* Вдякы Вам Лемкы отримали поміч * Dzięki Wam Łemkowie otrzymali pomoc *

По місячній збірці грошы і неоціненой праці волонтерів з цілой Польщы акция „Благодарна лемківска пачка” доходит до кінце. Можеме з радістю підсумувати тоту 4. едицию з найвекшым дотепер результатом – в тім році зобрали сме аж 13 475 зл! Вдякы Вашым великым серцям і офірности могли сме помочы лемківскым родинам з грекокатолицкых і православных парафій. Святочны пачкы трафили до родин з дітми і особами, котры мают проблемы зо здравльом, подумали сме тіж о особах старшых і самітных, для котрых наша памят має валику вартіст. Крім продуктів до ідла і приятаня, артикулів шкільных і дітячых, повело ся тіж купити выпосажыня домове для двох родин, в котрых не было льодівкы і пралькы. Грошы, котры лишыли ся зо збіркы, поділили сме і переказали для осіб неполносправных на потребы регабілітациі. В тім році помогли сме 17 родинам і 16 особам старшым, самітным або неполносправным.

2лем

В тым місци хочеме іщы раз подякувати Вам за вспертя „Благодарной лемківской пачкы”! Маме надію, же акция буде мала іщы векшый засяг і будеме могли помочы потрібуючым Лемкам на векшу міру. Дай, Боже, здравля, силу і вшыткого доброго людям доброй волі!

Особливі хочеме тіж подякувати нашым волонтерам, котры помогли нам дотерти до потрібуючых. Тоты особы посвятили свій час для справы і зробили велику роботу, неоцінену, без них акция не была бы можлива. То вдякы ним дары Вашых серць могли трафити до лемківскых родин в цілій Польщи. Барз щыро ДЯКУЄМЕ! Маме надію, же в наступных роках тіж будеме мати таку чудову і зорганізувану дружыну! Най слова самых учасників підсумуют 4. едицию „Благодарной лемківской пачкы” :)

„Пані Юлія і пан Роман просили щыросердечні подякувати вшыткым волонтерам і жертводавцям. Обоє повіли, же сме коханы :) Пані Юлія доповіли тіж, же о нас вшыткых не будут забывати в своіх молитвах.”

Дякую в імени обдаруваной родины. Вшытко дістали перед Велийом і повіли, же такых свят ищы не мали :) „

„Обдаруваны родины не крили, же сут зворушены тым, же о них памятаме каждого рока. То сут родины, котры жыют барз скромні, але сут тіж барз горды, за каждым разом падат речыня „не треба было”, але повірте – треба было. Вірю, же акция буде ся з року на рік штораз барже розвивала і будеме діяти так долго, як буде така потреба. Дякую за запрошыня до акциі і за довіру. Вшыткого доброго в Новым Році! :) „

„Продукты были для 3 родин і єдной самітной Пані. Вшыткы барз ся втішыли, дякували, ждали на нас і жычыли вшыткым заанґажуваным в акцию сил і Божой опікы.”

„Люде барз дякували за поміч і памят. В сумі кус укривали радіст през свою скромніст, але думам, же в духу было ім мило.”

„І тым разом люде на нас чекали. Старшы отверают двері з сызами в очах і повідают, же наша памят о них то найліпше, што іх стрічат на Свята.”

В галереі презентуєме тіж знимкы дарів, котры трафили до лемківскых родин, веце найдете на страні выдаріня: Благодарна лемківска пачка IV

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Po miesiącu zbiórki i późniejszej nieocenionej pracy wolontariuszy z całej Polski akcja „Szlachetna łemkowska paczka” dobiega końca. Możemy z radością podsumować tę 4. edycję z największym dotychczas rezultatem – w tym roku zebraliśmy aż 13 475 zł! Dzięki Waszym wielkim sercom i ofiarności mogliśmy pomóc łemkowskim rodzinom z greckokatolickich i prawosławnych parafii. Świąteczne paczki trafiły do rodzin z dziećmi i osobami mającymi problemy zdrowotne, pomyśleliśmy również o osobach starszych i samotnych, dla których nasza pamięć ma wielką wartość. Prócz produktów spożywczych i detergentów, artykułów szkolnych i dziecięcych, udało się też zakupić sprzęt domowy dla dwóch rodzin, w których brakowało lodówki i pralki. Pieniądze, które zostały w puli, podzieliliśmy i przekazaliśmy dla osób niepełnosprawnych, na potrzeby rehabilitacji. W tym roku wspomogliśmy 17 rodzin i 16 osób starszych, samotnych bądź niepełnosprawnych.

paczka

W tym miejscu chcemy jeszcze raz podziękować Wam za wsparcie „Szlachetnej łemkowskiej paczki”! Mamy nadzieję, że akcja będzie miała jeszcze większy zasięg i możliwa będzie pomoc potrzebującym Łemkom na większą skalę. Daj, Boże, zdrowia, siły i wszystkiego dobrego ludziom dobrej woli!

Szczególnie chcemy również podziękować naszym wolontariuszom, którzy pomogli nam dotrzeć do potrzebujących. Osoby te poświęciły swój czas dla sprawy i wykonały ogromną pracę, bez nich akcja nie byłaby możliwa. To dzięki nich dary Waszych serc mogły trafić do łemkowskich rodzin w całej Polsce. Bardzo szczerze DZIĘKUJEMY! Mamy nadzieję, że w następnych latach też będziemy mieć taką wspaniałą i zorganizowaną drużynę! Niech słowa samych uczestników podsumują 4. edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki” :)

„Pani Julia i pan Roman prosili szczerze podziękować wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom. Obydwoje powiedzieli, że jesteśmy kochani :) Pani Julia dodała też, że o nas wszystkich nie będzie zapominać w swoich modlitwach”

„Dziękuję w imieniu obdarowanej rodziny. Wszystko dostali przed Wigilią i powiedzieli, że takich świąt jeszcze nie mieli :) „

„Obdarowane rodziny nie ukraywały wzruszenia, że o nich każdego roku pamiętamy. Są to rodziny żyjące bardzo skromnie, ale są jednocześnie bardzo dumne i za każdym razem pada zdanie „nie trzeba było”, ale uwierzcie – trzeba było. Wierzę, że akcja będzie się z roku na rok coraz bardziej rozwijać i będzieły działać tak długo, jak będzie to potrzebne. Dziękuję za zaproszenie do akcji i za zaufanie. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! :) „

„Produkty były dla 3 rodzin i jednej samotnej Pani. Wszyscy bardzo się ucieszyli, dziękowali, czekali na nas i życzyli wszystkim zaangażowanym w akcję sił i Bożej opieki.”

„Ludzie bardzo dziękowali za pomoc i pamięć. W sumie trochę ukrywali radość przez swoją skromność, ale myślę, że w duchu było im miło.”

„I tym razem ludzie na nas czekali. Starsi otwierają drzwi ze łzami w oczach i mówią, że nasza pamięć o nich to najlepsze, co ich spotyka w Święta.”

W galerii prezentujemy również zdjęcia darów, które trafiły do łemkowskich rodzin, więcej znajdziecie na stronie wydarzenia: Szlachetna łemkowska paczka IV

 

* Лемківска коляда в Бехерові * Łemkowska kolęda w Becherovie *

Предтавляме Вам, як Лемкы колядували в тоты свята :)
Границі колядникам не страшны! Загостили в тым році на Словациі, в руснацкым селі Бехерів.
А ци в Вас были колядникы, штобы голосити добру новину?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Przedstawiamy Wam, jak Łemkowie kolędowali w te święta :)
Granice kolędnikom nie straszne! Zagościli w tym roku na Słowacji, w rusińskiej wsi Becherov.
A czy u Was byli kolędnicy, aby głosić dobrą nowinę?

* Слово о Йордані * Słowo o Jordanie *

Йордан і традыциі з ним звязаны. Просиме на авдицию, в котрій дізнаме ся, як празнуют Водокщы не лем в Польщи! Зазриме до нашых братів з Чарногоры, справдиме, як зимну воду має ріка Йордан і підсмотриме ся, якы йорданьскы традыциі царствуют в нашых братів Росиян. Емісия в суботу о 19.00, повторіня в неділю о тій самій порі.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Święto Chrztu Pańskiego i tradycje z nim związane. Zapraszamy na audycję, w której dowiemy się, jak świętują Epifanię nie tylko w Polsce! Zajrzymy do naszych braci z Czarnogóry, sprawdzimy, jak zimną wodę ma rzeka Jordan i podpatrzymy, jakie jordańskie tradycje królują u naszych braci Rosjan. Emisja w sobotę o godz. 19.00, powtórka w niedzielę o tej samej porze.

chrzest-w-przerebli-fot-derek-gavey-flickr

*Ластівочка з цертифікатом CIOFF? * Łastiwoczka z certyfikatem CIOFF?*

6 лютого 2016 р.  запрашаме до Шпротавского Дому Культуры на годину 17.00, де одбуде ся концерт ЛАПіТ „Ластівочка” з Пшемкова. Ансамбль вкаже 90-минутовий проґрам, в котрым нанайдеме танці і сьпіванкы з цілой Лемковины, а такой інсценізацию обряду під наголовком „Лемківскы Очепины”, за котру ансамбль в 2013 р. дістал Бронзовий Топорец на 45. Медженародным Фестівалю Фолькльору Гірскых Земель в Закопанім. Концерт буде проходил в рамах еґзаміну до цертифікату CIOFF. Веце про медженародне стоваришыня за мотузком: CIOFF.

Най ім ся веде і каре!

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 lutego 2016 r. zapraszamy do Szprotawskiego Domu Kultury na godzinę 17.00, gdzie odbędzie się koncert ŁZPiT „Łastiwoczka” z Przemkowa. Zespół pokaże 90-minutowy program, w którym znajdziemy tańce i pieśni z całej Lemkowyny, a także inscenizację obrzędu pod tytułem „Łemkowskie Oczepiny”, za którą zespół w 2013 r. dostał Brązową Ciupagę na 45. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Koncert odbędzie się w ramach egzaminu do certyfikatu CIOFF. Więcej o tym międzynarodowym stowarzyszeniu w linku: CIOFF.

Niech im się wiedzie i darzy!

cioff

* Ювілейна збірка вершів Володислава Грабана * Jubileuszowe wydanie wierszy Władysława Grabana *

Презентуєме Вам наступне выданя, котре зявило ся з ініціативы выдавництва „Лемко Тавер”. Є то збірка выняткова, з нагоды ювілею Володислава Грабана, лемківского поета і культурного діяча, котрий ищы недавно празднувал своі 60. уродины. Книжка „З землі до неба”, рахуюча 170 стран, є выразом творчости літерацкой і артистичной, прото же крім выбраных вершів публікация зілюструвана є фотографіями автора, якы вказуют красу нашой Лемковины в штырьох порах рока і в час великых церковных свят. Серед 150 творів находят ся лемківскы, але тіж писаны по польскы, адже книжка зрыхтувана є для чытачів, котрым блиска наша бесіда, і тым, што єй не знают, а сут вражливы на красу поезиі. Щыро заохочуєме вшыткых, штобы узуполнити свою бібліотечну поличку, а авторови жычыме вшыткого доброго! Многая Літа!

Проєкт зреалізиваний вдякы вспертю Міністества Адміністрациі і Диґіталізациі.

Володислав Грабан, відомий лемківскій поета, культурний діяч і перекладач. Народил ся 15.05.1955р. в Костомлотах б. Вроцлавя, де його родину депортувано під час Акциі Вісла. Повело ся ім вернути на рідну Лемковину, котрій Володислав присьвятил свою творчу і суспільну працю. Был ініціатором Лемківкскых Ватр і Лемківскых Творчых Осени, великій вклад внюс в діяльніст Музею Лемківской Культуры в Зындранові і Православной Церкви св. Володимира Великого в Креници. Заложытель і редактор часопису „Загорода” в роках 1994-1996. Займувал ся тіж выдавничом діяльністю, вдякы ньому вышли друком книжкы Теодора Кузяка, Семана Мадзеляна, Івана Фуджака і Володимира Барны; переложыл вершы Б. І. Антонича на язык польскій. Член Національной Спілкы Писменників Украіны, нагороджуваний в Польщы і в Украіні, отримал м.ін нагороду Міністра Культуры і Штукы. Володислава Грабана в його праці всперала жена Олена, а іх діти актывні передолжают культурну діяльніст для лемківской громады.

Вершы можете прочытати тіж на страні: http://graban.com.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przedstawiamy Wam kolejne wydanie, które pojawiło się z inicjatywy wydawnictwa „Lemko Tower. Jest to wyjątkowe wydanie, z okazji jubileuszu Władysława Grabana, łemkowskiego poety i działacza kultury, który jeszcze niedawno świętował swoje 60. urodziny. Książka „Z ziemi do nieba”, licząca 170 stron, jest wyrazem twórczości literackiej i artystycznej, gdyż prócz wybranych wierszy publikacja zilustrowana została fotografiami autora, które ukazują piękno naszej Łemkowszczyzny w czterech porach roku i w czasie wielkich świąt cerkiewnych. Wśród 150 utworów znajdują się łemkowskie, ale również pisane po polsku, ponieważ książka przygotowana została z myślą zarówno o czytelnikach, którym bliski jest nasz język, jak i tych, którzy go nie znają, a są wrażliwi na piękno poezji. Szczerze zachęcamy wszystkich, aby uzupełnić swoją półkę biblioteczną, autorowi zaś życzymy wszystkiego dobrego! Mnohaja Lita!

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Władysław Graban, wybitny łemkowski poeta, działacz kulturalny i tłumacz. Urodził się 15.05.1955 r. w Kostomłotach k. Wrocławia, dokąd jego rodzinę deportowano w ramach Akcji Wisła. Udało im się powrócić na rodzimą Łemkowszczyznę, której Władysław poświęcił swoją twórczą i społeczną pracę. Był inicjatorem Łemkowskich Watr i Łemkowskich Jesieni Twórczych, znaczący wkład wniósł w działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Prawosławnej Parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju, założyciel i redaktor czasopisma „Zahoroda” w latach 1994-1996. Zajmował się również działalnością wydawniczą, dzięki niemu drukiem pojawiły się książki Teodora Kuziaka, Semana Madzelna, Iwana Fudżaka i Wołodymyra Barny; przetłumaczył wiersze B. I. Antonycza na język polski. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, nagradzany w Polsce i Ukrainie, otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Władysława Grabana w jego pracy wspierała żona Olena, a ich dzieci prowadzą aktywną działalność dla łemkowskiej społeczności.

Wiersze możecie przeczytać również na stronie: http://graban.com.pl/

okladka

g1g2g43

* Оповіданя і гуморескы лемківскы * Opowiadania i humoreski łemkowskie *

Гнеска можеме офіціальні оголосити, што накладом выдавництва „Лемко Тавер” вышла книжка лемківского писателя і маляря Теодора Кузяка (1926-2010) під наголовком „Оповіданя і гуморескы лемківскы, част 2”.

Чули сте о Теодорі Кузяку? Не чули сте?! Йой, тож то єден з найбарже жартібливых лемківскых писателів! Хоц оповіданя о давній Лемковині писаны і публікуваны были од другой половины ХХ ст., то до гнеска Його гумор розбавлят старшых і молодшых. За жытя Теодор Кузяк діждал ся двох книжковых выдань свойой літературной творчости – „Давно то были часы” (1999) і „Догасаюча ватра” (2001) [выд. „Наша Загорода”].

По роках вказала ся потреба приближыти діла пера лемківского артисты особам, котры не знают чытати по нашому, зато Оксана Грабан рішыла переложыти выбраны оповіданя на польскій язык і выдати в формі двомовной книжкы „Оповіданя і гуморескы лемківскы” (2012). Публикация окрашена образами автора, котры вказуют красу давной Лемковины, мала долучену платню з авдіокнижком. Оповіданя Теодора Кузяка мож было почути тіж в слуховисках Радіо Лемко.

В другій части дізнате ся, чом єґомосьць мусіл молоти зерно в млинцях, як тверды головы мали Лемкы, кому ся обірвало за тото, „же Христа замучыл”, в кого під порогом были чары, кого не вартат просити помочы при кошыню і дуже веце… Як все при Кузяковій творчости, будут слезы сьміху і зворушыня. Заохочуєме до лектуры! :)

Проєкт зреалізуваний вдякы вспертю Міністерства Адміністрациі і Диґіталізациі.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś możemy oficjalnie ogłosić, że nakładem wydawnictwa „Lemko Tower” wyszła książka łemkowskiego pisarza i malarza Teodora Kuziaka (1926-2010) pt. „Opowiadania i humoreski łemkowskie, część 2”.

Słyszeliście o Teodorze Kuziaku? Nie słyszeliście? Jejku, toż to jeden z najbardziej żartobliwych łemkowskich pisarzy. Choć opowiadania o dawnej Łemkowszczyźnie pisane i publikowane były od drugiej połowy XX wieku, to do dziś Jego humor rozbawia starszych i młodszych. Za życia Teodor Kuziak doczekał się dwóch książkowych wydań swojej literackiej twórczości – „Dawno, to byly czasy” (1999) i „Dohasajucza watra” (2001) [wyd. „Nasza Zahoroda”].

Po latach pojawiła się potrzeba przybliżenia dzieł pióra łemkowskiego artysty osobom, które nie potrafią czytać po łemkowsku, dlatego Oksana Graban zdecydowała się przetłumaczyć wybrane opowiadania na język polski i wydać w formie dwujęzycznej książki „Opowiadania i humoreski łemkowskie” (2012). Publikacja okraszona obrazami autora, które ukazują piękno dawnej Łemkowyny, miała dołączoną płytę z audiobookiem. Opowiadania Teodora Kuziaka można było usłyszeć również w słuchowiskach Radio Lemko.

W drugiej części dowiecie się, czemu jegomość musiał mleć zboże w żarnach, jak twarde głowy mieli Łemkowie, komu się oberwało za to, że „Chrystusa zamęczył”, u kogo pod progiem były czary, kogo nie warto prosić o pomoc przy koszeniu i wiele więcej… Jak zawsze przy Kuziakowej twórczości, będą łzy śmiechu i wzruszenia. Zachęcamy do lektury! :)

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

okładka pered

* 1% для Павла Олесьнєвича **** 1 % dla Pawła Oleśniewicza *

Павло має 11 років, вродил ся з опоновом перепуклином (лат. meningocele) і перешол скомплікувану операцию в 2. добі жытя. Мал барз дуже щестя, прото же може ходити, але страждат на ряд хворот звязаных з дисфункцийом неврольоґічного укладу (nietrzymanie zwieraczy, zakotwiczenie rdzenia, pęcherz neurogenny). Од вроджыня є без перервы під лікарском опіком і цілий час є регабілітуваний, зато же має великы шансы на поправу здоровля. То малий, вражливий ЛЕМКО, ищы вшытко перед ним!

Кєд хочеш, можеш помочы Павелкови, переказуючы 1% свого податку.
Nr KRS 0000050135, в рубриці Cel Szczegółowy 1% треба вписати „LEMKO

В імени родины Павелка і членів нашой редакциі дякуєме за заінтересуваня і поміч!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Paweł ma 11 lat , urodził się z przepukliną oponową i przeszedł skomplikowaną operację w 2. dobie życia. Miał bardzo dużo szczęścia, bo może chodzić, ale cierpli na szereg przypadłości związanych z zaburzeniami układu neurologicznego (nietrzymanie zwieraczy, zakotwiczenie rdzenia i pęcherz neurogenny). Od urodzenia jest pod stałą opieką lekarzy i ciągle jest rehabilitowany, gdyż ma bardzo duże szanse na poprawę zdrowia. To mały, wrażliwy LEMKO, jeszcze wszystko przed nim!

Jeżeli chcesz, możesz pomóc Pawełkowi, przekazując 1 % swojego podatku.
Nr KRS 0000050135, w rubryce „Cel Szczegółowy 1%” należy wpisać „LEMKO”

W imieniu rodziny Pawełka i członków naszej redakcji dziękujemy za zainteresowanie i pomoc!

12400471_918783358205704_6444579612191184631_n

* Є и він! „Віні Пу” по лемківскы! * Jest i on! „Kubuś Puchatek” po łemkowsku! *

Маме чест офіцияльні оголосити, же накладом Выдавництва „Лемко Тавер” вышла наступна книжка по лемківскы! Напевно вшыткы добрі знате світовой славы діло Алана Александра Мілн о медведику з прималым розумом. Гей, бесіда иде про „Віні Пу”, котрий діждал ся перекладу на лемківскій язык. Выданя, вірні зъілюструване ориґінальныма рысунками Ернеста Х. Шепарда, входит до „Сериі Ґолем”, яка є доказом на тото, же творы сьвітовой літературы можна чытати і по нашому. Дотепер вышли переклады „Малого Прінца” А. Сент-Екзюпері, „Бомбля” М. Нагача і „Трьох жен під оріхом” В. Панковчіна. Вшыткы тоты творы перевюл на язык лемківскій Петро Криницкій. Фрагменты тых книжок мож было почути в слуховисках Радіо Лемко, а „Віні Пу” тіж має свою звукову версию. Авдіокнижку будеме емітувати в еріфі нашого радіо :) Ждыйте новин!

Проєт зреалізуваний был вдякы вспертю Міністерства Адміністрациі і Диґіталізациі.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mamy zaszczyt oficjalnie ogłosić, że nakładem Wydawnictwa „Lemko Tower” wyszła kolejna książka po łemkowsku! Z pewnością wszyscy dobrze znacie światowej sławy dzieło Alana Alexandra Milne o niedźwiadku z bardzo małym rozumkiem. Tak, mowa tutaj o „Kubusiu Puchatku”, który doczekał się tłumaczenia na język łemkowski. Wydanie, wiernie zilustrowane rysunkami Ernesta H. Sheparda, wchodzi do „Serii Golem”, będącej dowodem na to, że utwory literatury światowej można czytać również w naszym języku. Do tej pory pojawiły się przekłady „Małego Księcia” A. Saint-Exupéry, „Bombla” M. Nahacza oraz „Trzech kobiet pod orzechem” Václava Pankovčína. Wszystkie te utwory przetłumaczył na łemkowski Piotr Krynicki. Fragmenty tych książek można było usłyszeć w słuchowiskach Radio Lemko, a „Kubuś Puchatek” też ma swoją wersję dźwiękową. Audiobook będziemy emitować w eterze naszego radia :) Czekajcie na wieści!

Projekt zrealizowany był dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

okładka pu

* Благодарна лемківска пачка зобрала 13 475 зл! *** Szlachetna łemkowska paczka zebrała 13 475 zł! *

Дорогенькы, хоц збірка уж ся скінчыла, отримали сме ищы вплаты од осіб, котры хтіли помочы потрібуючым Лемкам :) Думаме, же тым результатом – 13 475 зл – можеме сьміло підсумувати тогорічну акцию. Помаціцькы будеме публікувати знимкы дарів, котры юж трафили на святочны лемківскы „столы”. Зо взгляду на векшу квоту, як перше, хцеме помочы людям на векшу міру, зато в нашых закупах нашли ся м.ін. льодівка і пралька, прото же в хыжах двох родин того бракувало. Зазерайте на нашого фанпейджа, де будете відіти знимкы дарів і фактуры: Благодарна лемківска пачка
Акция ищы ся не кінчыт :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kochani, choć zbiórka już dobiegła końca, otrzymaliśmy jeszcze wpłaty od osób, które chciały pomóc potrzebującym Łemkom :) Myślimy, że tym wynikiem – 13 475 zł – możemy śmiało podsumować tegoroczną akcję. Powoli będziemy publikować zdjęcia darów, które już trafiły na świąteczne łemkowskie „stoły”. Ze względu na większą kwotę niż wcześniej, chcemy pomóc ludziom na większą skalę. dlatego wśród zakupów znalazły się m.in. lodówka i pralka, gdyż w domach dwóch rodzin tego właśnie brakowało. Zaglądajcie na naszego fanpage’a, gdzie zobaczycie zdjęcia darów i faktury: Szlachetna łemkowska paczka
Akcja jeszcze się nie kończy :)

12541047_1161677477193501_6057001043802109100_nlodówka dary

„Благодарну лемківску пачку” всперли:
1. Магдалена Шышко-Грабан
2. Маріюш Габура
3. Артур Грабан
4. Матвій Воргач
5. Петро Чухта
6. Данько Орест Ніконьчук
7. Ігор Дудра
8. Петро Гербут
9. Павло Ґамбаль
10. Славомир Прибытень
11. Петро Левкович
12. Варвара Мирослава Галіновска
13. Андрий Груша
14. Наталія Грабан
15. Арлета Когут
16. Дария Брода
17. Петро Филяк
18. Анна Ґреґор
19. Роксана Брода
20. Петро Бубернак
21. Міхаліна Ґрунд
22. Беата Орловска
23. Богдан Пецушок
24. Оксана Грабан
25. Лідія Боґуміла Феленчак
26. Анна Кайфаш
27.родина Шкарупскых
28. Йоанна Ропицка
29. Демко Лукаш Хомяк
30. Михал Марек Феленчак
31. Люба і Роман Прибыло
32. Юстина Феленчак
33. Маріта Кєц
34. Катрена Тохановска
35. Ян Ґруша
36. Ірина Моспан
37. Олена Грабан
38. Анна Варян
39. Ева Бортняк
40. Наталія Гладик
41. Роксана Тырлич
42. Ярослав Ленько
43. Матвій Бреян
44. Каміля Троханівска
45. Об’єднання Лемків
46. Юрко Кєц
47. Адріянна Цьолка
48. A. Ж.
49. Богдан Перегрим
50. Еміль Вітяк
51. Ян Андрий Феленчак
52. Наталія Шмайда
53.Томаш Качор
54.Наталія Чыркєвіч
55. Наталія Ющак
56. Ольга Владика
57. Данько Кобан
58. Матвій Вусати
59. Марія Сьверчиньска
60. Югаска Сьпяк
61. Юлия Барна
62. Андрий Прибило
63. Магдалена Пелехач
64. Анонімова вплата
65. Сильвя Красіньска
66. Магдалена Скальска
67. Дорота Сьпяк
68. Анна Гавран
69. Анна Ґеля
70. Галина Моспан
71. Ярослав Барна
72. Миколай Кішкіель
73. Єва Сьпівак
74. Юлия Бура
75. Павлина Вітяк
76. Андрий Наґрант
77. Олена Герейчак
78. Ярослав Пласконь
79. Александра Шмайда
80. Юрій Зайончковскій
82. Ірена Криницка
83. Богдан Колодзіей
84. Ольга Чырняньска
85. Ярослав Присташ
86. Ірена Подківка
87. Ян Вітко
88. Ярослав Мерена
89. PC SOFT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
90. STĘŻYCA KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNY
91. Богдан Ґоч
92. Марія Сивец
93. Малґожата Сивец
94. Мелянія Симочко
95. Томаш Сивец
96. Боґуміла Гойняк
97. Аліна Гойняк
98. Михал Гойняк
99. Єва i Рышард Мітренґа
100. Ігор Гербут
101. Павел Ющык Позьжадло
102. Григорій Сташак
103. Анна Суховацка
104. Марек Тутко
105. Лемколянд
106. Андрий Колодійчык
107. Марек Потоцкій
108. Гелена Міхальчык
109. Евґеній i Вікторія Сивец
110. Маґдалина Филяк
111. Вітолд Войціеховскі
112. Петро Крулевскі
113. Олена Габура
114. Анна Шандерска
115. Осиф Кладний, GABINET PRYWATNY CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Szlachetną łemkowską paczkę” wsparli:
1. Magdalena Szyszko-Graban
2. Mariusz Habura
3. Artur Graban
4. Mateusz Worchacz
5. Piotr Czuchta
6. Daniel Orest Nikończuk
7. Igor Dudra
8. Piotr Herbut
9. Paweł Gambal
10. Sławomir Przybycień
11. Piotr Lewkowicz
12. Barbara Mirosława Halinowska
13. Andrzej Grusza
14. Natalia Graban
15. Arleta Kogut
16. Daria Broda
17. Piotr Fylak
18. Anna Gregor
19. Roksana Broda
20. Piotr Bubernak
21. Michalina Grund
22. Beata Orłowska
23. Bohdan Pecuszok
24. Oksana Graban
25. Lidia Bogumiła Felenczak
26. Anna Kajfasz
27. rodzina Szkarupskich
28. Joanna Ropicka
29. Damian Łukasz Chomiak
30. Michał Marek Felenczak
31. Luba i Roman Prybyło
32. Justyna Felenczak
33. Marita Kiec
34. Katarzyna Trochanowska
35. Jan Grusza
36. Irena Mospan
37. Olena Graban
38. Anna Warian
39. Ewa Bortniak
40. Natalia Hładyk
41. Roksana Tyrlicz
42. Jarosław Łeńko
43. Mateusz Brejan
44. Kamila Trochanowska
45. Zjednoczenie Łemków
46. Jerzy Kiec
47. Adriana Ciołka
48. A. Ż.
49. Natalia Juszczak
50. Bogdan Peregrym
51. Emil Witiak
52. Jan Andrzej Felenczak
53. Natalia Szmajda
54. Tomasz Kaczor
55. Natalia Czyrkiewicz
56. Olga Władyka
57. Daniel Koban
58. Mateusz Wusaty
59. Maria Świerczyńska
60. Joanna Śpiak
61. Julia Barna
62. Andryj Prybyło
63. Magdalena Pelechacz
64. Anonimowa wpłata
65. Sylwia Krasińska
66. Magdalena Skalska
67. Dorota Śpiak
68. Anna Hawran
69. Janina Gela
70. Halina Mospan
71. Jarosław Barna
72. Mikołaj Kiszkiel
73. Ewa Śpiwak
74. Julia Bura
75. Paulina Witiak
76. Andrzej Nagrant
77. Olena Herejczak
78. Jarosław Płaskoń
79. Aleksandra Szmajda
80. Justyna Rotko
81. Jerzy Zajączkowski
82. Irena Krynicka
83. Bogdan Kołodziej
84. Olga Czyrniańska
85. Jarosław Prystasz
86. Irena Podkówka
87. Jan Witko
88. Merena Jarosław
89. PC SOFT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
90. STĘŻYCA KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNY
91. Bohdan Gocz
92. Maria Siwiec
93. Małgorzata Siwiec
94. Melania Symoczko
95. Tomasz Siwiec
96. Bogumiła Hojniak
97. Alina Hojniak
98. Michał Hojniak
99. Ewa i Ryszard Mitręga
100. Igor Herbut
101. Paweł Juszczyk Poźrzadło
102. Grzegorz Staszak
103. Anna Suchowacka
104. Marek Tutko
105. Lemkoland
106. Andrzej Kołodziejczyk
107. Marek Potocki
108. Helena Michalczyk
109. Eugeniusz i Wiktoria Sywiec
110. Magdalena Filak
111. Witold Wojciechowski
112. Piotr Królewski
113. Helena Habura
114. Anna Szanderska
115. Józef Kładny, GABINET PRYWATNY CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ

Дякуєме! / Dziękujemy!

* ВЕЧІРКИ *

Запрашаме Вас на регіональни лемківски вечірки до Криниці, парафіяльний зал при церкви свв. апостолів Петра й Павла, 17 січня 2016 р. (неділя), початок 16:00 

Дитячо-молодіжний фольклорний колектив «Лемківский перстеник» з Гладишова юж 4 рік з черги на Лемковині представлят зреконструювани автентични гри и забави з традицийних лемківских вечірок, переплетени стародавнима вечірковима колядами.

plakat WECZIRKY