Олесіны прогулькы – Рим, Меджуґорьє / Podróże Oleny – Rzym, Medziugorie

Щыро просиме вшыткых на нaступний проґрам з циклю „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. Хоц за вікнами є уж праві зима, пані Олена забере нас до Італиі, в котрій николи сонця не бракує і до Меджуґорьє де явила ся Божа Матір. Наш гіст буде оповідати о своіх пeрежытях в час подорожи зо Звязком Емеритів і Рентистів.

Емісия в пятницю (30.11.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejny program z cyklu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. Choć za oknami mamy już prawie zimę, pani Olena zabierze nas do Włoch, które są zawsze słoneczne i do Medziugorie, gdzie objawiła się Matka Boska. Nasz gość będzie opowiadać o swoich przeżyciach podczas podróży ze Związkiem Emerytów i Rencistów.

Emisja w piątek (30.11.) o godzinie 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o godz. 20:00. 

 

Зьвіряча фарма / Folwark zwierzęcy

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте перший розділ книжкы „Зьвіряча фармаДжорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Припоминаме, же книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а переложыл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі найдеме ся на фармі Джонса, де познате богатырів книжкы.

Премієра в середу 28 листопада о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie pierwszy rozdział książki „Folwark zwierzęcyGeorge’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Przypominamy, że książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku.  W najbliższym programie znajdziemy się na farmie Jonesa, gdzie poznacie bohaterów książki.

Premiera we środę 28 listopada o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Лемкы гнеска – Ярослав Гунька / Łemkowie dzisiaj – Jarosław Huńka

Просиме на слуховиско публіцистичного тексту Ярослава Гунькы „Лемкы Гнеска”, якій написаний был в 1985 році. Хоц рокы минули і вельо мрій автора тексту, на жаль, не повело ся ввести в лемківскє культуральне жытя, то твір фурт є барз актуальний і вартат го познати.

Слухайте нас в понедільок 26.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko publicystycznego tekstu Jarosława Huńki „Łemkowie Dzisiaj”, który został napisany w 1985r. Choć lata mijają i niestety wielu marzeń autora tekstu nie udało się wprowadzić do łemkowskiego życia kulturalnego, to utwór jest nadal aktualny i warto się z nim zapoznać.

Słuchajcie nas w poniedziałek 26.11 o godz. 20.00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16.00.

рис. Іраіда Гунчак / rys. Iraida Hunczak

Фотоґрафую, жебы оповісти тоту історию / Fotografuję, by opowiedzieć tę historię

Марта Іванек єст творцьом документальных фільмів і знимок, діючым головні в Канаді і на Украіні. Єй праця бадат суспільност і родину через шкло тотожности і памяти — што з них маме і што ся діє, кєд тратиме з нима получыня. Мартины родиче еміґрували в Канаду і звязок з громадом грат важну ролю в єй жытю.

Закінчыла журналістику на Ryerson University і фотожурналістику на Loyalist College. Єй праці явили ся в такых публикациях як The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Трираз нагородили ю в конкурсі Canadian National Magazine Award, єй праці были одзначены през Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

В найближшім проґрамі Марта Іванек оповіст о своім фотоґрафічнім проєкті, про котрий тым разом приіхала до Польщы. О першых вражынях зо Щавника, котрий знала лем з оповісти діда. О стрічах з выселеныма, іх дітми і внуками.

Премієра проґраму в пятницю 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Marta Iwanek jest twórcą filmów dokumentalnych i zdjęć, działającym gównie w Kanadzie i na Ukrainie. Jej praca bada społeczność i rodzinę przez pryzmat tożsamości i pamięci — co one nam dają i co się dzieje, kiedy tracimy z nimi połączenie. Rodzice Marty emigrowali do Kanady, więź ze wspólnotą odgrywa w jej życiu ważną rolę.

Ukończyła dziennikarstwo na Ryerson University oraz fotoreportaż na Loyalist College. Jej prace pojawiały się w takich publikacjach jak The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Trzyktornie nagradzana była w konkursie Canadian National Magazine Award, jej prace wyróżnione były przez Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

W najbliższym programie Marta Iwanek opowie o swoim projekcie fotograficznym, dla którego tym razem przyjechała do Polski. O pierwszych wrażeniach ze Szczawnika, który znała jedynie z opowieści dziadka. O spotkaniach z przesiedlonymi, ich dziećmi i wnukami.

Premiera programu w piątek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Фот. Наталія Іванек / fot. Natalia Iwanek

То не лем ансамбль – то стиль жытя / To nie tylko zespół – to styl życia

Од малого Кычеряка до редактора лемківского радия. Приходит час на спомины і рефлексиі. Дознате ся, як выглядат пятя ся по щеблях карієры в лемківскым ансамблю і де гуляня в фолькльорній групі може завести молодого чловека. А тото вшытко з першой рукы! О „Кычері” зо середины оповіст Вам Ярко Стремецкій. Крім того почуєте кус архівальных награнь і о самым ювілейным концерті. Просиме Вас на проґрам з нагоды 25-літя Лемківского Ансамблю Пісьні і Танця „Кычера”.

Премієра в середу 21.11 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Od małego Kyczeriaka do redaktora łemkowskiego radia. Przychodzi czas refleksji i wspomnień. Dowiecie się, jak wygląda pięcie się po szczeblach kariery w łemkowskim zespole i dokąd tańczenie w folklorystycznej grupie może zaprowadzić młodego człowieka. A to wszystko z pierwszej ręki! O „Kyczerze” od środka opowie Wam Jarosław Stremecki. Ponadto usłyszycie nieco archiwalnych nagrań i o samym jubileuszowym koncercie. Zapraszamy Was na program z okazji 25-lecia Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”.

Premiera w środę 21.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка з архіву Кычеры
zdjęcie z archiwum Kyczery

 

Дикы ловы / Dzikie łowy

Перед нами остатковы забавы. Роззерате ся за партнерком до гуляня? А на што дырва до ліса нести? Пришол час на порадниковий проґрам, в котрім підповіме, як „вырвати” крас Лемкыню на потупайці. Нашы редакторы пораят Вам тото і сесе, а кєд будете діяти подля вказівок, напевно не выйдете сами зо забавы, лем вєдно з порядном дівком. Даєме Вам 100% ґваранциі ? Проґрам для ВШЫТКЫХ, котры мают дяку ся посьміяти ?

Премієра авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

Przed nami zabawy ostatkowe. Rozglądacie się za partnerką do tańca? A na cóż drwa do lasu nieść? Przyszedł czas na program-poradnik, w którym podpowiemy, jak „wyrwać” piękną Łemkinię na potańcówce. Nasi redaktorzy doradzą Wam co nieco, a gdy będziecie stosować się do wskazówek, na pewno nie wyjdziecie sami z zabawy, ale razem z porządną dziewczyną. Dajemy Wam 100% gwarancji ? Program dla WSZYSTKICH, którzy mają chęć się pośmiać ?

Premiera audycji w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” / XVIII Лемківскій Єрусалим „ПеклоНебо”

Об’єдання Лемків просит Вас на отвертя выставы XVIII едициі Лемківского Єрусалим під наголовком ПеклоНебо, котре буде 17 листопада о год. 18:00 в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича в Ґорлицях. В рамах выставы презентуваны будут ориґінальны праці Юрія Новосільского. Выстава буде тырвати до 30 грудня 2018 р.

– – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków zaprasza Państwa na wernisaż wystawy XVIII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. W ramach wystawy prezentowane będą oryginalne prace Jerzego Nowosielskiego. Wystawa potrwa do 30 grudnia 2018 r.

 

Нова плыта АПіТ Ластівочка „Заквитла Черешня” / Nowa płyta ZPiT Łastiwoczka „Zakwitła Czereśnia”

Не так давно вышла нова плыта ансамблю Ластівочка пн. „Заквитла Черешня” Просиме на авдицию, в котрiй наш редактор Данько Горощак – єдночасьнi член ансамблю – здрадит вам тото і сесе. Медже іншыма дознате ся, што мож найти на плыті, як  повставали декотры сьпіванкы і почуєте пару з них.

УВАГА! Маме для Вас конкурс! Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя нашого редактора ? До выграня плыта ансамблю!

Премієра в Радіо Лемко в понедільок 12.11 о годині 20:00. Повтаряме в субооту і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie tak dawno wyszła nowa płyta zespołu Łastiwoczka pt. „Zakwitła Czereśnia”. Zapraszamy na audycję, w której nasz redaktor Daniel Horoszczak – jednocześnie członek zespołu – zdradzi wam co nieco. Między innymi dowiecie się, co można znaleźć na płycie, jak powstawały niektóre utwory i usłyszycie kilka z nich.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs! Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie naszego redaktora ? Do wygrania CD zespołu Łastiwoczka!

Premiera w Radio Lemko w poniedziałek 12.11 o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o 16:00.

Святий Димитр з Солуня / Święty Dymitr z Sołunia

Тропар:

Велика обрiте в бiдах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побiждающа. Якоже убо Лiєву низложил єси гордыню, i на подвиг дерзновiнна сотворив Нестора, тако, святе Димитрiє, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак:

Кровей твоiх струями, Димитрiє, Церковь Бог обагри, давый тебi крiпость непобiдимую i соблюдая град твой невредим; того бо єси утвержденiє.

 

8 листопада Церков споминат св. великомученика Димитра з Солуня (III ст.) – iсповiдника вiры свого часу, покровителя воякiв. О культi святого на земли грецкій i словяньскій, i о тiм, як выглядала його дорога до святости оповіме в проґрамі Радіо Лемко. Слухайте нас в четвер 8.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach znalazł w Tobie cały świat, cierpiętniku, zwyciężającego narody pogańskie, a jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi, tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga, aby dał nam wielkie miłosierdzie.

Kontakion:

Krwi Twojej strugami Bóg odział w purpurę Kościół, On dał Tobie moc niezwyciężoną i zachowuje Twoje miasto nienaruszone, bowiem Ty jesteś Jego umocnieniem.

 

8 listopada Cerkiew czci pamięć świętego wielkiego męczennika Dymitra z Sołunia (III w.) – wyznawcy wiary swego czasu, patrona żołnierzy. O kulcie świętego na ziemi greckiej i słowiańskiej, i o tym, jak wyglądała jego droga do świętości opowiemy w programie Radio Lemko. Słuchajcie nas w czwartek 8.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Саркофаґ з мощами св. Димитра (фот. Наталія Цьолка)
Sarkofag z relikwiami św. Dymitra (fot. Natalia Ciołka)

Церков св. Димитра, Владимір, Росия, ХІІ в.
(fot. Natalia Ciołka)
Cerkiew św. Dymitra, Włodzimierz, Rosja, XII w.
(фот. Наталія Цьолка)

Базилика св. Димитра в Салониках
(фот. Наталія Цьолка)
Bazylika św. Dymitra w Salonikach
(fot. Natalia Ciołka)