* Хор Партес в Лугах / Chór Partes w Ługach *

23 серпня в церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лугах выступил Мужскій Камеральний Ансамбль Церковного Сьпіву „Партес”. До святыні завитали люде з околиц і з далека, нашли ся і такы, для котрых была то перша нагода быти в церкви. Група артистів під руком дириґента, Михала Лашевича, завела нас на стрічу з чудовым церковным сьпівом, але тіж його історийом. В проґрамі почуєте музичну оповіст сплетену з 8 мужскыма голосами.
Реляция з концерту в понедільок (1.10) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.
Заохочаме одвидіти страну хору Партес: https://partes.org.pl/
– – – – – – – – – – –
23 sierpnia w cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach wystąpił Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego „Partes”. Do świątyni zawitali goście z okolic i z daleka, również tacy, dla których była to pierwsza okazja znaleźć się w cerkwi. Grupa artystów pod kierownictwem dyrygenta, Michała Łaszewicza, powiodła nas na spotkanie z cudownym cerkiewnym śpiewem, ale również jego historią. W programie usłyszycie muzyczną opowieść splecioną z 8 męskimi głosami.
Relacja z koncertu w poniedziałek (1.10) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.
Zachęcamy do odwiedzenia strony chóru Partes: https://partes.org.pl/

* Олесіны прогулькы – Гамерика / Podróże Oleny – Ameryka *

Щыро просиме на четвертий одтинок з сериі проґраму „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. В тій авдициі почуєте бесіду пані Олены, котра буде оповідала о подорожы до Гамерикы, де мала поіхати лем на місяц а лишила ся піл рока .

Емісия в пятницю (28.09.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю
о год. 18:00.

* Олена Шпытко – з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла остала выселена до Михалова на Нижнім Шлеску, в котрым мешкат до гнеска.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek z serii programu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. W tej audycji wysłuchacie rozmowy z panią Oleną, która będzie opowiadała o podróży do Ameryki, gdzie zamierzała pojechać zaledwie na miesiąc, a została na pół roku.

Emisja w piątek (28.09.) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę
o godz. 18:00. 

*Olena Szpytko – z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, w którym mieszka do dziś.

* Воздвиженіє Креста Господнього / Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego *

Крест товаришыт нам на штоден. Є з нами в ден народжыня, веде нас през цiле жытя до смерти. На Крестi вмер Iсус Христос для спасiня сьвiта. 27 вересня в церковнiм календари припадат свято Воздвиженія Честного i Жывотворящoго Креста Господнього. Є то ден стислого посту. Просиме на авдицию, в котрiй перенесеме ся в часы св. св. рiвноапостольных Константина i його матери царицi Єлены, котра подля традициi нашла Крест, на котрiм был распятий Спаситель сьвiта.

Емiсия проґраму в четвер (27.09) о год 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – –

Krzyż towarzyszy nam na co dzień. Jest z nami podczas narodzin, prowadzi nas przez całe życie aż do śmierci. Na krzyżu umarł Jezus Chrystus, aby zbawić świat. 27 września w cerkiewnym kalendarzu przypada święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Jest to dzień ścisłego postu. Zapraszamy na audycję, w której przeniesiemy się do czasów św. św. równoapostolnych Konstantyna i jego matki cesarzowej Heleny, która według tradycji znalazła Krzyż, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel świata.

Emisja programu w czwartek (27.09) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

* Як дівка хлопця дурила / Jak to dziewczę chłopca mamiło *

Просиме на авдицию з циклю „Нашы Сьпіванкы”. Любов то частий мотив лемківскых сьпіванок, але не все несе она зо собом щестливе закінчыня. В нашім проґрамі побесідуєме о бідных хлопцях, котры мусіли мучыти ся зо своіма красныма половинками. Были і тяжшы і лекшы моменти, але нашы героі праві же все выходыли з ситуациі з піднесеном головом. Кєд хочете ся посьміяти, пізріти на тексты сьпіванок з прижмуреным оком і послухати доброй музикы, тота авдиция єст для Вас.

Премєра проґраму в пятницю 21.09 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję z cyklu „Naszy Śpiwanky”. Miłość to częsty motyw przewijający się w łemkowskich piosenkach, ale nie zawsze niesie ona z sobą szczęśliwe zakończenie. W naszym programie opowiemy o biednych chłopcach, którzy musieli męczyć się ze swoimi pięknymi połówkami. Były i ciężkie i lżejsze momenty, ale nasi bohaterowie prawie zawsze wychodzili z sytuacji obronną ręką. Jeśli macie ochotę trochę się pośmiać, spojrzeć na teksty piosenek z przymrużeniem oka i posłuchać dobrej muzyki, ta audycja jest właśni dla Was.

Premiera programu w piątek 21.09 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

* На піше на пiдляскiй Фавор / Pieszo na podlaski Tabor *

Свята Гора Грабарка то выняткове мiсце, до котрого православны вiрны паломничают цiлий рiк. Найчысленнiйшы паломництва приходят гын в серпни на свято Преображыня Господнього. В тiм роцi, уж  шістнадцетий раз, на Святу Гору дішло пiше паломництво з Варшавы. Традицийом стало ся, же што рока долучают до ней Лемкы з заходу i, в посьлiднi часы штораз частiйше, з полудньовых земель. Єдна з нашых редакторок каждого рока бере участ в тiм велькім духовім выдарiню. Просиме на авдицию, в котрiй Наталiя подiлит ся своiма споминами, рефлексиями i парунадцетьохлiтньом практиком паломництва.

Емiсия проґраму в понедiльок 17.09 о год. 20:00 Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – 

Święta Góra Grabarka to wyjątkowe miejsce, do którego prawosławni wierni pielgrzymują cały rok.  Najliczniejsze pielgrzymki docierają tam w sierpniu na święto Przemienienia Pańskiego. W tym roku, już po raz szesnasty, na Świętą Górę dotarła piesza pielgrzymka z Warszawy. Tradycją stało się, że co roku dołączają do niej Łemkowie z zachodu i ostatnio coraz częściej z ziem południowych. Jedna z naszych redaktorek rokrocznie bierze udział w tym wielkim duchowym wydarzeniu. Zapraszamy na audycję, w której Natalia podzieli się swoimi wspomnieniami, refleksjami i kilkunastoletnim doświadczeniem pielgrzymowania.

Emisja programu w poniedziałek 17.09 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Кресты на Святій Горі Грабарці (фот. Л. П.)
Krzyże na Świętej Górze Grabarce (fot. Ł. P.)

 

* Выдавництво Lemko Tower / Wydawnictwo Lemko Tower *

Знате тоты книжкы? ? А може мате іх уж в себе на поличці? ? Публикациі представлены на знимках то част выдавничой діяльности Lemko Tower. В реляциі з Лемківской Ватры в Ждыни буде о лемківскій літературі, науковых позициях, перекладах сьвітовых діл на лемківскій язык і о тім, чом тото вшытко робиме :)
? Емісия авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00. Щыро просиме!
– – – – – – – – – – – – – –
Znacie te książki? ? A może macie już je na swojej półce? ? Publikacje przedstawione na zdjęciach to część wydawniczej działalności Lemko Tower. W relacji z Łemkowskiej Watry z Zdyni będzie o łemkowskiej literaturze, pozycjach naukowych, przekładach dzieł światowych na język łemkowski i o tym, dlaczego to wszystko robimy :)
? Emisja audycji w piątek o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00. Serdecznie zapraszamy!

* Ватра в Зимній Воді [ФОТО] / Watra w Zymnij Wodi [FOTO] *

25 і 26 серпня 2018 рока в селі Зимна Вода коло Львова загоріла ватра. Два дни тырвало свято, яке зобрало нашых люди з Украіны, Польщы і сербской Войводіны. Пізрийте на фоткы Еміля Гойсака і оцінте, ци ватра в Зимній Воді здабат на тоты орґанізуваны в Польщи. Уж в 2019 можете поіхати на ювілейну, пяту ватру в Зимній Воді!

– – – – – – – – – – –

25 i 26 sierpnia 2018 roku we wsi Zymna Voda koło Lwowa zapłonęła watra. Przez dwa dni wspólne świętowanie połączyło Łemków z Ukrainy, Polski i serbskiej Wojwodiny. Zobaczcie fotografie autorstwa Emila Hojsaka i oceńcie sami, czy ta watra przypomina organizowane w Polsce. Już w 2019 będziecie mieć okazję uczestniczyć w jubileuszowej, piątej watrze!

Фот. Еміль Гойсак / Fot. Emil Hojsak

* Ждыня од кухні / Zdynia od kuchni *

Просиме вшыткых на авдицию посвячену тогорічній едициі Лемківской Ватры в Ждыни. Перенесеме ся на хвильку до Чарной – місця першой ватры на Лемковині, а пак вернеме на цільове місце – до мальовничо положеной Ждыні, де найдеме ся під фестівальовом сценом і побесідуєме з шефовом обслугы сцены, Анном Баняс. Вертаме на ватру, будте гын з нами!

Премієра проґраму в понедільок 03.09. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję poświęconą tegorocznej edycji Łemkowskiej Watry w Zdyni. Przeniesiemy się na moment do Czarnej – miejsca pierwszej watry na Łemkowynie, potem wrócimy do miejsca docelowego – malowniczo położonej Zdyni, gdzie znajdziemy się pod festiwalową sceną oraz porozmawiamy z szefową obsługi sceny, Anną Banias. Wracamy na watrę, bądźcie tam z nami!

Premiera programu w poniedziałek 03.09. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Концерт ансамблю Надія на XXXVI Лемківскій Ватрі в Ждыни. Фот. Ярко Стремецкій
Koncert zespołu Nadija na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni. Fot. Jarosław Stremecki