* Памят сьвітла і кольорова як писанка * Pamięć jasna i kolorowa jak pisanka *

Гнеска в Ґожові Велькопольскым має місце отвертя выставы праць Загальнопольского Конкурсу Писанок. В нашым програмі організаторе оповідят о ініциятыві, традицийных писанках і методах оздабляня яєц. Якы писанкы поіхали до Брукселі? Чого діти можут навчыти дорослых? Чом дябол сьвіта не знищыт? На тоты і іншы зьвіданя найдете одповід в гнешнім програмі. Бесіда з Лідійом Сьвятківском і Мирославом Пецухом гнеска о год. 19.00, повторіня заран о тій самій порі.
Запрашаме !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Dzisiaj w Gorzowie Wielkoposkim ma miejsce otwarcie wystawy prac Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek. W naszym programie organizatorzy opowiedzą o inicjatywie, tradycyjnych pisankach i metodach ozdabiania jaj. Jakie pisanki pojechały do Brukseli? Czego mogą dzieci nauczyć dorosłych? Dlaczego diabeł nie zniszczy świata? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiajszym programie. Rozmowa z Lidią Świątkowską i Mirosławem Pecuchem dziś o godz. 19.00, powtórka jutro o tej samej porze.
Zapraszamy !

Pysanka

* Выстава писанок в Ґожові * Wystawa pisanek w Gorzowie *

Припоминаме о 42. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского, котрого підсумуваньом буде одкрытя выстави 29.03.2015 (неділя) о год. 15:00 в будинку Любуского Музею на ул. Фабричній 1.

Глоны мали сме нагоду відіти, што діяло ся на попередній едициі Конкурсу. Крім оголошыня результатів і отвертя выстави мож было спрібувати своіх сил в писаню яєц.

В нашым наступным програмі побесідуєме з організаторами ініціатыви – Лідійом Сьвятківском і Мирославом Пецухом. Оповідят о писанкарскій традициі і Михалі Ковальскым, котрый был ініціатором Конкурсу.

Щыро запрашаме !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przypominamy o 42. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego, którego podsumowaniem będzie otwarcie wystawy 29.03.2015 (niedziela) o godz. 15:00 w budynku Muzeum Lubuskiego na ul. Fabrycznej 1.

W ubiegłym roku mieliśmy okazję zobaczyć, co działo się podczas poprzedniej edycji Konkursu. Prócz ogłoszenia wyników i otwarcia wystawy można było spróbować swoich sił w pisaniu jajek.

W następnej audycji porozmawiamy z organizatorami inicjatywy – Lidią Świątkowską i Mirosławem Pecuchem. Opowiedzą o tradycji pisankarskiej i Michale Kowalskim, który był inicjatorem Konkursu.

Serdecznie zapraszamy !

* Мамо, няню ! Навчыйте ня вершыка ! * Mamo, tato ! Nauczcie mnie wierszyka ! *

Уж недовго дашто для наймолодшых Лемків :-) Діeцезіяльний Осередок Православной Культуры „Ельпіс” організує Х Конкурс Рецитациі Лемківской Поезиі для діти і молодежы.
Участ можут брати ученикы підставівкы і ґімназиі. Зголошыня мож высилати до 3 мая в категоріях:

Школа підставова
– кляса O – II
– кляса III – IV
– кляса V – VI

Ґімназия
– класа I-III

Конкурс одбуде ся Горлицях 15.05. (пятниця) в будинку Осередка.
Дрібниці найдете на страні організатора: http://www.okp-elpis.pl/news,open,2419,0,Konkurs_poezji.html

Заохочуєме до участи !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Już niebawem coś dla najmłodszych Łemków :-) Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” organizuje X Konkurs Recytacji Poezji Łemkowskiej dla dzieci i młodzieży.
Udział mogą wziąć uczniowie podstawówki i gimnazjum. Zgłoszenia należy wysyłać do 3 maja w kategoriach:

Szkoła podstawowa:
– klasa O – II
– klasa III – IV
– klasa V – VI

Gimnazjum :
– klasy I-III

Konkurs odbędzie się w Gorlicach 15.05. (piątek) w budynku Ośrodka.
Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora: http://www.okp-elpis.pl/news,open,2419,0,Konkurs_poezji.html

Zachęcamy do udziału !

* Ци „Надія” заграт в Лондині ? * Czy „Nadija” zagra w Londynie ? *

На разі не знатя, але можеме ім в тім помочи :-) Од Тебе тіж залежыт, ци хлопчыска зреалізуют свою ціль. Заохочуєме до голосуваня !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na razie nie wiadomo, ale możemy im w tym pomóc :-) Od Ciebie zależy, czy chłopaki zrealizują swój cel. Zachęcamy do głosowania !

http://wembley.onet.tv/nadija

Nadija

* Fonogram Źródeł * Фонограм Джерел *

Płyta „Tam na hori czereszeńka. Nagrania z badań terenowych profesora Romana Reinfussa” w konkursie Polskiego Radia „Fonogram Źródeł” ! Gratulujemy :-)
– – – – – – – – – – – – – – – –
Платня „Там на горi черешенька. Награня з тереновых досліджынь професора Романа Райнфуса” в конкурсі Польского Радя „Фонограм Джерел” ! Гратулюєме :-)

http://www.polskieradio.pl/228/4278

FZ

* Щеціньска Масляниця * Szczecińska Maslanica *

Вертаме споминами до Щеціна, де на остатковій забаві стрітили ся Лемкы і Украінці з ріжных куточків Польщи. Під ногу заграли ансамбль „Водограй”, а з короткым концертом выступила „ЧоБіт Оркестра”. Посмотрте як ся гуляло і сьпівало :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wracamy wspomnieniami do Szczecina, gdzie na ostatkowej zabawie spotkali się Łemkowie i Ukraińcy z różnych zakątków Polski. Do tańca zagrał zespół „Wodohraj”, a z krótkim koncertem wystąpiła „CzoBit Orkiestra”. Zobaczcie jak się tańczyło i śpiewało ;-)

* Spotkanie z Bogusławem Augustynem * Спітканя з Боґуславом Ауґустином *

Ochrona krajobrazu kulturowego i historycznego Łemkowszczyzny jako elementy kluczowe dla funkcjonowania obszarów wiejskich
Охорона культурного и історичного краєвиду Лемківщини як ключови елементи для функціонуваня сельских теренів

Wernisaż wystawy – Вернісаж виставки

„Cerkiew w pejzażu Łemkowszczyzny” pocztówki ze zbiorów Jerzego Młynarskiego
„Церква в пейзажи Лемківщини” листівки з архіву Єжи Млинарского

19.03.2015 r. (czwartek), godz: 18.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

ЗАПРАШАМЕ – ZAPRASZAMY

Bogusław Augustyn historyk, Prezes Centrum Turystyki Kulturowej „Carpathia”, obszar zainteresowań: historia regionu, ochrona zabytków oraz krajobrazu kulturowego, ochrona lokalnej architektury, planowanie przestrzeni kulturowej, przewodnik górski, pracuje i działa w Ustrzykach Dolnych.

Боґуслав Ауґустин – історик, презес Центру культурной туристики „Carpathia”, зацікавліня: історія реґіону, охорона пам’яток і культурного краєвиду, охорона льокальной архітектури, плянуваня культурного простору, гірский провідник, працює в Устриках Вижніх.

Spotkanie z B. Augustynem

* Make Life Lemko *

B Радіо-Лемко аудиция о бльоґу Маке Ляйф Лемко. Кус о моді, кус о кухни і о авторках інтернетового сайта. Міля і Мария – творці Маке Ляйф Лемко будут радити о тім, на што і по кого фраса створили в інтернеті такє місце? Веце в Радіо-Лемко в суботу о год. 19.00. Повторіня як все, в неділю о год. 13.00
Просиме на сторону інтернетову makelifelemko.blogspot.coм і на ФБ https://www.facebook.com/makelifelemko?fref=ts

* Make Life Lemko *
W Radio-Lemko audycja o blogu Make Life Lemko. Trochę o modzie, trochę o kuchni i o autorkach strony internetowej. Mila i Maria – twórcy Make Life Lemko opowiedzą o tym, po co stworzyły w Internecie takie miejsce? Więcej w Radio-Lemko w sobotę o 19.00. Powtórka w niedzielę o godzinie 13.00.
Zapraszamy na stronę internetową makelifelemko.blogspot.coм i na FB https://www.facebook.com/makelifelemko?fref=ts

Make life Lemko

* “Перемінены през Талергоф” * „Changed by Talerhof” *

Двоє американьскых документалістів сотворило документальний фільм о лаґрі Талергоф, о його долготырвалых результатах для карпаторуской спільноты як тіж о обставинах створіня концентрацийного табору, як нарядя хоснуваного през державу в ціли одізолюваня і покараня своіх граждан.

Тырваючий 65 минут фільм “Перемінены през Талергоф“ зложений єст з інтервю з науковцями, з сучасныма ведучыма карпаторуской суспільности, як і потомныма офір табору Талергоф, котры переведено в Полщы, Австриі, на Словациі і в Зъєднаных Штатах.

Веце інформаций i фільм найдете гев:
http://changedbythalerhof.rusynprojects.net/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dwóch amerykańskich dokumentalistów stworzyło film o obozie Talerhof, jego długotrwałych następstwach dla karpatorusińskiej wspólnoty, jak również okolicznościach powstania taboru jako narzędzia wykorzystywanego przez państwo w celu odizolowania i ukarania obywateli.

Na trwający 65 minut film „Changed by Talerhof” składają się wywiady z naukowcami, obecnymi działaczami karpatorusińskich społeczności, jak również z potomkami ofiar obozu Talerhof, przeprowadzone w Polsce, Austrii, na Słowacji oraz w USA.

Więcej informacji oraz film znajdziecie tutaj:
http://changedbythalerhof.rusynprojects.net/

Thalerhof

* Загальнопольскій конкурс писанок * Ogólnopolski konkurs pisanek *

Об’єднання Українців в Польщі i Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, і Любуській Музей ім. Яна Декерта запрашают до участи в 43. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского.

Своі праці з описом походжыня і регіональной традициі мож присилати до 22 марця. Нагороджены писанкы будут експонуваны на выставі в Любускым Музею ім. Яна Декерта в Ґожові 29 марця.

Дрібниці найдете на сторінці www.muzeumlubuskie.pl

А уж недовго в Радіо Лемко програм посьвячений конкурсови. Заохочаме до участи !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta zapraszają do udziału w 43. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.

Swoje prace z opisem pochodzenia regionalnej tradycji można przysyłać do 22 marca. Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie 29 marca.

Szczegóły znajdziecie na stronie www.muzeumlubuskie.pl

A już niebawem w Radio Lemko program poświęcony konkursowi. Zachęcamy do udziału !

pisanki