в знаным фільмі „Знахор” з 1937 рока. О його жытю і короткій карєрі, яку перервала ІІ Cьвітова Війна, тай о родині, што міцно причынила ся до розвитку суспільных справ в лемківскій громаді, оповіст Вам Данько Горощак.

Премієра проґраму в середу 17.03.2021 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W tym roku mija 110 lat od narodzin Włodzimierza Łozińskiego, a właściwie Wołodymyra Łohazy, syna Dionizego i Marii z rodu Gromosiaków. Pewnie niektórzy z Was widzieli go na ekranie telewizora i nawet nie przyszło Wam do głowy, że to Łemko z Krynicy, którego z rodzimej Łemkowszczyzny zaniosło do wielkiego świata. Prawdopodobnie był on jedynym Łemkiem, będącym w latach 30. gwiazdą polskiego kina i teatru, mogliście zobaczyć go w znanym filmie „Znachor” z 1937 roku. O jego życiu i krótkiej karierze, przerwanej przez II Wojnę Światową, a także o rodzinie, która mocno przyczyniła się do rozwoju spraw społecznych w łemkowskim środowisku, opowie Wam Daniel Horoszczak.

Premiera programu w środę 17.03.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Знимкы зо збіркы НЦА / Zdjęcia ze zbiorów NAC

Вкажме, же сме! #ялемко / Pokażmy, że jesteśmy! #jalemko

1 квітня 2021 рока начне ся в Польщи Повселюдний Спис Населіня, в котрім будеме мати можливіст задеклярувати свою народніст і язык. То нагода, штобы в шырокім державным просторі вказати ся як лемківска громада, же серед жытелів сут Лемкы, котры мают свій материньскій язык, сут тіж люде, котры по части чуют ся Лемками і годны выбрати дві народности. Треба нам знати, же спис має велькє значыня для нашой будучности, од того залежати будут нашы можливости в сфері культурных, осьвітовых чи суспільных ініциятив. По іншы рокы орґанізуваны были інформацийны акциі, котры мали усьвідомляти Лемкам іх права до декляруваня свойой народности і языка. Гнеска про епідемію подібне діяня тяжко перевести, зато треба перенести го до сьвіта онляйн. Взяли ся за тото молоды Лемкы, котры стоят о нашы справы – на потребы спису створили проєкт #ялемко. Што ся ховат під тым гаштаґом? Суспільна ініциятива люди, што мают богаты здібности і таланты, посвячают світ труд і час, штобы вказати, же Лемкы сут і мают што повісти. В проґрамі Радіо Лемко проєкт представит єдна з ініцияторок – Югаска Сьпяк, котра порадит тіж слухачам, што каждий з нас може зробити для нашой громады.

Премієра проґраму в середу 10.03.2021 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym będziemy mieć możliwość zadeklarować swoją narodowość i język. To okazja, by w szerokiej państwowej przestrzeni pokazać się jako łemkowska społeczność, że wśród obywateli są Łemkowie, którzy mają swój ojczysty język, są również osoby, które częściowo czują się Łemkami i mogą wybrać dwie narodowości. Musimy wiedzieć, że spis ma duże znaczenie dla naszej przyszłości, od tego zależeć będą nasze możliwości w sferze kulturalnych, edukacyjnych czy społecznych inicjatyw. W ubiegłych latach organizowane były akcje informacyjne, które miały uświadamiać Łemkom ich prawa do deklarowania własnej narodowości i języka. Dziś w okolicznościach epidemii podobne działania nie sposób przeprowadzić, dlatego należy przenieść je do świata online. Podjęli się tego młodzi Łemkowie, którzy nie są obojętni naszym sprawom – na potrzeby spisu stworzyli projekt #jalemko. Co kryje się pod tym hashtagiem? Inicjatywa społeczna osób, mających różnorodne zdolności i talenty, poświęcających swój czas i wysiłek, aby pokazać, że Łemkowie są i mają coś do powiedzenia. W programie Radio Lemko projekt przedstawi jedna z inicjatorek – Joanna Śpiak, która również doradzi słuchaczom, co każdy z nas może zrobić dla naszej społeczności.

Premiera programu w środę 10.03.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


https://jalemko.pl/

Вышлий писанкы на конкурс! / Wyślij pisanki na konkurs!

Заохочаме до участи в 48. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского. Писанкы, найменше пят заварены „на твердо” або выдуты, добрі запакуваны (найліпше в презначеных на продай тектуровых опакуванях) треба выслати до 17 марця 2021 р. на адрыс: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з дописом „konkurs pisanek”. Пачку найліпше означыти написом „ostrożnie szkło”. До середины прошу вштурити карточку, на якій буде імено, назвиско, адрыс, вік автора і інформация о реґіоні походжыня выкорыстаных писанкарскых взорів. Нагороджены писанкы будут експонуваны на выставі в Любускім Музею ім. Яна Декерта од 28 марця 2021 р. Кєд звекшение буде епідемічне загрожыня отвертя выставы буде онляйн. Правила і інформациі доступны сут на страні: www.muzeumlubuskie.pl. Орґанізаторами конкурсу сут Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків – управы кружків в Ґожові, Любускій Музей ім. Яна Декерта в Ґожові.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zachęcamy do udziału w 48. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Pisanki, minimum pięć ugotowanych na twardo bądź w formie wydmuszek, dobrze zapakowane (najlepiej w przeznaczonych do handlu tekturowych pudełkach) należy wysłać do 17 marca 2021 r. na adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”. Paczkę najlepiej oznaczyć napisem „ostrożnie szkło”. W środku proszę zamieścić kartkę, na której znajdować się będzie imię, nazwisko, adres, wiek autora i informacja o regionie pochodzenia wykorzystanych pisankarskich wzorów. Nagrodzone pisanki eksponowane będą na wystawie w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta od 28 marca 2021 r. W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego otwarcie wystawy nastąpi w formie online. Regulamin i informacje dostępne są na stronie www.muzeumlubuskie.pl.
Organizatorami konkursu są Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie, Lubuskie Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie.

автор писанок – Зофія Мончак, лемківскы мотивы зо села Берест
autor pisanek – Zofia Monczak, motywy łemkowskie ze wsi Berest

Лемкыня в дорозі – БОЛГАРИЯ ч. 2 / Łemkini w podróży – BUŁGARIA cz. 2

В Радіо Лемко зробило ся горячо! Вшытко про подорожничы оповісти о Болгариі. Кєд чули сте першу част проґраму, напевно юж знате, чом Болгария раз познана притігат фурт і не дає о собі забыти. А кєд сте не чули остатню авдицию і рады бы сте отримати жменю туристичных рад, зазрийте до нашого складу. А чого сподівати ся по другій части? Дуууже змісту і придатных вказівок, де вартат поіхати і што видіти. Тепер разом з Оксаном пустиме ся в дорогу і зъіздиме Болгарию вздолж і вшыр. Увидите не лем прекрасны місця над морьом і в горах, навістите памяткы минувшости і засмакуєте гнешнього, але тіж познате культуру Болгарів, в котрій переплітуют ся християньскы традициі з поганьскыма. Маме тіж для Вас несподіванку зо столиці Краіны Руж!

Слухайте нас в середу 3.03.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko zrobiło się gorąco! Wszystko za sprawą podróżniczych opowieści o Bułgarii. Jeśli słyszeliście pierwszą część programu, na pewno już wiecie, dlaczego Bułgaria raz poznana wciąż przyciąga i nie daje o sobie zapomnieć. A jeśli nie słyszeliście ostatniej audycji i jesteście chętni otrzymać garść turystycznych rad, zajrzyjcie do naszego archiwum. A czego spodziewać się po drugiej części? Duuużo treści i przydatnych wskazówek, gdzie warto pojechać i co zobaczyć. Teraz razem z Oksaną wyruszymy w trasę i zjeździmy Bułgarię wzdłuż i wszerz. Zobaczycie nie tylko przepiękne miejsca nad morzem i w górach, odwiedzicie zabytki minionego i zasmakujecie współczesności, ale też poznacie kulturę Bułgarów, w której przeplatają się chrześcijańskie tradycje z pogańskimi. Mamy też dla Was niespodziankę ze stolicy Krainy Róż!

Słuchajcie nas w środę 03.03. 2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


знимкы з приватной збіркы Оксаны Грабан-Ліхтаньской / zdjęcia z prywatnego archiwum Oksany Graban-Lichtańskiej

Результаты 8. Благодарной Лемківской Пачкы / Rezultaty 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы, приятеле, жертводавці, вольонтаріюшы, люде доброй воли,
за нами юж 8 едиций Благодарной Лемківской Пачкы, в рамах котрых на початку каждого рока помагаме лемківскым родинам в потребі. Так і того рока донесли сме поміч до осіб самітных, старшых, хворых, інвалідів і родин з дітми. Повело нам ся тото вдякы щедрым добродітелям, што жертвували пінязі на тоту ціль. Не годны бы сме тото зреалізувати без нашых неоціненых вольонтаріюшів, котры в ріжных воєводзтвах помогли нам дійти до потрібуючых, до розсіяных по Польшы Лемків, так з грекокатолицкых, як і православных парохій. Боже заплат тым вшыткым чудовым людям, што влучыли ся в Благодарну Лемківску Пачку! Даєте віру в другого чловека і надію, же наша лемківска родина не пропаде, же буде тримати ся разом в доли і недоли.

Тогорічна Благодарна Лемківска Пачка вынятково переведена была в двох місцях, могли сте підперти акцию през порталь zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), як тіж традицийні послати пінязі на конто парохіі в Лугах, што взяла під опіку орґанізацию того діла. Збірку зачали сме під конец 2020 рока і заперли сме 10 січня, хоц іщы по тім часі отримували сме жертвы. В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы разом на порталю zrzutka i конті парохіі зобрали сме 9345 PLN! Пінязі поділили сме подля потреб окремых родин і осіб, а нашы вольонтаріюшы зробили закупы і завезли готовы пачкы до потрібуючых. Головні купували продукты основной потребы, до ідла і приятаня, дары можете видіти під текстом. Грошы перезначыли сме тіж для осіб хворых і інвалідів, што потрібуют ліків і гіґієнічных продуктів, оплатили сме тіж по части регабілітацийний турнус і закуп шафы для хворой дітины.

В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы помогли сме:
– 14 старшым особам,
– 8 самітным особам,
– 4 хворым особам,
– 4 інвалідam,
– 3 родинам з дітми.

Не годны бы сме тото зробити без Вас, Дорогы Приятелі Благодарной Лемківской Пачкы, барз Вам ДЯКУЄМЕ! Желаме Вам здравля, радости, сил і Божой благодати, на Многая і Благая Літа!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Łemkowie, przyjaciele, ofiarodawcy, wolontariusze, ludzie dobrej woli,
za nami już 8 edycji Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, w ramach której na początku każdego roku pomagamy łemkowskim rodzinom w potrzebie. W tym roku również przyszliśmy z pomocą osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi. Udało się nam to dzięki szczodrym dobroczyńcom, ofiarującym środki finansowe na ten cel. Nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia bez naszych nieocenionych wolontariuszy, którzy w różnych województwach pomogli nam dotrzeć do potrzebujących, rozsianych po Polsce Łemków, zarówno z greckokatolickich, jak i prawosławnych parafii. Bóg zapłać tym wszystkim wspaniałym ludziom, co włączyli się do Szlachetnej Łemkowskiej Paczki! Dajecie wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na to, że nasza łemkowska społeczność nie przepadnie, że będzie trzymać się razem w doli i niedoli.

Tegoroczna Szlachetna Łemkowska Paczka wyjątkowo przeprowadzona została w dwóch miejscach, mogliście wesprzeć akcję za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), jak również tradycyjnie przesłać pieniądze na konto parafii w Ługach, która wzięła pod opiekę organizację tego przedsięwzięcia. Zbiórkę rozpoczęliśmy pod koniec 2020 roku i zamknęliśmy ją 10 stycznia, choć i po tym czasie otrzymywaliśmy darowizny. W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki łącznie na portalu zrzutka.pl i koncie parafii zebraliśmy 9345 PLN! Pieniądze podzieliliśmy według potrzeb poszczególnych rodzin i osób, a nasi wolontariusze dokonali zakupów i dostarczyli gotowe paczki do potrzebujących. Głownie zakupione zostały podstawowe produkty, spożywcze i środki czystości, dary możecie zobaczyć pod niniejszym tekstem. Pieniądze przeznaczyliśmy również dla osób chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących leków i środków higienicznych, opłaciliśmy też częściowo turnus rehabilitacyjny oraz zakup szafy dla chorego dziecka.

W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki pomogliśmy:
– 14 osobom starszym,
– 8 osobom samotnym,
– 4 osobom chorym,
– 4 osobom niepełnosprawnym,
– 3 rodzinom z dziećmi.

Nie moglibyśmy tego zrobić bez Was, Drodzy Przyjaciele Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, bardzo Wam DZIĘKUJEMY! Życzymy Wam zdrowia, radości, sił i Bożego błagosłowieństwa, na Mnohaja i Błahaja Lita!