Най жыє звіряча фарма! / Niech żyje folwark zwierzęcy!

В Радіо Лемко ветраме на фарму Джонса, але його юж не стрітиме, адже ґаздує на ній розмаіта жывина. В проґрамі почуєте о тім, як розвиват ся ґаздівтсо ведене свиньскыма ратицями. Люде аж і поважают новий порядок і спілпрацюют з фармом, а над ньом зачал ся возносити вітрак. Чи добрі ся жыє єй мешканцям? Чи нова власт тримат ся поставленых през себе принципів? Дознате ся того зо слуховиска, в котрім представиме Вам 6. розділ „Звірячой фармы”. Припоминаме, же попередні части книжкы Джорджа Орвела в перекладі Петра Криницкого на лемківскій язык можете почути в нашім складі авдиций, найдете іх в катеґориі „слуховиско”.

На премієру проґраму просиме в пятницю 30.12.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko powracamy na folwark Jonesa, ale jego już nie spotkamy, gdyż gospodarzy tam teraz żywy inwentarz wszelakiej maści. W programie usłyszycie o tym, jak rozwija się gospodarstwo pod przewodnictwem świńskich racic. Nawet ludzie szanują nowy porządek i współpracują z folwarkiem, a nad nim zaczął się wznosić wiatrak. Czy dobrze żyje się jego mieszkańcom? Czy nowa władza trzyma się wyznaczonych przez siebie zasad? Dowiecie się tego ze słuchowiska, w którym zaprezentujemy 6. rozdział „Folwarku zwierzęcego”. Przypominamy, że poprzednie części książki George’a Orwella w przekładzie Piotra Krynickiego na język łemkowski możecie usłyszeć w naszym archiwum audycji, znajdziecie je w kategorii „słuchowisko”.

Na premierę programu zapraszamy w piątek 30.12.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Еко в шафі – в зеленім нам до твари! / Eko w szafie – w zielonym nam do twarzy

Цілий сьвіт звертат ся в страну екольоґічных технольоґій. Не інакше є в модовій бранжы, котра з рока на рік прібує зменшыти свій неґативний вплыв на нашу плянету. Головном причыном змін є штораз векша сьвідоміст клієнтів і проекольоґічны консуменцкы выборы. Але часто інформациі на еко метках сут для нас незрозумілы і так направду не знаме, што крыє ся за означынями і популярныма цертифікатами. З помочом приходит Міля Пыж з Мейк Ляйф Лемко, котра в своім проґрамі пояснит незрозумілы терміны і оповіст нам о новых еко материялах выробленых в зрівноважений спосіб. Дознате ся, як і з чого ся іх творит, чом сут барже або менше вытрималы, якы вымаганя має продукция, што єст безпечнійше для нашой скоры, на што звертати увагу, жебы робити добре, одповідальне рішыня в купуваню.

Премієра проґраму в середу 7.12.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Cały świat zwraca się w stronę ekologicznych technologii. Nie inaczej jest w branży modowej, która z roku na rok próbuje zmniejszyć swój negatywny wpływ na naszą planetę. Główną przyczyną zmian jest coraz większa świadomość klientów i proekologiczne wybory konsumenckie. Ale często informacje na eko metkach są dla nas niezrozumiałe i tak naprawdę nie wiemy, co kryje się za oznaczeniami i popularnymi certyfikatami. Z pomocą przybywa Emilia Pyrz z Make Life Lemko, która w swoim programie wyjaśni niezrozumiałe terminy i opowie nam o nowych eko materiałach wytwarzanych w zrównoważony sposób. Dowiecie się, jak i z czego się je tworzy, dlaczego są bardziej lub mniej wytrzymałe, jakie wymagania ma produkcja, co jest bezpieczniejsze dla naszej skóry i na co zwracać uwagę, aby podejmować dobre, odpowiedzialne decyzje zakupowe.

Premiera programu w środę 7.12.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.