Ближыт ся ватряний сезон! / Sezon watrowy nadchodzi!

Перед нами липец, місяц стоячий під знаком музыкы, забавы і радісных лемківскых стріч. Слово ВАТРА має своє джерело з бесіды пастырів і значыт огниско, котре стало ся символом лемківского свята, організуваного м.ін. в Ждыни (малопольскє вой.), Лугах (любускє вой.) і Михалові (нижньошлескє вой.). В часі фестівалів выступуют лемківскы ансамблі з Польщы і заграниці, як тіж гості презентуючы фолькльор іншых словяньскых народів. Концерты, забавы, конкурсы, артистичны занятя, спортовы змаганя – тото можете найти на ватрі. В тым році ватряний сезон припадат на другу половину липця і початок серпня. Взяли сте уж вільне в роботі і заплянували родинний выізд? :) Не може Вас бракнути!

Гнеска презентуєме Вам плякат 34. Лемківской Ватры в Ждыни з інформацийом о декотрых артистах фестівалю. Веце дізнате ся гев: Ватра в Ждыни

На ватры щыро просиме Вас в днях:
Ждыня – 22-24 липця,
Лугы – 29-30 липця,
Михалів – 5-6 серпня.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przed nami lipiec, miesiąc pod znakiem muzyki, zabawy i radosnych łemkowskich spotkań. Słowo WATRA ma swoje źródło w mowie pasterzy i oznacza ognisko, które stało się symbolem łemkowskiego święta, organizowanego m.in. w Zdyni (woj. małopolskie), Ługach (woj. lubuskie) i Michałowie (woj. dolnośląskie). W czasie festiwali występują łemkowskie zespoły z Polski i zagranicy, jak również goście prezentujący folklor innych narodów słowiańskich. Koncerty, zabawy, konkursy, zajęcia artystyczne, zmagania sportowe – to możecie znaleźć na watrze. W tym roku sezon watrowy przypada na drugą połowę lipca i początek sierpnia. Wzięliście już urlop i zaplanowaliście rodzinny wyjazd? :) Nie może Was zabraknąć!

Dziś prezentujemy Wam plakat 34. Łemkowskiej Watry w Zdyni z informacją o niektórych artystach imprezy. Więcej dowiecie się tutaj: Watra w Zdyni

Na watry serdecznie zapraszamy Was w terminach:
Zdynia – 22-24 lipca,
Ługi – 29-30 lipca,
Michałów – 5-6 sierpnia.

 

zdynia3

* Сьвіт під Кычером / Świat pod Kyczerom *

25. червця 2016р. зачне ся 19 едиция Медженародного Фольклорного Фестівалю «Сьвіт під Кычером». Того рока на фестіваловой  сцені, свою культуру, запрезентуют ґрупы з Тайвану, Індий, Турциі, Колюмбіі, Сербіі, Словациі, Чех, Ізраіля, Росиі і Польщы.  Ансамблі, так як в попередніх роках будут выступувати на Нижнім Шлеску і на Лемковині. Веце про тоту подію на ФП Фестівалю «Світ під Кычером».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25. czerwca 2016r. rozpocznie się 19 edycja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerom”. W tym roku na festiwalowej scenie, swoją kulturę, zaprezentują grupy z Tajwanu, Indii, Turcji, Kolumbii, Serbii, Słowacji, Czech, Izraela, Rosji i Polski. Zespoły, tak jak w ubiegłych latach będą występowały na Dolnym Śląsku i na Lemkowynie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia na FP Festiwalu „Świat pod Kyczerom”

świat pod kyczerom

* Зо сьпівом понад границями / Ze śpiewem ponad granicami *

Декотры бесідуют, же мало што знає люди так поєднати як музыка – а юж напевно нашых люди з обох стран границі. Памятаючы на тоты слова, хор діючий при грекокатолицкій церкви в Кракові концертувал в руснацкым селі Бехерів по словацкій страні Карпат. Про історию і будуче хору повідят Вам його члены. Почуєте тіж про саму візиту хористів в Бехерові і гостинніст місцевой громады – хоцкі невеликой, але при тым барз енергічной. А вшытко прикрашене награнями Службы Божой і концерту церковной музыкы в бехерівскым храмі. Щыро просиме!

Емісия в понедільок (20.06.) о год. 19.00.
Повторіня в віторок і середу о 21.00, а в неділю о 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Wielu twierdzi, że nic tak nie umie łączyć ludzi jak muzyka – a już na pewno Rusnaków po obu stronach granicy. W myśl tych słów, działający przy greckokatolickiej cerkwi w Krakowie chór koncertował w rusnackiej wsi Becheriv po słowackiej stronie Karpat. O historii i przyszłości chóru opowiedzą Wam jego członkowie. Usłyszycie też co nieco o samej wizycie chórzystów i gościnności mieszkańców wsi – choć niewielkiej, to jednak bardzo prężnej. A wszystko w towarzystwie fragmentów Świętej Liturgii oraz koncertu muzyki cerkiewnej, które miały miejsce w becherowskiej świątyni. Serdecznie zapraszamy!

Emisja w poniedziałek (20.06.) o godz. 19.00.
Powtórka we wtorek i środę о 21.00, a w niedzielę o 19.00.

IMG_6815

* Сусанна [ФІЛЬМ] / Susanna [FILM] *

Гнеска во Врославю міцно культурово! :) Од годины 14.00 на Слодовій Выспі будут концерты в рамах фестівалю Калейдоскоп Культур. Приходте! :) А мы вертаме споминами до глонішньой лемківско-бойківской едициі. Презентуєме Вам бесіду з Сусанном і фрагменты з єй концерту в Старым Кляшторі :)
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Dzisiaj we Wrocławiu mocno kulturowo! :) Od godz. 14.00 na Wyspie Słodowej będą koncerty w ramach festiwalu Kalejdoskop Kultur. Przybywajcie! :) A my wracamy wspomnieniami do ubiegłorocznej łemkowsko-bojkowskiej edycji. Prezentujemy Wam wywiad z Susanną i fragmenty z jej koncertu w Starym Klasztorze :)

* Лемківскы гудакы cz. 2 * Łemkowscy muzykanci cz. 2 *

Петро Гойняк, Михал Олесьнєвич, Михал Коляр, Семан Гопей, Володислав Домбровскій – музыканты-легенды – Лемкы, для котрых власна тотожніст, традиция, народна музыка были цілым жытьом. Члены першой капелі ЛАПіТ „Кычера”. Друга част спомин з керівником ансамблю, п. Юрком Стариньскым.

В авдициі про першы концерты, пробы награнь репертуару – тоты што ся повели і тоты незреалізуваны. Про вплыв музыкантів на теперішнє функцийонуваня ансамблю і як молоды прібуют іх насьлідувати. Цєкавинкы з часів спілпраці з легендами.

Заохочаме послухати другу част оповісти про вынятковых люди, котрых неє уж серед нас. Вічная Ім Памят!

Емісия в четвер (16.06) о год. 19.00.
Повторіня в пятницю, суботу і неділю о год. 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Petro Hojniak, Mychał Oleśniewicz, Mychał Kolar, Seman Hopej, Władysław Dąbrowski – muzycy-legendy – Łemkowie, dla których własna tożsamość, tradycja, muzyka ludowa były całym życiem. Członkowie pierwszej kapeli ŁZPiT „Kyczera”. Druga część wspomnień z kierownikiem zespołu, p. Jerzym Starzyńskim.

W programie o pierwszych koncertach, próbach nagrań repertuaru – tych udanych, ale i tych niezrealizowanych. O tym, jaki wpływ mieli muzykanci na teraźniejszą działalność zespołu i jak młodzi próbują ich naśladować. Ciekawostki z czasów współpracy z legendami.

Zapraszamy do wysłuchania drugiej części opowieści o wyjątkowych ludziach, których nie ma już z nami. Wicznaja Im Pamiat!

Emisja w czwartek (16.06.) o godz. 19.00.
Powtórki w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 20.00.

kyczera 2 600x315 kopia

Молоде поколіня гудаків з ансамблю „Кычера”.
Młode pokolenie muzykantów z zespołu „Kyczera”.
źródło: http://www.kyczera.eu/

♪ * КОНКУРС для діти! ♫ KONKURS dla dzieci! * ♪

Рады сме повідомити о ініциятыві для наймолодшых, котру організуєме спільні зо страном Лемконянд :) Заохочуєме до участи в конкурсі „Сьпівам собі, сьпівам”, што має на ціли пропуляризацию творчости лемківскых поетів і народной культуры Лемків. Треба лем награти выконаня лемківской сьпіванкы або верша і прислати разом зо зголошыньом :) Родиче, просиме о мобілізацию, діти сами ся не зголосят! Регулямін і форма доступны на страні:http://lemkoland.com/konkurs/
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Z radością informujemy o inicjatywie dla najmłodszych, którą organizujemy wspólnie ze stroną Lemkoland :) Zachęcamy do udziału w konkursie „Śpiwam sobi, śpiwam”, mającym na celu popularyzację twórczości łemkowskich poetów i kultury ludowej Łemków. Należy tylko nagrać wykonanie piosenki lub wiersza i przysłać razem ze zgłoszeniem :)Rodzice, prosimy o mobilizację, dzieci same się nie zgłoszą! Regulamin i formularz dostępne na stronie: http://lemkoland.com/konkurs/

plakat-konkurs-www

* Кермеш в Вільхівци / Kermesz w Olchowcu *

Як давно Руснакы заходили ся на кермешах, так і Вы мате змогу поставити ся в місци кермешовых гости. Радіо Лемко приносит Вам реляцию з XXVI Лемківского Кермешу в Вільхівци. Дізнате ся, як сьпівают вільхівчане в церкви і на сцені, і ци істория кермешів сігат глубше як лем 1990 рока. А до того вшыткого наш радіо редактор засьпіват зо сцены в дітячым конкурсі ;)

І іщы єдна несподіванка! Слухаючы авдицю, можете выграти книжку „Оповіданя і гуморескы лемківскы. Част друга” Теодора Кузяка. Треба лем одповісти на зьвіданя: Як называли ся єґомосьць, якы одремонтували вільхівецку церков по 1990 році? Одповід почуєте в часі авдициі, а шлийте єй на info@radio-lemko.pl або в ґамбокнижковій приватній відомости :)

Емісия в понедільок (13.06.) о год. 19.00.
Повторіня в віторок, середу о 21.00, а в неділю о 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tak jak dawniej Rusnacy odwiedzali kermesze, tak i dzisiaj Wy możecie poczuć się jak goście kermeszu. Posłuchajcie relacji z XXVI Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu. Dowiecie się, jak śpiewają mieszkańcy Olchowca w cerkwi i na scenie, i czy historia kermeszu sięga dalej niż do 1990 roku. A na deser nasz redaktor zaśpiewa ze sceny w dziecięcym konkursie śpiewu ;)

I jeszcze jedna niespodzianka! Do wygrania książka „Opowiadania i humoreski łemkowskie. Część druga” Teodora Kuziaka. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie: Jak nazywał się ksiądz, który wyremontował olchowiecką cerkiew po 1990 roku? Odpowiedź usłyszycie w trakcie audycji, a wysłać ją należy na info@radio-lemko.pl albo w prywatnej wiadomości na portalu facebook :)

Emisja w poniedziałek (13.06.) o godz. 19.00.
Powtórki we wtorek i środę о 21.00, a w niedzielę o 19.00.

M Gabło

Пан Миколай Ґабло, єден з ініцияторів кермешу.
Pan Mikołaj Gabło, Jeden z inicjatorów kermeszu.
Фот. Єжы Жак / Fot. Jerzy Żak

 

* Лемколянд на добраніч * Lemkoland na dobranoc *

Дорогы діточкы і родиче, в пятницю просиме Вас на вечорну оповістку до сну, тым разом почуєте байку „О смоку, што над Лабівцьом сідил”,
Істория о страшным зьвірятиску, велькым як прицерковна дзвіниця… Хочете знати, што было дальше? Слухайте Радіо Лемко в пятницю (10.06.2016р.) о год. 19.00, повторіня в суботу і в неділю о 18.00. Просиме не лем діти! :) В програмі будемe бесідувати про конкурс для діти, котрий організує Лемколянд разом з Радіо Лемко! Веце дрібниц уж недолго на нашій  інтернетовій стороні.

Байку мож прочытати в книжці „Як липняне сонце до міха імали”, выданій
в 2001 р. през ЛАПіТ „Кычера” з Лігниці.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Drogie dzieci i rodzice, w piątek zapraszamy Was na wieczorną opowiastkę do snu, tym razem wysłuchacie bajkę „O smoku, szto nad Łabiwciom sidył”. Historia o strasznym zwierzu, wielkim jak przycerkiewna dzwonnica… Chcecie wiedzieć, co było dalej? Słuchajcie Radio Lemko w piątek (10.06.2016r.) o godzinie 19.00, powtórka w sobotę i niedzielę o 18.00. Zapraszamy nie tylko dzieci! :) W programie, będziemy mówić o konkursie dla dzieci, organizowanym wspólnie przez Lemkoland i Radio Lemko! Więcej informacji już niedługo na naszej internetowej stronie.

Bajkę można przeczytać w książce „Jak lypniane sonce do micha imaly”, wydanej
w 2001 r. przez ŁZPiT „Kyczera” z Legnicy.

DO FILMU_plansza1

Танці „Ластівочкы” [ФІЛЬМ!] / Tańce „Łastiwoczki” [FILM!]

Памятате, што Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Ластівочка” отримал престіжовий цертифікат CIOFF на 4 рокы? І мы сме гын были і выступ награли :) А тепер презентуєме Вам танці з репертуару групы. Перед Вами „Поляна” і „Вербунґ”! :)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Pamiętacie, że Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” otrzymał prestiżowy certyfikat CIOFF na 4 lata? I my tam byliśmy i występ nagraliśmy :) A teraz prezentujemy Wam tańce z repertuaru grupy. Przed Wami „Polana” i „Werbung”! :)

БУРЯН зас заграт в Кракові! / Burjan znów zagra w Krakowie!

Можете і Вы ;) В найближшу суботу (11.06. o 20.00) в Академіцкым Клюбі „АРКА” рыхтує ся забава організувана през лемківскых студентів. Глоны было більше як 100 осіб! Поможете побити тото чыло? Приходте, берте зо собом камаратів, інструменты і добрий настрій! :) Старт о 20.00!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wy też możecie ;) W najbliższą sobotę (11.06.) w Klubie Akademickim „ARKA” szykuje się zabawa organizowana przez łemkowskich studentów. W ubiegłym roku było ponad 100 osób! Pomożecie pobić ten wynik? Przybywajcie, bierzcie z sobą przyjaciół, instrumenty i dobry nastrój! :) Start o 20.00!

burjan

https://www.facebook.com/zespol.burjan