Одышли Штефан Телеп / Odszedł Stefan Telep

З велькым жальом приняли сме смутну вістку, што в 64. році жытя одышли Штефан Телеп, лемківскій артиста зо Ждыні, родом з Переґримкы. В праці своіх рук єднали дві любови – до малюваня і Лемковины, котру представляли на своіх образах. Складаме выраз глубокого спілчутя родині покійного. Вічная Памят.

Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wieść o tym, że w 64. roku życia zmarł Stefan Telep, łemkowski artysta ze Zdyni, rodem z Pielgrzymki. W pracy swych rąk łączył dwie miłości – do malowania i Łemkowszczyzny, którą przedstawiał na swoich obrazach. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego. Wicznaja Pamiat.

знимкы / zdjęcia Opublikowano Kategorie info, інфо

Балканьска Черґа / Bałkańska Czerga

Запрашаме на проґрам з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Гостьом редактор Мілі Пыж буде єй сестра Ольга, котра разом з камаратком веде склеп з ручні плетеныма диванами. Виділо бы ся, же такій килим проста річ, праві же каждий з нас має іх в хыжи. Ольга Пыж зо склепу Балканьска Черґа переконує, же можут они быти не лем вынятковым твором ручной роботы, переявом артизму, але тіж амулетом щастя і достатку! О своім залюбуваню до культуры Балкан, болгарскых рукотворцях, сымволиці, віруванях і маґічнім значыню дыванів оповіст слухачам Радіо Лемко.

Премієра авдициі 30.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program z Garderoby Make Life Lemko! Gościem redaktor Emilii Pyrz będzie jej siostra Olga, która wspólnie z koleżanką prowadzi sklep z plecionymi ręcznie dywanami. Mogłoby się wydawać, że taki kilim to rzecz prosta, niemal każdy z nas ma je w swoim domu. Olga Pyrz ze sklepu Bałkańska Czerga przekonuje, że mogą one być nie tylko wyjątkowym tworem ludzkich rąk, dziełem sztuki, ale też amuletem szczęścia i dobrobytu! O swoim zamiłowaniu do kultury Bałkan, bułgarskich rękodzielnikach, symbolice, wierzeniach i magicznym znaczeniu dywanów opowie słuchaczom Radio Lemko.

Premiera audycji 30.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 16:00.


авторка знимкы Міля Пыж / autorka zdjęcia Emilia Pyrz

Джордж Орвел по лемківскы / George Orwell po łemkowsku

В Радіо Лемко третя част слуховиска „Зьвіряча фарма”, книжкы Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій язык. Автором перекладу єст Петро Криницкій, творец сериі Ґолем, в склад котрой входят творы сьвітовой літературы по нашому, што вышла друком стараньом Стоваришыня Лемко Тавер. Не трапте ся, кєд не мали сте нагоду чути два першы розділы, адже годны сте раз-два найти іх в нашім складі авдиций в закладці „слоховиска”. Просиме на вечер з літературом по лемківскы!

Премієра проґраму в віторок 28.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko trzecia część słuchowiska „Folwark zwierzęcy”, książki George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Autorem tłumaczenia jest Piotr Krynicki, twórca serii Golem, w skład której wchodzą dzieła literatury światowej w naszym języku, wydanej drukiem staraniem Stowarzyszenia Lemko Tower. Nie martwcie się, jeśli nie mieliście okazji usłyszeć dwóch poprzednich rozdziałów, możecie je z łatwością znaleźć w naszym archiwum audycji w zakładce „słuchowiska”. Zapraszamy na wieczór z literaturą po łemkowsku!

Premiera programu we wtorek 28.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 15:00.

Як перед віками дны рахували / Jak przed wiekami liczono dni

З давен-давна люде міряли час згідні з пором дня і циклями природы. Штобы упорядкувати своі рахункы, люде з ріжных краін сьвіта зберали дны до купы, творячы календарі, котры операли на циклю Місяця і часі, в якім Земля обертала ся докола Сонця. В проґрамі выбереме ся до Стародавного Риму, де заснували джерельний календар, што дал початок реформам, за вдякы котрым рахуєме час в штоденнім і церковнім жытю. В авдициі Ярко Стремецкій пояснит Вам тіж, чом Лемкы святкуют праві же два тыжні пізнійше.

Премієра проґраму в неділю 26.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Od zarania dziejów społeczeństwa mierzyły czas zgodnie z porą dnia i cyklami przyrody. Aby uporządkować wszystkie swoje obliczenia, ludzie z różnych stron świata zbierali dni w uporządkowane zbiory, tworząc z nich kalendarze, oparte na miesięcznym cyklu Księżyca i ruchu obiegowym Ziemi wokół Słońca. W programie przeniesiemy się do Starożytnego Rzymu, gdzie sporządzony został kalendarz źródłowy, dający początek reformom, dzięki którym liczymy czas w codziennym i liturgicznym życiu. W audycji Jarosław Stremecki wyjaśni również, dlaczego Łemkowie obchodzą święta niemal dwa tygodnie później.

Premiera programu w niedzielę 26.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 14:00.

Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka

Данько Горощак просит слухачів Радіо Лемко на вечорну стрічу з байками. Лем попереджаме, же не вшыткы байкы сут перезначены для діти. В проґрамі почуєте творы лемківского писателя Миколая Буряка, котры родом зо села Смеречне на Лемковині. Веце о жытю того здібного Лемка почуєте в авдициі. Запрезентуєме вершуваны байкы, в котрых не бракне алеґориі, жарту і золотых думок, адже кажда байка несе нам науку. Творы походят з кныжкы „Байковый сьвіт Миколая Буряка” выданой в Зиндранові в 2011 році стараньом Товариства Розвитку Музею Лемківской Культуры. Красьні просиме на проґрам!

Премієра проґраму в пятницю 24.12.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (25-26.12.) о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Daniel Horoszczak zaprasza słuchaczy Radio Lemko na wieczorne spotkanie z bajkami. Tylko uprzedzamy, że nie wszystkie bajki są przeznaczone dla dzieci. W programie usłyszycie utwory łemkowskiego pisarza Mikołaja Buriaka, który pochodził ze wsi Smereczne na Łemkowszczyźnie. Więcej o życiu tego zdolnego Łemka usłyszycie w audycji. Zaprezentujemy bajki pisane wierszem, w których nie zabraknie alegorii, żartu i złotych myśli, w końcu każda bajka niesie nam pewną naukę. Utwory pochodzą z książki „Bajkowy świat Mikołaja Buriaka” wydanej w 2011 roku w Zyndranowej staraniem Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej. Pięknie prosimy na program!

Premiera programu w piątek 24.12.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.12.) o godz. 15:00.


Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka
(страна выдавця / strona wydawcy https://www.zyndranowa.org/)

9. Łemkowska Paczka / 9. Лемківска Пачка / The 9th Lemko Package

[PL] „Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. To już 9. edycja!

Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii:
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Postanowiliśmy również stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi.
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/f5ywyr

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Zobacz efekty ubiegłorocznej akcji!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ❤

[LEM] „Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. То юж 9. раз!

Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Рішыли сме тіж створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы.
Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/f5ywyr

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Посмотр, якы были результаты глонішньой акциі!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй воли. Маме надію, же буде нас іщы веце! ❤

[ENG] „The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. It’s 9th edition!

We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
title: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

We created this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous.
Check this out: https://zrzutka.pl/f5ywyr

We will inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Check results of last year’s campaign!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ❤

Колядуваня родом з Фльоринкы / Kolędowanie rodem z Florynki

Михалів то невеличкє село положене на Нижнім Шлеску, недалеко Любіна і Лігниці. Певно не раз, не два чули сте о тім вынятковім селі, котре передо вшыткым знане є з Лемківской Ватры на Чижыні, але не лем. Данько Горощак в проґрамі “Колядуваня родом з Фльоринкы ” оповіст Вам о тім, чом тото село мож назвати вынятковым! Поведе Вас його стежками і оповіст о частях, што принятыма серед селян назвами навязуют до рідного села – Фльоринкы – з котрого выводит ся векшіст лемківской громады в Михалові. Почуєте о часах долі і недолі, о будуваню свого місця од нова, де кыршыны рідных вартости были хлібом насущным. Буде бесіда о тім, як вельку силу і любов до свого містит так невеличкa групa Лемків. Крім оповідань Данька будете могли почути, як парохіяне Православной Церкви під покровом св. Архістратига Божого Михаіла сьпівают колады, котры од все годен почути в михалівскым храмі.

Емісия проґраму в середу 22 грудня о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю (25-26.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Michałów to niewielka wieś położona na Dolnym Śląsku, niedaleko Lubina i Legnicy. Zapewne nie raz, nie dwa słyszeliście o tej wyjątkowej miejscowości, jaka przede wszystkim znana jest z Łemkowskiej Watry na Obczyźnie, aczkolwiek nie tylko. Daniel Horoszczak w programie “Kolędowanie rodem z Florynki” opowie Wam o tym, dlaczego tę wieś można nazwać wyjątkową! Oprowadzi Was jej ścieżkami i opowie o częściach, które przyjętymi wśród miejscowych nazwami nawiązuje do rodzimej wsi – Florynki – skąd wywodzi się większość łemkowskiej społeczności Michałowa. Usłyszycie o czasach doli i niedoli, o budowaniu swojego miejsca od nowa, gdzie okruchy rodzimych wartości były chlebem powszednim. Będzie mowa o tym, jak wielką siłę i miłość do swego mieści tak niewielka grupa Łemków. Prócz opowieści Daniela będziecie mogli usłyszeć, jak parafianie Prawosławnej Cerkwi pod wezwaniem św. Michała Archanioła śpiewają kolędy, które od zawsze można usłyszeć w michałowskiej świątyni.

Emisja programu odbędzie się w środę 22 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.12.) o 14:00.


Православна Церков під покровом св. Архістратига Божого Михаіла в Михалові (автор знимкы Данько Горощак).
Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Michałowie (autor zdjęcia Daniel Horoszczak).

Сестричество во Вроцлавю / Wspólnota sióstr we Wrocławiu

Сестричество то православна орґанiзация о характерi вызнаньовім, дiюча на рiч Православной Церкви в опертю о єй традициi i досьвiдчыня. Єднат особы сьвiтскы, добровiльнi дiючы при парохiях. Головны заложыня сестричества то iнтеґрация вельонародового i вельокультурового середовиска православного, плеканя вiры, культивуваня традициi, шыріня знаня о православю, дбаня о церков і єй терен, прирыхтуваня до велькых свят, опiка над старшыма особами. Попри тiм сестры во Вроцлавю ведут церковний склепик, в котрiм крiм iкон, хрестикiв, крижма на хрестины i духовой лiтературы, мож купити екольоґiчны продукты з монастырской кухні, роблены медже iншыма през сестры з Турковиц, ци лишыти записку за здоровя i упокой.

Просиме на бесiду Наталиі Цьолкы з вiцеведучом заряду – Марiйoм Канючок, якы приближат iсторию вроцлавского сестричества. Панi Марiя заберут вас тіж до церковной лавкы “Просфора” i запознают з єй асортиментом.

Емiсия програму в середу 15 грудня 2021 о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю (18-19.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Wspólnota sióstr to prawosławna organizacja o charakterze wyznaniowym, działająca na rzecz Cerkwi Prawosławnej w oparciu o jej tradycje i doświadczenia. Zrzesza osoby świeckie, działające charytatywnie przy parafiach. Główne założenia wspólnoty to integracja wielonarodowego i wielokulturowego środowiska prawosławnego, dbanie o wiarę, kultywowanie tradycji, szerzenie wiedzy o prawosławiu, troska o cerkiew i jej teren, przygotowania do wielkich świąt, opieka nad osobami starszymi. Ponadto siostry we Wrocławiu prowadzą sklepik cerkiewny, w którym oprócz ikon, krzyżyków, krzyżma na chrzciny i literatury duchowej, można kupić produkty ekologiczne z kuchni monasterskiej, robione między innymi przez siostry z Turkowic, czy zostawić karteczkę z prośbą o zdrowie czy spokój duszy zmarłego.

Zapraszamy na rozmowę Natalii Ciołki z wiceprzewodniczącą zarządu – Marią Kaniuczok, która przybliży historię wrocławskiej wspólnoty sióstr. Pani Maria zabierze was również do cerkiewnego sklepiku “Prosfora” i zapozna z jego asortymentem.

Emisja programu w środę 15 grudnia 2021 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (18-19.12.) o 14:00.
автор знимок Ваньо Демчук / autor zdjęć Jan Demczuk

Jak się uczyć łemkowskiego? / Як ся вчыти лемківского?

Przedstawiamy drugą część programu o samodzielnej nauce łemkowskiego. Jeśli nie słyszeliście pierwszej, a mimo wszystko chcielibyście posłuchać, zajrzyjcie do archiwum pod tym linkiem: https://www.radio-lemko.pl/archive/id/348/?lang=pol. Poprzednio mówiliśmy głównie o źródłach i materiałach edukacyjnych, teraz jednak pokażemy sposoby, dzięki którym można swój język rozwijać. Czy te metody nadają się tylko nauki łemkowskiego? Wcale nie! Są użyteczne przy nauce różnych języków, dlatego będą Wam pomocne w wielu przypadkach. Program przygotowany jest w języku polskim. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w czwartek 9 grudnia 2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (11-12 grudnia) o godz. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Представляме другу част проґраму о вчыню ся лемківского языка. Кед сте першу не чули, а хочете послухати, идте со складу авдиций за тым мотузком https://www.radio-lemko.pl/archive/id/348/?lang=lem. Скорше сме повіли веце о джерелах, едукацийных материялах, а тепер подаме способы, котрыма мож свій язык розвивати. Чи тоты методы пасуют лем до лемківской бесіды? Та де бы! Они ужытны при вчыню розмаітых языків, зато придут Вам на хосен не лем раз. Проґрам зрыхтували сме по польскы. Щыро просиме!

Премієра проґраму в четвер 9 грудня 2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (11-12 grudnia) о год. 14:00.


Плякат з лемківском азбуком / Plakat z łemkowskim alfabetem (Fundacja Stara Droga)