* Zmarł Krzysztof Krauze – reżyser i scenarzysta filmu „Mój Nikifor” * Гмер Кшиштоф Краузе – режысер і сценариста фільму „Мій Никифор” *

Krzysztof Krauze (ur. 2 kwietnia 1953 w Warszawie) – polski reżyser i scenarzysta filmowy. Twórca filmów dokumentalnych i fabularnych. Wielokrotnie nagradzany na polskich i zagranicznych festiwalach.

Był synem aktorki Krystyny Karkowskiej. Ukończył Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi w 1976 roku. W latach 1978-1983 związany był ze Studiem Małych Form Filmowych Se-Ma-For, później ze Studiem Filmowym im. K. Irzykowskiego. Był członkiem Rady Programowej telewizyjnego „Studia Debiutów im. Andrzeja Munka” oraz Rady Artystycznej „Studia Filmowego im. K. Irzykowskiego”.

Pierwszy mąż Ewy Sałackiej. Do śmierci był żonaty z Joanną Kos-Krauze.

Najważniejsze filmy w jego dorobku jako reżysera i scenarzysty to:
Nowy Jork, czwarta rano
Gry uliczne
Dług
Mój Nikifor
Plac Zbawiciela
Papusza

Był laureatem wielu nagród filmowych. Dwukrotnie otrzymał Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, za filmy Dług i Plac Zbawiciela. Dzięki tym samym filmom czterokrotnie zdobył Orły, dwa razy za najlepszy film i dwa razy za reżyserię.

Ponad 30 festiwalowych laurów (m.in. nagrody w Gdyni, Karlowych Warach, Chicago, Manili, Valladolid, Atenach, Los Angeles, pięć Orłów) przyniósł mu film „Mój Nikifor” z 2004 roku, za który on sam jednak nie otrzymał znaczących indywidualnych wyróżnień.

W 1997 roku został uznany przez redakcję dziennika „Życie” za „Człowieka Roku”.
Odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 24 grudnia 2014 roku po ośmioletniej walce z nowotworem.

Panie Krzysztofie, dziękujemy za wszystko, będziemy o Panu pamiętać.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Кшиштоф Краузе (вр. 2 квітня 1953 в Варшаві) – польскiй режысер і фільмовий сценариста. Творец фільмів документальных і фабулярных. Вельократні нагороджуваний на польскых і заграничных фестівалях.

Был сыном акторкы Кристины Карковской. Скіньчыл Выділ Операторскій PWSFTviT в Лодзи в 1976 роци. В роках 1978-1983 был звязаний зо Студіом Малых Форм Фільмовых Се-Ма-Фор, потім зо Студіом Фільмовым ім. К. Іжиковского. Был членом Програмовой Рады телевізийного „Студіа Дебютів ім. Анджея Мунка” і Артистичной Рады „Студіа Фільмового ім. К. Іжиковского.

Перший муж Евы Салацкой. До смерты женатий з Йоанном Кос-Краузе.

Найважнійшы фільмы в його праці режысера і сценаристи:
Новий Йорк, четверта рано
Уличны Гры
Долг
Мій Никифор
Пляц Спасителя
Папуша

Был ляуреатом вельох фільмовых нагорід. Двараз отримал Золоты Львы на Фестівалю Польскых Фабулярных Фільмів за фільмы Долг і Пляц Спасителя. Вдякы тым фільмом штирираз здобыл Орлы, двараз за найліпший фільм і двараз за режысерию.

Веце як 30 фестівальовых ляурів (м. ін. нагороды в Ґдыні, Карльовых Варах, Шикаґо, Манілі, Валядолід, Атенох, Льос Анджелес, пят Орлів) приніс йому фільм „Мій Никифор” з 2004 рока, за котрий він сам не отримал значущых індивідуальных выріжнінь.

В 1997 році названо Го „Чловеком Рока” через редакцию штоденника „Жытя”.
Одзначений Крестом Офіцерскым Ордеру Одроджыня Польщы.

Гмер 24 грудня 2014 рока по осьмю роках борбы з новотвором.

Пане Кшиштофе, дякуєме за вшытко, будеме о Вас памятати.

Krauze-1 Krauze-2 Krauze-3 Krauze-4 Krauze-5 Krauze-6 Krauze-7

* Што маме спільного з Волохами ? * Co wspólnego mamy z Wołochami ? *

В Радіо Лемко реляция зо стрічы в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича з проф. Ґжеґожом Явором. Професор запрезентувал тему ґенезы Лемковины в перспектыві середньовічных міґраций. Дізнате ся м.ін., чого можна было ся навчыти од Волохів, як ся ґаздувало в горах, чом добрі ся жыло в селі на праві волоскым і як добесідували ся осадники з Руси і Румуніі.

Запрашаме на аудицию в неділю о год. 13.00, повторіня о год. 20.00.
Награне выступліня професора є в польскым языку.
Ґжеґож Явор – професор, заступник директора Інституту Істориі УМКС. Специялізує ся в істориі середньовічньой Польщы, а тым більше в істориі польского села на зламі середньовічя и новожытных часів, займує ся волоскым осадництвом в Північных Карпатах, а тіж едицийом джерельных текстів.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko relacja ze spotkania z prof. Grzegorzem Jaworem w Centrum Kultury im. B. I Antonycza. Profesor zaprezentował temat genezy Łemkowszczyzny w perspektywie średniowiecznych migracji. Dowiecie się m.in., czego można było nauczyć się od Wołochów, jak się gospodarzyło w górach, dlaczego dobrze żyło się we wsi na prawie wołoskim oraz jak dogadali się osadnicy z Rusi i Rumunii.

Zapraszamy na audycję w niedzielę o godz. 13.00, powtórka o godz. 20.00.
Nagrane wystąpienie profesora jest w języku polskim.

***
Grzegorz Jawor – profesor nadzwyczajny, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UMCS. Specjalizuje się w zakresie historii średniowiecznej Polski, a zwłaszcza w historii wsi polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, dziejami osadnictwa wołoskiego w polskich Karpatach oraz edycjami tekstów źródłowych.

co wspólnego mamy z Wołochami

* Upsss przegapiliśmy Jutro *

Tak zajmowaliśmy się tym i owym że przegapiliśmy premierę kolejnego teledysku zespołu LemON. Tym razem powstało video do piosenki „Jutro” z najnowszej płyty „Scarlett” oczywiście.
My tu gadu gadu, a tam już ponad 1 250 000 wyświetleń !
Obejrzyj i posłuchaj. W Tokio jest już jutro.

* Зобралисме юж веце як половину сумы з глоны ! Идеме як буря * Zebraliśmy już więcej niż połowę ubiegłorocznej kwoty ! Idziemy jak burza *

На гнешній ден маме докладні 4 398,59 зл. Благодарну лемківску пачку всперли: 1. Ігор Дудра    2. Славко Прибытень    3. Ева Бортняк    4. Петро Тирлич    5. Йоанна Ропицка    6. Войцєх Ґуткєвіч 7. фірма ЕКСПОРТЕР Петро Филяк    8. Петро Левкович    9. Мирослав Шумскі    10. Сильвя Красіньска 11. Данько Кобан    12. Ольга Владика    13. Наталія Шмайда    14. Наталія Мосьцівска    15. Анна Шмайда 16. Ева Сьпівак    17. Ян Ґруша    18. Демко Лукач Хомяк    19. Павло Ющык Позьжадло    20. фірма Mартин Млинарик 21. Марко Ґоцко    22. Олена Грабан    23. Михал Дарюш Мосьцівскі    24. Барбара Януш    25. фірма Перемислав Сташак    26. Новичанин    27. Фома Роберт Сивец    28. Артур Грабан    29. Барбара Мирослава Галіновска 30. Єжи Зайончковскі    31. Богдан Переґрим    32. Боґуміла Ґрабовска    33. Анна Панасюк    34. Фома Шкарупский 35. Беата Сташак    36. Петро Гербут    37. Петро Королівский    38. Беата Орловска    39. Михалина Ґрунд 40. Еміль Вітяк    41. Йолянта Криницка    42. Анна Фудаля    43. Анна Ґреґор  *** Дякуєме Вам !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na dzień dzisiejszy mamy dokładnie 4 398,59 zł. Szlachetną łemkowską paczkę wsparli: 1. Igor Dudra    2. Sławomir Przybycień    3. Ewa Bortniak    4. Piotr Tyrlicz    5. Joanna Ropicka    6. Wojciech Gutkiewicz 7. PPHU EXPORTER Pіotr Fylak    8. Piotr Lewkowicz    9. Mirosław Szumski    10. Sylwia Krasińska    11. Daniel Koban 12. Olga Władyka    13. Natalia Szmajda    14. Natalia Mościwska    15. Anna Szmajda    16. Ewa Śpiwak    17. Jan Grusza 18. Damian Łukasz Chomiak    19. Paweł Juszczyk Poźrzadło    20. PPHU Marcin Młynaryk    21. Marek Gocko 22. Olena Graban    23. Michał Dariusz Mościwski    24. Barbara Janusz    25. Zakład Usług Leśnych Przemysław Staszak 26. Nowyczanyn    27. Tomasz Robert Siwiec    28. Artur Graban    29. Barbara Mirosława Halinowska 30. Jerzy Zajączkowski    31. Bogdan Peregrym    32. Bogumiła Grabowska    33. Anna Panasiuk    34. Tomasz Szkarupski 35. Beata Staszak    36. Piotr Herbut    37. Piotr Królewski    38. Beata Orłowska    39. Michalina Grund    40. Emil Witiak 41. Jolanta Krynicka    42. Anna Fudala    43. Anna Gregor     Dziękujemy Wam !
paczka-4

* Ищы тыжден не минул, а повело ся юж зобрати 2,5 тисяча злотих ! * Jeszcze tydzień nie minął, a udało się już zebrać 2,5 tysiąca złotych ! *

На гнешній ден маме докладні 2 519,69 зл.

Благодарну лемківску пачку всперли:
1. Ігор Дудра   2. Славко Прибытень   3. Ева Бортняк
4. Петро Тирлич   5. Йоанна Ропицка   6. Войцєх Ґуткєвіч
7. фірма ЕКСПОРТЕР Петро Филяк   8. Петро Левкович
9. Мирослав Шумскі   10. Сильвя Красіньска   11. Данько Кобан
12. Ольга Владика   13. Наталія Шмайда   14. Наталія Мосьцівска
15. Анна Шмайда   16. Ева Сьпівак   17. Ян Ґруша
18. Демко Лукач Хомяк   19. Павло Ющык Позьжадло   20. фірма Mартин Млинарик
21. Марко Ґоцко   22. Олена Грабан   23. Михал Дарюш Мосьцівскі
24. Барбара Януш   25. фірма Перемислав Сташак   26. Новичанин
27. Фома Роберт Сивец   28. Артур Грабан   29. Барбара Мирослава Галіновска
30. Єжи Зайончковскі   31. Богдан Переґрим

Дякуєме Вам !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 2 519,69 zł.
Szlachetną łemkowską paczkę wsparli:
1. Igor Dudra   2. Sławomir Przybycień   3. Ewa Bortniak
4. Piotr Tyrlicz    5. Joanna Ropicka    6. Wojciech Gutkiewicz
7. PPHU EXPORTER Pіotr Fylak   8. Piotr Lewkowicz
9. Mirosław Szumski    10. Sylwia Krasińska    11. Daniel Koban
12. Olga Władyka   13. Natalia Szmajda   14. Natalia Mościwska
15. Anna Szmajda   16. Ewa Śpiwak   17. Jan Grusza
18. Damian Łukasz Chomiak   19. Paweł Juszczyk Poźrzadło   20. PPHU Marcin Młynaryk
21. Marek Gocko   22. Olena Graban   23. Michał Dariusz Mościwski
24. Barbara Janusz   25. Zakład Usług Leśnych Przemysław Staszak
26. Nowyczanyn   27. Tomasz Robert Siwiec   28. Artur Graban
29. Barbara Mirosława Halinowska   30. Jerzy Zajączkowski    31. Bogdan Peregrym

Dziękujemy Wam !

* Перекрочылисме юж першый ТИСЯЧ ! * Przekroczyliśmy już pierwszy TYSIĄC ! *

На гнешній ден зобралисме 1 049,16 зл.

Благодарну лемківску пачку всперли:
1. Ігор Дудра
2. Славко Прибытень
3. Ева Бортняк
4. Петро Тирлич
5. Йоанна Ропицка
6. Войцєх Ґуткєвіч
7. фірма ЕКСПОРТЕР Петро Филяк
8. Петро Левкович
9. Мирослав Шумскі
10. Сильвя Красіньска
11. Данько Кобан
12. Ольга Владика
13. Наталія Шмайда
14. Наталія Мосьцівска
15. Анна Шмайда

Дякуєме Вам !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 1 049,16 zł.

Szlachetną łemkowską paczkę wsparli:
1. Igor Dudra
2. Sławomir Przybycień
3. Ewa Bortniak
4. Piotr Tyrlicz
5. Joanna Ropicka
6. Wojciech Gutkiewicz
7. PPHU EXPORTER Pіotr Fylak
8. Piotr Lewkowicz
9. Mirosław Szumski
10. Sylwia Krasińska
11. Daniel Koban
12. Olga Władyka
13. Natalia Szmajda
14. Natalia Mościwska
15. Anna Szmajda

Dziękujemy Wam !

gwiazda

* Благодарнa лемкiвскa пачкa III * Szlachetna Łemkowska Paczka III *

paczkaIII_pl

Kontynuując rozpoczętą dwa lata temu akcję, Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza trzecią edycję „Szlachetnej Łemkowskiej Paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc dla najbardziej potrzebujących, żeby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

tytułem: ” SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną Paczką” będziemy pisać na naszej facebook-owej stronie.

PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA !

* Благодарнa лемкiвскa пачкa III * Szlachetna Łemkowska Paczka III *

paczkaIII_lem

Продолжаючы зачату два рокы тому акцю, Радio-Лемко разом з православном парaфiйом в Лугах оголашат III едицю „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтегрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы сьвяточный час добрi вспоминали!
За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых та православных парафiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

наголовком: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ !

* Scarlett – jesteś niezwykła… *

Zespół LemON w ciągu zaledwie dwóch lat działalności stworzył kilka niezwykłych przebojów, zdobył platynową płytę oraz niezwykle liczne (!) nagrody. Wideoklipy zespołu zgromadziły łącznie prawie 50 milionów wyświetleń na YouTube. W ciągu zaledwie dwóch lat działalności, zespół umieścił aż pięć utworów na szczytach list przebojów (piosenki ,,Napraw” , „Będę z Tobą”, „Nice”, „Wkręceni”, „AKE” oraz najnowasza „Scarlett”). Do nagród za płytę dołączyła m.in. SuperJedynka, Eska Music Award 2014 w kategorii Zespół roku i Yach za klip „Nice”.

Ale przede wszystkim zgromadzili rzeszę wiernych fanów (w tym prawie 300 000 fanów na Facebooku). Debiutancka płyta LemONa pokryła się platyną, została nagrodzona statuetką TOP na festiwalu Sopot Top Trendy 2014, nagrodą Eska Music Award 2013, a także zdobyła nominację do Fryderyka 2013.

Dwa lata po premierze swojego debiutu, LemON wydaje kolejną płytę zatytułowaną Scarlett.
Na płycie znajdzie się 12 utworów w języku polskim i łemkowskim. Autorami wszystkich kompozycji są muzycy zespołu, którzy również samodzielnie wyprodukowali płytę.

Płyta jest piękna i niezwykła. Mądra, perfekcyjna, wzruszająca, kompletna, wymagająca, wybitna. Obowiązkowa, dla każdego z nas.

Dla swoich fanów LemON stworzył także edycję specjalną płyty, wzbogaconą o dwie wyjątkowe wersje utworów a także o DVD z wideoklipami i wyjątkową akustyczną sesją nagraniową.
Muzycy pochodzą z Przemkowa, Legnicy, Świebodzina, Kłobucka, Chełma i Sokołowa Małopolskiego.

Trasa koncertowa zespołu jest imponująca. LemON ponownie zagra w tak prestiżowych miejscach jak warszawska Stodoła, Eskulap w Poznaniu, Scena w Sopocie, w klubie Eter we Wrocławiu, a także na Wembley Arena w Londynie. Wszystkie szczegóły dotyczące koncertów znajdziecie na stronie internetowej zespołu (www.lem-on.pl) oraz Facebooku.

Poniżej mamy dla Was zdjęcie okładki najnowszej płyty oraz tytułową piosenkę „Scarlett”. Płytę można już kupić wszędzie, w każdym sklepie muzycznym i internecie.

Igor Herbut, Andrzej Olejnik, Piotr Walicki, Piotr Kołacz, Piotr Rubik, Tomasz Waldowski – gratulujemy i… dziękujemy.

PŁYTA JEST… NIEZWYKŁA.

Piosenka Scarlett – zapraszamy Was  do obejrzenia i wysłuchania:

Scarlett-Lemon