Там тіж бесідуют по нашому / Tam też mówią po naszemu

Сьпівы Нашого Роду то бодай перший того типу меджедержавний проєкт, в котрім взяли участ молоды Руснакы з обох стран Бескіда. Зас черпули з потока сьпіванок своіх дідів и подают Вам на третім цедечку аранжы, котры сильно односят ся до давного гудачыня. Артисты повекшыли ґрупу – є веце новых гудаків и сьпіваків. Вшыткы они оповідят в Радіо Лемко о пережытях повязаных з роботом при проєкті, а до того в проґрамі почуєте фалаткы награнь з альбому и будете могли го выграти в конкурсі. Одповіди на зьвіданя посылайте на info@radio-lemko.pl (ждеме до кінце лютого 2022).

Премієра проґраму в середу 23.02.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (26-27.02) о год. 14:00.

– – – – – – – –

Śpiewy Naszego Rodu to chyba pierwszy tego typu międzynarodowy projekt, w którym wzięli udział młodzi Rusini z obu stron Beskidu. Po raz kolejny zaczerpnęli z potoku pieśni swoich dziadów i przekazują Wam na trzeciej płycie aranżacje, które mocno nawiązują do dawnego stylu grania. Artyści powiększyli skład – jest więcej nowych muzyków i wokalistów. Oni wszyscy opowiedzą w Radio Lemko o doświadczeniach związanych z pracą nad projektem, a Wy również usłyszycie fragmenty utworów z albumu i będziecie mieli okazję go wygrać w konkursie. Odpowiedzi na pytania przysyłajcie na info@radio-lemko.pl (czekamy do końca lutego 2022).

Premiera programu w środę 23.02.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.02) o godz. 14:00.

Підсумуваня 9. Благодарной Лемківской Пачкы / Podsumowanie 9. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы і Приятелі!

Пришол час підсумуваня нашой добродійной святочной акциі Благодарна Лемківска Пачка. Барз сме рады оголосити, што вєдно на порталю zrzutka.pl і парохіяльнім конті в рамах тогорічной 9. едициі повело ся зобрати 11550 PLN! ДЯКУЄМЕ!!!

Хтіли сме принести Вам тоту радістну вістку юж перше, але ждали сме, аж вшыткы справы звязаны з пачком будут завершены. В жытю не годен передвидіти кажду річ, пришли нелегкы часы, а же сме лем людми, та і нас не оминули проблемы зо здравльом і кварантанны, котры кус опізнили наше діяня.

Щестливі можеме написати, же попри трудности повело ся нам розвезти пачкы до потрібуючых Лемків з православных і грекокатолицкых парохій, в нашых рідных горах, як і на чуджыні. Серед люди, котрым сме помогли єст 5 родин з дітми, 19 осіб старшых і самітных, 2 особы хворы і 5 осіб неполносправных. В пачках зрыхтуваных і розвезеных през вольонтаріюшів нашли ся головні річы першой потребы – ідло, продукты гіґієнічны і до приятаня, пеленкы для діти, річы до школы, горці, лахы, вітаміны і лікы. Част гроши перезначыли сме на лічыня осіб неполносправных, м.ін. оплатили сме по части регабілітацийны турнусы. Знимкы купленых продуктів можете видіти на нашій інтернетовій страні.

Пачкы для потрібуючых то не єдниа річ, котра приносит людям поміч і радіст. То тіж стрічы і розмовы з людми, то надія і зворушыня, же хтоси видит другого чловека і памятат о його істніню, находит для нього час. Нашы вольонтаріюшы все повтаряют, же обдаруваны барз тішат ся з дарунків і несьміло з сызами в очах іх приймуют, але найважнійше для них єст тото, же хтоси о них подумал. Превелика вартіст той акциі то быти разом, єднати ся в добрій справі і не оставляти іншых в біді і самоті.

Барз дякуєме каждому, хто взял участ в тій ініциятиві і підпер збірку! Сте превеликы! Благодарну Лемківску Пачку підперло 73 жертводавців. Знаме, же декотры з Вас помагают од років, іншы долучыли до нас першыраз, маме надію, же в будучности буде нас іщы веце, а Бог даст силу вести дале тоту лемківску добродійну акцию. Вельку подяку складаме вольонтаріюшам, адже посвятили они свій час і труд, помогли людям попри розмаіты трудности. Пребарз сме вдячны, без Вас не годны бы сме дійти до потрібуючых Лемків в ріжных куточках Польщы.

Вшыткым Вам, Добры Люде, Боже заплат! Желаме вшыткого доброго, будте здравы і щестливы на Многая і Благая Літа!

– – – – – –

Drodzy Łemkowie i Przyjaciele!

Nadszedł czas podsumowania naszej dobroczynnej świątecznej akcji Szlachetna Łemkowska Paczka. Z radością ogłaszamy, że łącznie na portalu zrzutka.pl oraz parafialnym koncie w ramach 9. edycji udało się zebrać 11550 PLN! DZIĘKUJEMY!

Chcieliśmy przynieść Wam tę radosną nowinę już wcześniej, ale czekaliśmy, aż wszystkie sprawy związane z Paczką uda się zamknąć. W życiu nie sposób wszystko przewidzieć, szczególnie w tych niełatwych czasach, a że jesteśmy tylko ludźmi, to i nas nie ominęły problemy zdrowotne i kwarantanny, które opóźniły nieco nasze działanie.

Szczęśliwie możemy napisać, że pomimo trudności udało się nam rozwieźć paczki do potrzebujących Łemków z prawosławnych i greckokatolickich parafii, w naszych rodzimych górach, jak i na obczyźnie. Wśród ludzi, którym pomogliśmy jest 5 rodzin z dziećmi, 19 osób starszych i samotnych, 2 osoby chore i 5 osób niepełnosprawnych. W paczkach przygotowanych i rozwiezionych przez wolontariuszy znalazły się głównie artykuły pierwszej potrzeby – jedzenie, produkty higieniczne i detergenty, pieluszki dla dzieci, artykuły szkolne, garnki, odzież, witaminy i leki. Część pieniędzy przeznaczyliśmy na leczenie osób niepełnosprawnych, m.in. opłaciliśmy częściowo turnusy rehabilitacyjne. Zdjęcia zakupionych produktów można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Paczki dla potrzebujących to nie jedyna rzecz, która niesie ludziom pomoc i radość. To też spotkania i rozmowy z ludźmi, to nadziej i wzruszenie, że ktoś widzi drugiego człowieka i pamięta o jego istnieniu, znajduje dla niego czas. Nasi wolontariusze zawsze powtarzają, że obdarowani bardzo cieszą się z darów i nieśmiało ze łzami w oczach je przyjmują, ale najważniejsze dla nich jest to, że ktoś o nich pomyślał. Nieocenioną wartością tej akcji jest bycie razem, jednoczenie się w dobrej sprawie i nie pozostawianie innych w biedzie i samotności.

Bardzo dziękujemy każdemu, kto wziął udział w tej inicjatywie i wsparł zbiórkę! Jesteście wielcy! Szlachetną Łemkowską Paczkę wsparło 73 ofiarodawców. Wiemy, że niektórzy z Was pomagają od lat, inni dołączyli do nas po raz pierwszy, mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nas jeszcze więcej, a Bóg da nam siłę do prowadzenia tej łemkowskiej akcji charytatywnej. Wielkie podziękowanie składamy wolontariuszom, to oni poświęcili swój czas i wysiłek, pomogli ludziom pomimo rozmaitych trudności. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, bez Was nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do potrzebujących Łemków w różnych regionach Polski.

Wszystkim Wam, Dobrzy Ludzie, Bóg zapłać! Życzymy wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi i szczęśliwi na Mnohaja i Błahaja Lita!

Остаткы в Мужынові / Ostatki w Murzynowie

Лемкы з любуского воєводства просят до ся на гостину! В Мужынові недалеко Ґожова Велькопольского лемківска громада рыхтує ся на остаткы, котры плянуют на 26 лютого 2022 рока (субота) о год. 19:00. Буде то забава-гулянка на сельскій сьвітлици (при стадіоні), де під ногу заграт ансамбль Троянда. Кєд мате дяку взяти участ в тій подіі, резервуйте си місце в пана Андрия Дзвінчыка, котры орґанізуют стрічу – тел. 511 629 569. Білеты коштуют 175 зл, в ціні горячы і студены стравы, процентовы напиткы на Вашім старунку. Не дайте ся просити!

– – – – – – – – – – – – – –

Łemkowie z województwa lubuskiego zapraszają do siebie w gości! W Murzynowie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego łemkowska społeczność szykuje się na ostatki, które planują na 26 lutego 2022 roku (sobota) o godz. 19:00. Będzie to zabawa taneczna na świetlicy wiejskiej (przy stadionie), gdzie pod nogę zagra zespół Trojanda. Jeśli macie chęć wziąć udział w tym wydarzeniu, rezerwujcie miejsce u pana Andrzej Dzwończyka, który organizuje spotkanie – tel. 511 629 569. Bilety kosztują 175 zł, w cenie gorące dania i przystawki, napoje procentowe we własnym zakresie. Nie dajcie się prosić!


Троянда на Маланці в Мужынові (2020) / Trojanda na Małance w Murzynowie (2020)
джерело / źródło : Lemko TV

Гмер Ярослав Теплий / Zmarł Jaroslav Teply

Дішла до нас прикра вістка од лемківской громады в Украіні. В 61. році жытя гмер Ярослав Теплий – композитор, сьпівак, музикознавец, писатель, поета, етноґраф, суспільний діяч. Пребарз заслужены для нашой культуры, долгы рокы стояли о спадковину предків і плеканя лемківскых вартости, посвячали тому свою працю на розмаітых полях, од діяльности выдавничой, през активне суспільне діяня, по сценічны выступы зо свойом женом Валентином в дуеті Червоне та Чорне. Выславляме глубокій жаль і єднаме ся в болю з родином і приятелями. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – –

Dotarła do nas przykra wiadomość od łemkowskiej społeczności na Ukrainie. W wieku 61 lat zmarł Jaroslav Teply – kompozytor, śpiewak, muzykoznawca, pisarz, poeta, etnograf, działacz społeczny. Niezwykle zasłużony dla naszej kultury, przez długie lata troszczył się o spuściznę przodków i dbał o łemkowskie wartości, poświęcał temu swoją pracę na rozmaitych polach, od działalności wydawniczej, przez aktywne działanie społeczne, po występy sceniczne wraz z żoną Walentyną w duecie Czerwone ta Czorne. Wyrażamy głęboki żal i łączymy się w bólu z rodziną oraz przyjaciółmi zmarłego. Wicznaja Pamiat!

Одышол Олег Смолей / Odszedł Oleg Smoley

1 лютого одышол од нас Олег Смолей (1977-2022), пребарз здібний музикант, котрий през рокы як учытель працювал з молодежом над розвиваньом музичных талантів. Пришло нам попращати нашого Приятеля, котрий был першым опікуном групы Lemko Tower, а пак тіж Lemko Tower Junior, помагал ім ставляти першы крокы на польскых і заграничных сценах. Заслужений для лемківской культуры і не лем, адже учащал в розмаітых артистичных проєктах. Вюл церковны хоры на лемківскых парохіях, як дириґент і дяк в православній церкви своім голосом славил Господа. Одышол добрий чловек, котрого мали сме щестя стрітити на пути жытя. Буде нам Тебе бракувати, Ольку. Вічная Памят!

В днях 4-5.02.2022 правлены будут похоронны службы в православній церкви Архангела Михала в Березі – Парастас в пятницю о год. 18:00, Літургія в суботу о год. 11:00. Зложыня до гроба буде по Літургіі о год. 12:30 на цмонтери в Стшельцях Краєньскых.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

1 lutego odszedł od nas Oleh Smoley (1977-2022), niezwykle uzdolniony muzyk, który przez lata jako nauczyciel pracował z młodzieżą nad rozwojem muzycznych talentów. Przyszło nam pożegnać naszego Przyjaciela, który był pierwszym opiekunem grupy Lemko Tower, a potem również Lemko Tower Junior, pomagał im stawiać pierwsze kroki na polskich i zagranicznych scenach. Zasłużony dla kultury łemkowskiej, ale nie tylko, uczestniczył bowiem w rozmaitych artystycznych projektach. Prowadził chóry cerkiewne na łemkowskich parafiach, jako dyrygent i diak swoim głosem wysławiał Boga. Odszedł dobry człowiek, którego szczęśliwie dane nam było spotkać na życiowej drodze. Będzie nam Ciebie brakować, Olku. Wicznaja Pamiat!

W dniach 4-5.02.2022 odprawione będą nabożeństwa żałobne w cerkwi prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Brzozie – Parastas w piątek o godz. 18:00, Liturgia w sobotę o godz. 11:00. Pochówek będzie miał miejsce po Liturgii o godz. 12:30 na cmentarzu w Strzelcach Krajeńskich.