Білцарева очами Семана Мадзеляна / Binczarowa oczami Semana Madzelana

Просиме на проґрам, в котрім почуєте оповіданя Семана Мадзеляна (1922-2014), зобраны в книжці “Смак Долі” выдавництва Наша Загорода. Творы, котры выбрал наш редакцийний камарат Данько Горощак, будут оповідати о Білцареві – ріднім селi писателя, што од віків кормило наш нарід аж до 1947 р., до ганебной переселенчой Aкциі Вісла. Оповіданя створят Вам образ Лемковины малюваний словами нашых дідів. Крім них почуєте музику і кус рефлексий од самого редактора, дознате ся тіж, чом для Данька Білцарева то найгардіжше село.

Премієра проґраму в середу 25.08. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program, w którym usłyszycie opowiadania Semana Madzelana (1922-2014), zebrane w książce “Smak Doli” wydawnictwa Nasza Zahoroda. Utwory, które wybrał nasz redakcyjny przyjaciel Dańko Horoszczak, będą opowiadały o Binczarowej – rodzimej wsi pisarza, która od wieków karmiła nasz naród aż do 1947 r., do haniebnej przesiedleńczej Akcji Wisła. Opowiadania stworzą Wam obraz Lemkowyny malowanej słowami naszych dziadków. Prócz nich usłyszycie muzykę i nieco refleksji od samego redaktora, dowiecie się też dlaczego dla Dańka, Binczarowa do najładniejsza wieś.

Premiera programu w środę 25.08. o godzinie 20.00. Powtórka programu w sobotę i niedzielę o godzinie 14.00.


Семан Мадзелян „Смак долі” (выд. Наша Загорода, 2000)
Seman Madzelan „Smak doli” (wyd. Nasza Zahoroda, 2000
)

Святкова Василя Баволяка / Świątkowa Wasyla Bawolaka

Рідко в гнешнім сьвіті стрічаме люди, якых можеме назвати енцикльопедиями на двох ногах. Такым чловеком сут пан Василь Баволяк. Бесіда, яка мала приближыти Вам нову книжку пана Василя – «Лемківскы приповідкы і приказкы зо Святковы Великой і околиц» – довела до того, же пан Василь в деталях оповіли тіж о… самій Святкові і околицях. На спільну подорож в минуле прикрашену найбарже пікантныма приповідками просит Грицко Суханич.

Премієра авдициі в середу 18.08.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – –

Rzadko zdarza się spotkać kogoś, kogo można nazwać chodzącą encyklopedią. Taką osobą bez wątpienia jest pan Wasyl Bawolak. Rozmowa, która miała przybliżyć Wam jego najnowszą książkę pt. „Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic” doprowadziła do tego, że pan Wasyl szczegółowo opowiedział też o… samej Świątkowej i okolicach. Na wspólną podróż do przeszłości ozdobioną najpikantniejszymi powiedzeniami zaprasza Hrycko Suchanycz.

Premiera audycji w środę 18.08.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Василь Баволяк / Wasyl Bawolak (zdjęcie z materiałów prasowych wydawnictwa Żyznowski)


B. W. Bawolak, „Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic” (wyd. Żyznowski 2021)

24. Сьвіт під Кычером / 24. Świat pod Kyczerą

Юж 19 серпня в Ліґници свій початок буде мал медженародний фестіваль орґанізуваний през Лемків з чуджыны. Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танца Кычера просит на 24. Сьвіт під Кычером, котрий подібні як по іншы рокы гостити буде в ріжных містах і селах (деталі долов). На сцені вкажут ся ансамблі з ближшых і дальшых стран сьвіта, того рока будеме могли подивляти артистів в Башкіріі, Сербіі, Словациі, Румуниі, Молдавіі, Тайляндиі і Польщы. Радіо Лемко щыро заохочат до участи в фестівалю!
– – – – – – – – – – – –
Już 19 sierpnia w Legnicy swój początek będzie miał międzynarodowy festiwal organizowany przez Łemków na obczyźnie. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera zaprasza na 24. Świat pod Kyczerą, który podobnie jak w minionych latach odbędzie się w różnych miastach i wsiach (detale poniżej). Na scenie zaprezentują się zespoły z dalszych i bliższych stron świata, w tym roku będziemy mogli podziwiać zespoły z Baszkirii, Serbii, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Tajlandii i Polski. Radio Lemko serdecznie zachęca do uczestnictwa w festiwalu!

Гречны Фраіркы / Hreczny Frairky

В липци до Польщы загостили Лемкы з Украіны, котры пришли на літній табір до Валча, орґанізуваний през о. Артура Грабана. Ґрупа, што рахувала парунадцет осіб, походит з Монастириск, міста в тарнопільскій области, де в 40. роках ХХ ст. переселили Лемків головні зо західньой Лемковины (Крениця і околиці). Зобрана ґрупа молодежы не была припадкова, адже на ню складали ся участникы ансамблю „Гречны Фраіркы”, што плекат лемківску культуру. При нагоді подорожы в Польщу выступили на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах, де принесли публиці втіху своіма сьпіванками, вершами і танцями. В Радіо Лемко бесіда з керівником ансамблю, Віром Куриляк, учытельком музичной школы, котры стоят о спадковину нашых предків і старают ся подати культуровы вартости молодому поколіню. О творчій праці лемківской молодежы, Лемках в Монастирисках і труді плеканя свого почуєте в найближшім проґрамі.

Премієра авдициі в середу 11.08.2021 о год. 20:00 (о год. 21:00 подля украіньского часу). Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00 (о 15:00 UA).

– – – – – – – – – – – – – – –

W lipcu do Polski zawitali Łemkowie z Ukrainy, którzy przyjechali na obóz letni do Wałcza, organizowany przez ks. Artura Grabana. Grupa licząca kilkanaście osób, przybyła z Monastyrysk, miasta w obwodzie tarnopolskim, gdzie w latach 40. XX w. przesiedleni zostali Łemkowie głównie z terenów zachodniej Łemkowszczyzny (Krynica i okolice). Zebrana grupa młodzieży nie była przypadkowa, złożyli się na nią bowiem członkowie zespołu „Hreczny Frairky”, kultywujący łemkowską kulturę. Przy okazji wycieczki do Polski wystąpili na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach, gdzie uradowali publiczność swoimi pieśniami, wierszami i tańcem. W Radio Lemko wywiad z kierownikiem zespołu, Wirą Kurylak, nauczycielką szkoły muzycznej, która dba o spuściznę naszych przodków i dokłada starań, by przekazać wartości kulturowe młodemu pokoleniu. O twórczej pracy młodzieży, Łemkach w Monastyryskach i trudzie kultywowania swojego usłyszycie w najbliższym programie.

Premiera audycji w środę 11.08.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Гречны Фраіркы з о. Артуром Грабаном на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах
Hreczny Frairky z ks. Arturem Grabanem na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach

Дуляровы Братя / Dollars Brothers

Того рока мали сме нагоду быти на 39. Лемківскій Ватрі в Ждыни, де на ватряній сцені годны были вказати ся артисты з Лемковины і гості з дальшых сторін. Не хыбило гын ансамблю „зза горбочка”, з рідного подвірце, хоц виділо бы ся, же зо своім модерным граньом і анґлицком назвом могли приіхати зза велькой млакы. Бесіда іде о ґорлицкій групі Дуляровы Братя, што радуют нас свойом музиком уж 17 років і безперервні чудуют сьвіжом сучасном обробком старых лемківскых сьпіванок. В бесіді з Ярком Стремецкым повспоминают початкы свого музикуваня, коли сігали до блюсовых інспіраций з Гамерикы, штобы потім почерпати з цілого різнобарвного ряду музичных ґатунків. Фронтмен Мірко Дзюбина і його „музичны братя”, котры привыкнены до атмосферы лемківскых фестівалів свобідні чуют ся в бесіді по нашому, оповідят о своім першім концерті на ватряній сцені, што для молодых музиків был велькым пережытьом. Повспоминайте з нами і послухайте лемківскых сьпіванок в обробці Дуляровых Братів!

Премієра проґраму в середу 04.08.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (7-8.08.2021) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

W tym roku mieliśmy okazję być na 39. Łemkowskiej Watrze w Zdyni, gdzie na watrowej scenie mogli się zaprezentować artyści z Łemkowszczyzny i goście z dalszych stron. Nie zabrakło tam zespołu „zza góry”, z rodzimego podwórka, choć zdawałoby się, że ze swoim nowoczesnym graniem i angielską nazwą mogli przybyć zza oceanu. Mowa o gorlickiej grupie Dollars Brothers, którzy radują nas swoją muzyką już 17 lat i nieprzerwanie zaskakują świeżymi współczesnymi aranżacjami starych łemkowskich pieśni. W rozmowie z Jarkiem Stremeckim powspominają początki swojego muzykowania, kiedy sięgali do bluesowych inspiracji z Ameryki, by potem zaczerpnąć z całego wielobarwnego wachlarza gatunków muzycznych. Frontman Mirek Dziubina i jego „muzyczni bracia”, którzy przyzwyczajeni do atmosfery łemkowskich festiwali czują się swobodnie podczas rozmowy po łemkowsku, opowiedzą o swoim pierwszym koncercie na watrowej scenie, co dla młodych muzyków było wielkim przeżyciem. Powspominajcie z nami i posłuchajcie łemkowskich pieśni w wydaniu Dollars Brothers!

Premiera programu w środę 04.08.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (7-8.08.2021) o godz. 14:00.


Ярко Стремецкій і Дуляровы Братя на Лемківскій Ватрі в Ждыни
Jarosław Stremecki i Dollars Brothers na Łemkowskiej Watrze w Zdyni