СТУК СТУК – премієра / STUK STUK – premiera

Ближыт ся тот ден! Ден премієры кліпу награного в рамах проєкту Стук Стук ? То ініциятива, в котру влучыли ся соткы люди – Поляків, Лемків і Украінців. По двох роках спільной праці чекают нас 3 премієровы концерты в Ліґници, Перемышлю і Ґданьску. Такого іщы не было! О проєкті оповіст Вам Оксана Терефенко, координаторка той акциі.

Слухайте нас в четвер 28.02 о год. 20:00! Повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się ten dzień! Dzień premiery klipu nagranego w ramach projektu Stuk Stuk ? To inicjatywa, w którą włączyły się setki osób – Polaków, Łemków i Ukraińców. Po dwóch latach wspólnej pracy czekają nas 3 premierowe koncerty w Legnicy, Przemyślu i Gdańsku. Czegoś takiego jeszcze nie było! O projekcie opowie Wam Oksana Terefenko, koordynatorka tej akcji.

Słuchajcie nas w czwartek 28.02 o godz. 20:00! Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Была бы я премилена свашка / Była by ja premylena swaszka

Чи годен нести полотно на весіля? Кого треба посадити на діжку? Чым є „рядовий”? Найліпше одповідят досьвідчены свашкы! Приносиме Вам реляцию зо стрічы, яка мала місце на 36. Лемківскій Ватрі в Ждыни.

Проґрам о весільных традициях в понедільок 25.02 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – –

Czy można przynieść płótno na wesele? Kogo należy posadzić na dzieży? Czym jest „riadowyj”? Najlepiej odpowiedzą doświadczone swaszki! Niesiemy Wam relację ze spotkanie, które miało miejsce na 36. Łemkowskiej Watrze w Zdyni.

Audycja o tradycjach weselnych w poniedziałek 25.02 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Ден Материньского Языка / Dzień Języka Ojczystego

Гнеска святкуєме Медженародний Ден Материньского Языка! З той нагоды оголашаме КОНКУРС, в котрім можете выграти польско-лемківскы бесідкы ? Штобы взяти участ, треба в коментарю під конкурсовым постом на Фейсбуці одповісти на зьвіданя „Чым є для Тебе рідна бесіда?”. До того означте хоцкі єдну особу, з котром бесідуєте по свому. Будеме рады, кєд удоступните конкурсовий впис на своій табици. На Вашы коментарі ждеме до кінце тыжня (неділя 24.02., год. 23:59). Автора найбарже цєкавой выповіди нагородиме книжком ?
– – – – – – – – – – – – – – –
Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego! Z tej okazji ogłaszamy KONKURS, w którym możecie wygrać rozmówki polsko-łemkowskie ? Aby wziąć udział, należy w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku odpowiedzieć na pytanie „Czym dla Ciebie jest rodzimy język?”. Ponadto oznaczcie przynajmniej jedną osobę, z którą rozmawiacie w swoim języku. Będzie nam miło, jeśli udostępnicie wpis konkursowy na swojej tablicy. Na Wasze komentarze czekamy do końca tygodnia (niedziela 24.02., godz. 23:59). Autora najciekawszej wypowiedzi nagrodzimy książką ?

Маланка в Стшельцях [ФІЛЬМ] / Małanka w Strzelcach [FILM]

Зьвідуєте нас, коли буде фільм з Маланкы в Стшельцях, а мы Вам повідаме – праві тепер! ;) Позерайте, як чудово, весело і з гуляньом Лемкы вошли в новий рік ? Так є каждого рока 13 січня, згідні з юлияньскым календарьом, Лемкы і іншы східны Словяне святкуют, в ріжных частинах Польщы і за границьом орґанізуют Маланкы – то чудова наго, штобы ся стрітити, выглуяти і посьпівати. В Стшельцях Краєньскых тоту традыцию плекают од вельох років.
– – – – – – – – – – – –
Pytacie nas, kiedy będzie film z Małanki w Strzelcach, a my Wam odpowiadamy – właśnie teraz! ;) Zobaczcie, jak wspaniale, radośnie i tanecznym krokiem Łemkowie weszli w nowy rok ? Tak jest każdego roku 13 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Łemkowie i inni wschodni Słowianie świętują, w różnych częściach Polski i za granicą organizowane są Małanki – to wspaniała okazja, aby się spotkać, wytańczyć i pośpiewać. W Strzelcach Krajeńskich ta tradycja kultywowana jest od wielu lat.

Маковиця [ФІЛЬМ] / Makovica [FILM]

Як Вам ся любит наш посьлідній фільм? :) Вказали сме выступ русиньского фолькльорного ансамблю Маковиця, котрий недавно святкувал ювілей 60-літя – за тот час выховал пару поколінь. Lemko TV заберат Вас на салю проб, де взрите, як выглядат тота велька праця :)
– – – – – – – – – – – – – – –
Jak Wam się podobał nasz ostatni film? :) Zaprezentowaliśmy występ rusińskiego zespołu folklorystycznego Makovica, który świętował niedawno jubileusz 60-lecia – przez ten czas wychował kilka pokoleń. Lemko TV zabiera Was na salę prób, gdzie zobaczycie, jak wygląda ta wielka praca :)

„Лемківска книжочка” отримала нагороду / „Łemkowska książeczka” otrzymała nagrodę

2 лютого в Познаню были сме на урочыстім вручыню нагорід в 27. Перегляді Краєзнавчой і Туристичной Книжкы ? „Лемківска книжочка” авторства Полі Бялковской і Анны Рыдзанич, выдана през Фундацию Стара Дорога, отримала ІІІ місце в катеґориі „Выдавництва для діти” ? Ведучий жырі, Януш Здебскі, звернул увагу на публикациі посвячены етнічным ґрупам, „аж і єдна книжка вказала ся двоязычні, тіж по лемківскы” – повіл. Думаме, же тоты слова то велькє выріжніня для того выданя. Авторам щыро ґратулюєме, чытачів заохочаме сягнути по „Лемківску книжочку” і презентуєме Вам коротку фотореляцию ?
– – – – – – – – – – – – – –
2 lutego w Poznaniu uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu nagród w 27. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej ? „Łemkowska książeczka” autorstwa Poli Białkowskiej i Anny Rydzanicz, wydana przez Fundację Stara Droga, otrzymała III miejsce w kategorii „Wydawnictwa dla dzieci” ? Przewodniczący jury, Janusz Zdebski, zwrócił uwagę na publikacje poświęcone grupom etnicznym, „nawet jedna z nich ukazała się dwujęzycznie, również po łemkowsku” – powiedział. Myślimy, że słowa te są ogromnym wyróżnieniem dla niniejszego wydania. Autorom serdecznie gratulujemy, czytelników zachęcamy, aby sięgnąć po „Łemkowską książeczkę” i prezentujemy Wam krótką fotorelację ?